H Ú S V É T

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34.37-43: Az ember emlékezete szelektív és idővel a saját aktuális érdeke szerint átértékeli az egykori eseményeket. A bajban nagy fogadalmakat tesz, hogy Istent soha el nem hagyja, aztán a baj elmúltával a fogadalom heve kialszik. Péter néhány hónappal Jézus kereszthalála és feltámadás után arra kéri Cezáreában, Kornéliusz házában az embereket, hogy emlékezetükben ne halványuljon el semmi abból, amit Jézussal kapcsolatban megismertek, és következtessenek helyesen. Az az áldás, amely Jézussal megérkezett az életükbe, nem helyettesíthető már semmilyen múltbéli hiedelemmel, meggyőződéssel és önáltató életgyakorlattal. Főleg a rosszul értelmezett ószövetségi törvény rájuk öregedett indáitól kell megszabadulniuk, miképpen ezt megtette maga Péter is.

SZENTELCKE: Kol 3,1-4: A földi dolgok kizárólagossá tételével sohasem jutunk el Istenig és az életünk felemelkedése helyett annak egyre mélyebbre süllyedését leszünk kénytelen elszenvedni. Azonban, ha mindent Jézus felől nézünk és Jézussal beszélgetünk az életünk dolgairól, megtapasztaljuk a folyamatos lelki gazdagodást és az élet szépségének kitárulkozását.

EVANGÉLIUM: Jn 20,1-9: Az emmauszi tanítványok jól példázzák azt a világot, amelybe megérkezett a húsvéti üzenet. Ezek a fiatalemberek a legtisztességesebb, legjobb szándékú embereket reprezentálják. Nem nehézkes a szívük, nem a bűntől remélik a földi élet élvezhetőbbé tételét. Idealisták, mint minden fiatal, lelkesednek és letörnek. Egészen kiváló alanyok Jézus számára. Nem ötletszerűen jelent meg nekik az Úr, mert éppen arra járt. Ők tudatosan lettek kiválasztva Jézus részéről. Minden jószándékú, nyitott szívű ember azzal a nehézséggel küzd, amellyel ők. S ez a nehézség nagyon kedves Jézusnak. Ezzel tud mit kezdeni. A lelkesedés és a csalódás kettőssége, az idealizmus és a realitás egymással való küzdelme azt jelzi, hogy nem egyeztünk ki az elvtelen kompromisszumokkal, nem keressük még a hamis komfortizmust. Nem vettünk át másoktól (a hamis prófétáktól) gondolkodást nem igénylő mainstream életfilozófiát, nem találtunk rá a gőg fölényes nyugalmára. Jézus előtt nyitva áll az ilyen szív ajtaja. Az ilyen fiatal a jövő reménye.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ezt a napot az Úristen adta,  *  örvendjünk és vigadjunk rajta.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét van. Jézus feltámadásának ünnepe. A megváltottak békés ünnepét áldja meg Isten minden családban, ahol hittel ünneplik megváltásunk nagy eseményeit. Segítse a Húsvét ünnepe az emberek kiengesztelődését és azt, hogy az embert próbáló időszakból hitelesebb keresztény élettel, egy mélyebb istenkapcsolattal és az önzés szofisztikált érveit elhagyó, felelősségteljes felebaráti szeretettel tudjunk kilábolni. Áldott ünnepet mindenkinek!

Húsvéthétfőn Sárisápon a szentmise este 6 órakor kezdődik. A továbbiakban csak akkor tudom a szokásos időpontban, nyitott templomajtónál tartani a szentmisét, ha a sekrestyét megőrizzük streil helynek (nem jön be a papon kívül senki a szentmise előtt és után), illetve nincs csoportosulás a templomnál. Ne adjunk rossz példát és ne kicsinyeljük le a pap felelősségét ebben a helyzetben. Jövő vasárnap az isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.

A húsvéti vigília ünnepén gondoltunk azokra, akik otthonukba kényszerülnek és ott igyekeznek megélni a nagy ünnep misztériumát. Templomunkból egy rövid videó film segítségével üzenünk nekik és közösségre lépünk velük. Ide kattintva érheti el a videót.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 12-19.) Húsvétvasárnap 11 óra: pro populo; Húsvéthétfő 18 óra: + Dombóvári István és + Sinkó Ferenc és hozzátartozók; Sz: (….); P: (….); V: + Dombóvári Ferenc és + Sinkó Károly

A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az örökkévalóságba torkolló időnek minden kérdése megoldásra talál. Ő győzelemre, az áldott boldogságba, az élet dicsőségébe vezet el bennünket. Ő a mi életünk, feltámadásunk, jelenünk és örök jövőnk. (Adolf Donder)

Suenens bíboros: Ma az Egyház az életet és az ebből fakadó örömöt kívánja gyermekeinek. Az ember még inkább táplálkozik az örömből, mint a kenyérből. Tudni és hinni azt, hogy Jézus feltámadt és örökre él, azt jelenti, hogy nem abban a tudatban élünk, hogy minden a halálba és a semmibe hullik, hanem abban a tudatban élünk, hogy a végső szó az életé, a győzelmes, a diadalmas életé. Enélkül az öröm nélkül semmi jót sem tudnánk tenni az életünkben.

VIRÁGVASÁRNAP

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: A próféta jelzi, hogy a Messiás maradéktalanul megvalósítja az Atya szándékát és gondolatait. Ez rendkívüli ellenállást vált majd ki sokakból. Amikor a keresztény a papjával szembeszáll, akkor voltaképpen azt nehezményezi, hogy a pap nem őt képviseli, hanem az Istent. Sokan az Isten akarata elé helyezik a saját akaratukat és az isteni tekintélyt semmibe véve a saját tekintélyük fölött őrködnek. A próféták sorsa folytatódott Jézusban és Jézus sorsa folytatódik az Egyházban. Jézus sorsa azonban nem nagypénteken, hanem húsvétvasárnap teljesedett be. A Jézust követő keresztény élete nem a megszégyenülésbe torkollik, hanem a feltámadásba, az igazság és az élet ünneplésébe.  

SZENTLECKE: Fil 2,6-11: A jóléti világ embere olyan jogrendet és filozófiát alakított ki, amely csak addig működik, amíg a földi jólét nem kap léket. Az emberi jogokat csak az individuumra alkalmazza és megtagadja a közösségek jogait (család, nemzet, egyház). Jézust csak egy történelmi jelenségnek tekinti vagy egy mitológiai ihletésű alaknak, kinek a léte semmilyen következményekkel nem jár a vele nem foglalkozó emberek életére. Szent Pál ezt másképpen látja és a történelem újból és újból őt igazolja. Ádám Istentől elfordulva akart istenné válni, ám létében drámai módon elszegényedett. Tőle származó örökségünk lett a dolgokkal való szembenézés elodázása, az önáltatás, a gőg útján való céltalan bolyongás, az élet valódi gyümölcsei helyett dekorációkkal való üzérkedés. A gazdag Jézus azonban emberi formájában szegénnyé lett, hogy megmutassa isten rendkívüli erejét. Ez az erő azonban csak az alázat útján, az Isten akaratába való belesimulás révén kezd sajátunkká válni.

EVANGÉLIUM: Mt 26,14-27,66: Az „A” évben Máté evangéliumából vesszük a passiót. Valamennyi evangélium központi anyaga és valószínűleg a legősibb ókeresztény igehirdetési téma a passió bemutatása. Itt tárulkozik fel, hogy Isten miképpen gondolkodik az emberiségről és miképpen köteleződik el teremtményei mellett. De itt tárulkozik fel az eltévedt emberiség valódi arca is. A passió meghaladhatatlan mű, mert nem az emberi szellem alkotása. Róma egyik legféltettebb ereklyéje a „nem emberkéz által festett Krisztus-arc”. A Lateráni bazilika melletti épületben, a Szent Lépcső felett lévő pápai magánkápolna féltett kincse. A hagyomány szerint ezt a VI. században készült Krisztus-arcot úgy alkotta meg a festő, hogy angyal fogta és vezette a kezét. Ezért hitelesen mutatja be az Istenember arcát. A passió hitelesen mutatja be az emberi drámát és az Isten szeretetét a gazdagságával, értelmével és szabadságával hivalkodó, de Isten nélkül nagyon szegény, nagyon rövidlátó és súlyos rabságban sínylődő ember iránt.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Istenem, Istenem,  *  miért hagytál el engem?

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Virágvasárnap van. Urunk szenvedésének vasárnapja. A jelképes jeruzsálemi bevonulás után Jézus szándékának a bemutatása, a passió előrevételezése hangzik el templomainkban.

Nagyhét. A nagyhét szertartásait is megtartom Sárisápon az erre a helyzetre kiadott liturgikus utasítások szerint. (Nincs kereszthódolat, nincs tűzszentelés, nincs keresztelés, nincs körmenet.) Ha a 65 év alatti korosztályból valaki jelen akar lenni, azt kitárólag a járványügyi előírások legszigorúbb betartásával és a távolságtartás figyelembevételével tegye meg. A templomtérben foglaljunk helyet. A sekrestyébe senki se telepedjék be. Szertartások alatt prédikációk – értelemszerűen – nem lesznek. Talán egy rövid húsvéti buzdítást és imát sikerül a templomunkból feltenni videó formában a honlapunkra. Ezt húsvétvasárnap este vagy húsvéthétfőn tudjuk megtekinteni. Tapasztalhatjuk, hogy számos szentmiseközvetítés elérhető a médiumok segítségével. Figyeljünk arra, hogy a katolikus hitünk szerinti vasárnapi istentiszteleti kötelezettség és az Egyházunkkal való hitbéli együttműködés a médiumok által sugárzott lehetőségek közül a katolikus szentmisébe való bekapcsolódással valósul meg. Lehetőleg mindenki naponta egy tized rózsafüzért imádkozzon el azért, hogy kiérdemeljük Isten rendkívüli segítségét, amellyel képesek leszünk megállítani a járványt.

Szja 1 %. Van, aki az idei évtől már tud rendelkezni a személyi jövedelemadójának 2 x1 %-áról. Van, aki eddig még nem rendelkezett. Családjainkban, ismerőseink között említsük meg ennek fontosságát. A személyi jövedelemadó első 1 %-a közhasznú alapítványnak, a második 1 %-a egyháznak ajánlható fel. Aki az előző években már rendelkezett, nem kell megismételnie. Olyan is rendelkezzen a Katolikus Egyház javára a 0011-es technikai szám segítségével, aki a különböző családi kedvezmények folytán adómentes. Ugyanis az állam az egyházaknak a kiegészítő támogatást a rendelkezők számának arányában adja.

Hittanbeiratkozások. Az idei évben valószínűleg a hittannal kapcsolatos tájékoztatók is online formában tudnak megvalósulni. Az óvodát megkérjük, hogy az iskolába lépő gyermekek szüleinek tájékoztatására tegyen fel az óvoda közösségi oldalára a plébánia által kiadott tájékoztatót az iskolai hitoktatásról. Emellett azonban az online beszélgetésekben is hozzuk szóba a hitoktatás fontosságát családtagjaink, ismerőseink számára.

MISESZÁNDÉK – SÁRISÁP (április 5-12.) V: + Varga Ferenc és szerettei; H: (….); Sz: (….); Cs: Az utolsó vacsora emlékmiséje (Egyházunkért); P: Nagypénteki szertartás; Sz: Húsvét vigíliája; V: Húsvétvasárnap; H: (Húsvéthétfő): + Dombovári Ferenc és + Sinkó István és + hozzátartozók.

„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk.

Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.

Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak;

erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez.

Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem.

Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért.

Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek vagy ettől kell tartaniuk.

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak

és senkit sem tudnak átölelni. Töltsd el szívüket szelídségeddel.

Imádkozunk azért, hogy a járvány visszahúzódjon és legyen minden úgy, mint régen,

de ezt a „régit” már megújult szívvel, igazabb lélekkel éljük.

Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd elfelednünk, hogy az élet ajándék. Emlékeztess rá, hogy egyszer meg fogunk halni, s nem tudunk mindent kontrollálni;

végsősoron teljesen rád kell bízni magunkat. Egyedül Te vagy örök és csak nálad van öröklét.

Segítsd felismerni azokat az értékeket, amelyeket a krízisek nélkül figyelmen kívül hagyunk.

Bízunk benned. Köszönjük gondviselő jóságodat.” (Johannes Hartl)

Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ez 37,12-14: Ezekiel próféta mintegy fél évszázaddal Jeremiás után élt. Ő is Jeruzsálemben tevékenykedett, majd a babiloni fogságban adott erőt a népnek. Jeremiás a megtérést hirdette, amellyel elkerülhető a történelmi kataklizma. Ezekiel a történelmi tragédiát elkerülhetetlennek mondta. A bűn ugyanis mindig benyújtja a maga számláját. Ugyanakkor azt is hirdette, hogy az Úr minden helyzetből kimenti a népét, mert ő irgalmas és hűséges a szövetségben adott ígéretéhez. Ezekiel nevével azonnal összekapcsolódik a csontmező-látomás. Az elszáradt csontok megelevenednek és életre kelnek. Isten így támasztja fel halott és reménytelen állapotából az ő népét.

SZENTLECKE: Róm 8,8-11: Szent Pál a megigazulás útját másképpen tanítja, mint sok őrá hivatkozó kisegyházi vagy szektás tanító. Ők azt a reményt keltik követőikben, hogy a megigazulás a Szentlélek könnyen elérhető ajándéka, és ezt követően már a tökéletesség érzésével a diadal útját járhatjuk. Szent Pál arról ír, hogy a test a bűn miatt halott és a halálba tart, de akinek lelkét Jézus élteti, az nem a test és a halál hatalma alatt él, hanem a feltámadás reményében és erős vonzásában. Életét nem a bűn tagadása és rejtegetése határozza meg, hanem a bűn feletti folyamatos győzelem. A szektás a „megtérése” után semmi értelmét nem látja a gyónásnak. A katolikus ember ezt másképpen gondolja. A szektás, ha elbukik, azonnal kérheti és azonnal kapja Jézustól a „fehér ruhát”. A katolikus ember a bűn legnagyobb problémáját abban látja, hogy megsebesítette vele az Egyházat. Ezért az Egyházat is engesztelnie kell és kérni a visszafogadást. Ha ezt jobban megértenék a keresztények, másképpen jelenítenék meg ebben a világban az Egyházat, vagyis Krisztus titokzatos Testét.

EVANGÉLIUM: Jn 11,1-45: A Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumi rész éppúgy, mint az örökélet vízére szomjazó szamáriai asszony története vagy a vakon született ember meggyógyítása a keresztelésre készülő katekumenek felkészítését is szolgálta. Lázár istentisztelő jó ember volt, sokak megbecsülését kivívta. De neki is meg kellett tapasztalnia, hogy a halált nem ő győzi le, hanem Jézus. Lázár Jézus barátja volt. Ezért bizonyosságot kaphatott arról, hogy Jézus a sírból feltámadott. Lázár így annak az első keresztény, tanúságtevő közösségnek is a tagja lehetett, amely már Jézus feltámadásának a hitéből és az igazak feltámadásának a reményéből élhetett. Lázár megkapta Jézustól azt az ajándékot, hogy evangéliumhirdető lehetett.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úrnál az irgalom,  *  és bőséges a megváltás nála.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 5. vasárnapját ünnepeljük. Jövő vasárnap már Virágvasárnap lesz, kezdődik a nagyhét. A templomunkban valamennyi szentmisét megtartok, így a nagyheti szertartásokat is, a központi egyházi utasítás előírásai szerint. Püspöki engedéllyel a nagycsütörtöki szentmisét hívek jelenléte nélkül is megtarthatja a pap. Lélekben valósíthat meg közösséget a hívekkel. Egyébként ez a szentmise, utolsó vacsora emlékmiséje, az Egyház és az Eucharisztia alapításának emlékezete, csak a hívő közösség részvételével ünnepelhető. A honlapunk segítségével szeretném, ha húsvétkor videón keresztül – vizuálisan ­– beléphetne bárki a templomba közös imára és hálaadásra.

A hittanosok a honlapunkon keresztül kapcsolódjanak be a digitális hitoktatásba. A honlapunk: www.sarisapiplebania.hu A „Hitoktatás” menübe kell belépni és ott eligazítást kapunk, hogy szöveges vagy videó hittanórák vannak-e az adott héten. (Ezen a héten videó van.) Minden hét kezdetén, vasárnap este már a honlapunkon van az arra a hétre elkészített hittananyag.

Ismét felhívom a figyelmet arra, hogy a vasárnap szentmisével való megünneplése rendkívüli helyzetben a rádió vagy televízió segítségével is megtörténhet abban az esetben, ha valóban a katolikus Egyház szentmiséjébe kapcsolósunk be, az otthoni körülmények között megvalósítható legnagyóbb tisztelettel. A szentmise és a (lelki) szentáldozás lényege az Egyházunkkal való hitvalló közösség megvalósítása. Imádkozzunk egymásért! Lehetőleg akkor, amikor a szentmise kezdetét jelző harang megszólal.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 29. – április 5.) V: A veszélyhelyzetben élőkért és a megbetegedettekért; H: (…); Sz: + Papp Jánosné, szül.: Kurucz Mária és szerettei; P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Varga Ferenc és szerettei

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 1Sám 16,1-13: Dávid különleges kiválasztása mutatja, hogy Isten tervei szerint történnek a dolgok. Ha ebbe belesimulunk, harmóniában élünk a teremtéssel, ha ellenálunk, összetörjük magunkat. Sokszor nagyon tisztességesen, becsületesen, igényesen megtervezzük a dolgainkat, csak azt nem vesszük észre, hogy Isten mást vár tőlünk. A mi kiválasztásunk a keresztségben történt, akkor válaszoltunk Jézus hívására.

SZENTLECKE: Ef 5,8-14: Az ősegyház himnusza szép nagyböjti biztatás: „Ébredj, ki alszol, támadj fel a lelki halálból és Krisztus rád ragyog!”

EVANGÉLIUM: Jn 9,1-41: Az „A” évben a vasárnapi szentírási részek elsősorban a katekumenek felkészítésére lettek kiválasztva. Így a mai is. A katekumen, amikor elnyeri a keresztséget, feltárulkozik számára a világosság. Ugyanakkor azt is jelezni kell, hogy a sötétségből kibeszélők céltáblájává válhat. Nem kis megdöbbenéssel látjuk, hogy a jelen nehéz helyzetben milyen sokan inkább áskálódnak és súlyosan erkölcstelen haszonlesésbe kezdtek a segítés és az összekapaszkodás helyett. Lelkükben mély sötétség honol, onnan beszélnek kifelé.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr nékem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 4. vasárnapját ünnepeljük. Ma van a laetare (örvendezés) vasárnapja. Szerdán, március 25-én Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia rendelkezése szerint március 22-től az újabb intézkedésig minden nyilvános liturgia szünetel. A szentmiséket a papok a hívek fizikai részvétele nélkül végezzék, a temetéseket szűk családi körben tartsák. Esküvő és keresztelő csak halaszthatatlan esetben, zárt körben történjen.

Tudjuk, hogy Mózes negyven napra felment a hegyre, s ezalatt a nép elhagyta Istent. Ugyanakkor egy nehezebb és hosszabb helyzetben, a babiloni fogságban példamutató módon megtértek és erőre kaptak. Adja Isten, hogy most ez utóbbi ismétlődjék. Ehhez hozzátartozik a vasárnap méltó megünneplése. Segítséget kapunk vagy a saját plébániánk internetes online miseközvetítésével vagy a rádión és a televízión keresztül. Katolikus szentmisén vegyünk részt. Lehetőleg vasárnap öltözzünk fel ünneplő ruhába és kellő összeszedettséggel, elejétől a végéig kövessük a szentmisét. Mondjuk hangosan a válaszokat és kapcsolódjunk be az énekekbe. Lelki áldozást is végezhetünk. Voltaképpen ebben a szükséghelyzetben az Egyháznak egy teljesebb dimenziója feltárulkozik. A tér és időkorlátokat legyőző csodálatos misztériumának lehetünk részesei. Tehát a vasárnapi misekötelezettségünket akkor teljesítjük fizikai jelenlét nélkül, ha katolikus szentmisébe kapcsolódunk be, elejétől a végéig kellő összeszedettséggel.

Sárisápon a plébános a szentmiséket a szokott időpontban megtartja. A misenaplóba bejegyzett miseszándékokat végzi. Amíg nincs kijárási tilalom, a szentmisék alatt a templom nyitva van. Ha egy fiatal be akar jönni a templomba, ezt a higiéniai előírások betartásával és másokkal nem érintkezve megteheti. Idősek azonban semmiképpen se jöjjenek!

Kövessük a honlapunkat. A honlapon keresztül történik a hittanos gyerekek távoktatása. Hamarosan videó anyagok segítségével is. Hasznos lehet a szülők számára éppúgy, mint a gyerekeknek. Lépjünk be a honlapra: www.sarisapiplebania.hu kattintsunk rá a hitoktatás menüpontra. Előugrik: „A hittanórák anyaga ide kattintva érhető el.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 22-29.) V: + Dsupin Ferenc és szerettei; H: + Hubácsek Károly; Sz: Gyümölcsoltó Boldogasszony: hálából; P: + Pender Ferencné, szül.:  Hajnal Anna és szerettei; V: (….)

A lelki áldozáshoz javasolt ima:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz venni a lelki szentáldozásban, hogy veled élhessek.

Jöjj hát, ó Jézus, költözz a szívembe és végy benne lakást örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.

Tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Bíboros Atya imája a járványveszélyben:

Mindenható Urunk, Atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk neked, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre jobb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztosan védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőnek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és hatékony eszközök eljuttatását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennük a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassanak minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk.

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj érettünk. Ámen.

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: Isten nem a nép zúgolódását jutalmazza meg, hanem arra mutat rá, hogy milyen nagy felelőssége van annak, aki messzebbre lát, mint nép. Isten nem a népet, hanem Mózest tanítja. Nem büntetni kell azokat, akik csak rövid távra berendezkedve akarnak élni, hanem vezetni kell őket. Ehhez nagy hívatástudat kell, mert a nép mindig szembeszáll azokkal, akik a hiányosságokra rámutatnak, és bódultan követik azokat, akik a léhaságot elégnek mondják ahhoz, hogy „csodálatos jövő” kerekedjék ki belőle. Mindezt jól példázza a próféták sorsa. Mózesnek azt is tudomásul kellett vennie, hogy nála van az az eszköz, amelynek segítségével a hálátlan, Isten ellen zúgolódó nép mégiscsak életben maradhat. Isten nem a hűtlenségükről kezd párbeszédet Mózessel, hanem ráébreszti Mózest a saját küldetésének a lényegére.

SZENTLECKE: Róm 5,1-8: Gyakran halljuk és mondjuk a megigazulás szót. Miben áll a megigazult élet? Abban, hogy a létezés tiszta örömét éljük és nem a hamis ÉN-t szórakoztatjuk hamis illúzióikkal. A hamis ÉN nem tud arról (vagy nem hiszi) hogy az isteni dicsőség részese lehet, azért nem tesz érte erőfeszítést. Nem újul meg, nem reflektál az életére, nem végez szentgyónást, önmagát szórakoztatja, saját önérzetét hizlalgatja s büszkén védi a maga által bevezetett hagyományokat. Nem tartja magát bűnösnek, így nem is érti, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Azt meg végkép nem érti, hogy Jézust miért szokták emiatt szeretni. Vannak, akik ezzel a tompult lélekkel „ünneplik” az Eucharisztiát. Ők azok a szamáriai asszonyok, akik még nem találkoztak Jézussal, csak járnak a kúthoz egyre monotonabban.  

EVANGÉLIUM: Jn 4,5-42: A szamáriai asszony gépiesen és egyre inkább elmagányosodva járt a forráshoz. Mert ez így szokás. Ám, amikor jézussal találkozott, olyan forrásra lelt, hogy ezt követően ő is forrás tudott lenni mások számára. A szamáriai asszony korunk tipikus embere: egyre inkább elmélyülő önbecsüléshiány, rendezetlen együttélések, ellanyhult vallási élet, lelki kiszáradás. Ám Jézus szomjazik ennek az embernek a hitére, ahogy egy szülő is szomjazik a köszönetet és a hálát alig mutató gyerekének a szeretetére. Jézus vizet kért az asszonytól. Mégpedig a szomjúságát elfásultan, gépiesen oltó asszonytól, aki ráadásul a zsidók számára idegen. Van-e még bennünk szomjúság a tiszta víz után vagy már eltöltött bennünket a világ silány, szirupos kínálata? Sokan még együtt haladnak az Egyházzal, mint a nép Mózessel, de már nem lelkesíti őket az a lehetőség, hogy az isteni dicsőség részesei lehetnek. Panaszkodó, sértődékeny, rátarti, önző tömeggé formálódnak, vagy sorra előállnak a maguk világjobbító terveivel, s csak azt hirdetik. Mennyire más ez, mint amit Jézus látni akar az Egyházban! Nem a saját programjainkat kell propagálni, hanem azt kell bemutatni, hogy miképpen tudjuk egyre hitelesebben élni az Evangéliumot. Anélkül, hogy abból csak egy-egy részletet ragadnánk ki. Nekünk, keresztényeknek ott kell ülnünk Jákob kútjánál, Jézus mellett, hogy fogadjuk azokat, akik a szamáriai asszony lelki állapotában járnak-kelnek, lélektelenül, inkább robotként mint emberként.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,  *  népem ne légy keményszívű.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 3. vasárnapját ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Jövő vasárnap, Laetare vasárnapján mérsékelt mennyiségben szoktunk élővirágot tenni az oltárra.

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt.

Az idei nagyböjtben is tartós élelmiszerek célba juttatásával teszünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról. Március 15-én és 22-én, valamint a két vasárnap közé eső héten gyűjtjük a szokott helyeken, elsősorban a templom bejáratánál a tartós élelmiszer csomagokat, amelyeket a plébániai karitász juttat el a leginkább rászorulókhoz.

Március 18-án, szerdán este 6 órakor Az esztergomi beszélgetések sorozatban meghirdetett program Fodor Rékával és Csókay Andrással elmarad.

Csütörtökön lesz Szent Józsefnek a főünnepe. Sárisápon szerdán előesti misével ünnepeljük.

A hitanórák is elmaradnak az iskolában és a plébánián, azonban a jövő héttől a honlapon heti rendszerességgel mindegyik osztály diákjai megtalálják a hittannal kapcsolatos teendőket. Az osztályfőnököktől fogják megkapni a szülők és a gyermekek a hitoktatási anyagok és feladatok digitális elérhetőségét.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 15-22.) V: + Hozzátartozó; H: Beteg édesapáért; Sz: (….); P: + Rédei József és + Lukács József atya; V: + Dsupin Ferenc és szerettei

Dietrich Bonhoeffer: Uram, Istenem, ébreszd fel bennem az utánad való vágyakozást! Ismersz engem, és én ismerni akarlak Téged. Segíts nekem, hogy keresselek és megtaláljalak. „Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után vágyakozom, mikor láthatom meg Isten arcát?” (Zsolt 41,2) Ismerjük a fizikai szomjúságot. Nagyon gyötrő tud lenni. Ismerjük az élet és a boldogság iránti olthatatlan vágyat. Mennyi szenvedélyt szabadít fel! De ismeri-e még a lelkünk, az Isten utáni szomjúságot?

Michael Quoist: A Megváltó nem maga választotta keresztjét. Elfogadta, amit az emberek tettek a vállára. Te is, mielőtt önmagtagadásokat keresnél, fogadd el azokat a mindennapi megpróbáltatásokat, amelyeket mások butasága, önzése, rosszakarata okoz neked. Csak az így elfogadott kereszt válik Jézus Krisztus és a szeretet által embertársaink megváltójává.

Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 12,1-4: Az ószövetségben sok meghívástörténetet olvasunk. A legismertebb Ábrahámé és Mózesé. Azonban minden ember, aki rátalál Istenre, elmondhatja, hogy nem ő, hanem Isten volt a kapcsolatfelvételben a kezdeményező. Valamennyi krisztuskövető embernek van egy saját meghívástörténete. Elmondhatja, eddig a világ irányította az életét, mostantól kezdve azonban már más utat jár, mint amerre a világ kényszerítené. Olyan jellé válik a keresztény ember, amelynek sokan ellentmondanak. Élete nem lesz kompatibilis azzal a merőben emberi tervvel, amely az isteni teremtést emberi teremtéssel helyettesíti, és amely az emberi önzésre épít. De ellenmondás jelévé válik az igaz keresztény abban a „hívő” közösségben is, amely a saját törvényei szerint akar élni és csupán díszletként használja Jézust. Ábrahám gyakorlatilag lenullázta az életét és felégetett maga mögött mindent. Valami merőben új kezdődhet el, immár teljesen az Isten terve szerint. Kicsiben ilyen egy házasság is. Egészen más úton kell immár együtt járni és radikálisan fel kell adni az eddigi életstílust, a megszokott rutint, a plüssmacis (vagy világmegváltó) ábrándokat és az önkényeztetést.

SZENTLECKE: 2Tim 1. 8-10: Szent Pál nem csupán az apostoli életről, de minden megkeresztelt ember életéről beszél, amikor arra buzdítja kedves tanítványát, Efezus püspökét, hogy odaadó hittel és teljes elköteleződéssel járja a krisztusi utat. Nem könnyű. Személyes elköteleződés és a szenvedésekben való kitartást is szükséges. De nem választhatunk más utat, mert csak ez vezet a halhatatlanságba, ahol kioltódik a halál ereje és felragyog előttünk az élet. Minden nagyböjt a keresztény ember számára egyfajta kivonulás egy konszolidálódott állapotból és határozott megindulás azon az úton, amelynek a végén már nem az én zárt (és egyre zártabb) világom, hanem Isten végtelen szeretetének szabadsága vár.

EVANGÉLIUM: Mt 17,1-9: Máté és Lukács szinte teljesen azonos módon írja le a színeváltozást. Eszerint ez a történet az ősegyház igehirdetésének kiforrott, fontos anyaga volt. Mindkét evangélista utal a hallgatási parancsra és mindkét evangélista közvetlenül ez eseményhez kapcsolja a nyavajatörős gyerek meggyógyítását, akivel szemben a tanítványok leblokkoltak. Jézus már a feltámadása előtt birtokolta az istenség teljes ragyogását, de azt mintegy háttérbe vonta. Szent Pál szavai szerint: kiüresített önmagát. Tehát ő nem a feltámadásában vált Istenné, hanem a megtestesülésétől kezdve egybeölelkezett nála az isteni és az emberi lényeg. Jézus a tizenkettőn belül különös szerepet szánt Péternek, Jánosnak és Jakabnak. Őket erősíti meg halála előtt a színeváltozás élményével. Jézus azt is határozottan a tanítványok tudomására hozza, hogy nem tőle kell várni mindent. Merjünk az Ő nevében cselekedni és akkor olyan dolgokat viszünk végbe, mint amiket ő maga is tett. Máténál itt elhangzik a hittel kapcsolatosan a mustármag hasonlat, meg az a közlés is, hogy az ördög ellen szükség van az imádság mellett a böjtre is. 

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Kegyes szemed legyen rajtunk,  *  tebenned van bizodalmunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 2. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét)

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt.

Az idei nagyböjtben is tartós élelmiszerek célba juttatásával teszünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról. Március 15-én és 22-én, valamit a két vasárnap közé eső héten gyűjtjük a szokott helyeken, elsősorban a templomok bejáratánál az élelmiszer csomagokat, amelyeket a plébániai karitász juttat el a leginkább rászorulókhoz.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 15-22.) V: + Polgárdi Mártonné, szül.: Mátyási Éva; H: Beteg testvérünkért; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Ferenc pápa apostoli buzdítást írt Querida Amazónia (Szeretett Amazónia) címmel. A buzdítás 4. fejezetében egyházi álmot fogalmaz meg: kialakítani az Egyház amazóniai arculatát. Az ott élőknek joguk van az Evangélium hirdetésére, mert enélkül ott is és másutt is minden egyházi struktúra (plébánia) egy NGO-vá, nem kormányzati szervezetté válik. (Kilép az egyházkormányzat biztosította egyetemes Egyházból.) Felhívja a figyelmet a pápa az Eucharisztia ünneplésének a gyakoriságára. Ehhez kell a papság inkulturációs képessége. (Nem jó, ha egy papnak csak városi hívatása van.) Már a szemináriumokban is hangsúlyt kell fektetni a papok missziós lelkületének a fejlesztésére. A nőknek pedig nagyobb szerepet kell adni az Egyházban anélkül, hogy klerikalizálni akarnánk őket.

Margitta von Quast: Uram, te fent a fénylő magasságban élsz és uralkodol, és szeretettel fényt árasztva gondot viselsz ránk. Ahogy a napfény a sötét éjszaka után beragyogja a földet, úgy tölts be engem is fényeddel, sugaraddal, örömben, szenvedésben egyaránt. Érezze szívem az örökkévalóság szépségét és közelségét, hogy a legkisebb feladatomat s legnehezebb küldetésemet is világosság hassa át, s az életem tiszta és áttetsző legyen.

Pajor András: Mennyire központi kérdéssé vált sokak életében a koronavírus általi fenyegetettség. Mindenki erről beszél és mindenki egyetért abban, hogy nagyon veszélyes, meg kell fékezni. Ugyanakkor évtizedek óta teljes érdektelenséget mutatunk a sokkal veszélyesebb vírusokkal szemben. Valamennyi veszélyt sokkal komolyabban kellene vennünk. Azt a vírust, amely miatt 60 % lett a válások száma. Azt a vírust, amely Magyarországon hetven év alatt 5 millió abortuszt okozott. Azt a vírust, amely kiölte gyermekeinkből a hitet. Azt a vírust, amely rászoktatta őket a pornográfiára és a drogra. Azt a vírust, amely állhatatlanná teszi őket a jó ügy iránti küzdelemben.

Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 2,7-9. 3,1-7: Valószínűleg a bűnbeesés nélkül is szerepet kapott volna a halál az ember üdvösségének történetében, de ez esetben egy fájdalom és félelem nélküli átalakulás lett volna az anyagvilágból az isteni világba. Egyrészt ajándékképen szánta Isten az embernek a földi időszakaszt, másrészt az emberlét és a szeretet teljes kibontakozásának, az Istenre való rátalálás időszakának. Ennek az állapotnak a sikeréheegy tilalom tartozott. Ember, ne lépj ki a teremtés isteni rendjéből. (Ne tekintsd sajátodnak a jó és a rossz tudás fáját.) Az ember azonban kilépett a teremtés isteni rendjéből. Ezzel többet remélt, de sokkal kevesebbet ért el. A bűn nem segítője, hanem tönkre tevője lett. Az Istentől véglegesen elszakadt Sátán programja hazug és megtévesztő. Szent Ágoston arra mutat rá, hogy az ember, aki elvétette az első teremtést, részese lehet egy második teremtésnek, ha azt Jézustól elfogadja. A Jézus iránti hit és szeretet, valamint az Eucharisztia gyógyító ereje többet ad nekünk, mint amit az első teremtéssel szembe szegülve elveszítettünk. Igaz, most át kell mennünk egy fájdalmasfélelmekkel terhelt halálon. Ez nem csupán erkölcsi elégtétel, de a Jézussal való végső egyesülésnek is a feltétele. 

SZENTLECKE: Róm 5,12-19: Szent Pál párhuzamot von Ádám és Jézus között. Ádám, az ősatya nehéz örökséget hagyott ránk. Tőle olyan élet származik, amely elveszített az épségét. (Voltaképpen minden szülő, önmagát reprodukálva ilyen életet tud továbbadni. Ezt a kereszteléssel orvosolja.) Azonban Jézus az igazi elsőszülött. Ő minden teremtmény ősmintája. Ő úgy származik Ádámtól, hogy ugyanakkor Ádámnak is ősatyja. Belépett a teremtés rendjébe és lehetővé tette, hogy az ember immár őtőle származzon és vele egyesüljön. 

EVANGÉLIUM: Mt 4,1-11: Jézus megkísértése az ősegyház igehirdetésének fontos része volt. Valószínűleg magától Jézustól értesültek a tanítványok erről az eseményről. Világossá válik az evangéliumok elején, hogy Jézus nem Ádám egyik leszármazottja csupán. Ő nem süllyed együtt a bukott emberiséggel, hanem éppen ellenkezőleg, Ő az egyetlen, aki felemeli a bukás állapotából az embert és az emberiséget. Az ördög ezzel szembesülve felismerte, hogy nagyon nehéz feladat előtt áll, ha az új teremtést meg akarja akadályozni. Még alattomosabb hazugságra épít, mint amivel tőrbe ejtette az első emberpárt. Észre kell vennünk, hogy Jézus úgy lép be az ördögnek köszönhető gyötrelmes halálba, hogy előtte megalapította az Egyházat és önmagát nekünk adta az Eucharisztiában. Egészen fölényes tudás és hatalom birtokában van a legelesettebb emberi állapotában is az ördöggel szemben. Az Eucharisztia által alakított életünk minket is hozzá tesz hasonlóvá. Mi is így léphetünk be a gyötrelmes, de nagyon átmeneti halálba.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Könyörülj, Urunk, Istenünk,  *  mert nagy a vétkünk. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Nagyböjt első vasárnapját ünnepeljük (I. zsoltárhét). A szentmisék után lehetőség van a hamvazkodás szentelményében részesülni. Figyeljünk arra, hogy nagyböjtben minden péntek nemcsak bűnbánati, de böjti nap is.  

Nagyböjtben Sárisápon minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt. Mogyorósbányán javasolt a keresztút a kedd esti szentmise előtt. 

Az Egyháza nagyböjtben a legfontosabb erénygyakorlatokként az imát, a böjtöt (az egoizmus és az önzés megfegyelmezését) és a figyelmes szeretetszolgálatot jelöli megMindehhez pedig a megtisztulást adó lelki erőt a bűnbánat szentségében kapjuk. Igyekezzünk a nagyböjt elején már elvégezni a szentgyónásunkat.  

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 1-8.) V: + Kollár Sándorné sz. Varga KatalinH: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: Mali Márton és neje Petőcz Erzsébet; P: + Kurucz Sándorné sz. Wágner Anna és szerettei; V: + Polgárdi Mártonné sz. Mátyási Éva  

Ó, emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk fel igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve tetszésedet keresve és aszerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy testünk és lelkünk világossága, Krisztus, Istenünk, szerető Urunk, kit örök Atyáddal és a legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk most és mindenkor és mindörökkön-örökké. (Ortodox imádság) 

Szent Ágoston: Későn kezdtelek szeretni, Te ősi, mindig új szépség, későn szerettelek meg. Te belül voltál, én pedig kívül, és ott kerestelek. Az általad alkotott szép világban én rútként rohangáltam. Velem voltál, de én nem voltam Veled; azok tartottak távol Tőled, amelyek nem léteznének, ha nem lennének Tebenned. 

Thomas Merton: Elvetni a világot nem azt jelenti, hogy elvetjük az embereket, a társadalmat, a teremtmények nagyszerű műveitHanem elvetjük azokat a visszájára fordított életelveket, amelyekkel az emberek szembe helyezkednek az isteni teremtéssel, kizsákmányolják azt és emiatt a saját életük ellen vannak. Elvetjük az értékromboló világot, hogy egy szép, isteni világ részesei lehessünk. 

Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY: Lev 19,1-2. 17-18: Hallgatni nem mindig arany. Különbséget kell tenni az elnéző irgalom és a cinkos hallgatás között. A kommunistákat gyilkos indulat szállta meg, ha valaki ellentmondott nekik. Ennek lélektanát jól ismerjük. Ez a paranoiás védekezés mindenkire jellemző, aki eltávolodik az isteni igazságtól és a maga igazságát kezdi hirdetni. Ma sincs ez másképpen korunk liberális igazságosztóinál. Nekünk mégis komolyan kell vennünk Jézus intelmét: Aki szégyell engem az emberek előtt, azt és is szégyellni fogom, amikor ismét eljövök Atyám dicsőségében. Mások szabadságának tisztelete ürügyül szolgálhat arra, hogy a rosszat elnézzük és a jót elhallgassuk. Ma minden aberrációt kötelező így megközelíteni: „Engem egyáltalán nem zavar, tisztelem mindenkinek az álláspontját.” Ez persze nem igaz, mert Jézus álláspontját biztosan nem tiszteli. A megalkuvó magatartás leginkább az ördögöt hozza helyzetbe. Gyakran idézzük Babits Jónás könyve című művéből: „Vétkesek közt cinkos, aki néma”. Azonban azt is tudni kell, hogy csakis az őszinte emberszeretet jogosíthat fel valakit arra, hogy jogos intelmeit embertársával közölje. De megfordítva is igaz. Ha valakit igazából szeretünk, és meghitt kapcsolatban vagyunk az isteni igazsággal, akkor a testvéri feddés kötelezettsége alól nem tudunk kibújni. Amikor egy szülő megalkuszik gyermeke tévútjaival, akkor azt három okból teheti. 1. Tudja, hogy ennek ő az okozója, de ezzel nem képes még szembesülni. 2. Nem ismeri fel az isteni igazságot. 3. Helytelen módon szereti a gyermekét.

SZENTLECKE: 1Kor 3,16-23: Mi okozza a gőgös, büszke, erős birodalmak megrendítő bukását? Ugyanaz, mint az ugyanilyen jelzőkkel rendelkező ember bukását. Nem építette fel magában az Isten templomát. Szent Pál ugyan azt írja, hogy Isten elpusztítja azt, aki lerontja az Isten templomát, Isten azonban nem pusztít. Maga az emberi élet omlik össze, ha Istentől eltávolodik. A nevelés fő irányelve, hogy Isten templomaként akarjuk látni és szeretni gyermekeinket. (Ehelyett sokan megelégednek azzal, ha önfeledten játszik az okostelefonnal és békén hagy bennünket.)

EVANGÉLIUM: Mt 5,38-48: Jézus nagyon pontos irányelveket ad ahhoz, hogy miképpen álljunk helyt egy összezavarodott világban. Az ellenségszeretet útját jelöli meg. Nekünk nem sértetten kivonulni, nem büntetni és ráolvasni kell, hanem hinni abban, hogy olyan igazság birtokában vagyunk, amelynek hosszú távon kevesen tudnak ellenállni. Tegyetek jót azokkal, akik még azt sem akarják, hogy egyáltalán létezzetek. Ha más lehetőségetek nincs, akkor imádkozzatok értük. Ha ellenséggé nyilvánítjátok őket, akkor szabadon engeditek azt a gonoszságot, amit ők terjesztenek. Jézus tudja, hogy mit beszél, amikor azt mondja, hogy nekünk nem lehet kevesebb az ambíciónk, mint az, hogy olyan tökéletessé váljunk (emberi relációban), mint a mennyi Atya. Ezt az önmagába zárkózó keresztény nem érheti el.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Irgalmas a mi Istenünk,  *  könyörületre hajlik szíve.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 7. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Ma országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára. Hétfőn Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.

Február 26-án, szerdán kezdődik a nagyböjt, Hamvazószerda lesz. Sárisápon az esti szentmisén a hamvazkodás szentelményével kezdjük a szentmisét, ezt végezzük a bűnbánati liturgia helyén. A vasárnapi szentmiséken is hamvazkodhatnak azok, akik szerdán nem tudtak jelen lenni. Lehetőleg már a nagyböjt elején gondoljunk a szentgyónásra.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (február 23. – március 1.) V: (….); H: Élő és + hozzátartozók; Sz: (….); P: (….); V: (….)

A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtökig, a szentmise kezdetéig tart. Nagyszombatig, a húsvéti virrasztásig nem helyezünk virágot az oltárokra, nem éneklünk dicsőséget és alleluját. Kivételt képez a nagyböjt idejének két főünnepe: Szent József (márc. 19.) és Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.). Nagyböjt során minden pénteken az esti szentmise előtt keresztutat járunk. Az első február 28-án lesz. Mogyorósbányán a keddi szentmise előtt javasolt a keresztút.

Rómában már a III. században, tehát az üldöztetések idején szokásba jött a több hetes böjtölés a húsvét előtt. Amint az Egyház elnyerte a szabadságát, kialakult a negyvennapos böjti időszak, hamvazószerdával kezdődően. Hamvazószardán a hívek fejére hamut hint az Egyház, amely bűnbánatra és lelki megtisztulásra hív. Az Egyház lényegének mély ismeretéből fakad, hogy a hamvazkodás egyben a bűnösökkel való együttérzést is jelzi. A XII. századig visszavezethető az a szokás, hogy a hamut az előző évi virágvasárnapi barkák elégetéséből nyerjük.

Szent VI. Pál pápa: Nem tévedünk, ha azt állapítjuk meg, hogy a mai embert mélységes elégedetlenség hatja át. Bizonyos túllakottság jellemzi, amely mindig valamilyen fajta kielégületlenséggel párosul. A jólét ellenére szerte a világban mérhetetlen boldogtalanságnak lehetünk tanúi. Ezt a hamis boldogságeszmék nem orvosolják, hanem gyilkos méreggé fokozzák. A mai embernek arra a megújulásra van szüksége, amelyet a zsinat felkínált.

Szent XXIII. János pápa: Uram, Jézus! Nyilvános működésed elején a pusztába vonultál. Vezess mindenkit magábaszállásra. Ez a megtérés kezdete. Enélkül nem léphetünk az üdvösség útjára. Vezess bennünket is a Jordán vizéhez. Ott óhajtunk találkozni Veled, hogy megvalljuk vétkeinket, megtisztuljunk és felismerjünk Téged.

Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 15,15-20: Isten meghívta az embert a teljes életre, az isteni boldogság részesévé kívánja őt tenni. Ehhez azonban az embernek is együtt kell működnie Istennel. Ezért kapta a szabadakarat ajándékát és felelősségét. Az ember azonban nem magányosan választ a jó és a rossz között, hiszen élete közösségbe van ágyazva. Ezért nagy felelősséggel tartozunk a közösségeink iránt is: család, nemzet, Egyház.

SZENTLECKE: 1Kor 2,6-10: Jézus is beszél a világ fiairól és a világosság gyermekeiről. A világ fiai azok, akik teljesen hozzákötötték az életüket a mulandó, értékeit megtartani nem képes anyagvilághoz. A világosság fiai azok, akik nem az önszeretetben, hanem a Lélek erejében haladnak előre. A világ fiai az elmúlás logikájában élnek, a világosság fiai a folyamatos születés élményében.

EVANGÉLIUM: Mt 5,17-37: Sokan örülnének, ha nem szerepelne ez a rész az Evangéliumban. Látjuk, hogy „A két pápa” című film is – meghamisítva a történeti tényeket – a liberális kereszténység mellett érvel. Már csak egy feladatunk van, ha átneveltük az Egyházat, akkor csodálatos életünk lesz. Ne legyen az életünk hátterében egy olyan Egyház, amely nem ért mindenben egyet velünk. Mások egyenesen úgy vélekednek – nem éppen logikusan –, hogy káromkodós, gyalázkodó, zűrzavaros életük egyetlen oka az Egyház, amely nem hagyja békén a lelkiismeretet. Bár Jézus erkölcsi tanítása első hallásra szigorúnak tűnik, mégis azt kell mondani, hogy amennyiben elmozdulunk az önszeretet és az önző kényelem alapállásáról a valódi szeretet irányába, akkor minden egyértelművé válik. Az önszeretet mindig kiegyezik a bűnnel vagy másokban véli csupán felismerni. Azonban az a szeretet, amely felelősséget vállal az életért, a jövőért s mindazért, ami a boldogság felé segíti az emberiséget elutasítja a bűnt, értelmet és örömet talál abban az áldozatban, amelyet a cél érdekében meg kell hozni. Nem véletlen, hogy Jézus a házassággal példálódzik. Ha a házaságban nem talál rá a nő és a férfi az igaz szeretet útjára, akkor súlyos sérüléseket kénytelenek elviselni. A megóvott és felnevelt szeretet azonban a házasságban átnyújtja Isten csodálatos ajándékát, az isteni élet gazdagságát.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldogok, akik Isten útján járnak,  *  és a törvényét követik.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 6. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Pénteken Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe lesz. A pogány rómaiak (a görögöktől vették át) ezen a napon ünnepelték a szeretet és egyetértés napját, amikor a rokonok kölcsönösen kibékültek egymással. Ezt megelőző napon a halott ősökre emlékeztek. A kereszténység magától értetődő testvéri közösségben élt, így nem bírt tartalommal számukra ez az ünnep. Ezért a hitben őket összetartó Péter székéről, Róma püspökének primátusáról emlékeztek meg már a IV. századtól ezen a napon. (Antiochiában is megünnepelték Péter antiochiai székfoglalást.)

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.

Ezen a héten tartották sok országban a Házasság hetét. A mozgalom Angliából indult 1996-ban. Magyarországon 2008 óta rendezik meg, hogy felhívják a figyelmet a házasság és a család értékeire.

MISESZÁNDÉKOK– SÁRISÁP (február 16-23.) V: + Jurásek János; H: Beteg kisgyermekért; Sz: + Lakics testvérek; P: Beteg kisgyermekért; V: (….)

A családegyház fogalom igen sok értelmezésben megjelenik. A leginkább méltányolható az a jelentése, hogy a család belenevel az Egyházba és összeköt vele. A keresztény család az, ahol a katekézis gyakorlati szintje megvalósul. Van, aki családias egyházi közösséget éret alatta. Ez úgy is létrejöhet, hogy a plébániai közösség – legalábbis annak meghatározó csoportja – ténylegesen egyetlen rokoni körből áll, de úgy is, hogy egy kellemes, zárt világú egyesületi életet élnek. Sokan úgy értik a családegyházat, hogy a kereszténység csupán csak a családban, szentségek és közösségi szolidaritás nélkül is megélhető. Bizonyos „családegyházi” formációkban alacsony a gyermekvállalással kapcsolatos nagylelkűség, egykéznek vagy két gyermeknél megállnak. A szülők maguknak élik meg a családdal kapcsolatos elképzeléseiket. Nemzetben és Egyházban nem gondolkodnak. Ezzel ellentétben van olyan egyházi közösség, ahol sok négygyermekes fiatal család van. Ott hallottam. Kettőt magunknak, egyet, hogy reprodukálódjék a magyar, és egyet azok helyett, akik ezt nem értik vagy egészségügyi okból nem vállalhatnak gyermeket.

Évek óta megfigyelhető, hogy a család és az Egyház összefüggése a Házasság hetében egyre ritkábban kerül szóba. A gyümölcsöző házasság szentségi jellegéről szóló tanúságtevések elmaradnak. Bizonyára a laikus katolikus egyház protestáns jellege miatt. Egy rádióműsorban valaki megemlítette Házas hétvége mozgalmat, ahol egy vagy két házaspár és egy pap a koordinátor. A riporter közbevetette: „A házaspárok, gondolom, a megélt tapasztalataikról beszélnek. De a pap…?” Ez esetben a riportalany megfelelt: „Nem is gondolnák, hogy a papok mennyit tudnak a házasságról és a családról. Bizonyára azért, mert Jézus is sokat tudott a házasságról és a családról, nevezetesen azok eredetéről és céljáról. Érdemes a papokra figyelni.”

2019-ben Gorove László és felesége, Kriszta voltak a Házasság hetének arcai. Meglepő hitvallást tett: Mi azért házasodtunk össze, hogy megismerjük az Istent”. Ha ez a végső célkitűzés, akkor kifogyhatatlan inspirációt és egyre több boldogságit nyújtó programsorozatot kezdtek el.

Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 58,7-10: Izajás próféta az igaz életet, a helyes és gyümölcsöző vallást egyaránt félti a jólétbe való belekényelmesedéstől, a reménytelenségtől és a bálványimádók megtévesztő befolyásától. A babiloni fogságban az utóbbi kettővel kellett szembenézni. A próféta nagyon mély valláslélektani igazságokat tár fel. Legfőképpen azzal, hogy az igaz vallás biztos útját mutatja, amelyet az irgalmasság testi cselekedetinek gyakorlása révén és a rosszindulatú, megszóló beszéd megszüntetésével érünk el.

SZENTLECKE: 1Kor 2,1-5: Szent Pál tudja, hogy nem veheti fel a versenyt az ünnepelt rétorokkal, a filozófiai ismereteiket csillogtató sztoikusokkal. Ezért arra kéri a korintusi testvéreket, hogy ne a formára, hanem a belső tartalomra, a lényegre figyeljenek. (Nemrég mondta egy magyar író, hogy ő nem népben és nemzetben gondolkodik, hanem alanyban és állítmányban. Valós tartalom hiányában, gondolkodás és elköteleződés nélkül lenyűgöző módon lehet szofisztikusan bűvészkedni a beszéddel és az írással.) Az egyszerű és szegény Jézust egyszerű eszközökkel kell hirdetni, és az egyszerű eszközökön át fog előtűnni az Ő végtelen nagysága, hiteles igazsága. Nem a show hívja fel Jézusra a figyelmet – ahogy azt egyes szekták látványos műsorelemeiben látjuk –, hanem az Ige igazságtartalma és az igehirdető hiteles tanúságtevése. Nincs erősebb tanúságtétel Jézus mellett, mint az, ha a keresztünket erős lélekkel, másokért közbenjárva felvesszük. Jézushoz ne az evilági sikereink bebiztosítása végett csatlakozzunk, hanem azért, hogy részt vehessünk abban az apostolkodásban, amely az isteni megváltás szeretetét árasztja ki a világra. Ha ezt nem tesszük meg, gyermekeink felé sem tudjuk árasztani az isteni szeretetet.

EVANGÉLIUM: Mt 5,13-16: A világ a celebek, a szemfényvesztők, a szélhámosok bűvöletében él. S ebben a helyzetben Jézus felbecsülhetetlennek és pótolhatatlannak mondja a mi hiteles jelenlétünket. Ne görögtüzekkel szórakoztassuk az emberek, hanem őrizzük azt a tüzet – mint az ősi korban az emberek –, amely nélkül elhalna az élet. A hitnevelésünk egyik kulcsa, hogy miképpen tudjuk megismertetni és megszerettetni a gyermekeinkkel az Egyháznak azt a szolgálatát, amely a legnagyobb jót nyújtja az emberiségnek. Ha ebbe a szeretetszolgálatba belenevelődnek a gyermekek, akkor ifjúkorban sem gyengül meg a hitük.  Azonban az Egyház gyakorlati szeretete nélküli „vallásosnak” nevelt fiatalok esetében idő kérdése, hogy mikor távolodnak el a kereszténységtől. Aki csupán az Egyházzal és a pappal is megküzdő vallásos öntudatát élte a gyermekei elé, semmit sem mutatott meg Jézusból és a kereszténység szépségéből.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az igaz ember világít,  *  mint fény a sötétségben.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 5. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Pénteken Szent Cirill és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjeinek ünnepe lesz.

Február 12-én, szerdán este ¾ 7-től a képviselőtestület rendes évi zárszámadási és költségvetési közgyűlése kezdődik a plébánián.

Február 11-én, kedden elmarad a mogyorósbányai szentmise, mert Sárisápon lesz temetés és gyászmise.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (február 9-16.) V: (….); H: + Hozzátartozók; Sz: + Gurin Károly és szerettei; P: (….); V: + Jurásek János

XVI. Benedek pápa a Szeretet szentsége (Sacramentum caritatis) kezdetű apostoli buzdításában a szentmise méltó megünnepléséről ír és rávezet annak mélyebb megértésére. A szentmise bevezető szertartása segít bennünket abban, hogy lélekben minél jobban ráhangolódjunk a szent cselekményben való tevékeny és gyümölcsöző részvételre. A bűnbánati rész azt tudatosítja bennünk a bűnbánati ima révén, hogy csakis alázattal léphetünk az Úr elé. Sem teológiailag, sem liturgikusan nem különíthetjük el egymástól az Ige liturgiáját és az Eucharisztia liturgiáját. Mindkettőt ugyanaz a tisztelet illeti. Belső kapcsolat van az Isten Igéje és az Eucharisztia között. Az Isten Igéjét hallgatva erősödik bennünk a hit az Eucharisztiában testté lett Ige iránt.  Így az Egyház Isten Igéjének és Krisztus Testének két asztaláról adja a híveknek az élet kenyerét. Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az Isten Igéjét jól felkészült lektorok olvassák. Ne feledjék, hogy amikor a Szentírást olvassák, Isten szól népéhez. Krisztus nem a múltból üzen, hanem a jelenünkben beszél, mégpedig jelenlévőként. Ezt a jelenlétet igyekezzen bemutatni a szentbeszéd is, amely ne legyen sem túl elvont, sem pedig profán. Az igehirdetés módját és lelkületét Szent Pál szépen kifejti a korintusiakhoz írt első levelének második fejezetében.

Szent XXIII. János pápa: A tökéletesség hat alapelve:
1. Egyedül csak arra kell vágyakoznom, hogy igaz és szent lehessek, vagyis arra, hogy Istennek tessem.
2. Minden gondolatomat és törekvésemet az Anyaszentegyház növekedésére kell irányítanom, ebben fejeződjön ki az emberek iránti jóakaratom.
3. Mivel a Jóisten állított oda, ahol vagyok, mindig nyugodtnak kell lennem, de mindig készen arra, hogy az Egyház javán dolgozzam, s érte Jézussal akár szenvedjek is.
4. Rá kell hagyatkoznom mindig az isteni gondviselésre.
5. Semmiségem tudatában élve el kell fogadnom gyengeségemet, hogy Krisztus kegyelme általam erejét ne veszítse.
6. Napjaimat könnyen áttekinthetővé és teljesen rendezetté kell tennem.