26Júl 20

Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 3,5. 7-12: Azok a dolgok, amelyekre nincsen hatásunk és azok, amelyeket mi választhatunk, különös kapcsolatban állnak és együttesen határozzák meg a sorsunkat. A mi választásunk az, hogy haszonleső…

Elolvasom
19Júl 20

Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 12,13-19: A bölcsesség könyvének azon részét olvassuk, amikor Salamon Istent dicséri bölcsességéért, a világban való igazságos és irgalmas jelenlétéért. Rémi Brague francia filozófus ír arról, hogy a nyugati…

Elolvasom
12Júl 20

Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 55,10-11: Izajás próféta szövege készíti elő a mai igeliturgiában az evangélium megértését. Isten szava sohasem marad hatás nélkül. Sokan azonban nem engedik magukhoz Isten Szavát. Befogják a fülüket…

Elolvasom
05Júl 20

Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY: Zak 9,9-10: A választott nép fényes uralkodót, dicső hadvezért várt a Messiásban, aki szabadságot gondtalan életet és jólétet biztosít. Jézus szegénységben és egyszerűségben érkezett, de jelentősebb ajándékot hozott, mint…

Elolvasom
28jún 20

Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 4,8-16: Elizeus az a próféta, akivel kapcsolatban talán a legtöbb csodatevést említi az ószövetség. Ennek a rendkívüli képességnek az okát is megadja a Biblia. Illés kétszeres lelkét kérte…

Elolvasom
21jún 20

Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20,10-13: Jeremiás élete az Isten iránt elkötelezett ember tipikus sorsa. A világ embere általában távolságot tart Istentől vagy olyan mitológiai világba zárja őt, amelyet maga formál és értelmez.…

Elolvasom
14jún 20

Ú R N A P J A

Az utolsó vacsora megkezdése előtt Jézus átadta a tanítványoknak a szeretet parancsát. Majd az Eucharisztia (Oltáriszentség és Egyház) alapításával nyújtja övéinek a szeretet zálogát, hogy tőlük soha ne távolodjék el…

Elolvasom
07jún 20

Évközi 10. vasárnap

Szentháromság vasárnapja A hitigazságok hierarchiájában a legalapvetőbb és leglényegesebb tanítás: Isten a Szentháromság. Minden igazságkeresésünknek és minden istenkeresésünknek, az emberi lét titkába való belemerülésünknek ez a kiindulópontja, igaz, végső célja…

Elolvasom
31máj 20

P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,-11: A Szentlélek erejében a kicsi, félénk, tanácstalan közösség kilépett a városi színtérre a tömeg elé. Nem kellett beszédvázlatot készíteniük és nem volt szükségük előzetes konzultációra. Fellépésük spontán…

Elolvasom
24máj 20

Húsvét 7. vasárnapja

Mennybemenetel ünnepe OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Szent Lukácsnak ez a könyve is gondos szerkesztésre vall. Az Egyház születéséről és a világba lépéséről úgy ír, hogy megjelöli azt a keretet, amelyben élnünk…

Elolvasom
17máj 20

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 8,5-8 14-17: A bérmálás szentségéről szóló tanítás legősibb formáját itt találjuk meg. Szent Lukács leírja, hogy Péter és János apostol kézrátétellel és imával hívja le a Szentlelket azokra,…

Elolvasom
10máj 20

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 6,1-7: Az apostoli Egyházat a kezdetektől fogva nemcsak a lelkesedés tarja fenn, hanem az a szervezettség is, amely arra irányul, hogy a hívek között a szolidaritás, a szeretet…

Elolvasom
03máj 20

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14.36-41: Péter pünkösdi beszédének rendkívüli a hatása. Az Egyházban olyan ez, mint a szerelem. Valamit beindít, de a továbbiakban a figyelem már arra irányul, az válik lényegessé, ami…

Elolvasom
26ápr 20

Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14.22-28: Jézus is mondta az eltompult lelkű embereknek, hogy amennyiben a szavának nem hisznek, legalább a csodái miatt gondolkodjanak el és következtessenek helyesen. Péter a sokat idézett pünkösdi…

Elolvasom
19ápr 20

Húsvét 2. vasárnapja

Irgalmasság vasárnapja OLVASMÁNY: ApCsel 2,42-47: Az Apostolok Cselekedeteiben ez a rövid rész az Egyház ősmintájára, eredendő erejére mutat rá. A krisztusesemény közelsége, a tanítványok töltekezése a Szentlélekkel, a követésre sarkalló…

Elolvasom
12ápr 20

H Ú S V É T

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34.37-43: Az ember emlékezete szelektív és idővel a saját aktuális érdeke szerint átértékeli az egykori eseményeket. A bajban nagy fogadalmakat tesz, hogy Istent soha el nem hagyja, aztán…

Elolvasom
05ápr 20

VIRÁGVASÁRNAP

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: A próféta jelzi, hogy a Messiás maradéktalanul megvalósítja az Atya szándékát és gondolatait. Ez rendkívüli ellenállást vált majd ki sokakból. Amikor a keresztény a papjával szembeszáll, akkor…

Elolvasom
29Már 20

Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ez 37,12-14: Ezekiel próféta mintegy fél évszázaddal Jeremiás után élt. Ő is Jeruzsálemben tevékenykedett, majd a babiloni fogságban adott erőt a népnek. Jeremiás a megtérést hirdette, amellyel elkerülhető a…

Elolvasom
22Már 20

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 1Sám 16,1-13: Dávid különleges kiválasztása mutatja, hogy Isten tervei szerint történnek a dolgok. Ha ebbe belesimulunk, harmóniában élünk a teremtéssel, ha ellenálunk, összetörjük magunkat. Sokszor nagyon tisztességesen, becsületesen, igényesen…

Elolvasom
15Már 20

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: Isten nem a nép zúgolódását jutalmazza meg, hanem arra mutat rá, hogy milyen nagy felelőssége van annak, aki messzebbre lát, mint nép. Isten nem a népet, hanem…

Elolvasom
08Már 20

Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 12,1-4: Az ószövetségben sok meghívástörténetet olvasunk. A legismertebb Ábrahámé és Mózesé. Azonban minden ember, aki rátalál Istenre, elmondhatja, hogy nem ő, hanem Isten volt a kapcsolatfelvételben a kezdeményező.…

Elolvasom
01Már 20

Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 2,7-9. 3,1-7: Valószínűleg a bűnbeesés nélkül is szerepet kapott volna a halál az ember üdvösségének történetében, de ez esetben egy fájdalom és félelem nélküli átalakulás lett volna az anyagvilágból az isteni világba. Egyrészt ajándékképen szánta Isten az…

Elolvasom
23feb 20

Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY: Lev 19,1-2. 17-18: Hallgatni nem mindig arany. Különbséget kell tenni az elnéző irgalom és a cinkos hallgatás között. A kommunistákat gyilkos indulat szállta meg, ha valaki ellentmondott nekik. Ennek…

Elolvasom
16feb 20

Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 15,15-20: Isten meghívta az embert a teljes életre, az isteni boldogság részesévé kívánja őt tenni. Ehhez azonban az embernek is együtt kell működnie Istennel. Ezért kapta a szabadakarat…

Elolvasom
09feb 20

Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 58,7-10: Izajás próféta az igaz életet, a helyes és gyümölcsöző vallást egyaránt félti a jólétbe való belekényelmesedéstől, a reménytelenségtől és a bálványimádók megtévesztő befolyásától. A babiloni fogságban az…

Elolvasom
02feb 20

Évközi 4. vasárnap

Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) OLVASMÁNY: Mal 3,1-4: Malakiás próféta a Messiást a szövetség angyalának mondja, aki után vágyakoznak az igazak, és akitől halálra válnak a gonoszok. (Olyan számukra az istenközelség,…

Elolvasom
26jan 20

Évközi 3. vasárnap

Az Isteni Ige vasárnapja OLVASMÁNY: Iz 8,23-9,3: Ezt az olvasmányt halljuk a karácsonyi éjféli misén is. Az emberek, ha szabadítóra várnak, képesek bármilyen csalóka reménybe belekapaszkodni. Sokan kiegyeznek a rabsággal…

Elolvasom
19jan 20

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,3-6: Isten folyamatosan felkínálja a lehetőséget, hogy közösségre lépjünk vele. Sokféleképpen teszi ezt. A tisztességes, isten- és emberszerető pogányok a maguk békés rituáléjában léphettek kapcsolatba az őket felemelő Istennel. Az ószövetségi választott nép az Ábrahámnak adott ígérethez való hűségében és a mózesi…

Elolvasom
12jan 20

Évközi 1. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Izajás olyan Messiást vetít előre, aki egészen más utat fog járni és mutatni, mint az eddigi hatalomgyakorlók és boldogulást tanítók. Ezzel azt is jelzi, hogy mi az, ami akadályozza az embert legbensőbb vágyai elérésében. S ez az önmaga…

Elolvasom
05jan 20

Karácsony utáni 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 24,1-10: Bölcsességet csak Isten tud ajándékozni. S mindenkinek adja, aki elhagyja a gőgjét és hittel meghajlol Isten előtt. A bölcsesség vezeti az embert és ad erőt annak a…

Elolvasom
29dec 19

Szent Család vasárnapja

OLVASMÁNY: Sir 3,3-7. 14-17: A bölcsességi könyv a gyermekek kötelességeiről szól. A gyermek azonban mintakövető. Olyan mértékben képes tisztelni anyját és apját, amilyen mértékben ők is tisztelik az Istent és…

Elolvasom
25dec 19

Karácsony

Emberré lett az Isten Karl Rahner: „Add, Urunk, hogy a karácsony ne csupán a szeretet, de együttesen a hit és a szeretet ünnepe legyen mindnyájunknak. Szeressük az Igét, aki testté…

Elolvasom
22dec 19

Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 7,10-14: Ácház nem bízik Istenben. Úgy gondolja, a dolgok csak az emberi képességeken múlnak. Izajás igyekszik őt Isten felé fordítani. Kérjen jelet, hogy meggyőződjék az Úr jelenlétéről és…

Elolvasom
15dec 19

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 35,1-10: Az öröm születését megelőzi valami, mégpedig egy nagy belső átalakulás. Nem a körülményekben és nem a természetben történik a radikális változás, hanem az ember belső világában. Öröm…

Elolvasom
08dec 19

Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 11,1-10: Izajás biztosít bennünket arról, hogy Izáj törzsökéből megszületik a gyermek, aki elhozza ajándékképpen nekünk mindazt, amire lelkünk legmélyén vágyakozunk. Ha azonban ez a tiszta vágy kihal a…

Elolvasom
01dec 19

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 2,1-5: Izajás jövendölése Júdáról és Jeruzsálemről legalább három idősíkban értelmezhető. Kr. e. 721-ben Szamária elpusztul, de Júda és Jeruzsálem megmarad. A Kr. e. VI. századi babiloni fogságból is…

Elolvasom
17nov 19

Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY: Mal 3,19-20: A biblia elsősorban azokat nevezi gonosztevőnek, akik az Isten törvényeit semmibe veszik, fő gonosztevőknek pedig azokat, akik ellene lázítanak. Ám mindig megismétlődik a nagy lelepleződésük, művük nem…

Elolvasom
10nov 19

Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Mak 7,1-2; 9-14: Csak az tud hinni az örök életben, aki ezért a hitéért kész igen komoly áldozatokra, sőt, kész feláldozni az életét is. Aki nem képes hősies áldozatokra,…

Elolvasom
03nov 19

Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 11,22 – 12,2: A Teremtő az élet barátja. Aki szeretettel és hálával fordul feléje, maga is az élet barátja lesz. Isten nem a halálba hív bennünket, hanem a…

Elolvasom
27okt 19

Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 35,15-22: Az Úr különösképpen oltalmába veszi azt, aki nehéz élethelyeztében nem káromkodik, hanem bizalommal az Ő segítségét kéri. Lehet, hogy maga az élethelyzet nem változik, de élhetővé válik,…

Elolvasom
20okt 19

Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 17,8-13: Az ószövetségben gyakori felismerés, hogy nem az emberi kiválóság teszi a nagy dolgokat, hanem Isten ereje. Ez az erő olykor felemel, máskor alázatra int. Mózes megtapasztalja, hogy…

Elolvasom
13okt 19

Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 5,14-17: Az olvasmány is megfogalmazza azt a három dolgot, amelyekből aztán az Evangéliumi részlet kapcsán az eheti gyakorlati kereszténységünk vezérfonala lehet. Hála nélkül nincs valódi istenkapcsolat. (Milyen sok keresztény nem érti a vasárnapi szentmise mirevalóságát!) A hálátlan ember önmaga emlékművét…

Elolvasom
06okt 19

Évközi 27. vasárnap

  OLVASMÁNY: Hab 1.2-3; 2.3-4: Akinek nem igaz a lelke, az végül elbukik, az igaz azonban a hűségéért Istennél élni fog. A hamisság csak ideig-óráig tud igazságként tetszelegni. Főleg egy…

Elolvasom
29Sze 19

Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 6,1-7: Kétezer-ötszáz évvel ezelőtt az erkölcsi kérdések pontosan úgy merültek fel, mint napjainkban. Akik jólétben tobzódnak, azok úgy gondolják, hogy mások felett állnak és bármihez joguk van. A…

Elolvasom
22Sze 19

Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 8,4-7: Teljesen haszontalanná válik a vallásosságunk, ha közönyösnek mutatkozunk a rászorulók és a gondokkal küzdők sorsa iránt. Jézus egész életpéldája arra ösztönöz bennünket, hogy mások gondjainak enyhítésében sokkal…

Elolvasom
15Sze 19

Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 32,7-14: A szövetségkötés eseményeinek a leírása azt a drámát mutatja be, amely végig kíséri az emberiség történelmét. Az aranyborjú annak a szimbóluma, hogy az ember maga akar saját…

Elolvasom
08Sze 19

Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 9,13-19: A bölcsesség abban áll, hogy felismerjük Isten akaratát a magunk és mások életében, illetve a világ sorsának alakulásában. A bölcsességre csak az az ember juthat el, aki…

Elolvasom
01Sze 19

Évközi 22. vasárnap

OVASMÁNY: Sir 3,19-21; 30-31: Mindenben meg kell találni a helyes mértéket. Az ambíció nélkülözhetetlen ahhoz, hogy magas szinten elvégezzük a feladatainkat, de a túlzott ambíció törtetővé, mások iránt érzéketlenné tehet.…

Elolvasom
25aug 19

Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 66,18.21: Izrael népe a múlt dicsőséges eseményeire emlékezett, mert így nyert erőt ahhoz, hogy reménnyel várakozzon az újbóli szép korszak beköszöntére. Van ebben veszély is. Nincs ugyanis tündérkorszak,…

Elolvasom
18aug 19

Évközi 20. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 38,4-10: Jézus világossá teszi tanítványai számára, hogy üldöztetések várnak rájuk. Bárányként küldi őket a farkasok közé. Jeremiás próféta sorsában több esemény mintegy előre jelzi az Egyház próbatételeit és…

Elolvasom
11aug 19

Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 18,6-9: A Bölcsesség könyve példaként állítja a Messiást váró nép elé az ősök bizakodását. Hittek abban, hogy Isten megszabadítja őket az egyiptomi rabságból. Követték Mózes rendelkezéseit az indulást…

Elolvasom
04aug 19

Évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY: Préd 1,2; 2,21-23: Az ószövetségnek egy igen késői könyve a Prédikátor, talán a Krisztus előtti 3. századból való. Jelzi a hellenizmussal való találkozást. Az irodalmi műfaj sajátossága szerint a gyülekezet egy tagja Dávid fia, vagyis Salamon nevében beszél. Ezzel…

Elolvasom
28Júl 19

Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 18,20-32: Magukkal ránthatnak-e a gonoszok a romlásba másokat is? Mentesíthetjük-e a gonoszság hatásai alól a gyermekeinket? Lehetséges-e mai világban a halál kultúrájával szemben az élet kultúráját élni? Ábrahám…

Elolvasom
21Júl 19

Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 18,1-10: Isten mindig küldi hozzánk a jó hírt hozókat. Kérdés, hogy várjuk-e őket, és marasztaljuk-e őket. Ábrahám három idegen vándort fogadott be, és mindennel ellátta az ifjakat. Talán…

Elolvasom
14Júl 19

Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 30,10-14: Mózes arról beszél, hogy a törvénnyel Isten nem megtörni akarja az embert, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy azt az életet élje, amely boldoggá teszi őt. Az isteni törvény…

Elolvasom
07Júl 19

Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 66,10-14: Általában az örömhöz és a jókedvhez okot keresünk vagy társítunk, s ha ez elmúlik az öröm és a jókedv is elmúlik. Gyakran azt is tapasztaljuk, hogy milyen…

Elolvasom
30jún 19

Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 19,16-21: Az emberiség fennmaradásának egyik fontos törvénye a továbbadás. Az életet megfelelő tartalommal adjuk tovább. Móra Ferenc figyelmeztetett arra, hogy a jó mellett minden rossz is belekerül a…

Elolvasom
23jún 19

Ú R N A P J A

OLVASMÁNY: Ter 14,18-20: A kenyér és a bor nem csupán alapvető élelmiszerként, de ősi szimbolikus jelként is feltűnik az ószövetségben az ősatya, Ábrahám idejében. Ugyanakkor a papság, mint egyetemes küldetés…

Elolvasom
16jún 19

Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Péld 8,22-31: Amikor az emberek még gyalog jártak, a természetben éltek és volt érzékük a bölcseletre, vagyis az elmélyült önálló gondolkodásra, Isten is közelebb lévőnek tűnt. Jobban ráláttak a…

Elolvasom
09jún 19

P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: Jeruzsálemben az ünnep miatt összesereglett tömeg különleges élmény hatása alá került. Az apostolok tanúságtevését Jézusról mindenki úgy hallja és érti, mintha a saját anyanyelvén szólna. Voltaképpen erről…

Elolvasom
02jún 19

Urunk mennybemenetele

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: A tanítványoknak arról a Jézusról kell tanúskodniuk a föld végső határáig, aki megváltott bennünket, visszatért a mennybe és újra eljön az idők végeztével, hogy helyreállítsa az Isten…

Elolvasom
26máj 19

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 15,1-2.22-29: A pizídiai Antiochiában gondot okoz, hogy az apostolok megbízatása nélkül viszik néhányan az emberek közé az Evangélium örömhírét. S ez így inkább emberi elképzelést közvetített, mint a…

Elolvasom
19máj 19

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 14,21-27: Emlékezzünk az előző vasárnapok olvasmányrészleteire. Jeruzsálemben az apostolokat a főtanács elé állították. Miután megvesszőzték őket, hálát adtak Istennek, hogy Jézusért gyalázatot szenvedhettek. Cezáreából hazatérve Péternek igazolnia kellett…

Elolvasom
12máj 19

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 13,14.43-52: Két Antiochia. A szíriai Antiochia a kereszténység egyetemességének egyik bölcsője, a piszídiai Antiochia pedig a kereszténység és a zsidóság hosszú történelmi szakításának és egyben a pogányok felé…

Elolvasom
05máj 19

Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 5,27-41: Mindig volt és ma is van a világban egy olyan hatalmi elit, amely képesnek, sőt elhívatottnak érzi magát az emberiség irányítására. Az apostolok korában ilyen volt a…

Elolvasom
28ápr 19

Húsvét 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 5,12-16: Mi volt a korabeli Egyház sikerének a kulcsa, és miért kap olyan nagy elutasítást ma ugyanaz az Egyház? Bizonyára azért, mert sem a keresztények, sem a kereszténységgel…

Elolvasom
21ápr 19

H ú s v é t

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34-43: Péternek még nem volt lehetősége „keresztény értékek” mellett érvelnie. Ő Jézusról beszélt. Arról, hogy miképpen ismerte meg benne az Isten Fiát, és miképpen él szent közösségben Üdvözítőjével,…

Elolvasom
14ápr 19

Virágvasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: Izajás próféta mintegy a Messiás lelkületét mutatja be, amellyel majd vállalja azt a sorsot, amelyet a bűn által irányított embertől kell elszenvednie. A Messiás tudja, hogy az embert, aki a bűn foglya csak a legnagyobb szeretet képes kiszabadítani megkötözöttségéből. Jézus…

Elolvasom
07ápr 19

Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 43,16-21: Amikor Isten valami újat készít elő, azt mi rendre késlekedve látjuk meg. Emiatt olykor a megújulásra való esélyeink is jelentősen lecsökkennek. Ennek a késlekedésünknek alapvetően két oka…

Elolvasom
31Már 19

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: Józs 5,9-12: Izrael életében és istenkapcsolatában döntő fordulat állt be. Megérkeztek az Ígéret földjére. Új feladatot adott nekik az Úr. Új reményt ébresztett bennük. A pusztai vándorlás során rábízták…

Elolvasom
24Már 19

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 3,1-15: Felmerül a kérdés, hogy Isten miért Mózesen keresztül adja önmagáról a nagyon fontos kinyilatkoztatást az emberiségnek, és miért nem juttatta el közvetlenül mindenkihez? Isten fokozatosan tárja fel magát a történelemben és ezzel a történelem feladatává teszi,…

Elolvasom
17Már 19

Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 15,5-18: Isten a kezdeményező abban a szövetségben, amelyet Ábrahámmal köt, és egyoldalúan, visszavonhatatlanul elkötelezi magát. Isten szándékát, hogy visszavezeti az embert a teremtéskor neki felkínált dicsőségbe, még a legsúlyosabb szövetségszegés, Jézus keresztre feszítése sem változtatja meg. Isten kezében…

Elolvasom
10Már 19

Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: MTörv 26,4-10: Mózes a nép elé tárja az élet törvényeit. Életünk során folyamatosan választanunk kell. Napjában többször is. Veszekszem vagy hallgatok. Uralkodni akarok vagy együttműködni. A magam igazságát hirdetem…

Elolvasom
03Már 19

Évközi 8. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 27,5-8: Az ember értékét a beszéde mutatja meg. Ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. Amilyen te magad vagy, olyan a barátod is. Bölcs meglátások ezek az ószövetségi bölcsességi irodalomból. Találkoztunk már olyan emberrel, akinek a beszéde…

Elolvasom
24feb 19

Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Sám 26,2-23: A fiatal Dávid azzal, hogy nem áll bosszút Sámuel királyon, a szelíd és alázatosszívű Jézus előképeként mutatkozik meg. Az ellenségszeretet keresztény eszményét testesíti meg. SZENTLECKE: 1Kor 15,45-49:…

Elolvasom
17feb 19

Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 17,5-8: Aki emberben bízik, különös lelkületről tesz tanúbizonyságot. Ez a naiv bizalom igen gyakran a belső bizonytalanságra utal. Fogódzót keres, de hogy mihez, azt még nem pontosan tudja.…

Elolvasom
10feb 19

Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 6,1-8: Izajás pontosan meg tudja jelölni meghívásának évét, és érzékelteti azt az isteni dicsőséget, amely megnyilvánult számára e meghívás kapcsán. A szentség hatására félelem szállta meg őt és…

Elolvasom
03feb 19

Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 1,4-5. 17-19: Jeremiás Júda egyik legkiválóbb királyának, Joziásnak az uralkodása idején kapja prófétai meghívását az Istentől. Részese volt a nagy vallási megújulásnak. Ez időből nem is maradt fenn…

Elolvasom
27jan 19

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Neh 8,2-10: A szentmise igeliturgiájának keretében Egyházunk a hároméves ciklus során Nehemiás könyvéből ezt az egy részt olvastatja fel, nyilván a jelentősége miatt. A babiloni fogságból visszatért nép először…

Elolvasom
20jan 19

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 62,1-5: A babiloni fogság után Jeruzsálem újból felragyog, igazságát meglátják a népek. A zsidóság életében Jeruzsálem a remény és a dicsőség városa, a rá való emlékezés is erőt…

Elolvasom
13jan 19

Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Jézus szilárdítja meg az igazságot a földön. Idei ökumenikus imahetünk mottója: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj.” Ennek teljessége Jézusnál van. Nélküle nem az igazság működik,…

Elolvasom
06jan 19

Vízkereszt

OLVASMÁNY: Iz 60,1-6: Amikor a próféta a dicsőséges Jeruzsálemről beszél, akkor azt az Egyházra is kell értenünk. Az Úr dicsősége felragyog fölötte, az Istennel való bensőséges találkozásnak és az egész…

Elolvasom
30dec 18

Szent Család ünnepe

OLVASMÁNY: 1Sám 1,20-22. 24-28: Isten megszabta az anya jogait a gyermekkel szemben, olvassuk a Bibliában (Sir 3,3) A gyermeknek ugyanis az édesanyától az istentiszteletet is meg kell tanulnia. Enélkül olyan…

Elolvasom
23dec 18

Advent 4. vasárnapja / Karácsony

OLVASMÁNY: Mik 5,1-4: Mikeás Izajás próféta kortársa. A prófétai beszéde tipikus. A népet a jog betartására, a szegények gondozására és az istenszeretetre buzdítja. Ezek elmaradása miatt történelmi kataklizmát kell átélnie…

Elolvasom
16dec 18

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Szof 3,14-18: Szofoniás könyvében található himnusz hasonlóságot mutat a Magnificat-tal. Jézus megtestesülése nagy örömmel töltheti el az emberiséget. Elvétetett rólunk az ítélet, elűzettek ellenségeink, erős szabadítót kaptunk, aki újjáéleszt…

Elolvasom
09dec 18

Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Bár 5,1-9: Jeremiás hű társának, Báruknak könyve két költeményt tartalmaz. Az első arra kéri Izraelt, térjen vissza az önfeladás helyett az élet útjára, kövesse a Bölcsességet és a Törvényt.…

Elolvasom
02dec 18

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Jer 33,14-16: Azokban a napokban Dávid sarja jogot és igazságot teremt, békét és szabadságot ad.  Ehhez azonban ki kell mondani: Az Úr a mi igazságunk. Amíg mi nagyon ragaszkodunk…

Elolvasom
25nov 18

Évközi 34. vasárnap

Krisztus Király ünnepe OLVASMÁNY: Dán 7,13-14: Dániel próféta fontos dolgokat elmond az eljövendő Megváltóról. Teljesen az Atya akarata szerint jár el. Hatalma megkerülhetetlen igazság lesz. Amit hoz, az nem egy…

Elolvasom
18nov 18

Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY: Dán 12,1-3: Dániel próféta a végidőt egyesek számára gyötrelemmel telinek írja le, míg az igazak, akiknek neve szerepel az élet könyvében, mentesülnek ezektől a gyötrelmektől. Az Egyház a mennyországot…

Elolvasom
11nov 18

Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir17,10-16: Az ószövetségben a királyság megjelenésével igen komoly szerep jut a prófétáknak. A politika még csak azt sem tudja teljesíteni, ami a megbízatása, nem tudja megvalósítani az igazságos társadalmat. Nincs ereje és képessége…

Elolvasom
04nov 18

Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 6,2-6: Mózes az Ígéret földjéig kísérte népét. Ő maga nem léphetett be ősei földjére, de megpillanthatta. Mi sem léphetünk be abba a világba, amely majd gyermekeinké lesz, de…

Elolvasom
28okt 18

Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 31,7-9: Két állítás, amelyek az Egyházra is vonatkoznak. Mindkettőt óvatosan kell kezelnünk. Az Egyház nem azért első, mintha különleges méltóságba emelné tagjait, hanem azért, mert rendelkezik mindazzal a…

Elolvasom
21okt 18

Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 53,10-11: Izajás legismertebb messiási éneke az 53. fejezet, a Szenvedő Szolgáról. A pompához szokott uralkodók elnémulnak és nemzetek ámulnak az Ő áldozata láttán. Mindentől megfosztják, ami egy emberben…

Elolvasom
14okt 18

Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 7,7-11: A bölcsesség Istennél van, hozzá kell menni érte, tőle kell kérni. A bölcs ember boldogsága és életgazdagsága egészen másképpen alakul, mint a hitetlené. A hitetlen ember homokra…

Elolvasom
07okt 18

Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 2,18-24: Olykor még teológusok is arra a téves következtetésre jutnak, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítve válnak Isten képmásává. Külön-külön ez nem megy, mondják. Jézusra gondolva…

Elolvasom
30Sze 18

Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Szám 11,25-29: Itt van a Zsidók tanácsának (Főtanács, Szinedrium) eredete. Majd a Szinedrium fogja halálra ítélni Jézust. Mózes azért választja maga mellé azokat, akiket megjelölt a lélek, hogy a…

Elolvasom
23Sze 18

Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 2,12. 17-20: Az Egyház gyakran nagy ellenszenvvel találkozik azok részéről, akik a szabadelvűséget hirdetik és gyakorolják. Őket az Egyház közelsége zavarja. Nincs távol tőled az Ige, közel van,…

Elolvasom
16Sze 18

Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,5-9: Úgy értelmezi az Egyház, hogy Izajás ezúttal is a Messiásról beszél. Ő valóban kiszolgáltatta magát az emberi gonoszságnak, elszenvedte a megaláztatást. Mindez mögött azonban ott volt az…

Elolvasom
09Sze 18

Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 35,4-7: Izajás a messiási korról jövendöl. A messiási kor, az Isten országa Jézussal elérkezett. A megtérésével bárki beléphet ebbe az új valóságba, ahol megnyílik az emberlét teljes perspektívája,…

Elolvasom
02Sze 18

Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 4,1-8: Nem a törvények kiváló ismerete, még csak nem is önmagában a buzgó vallásosság, hanem a másokra figyelő, irgalmas, szeretetteljes szív teszi igazzá az embert. A 14. zsoltár,…

Elolvasom
26aug 18

Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY: Józs 24,1-17: Józsue hitvallásra készteti a népet. A pogány isteneknek vagy pedig az igaz Úrnak, atyáik Istenének akarnak-e szolgálni? A személyes hit megszületése kegyelem dolga. Az értelmi és érzelmi…

Elolvasom
19aug 18

Évközi 20. vasárnap

OLVASMÁNY: Péld 9,1-6: Az ember gyakran az értelmére hivatkozik. Akkor is, amikor az Istennel szembefordul. S az értelem terén erősnek és sikeresnek érzi magát. Beáll azonban a zavarodottság, amikor lelki…

Elolvasom
12aug 18

Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 19,4-8: A próféta mintegy az Egyház sorsát éli át, s ezzel előképévé válik az Egyháznak. Az Egyház sokszor gondolhatná magát vesztesnek, sőt elzavartnak a társadalomból. Gyakran tűnhet úgy,…

Elolvasom
05aug 18

Évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 16,2-15: Az ember számára fontos a biztonságérzet. Izrael népe a rabszolgaságban nagyobb biztonságban érezte magát, mint a pusztában. Az Úr jelzett: az Isten iránt hűséges ember mindenütt biztonság…

Elolvasom
29Júl 18

Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 4,42-44: Egy-egy bibliai csoda kapcsán arra gondolhatunk, hogy ez bizonyára mitológiai elem. Pedig a csodában megismert események átszövik a mindennapi életünket. Isten gondoskodik a teremtményeiről. Nem csupán a…

Elolvasom
22Júl 18

Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 23,1-6: Jeruzsálem prófétája a szent helyen tapasztalható istenhit és templomi kultusz elégtelenségéről beszél, s ezért a papokat teszi felelőssé. Olyanok fogják tovább vinni a szövetséget, akik a szent…

Elolvasom
15Júl 18

Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 7,12-15: Ámosz próféta nyugtalanító prédikációja zavarja a királyi udvart és Amásziást, a királyi udvar főpapját. Örök kettősség ez. A politika megrendelné az Egyháztól a lojalitást. Az Egyház azonban…

Elolvasom
08Júl 18

Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 1,2-5: Ezekiel meghívásának története azokat a lényegi elemeket tartalmazza, mint Izajás és Jeremiás meghívástörténete: eltöltötte őt a Lélek, és talpára állította. A Lélekkel való betöltődés kiemeli a prófétát…

Elolvasom
01Júl 18

Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 1,13-24: A halált nem Isten alkotta. Isten a halhatatlanságra teremtette az embert, és saját örökkévalóságának képmásává tette. A halált az ember kereste meg, hiszen ott van a halál,…

Elolvasom
24jún 18

Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,1-6: Gondot okoz a biblikusoknak is egy-egy ószövetségi szentírási rész értelmezése. Mikor szól a szöveg a nép hívatásáról és amikor Izajás próféta vagy a Messiás hivatásáról? A megoldás…

Elolvasom
17jún 18

Évközi 11. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 17,22-24: Az ember sokáig hitegetheti magát azzal, hogy mindenható, előbb-utóbb azonban az általa létrehozott értékek eltörpülnek Isten művei mellett. Halálunk közeledtével egyre alázatosabbá válunk. Isten a világ által…

Elolvasom
10jún 18

Évközi 10. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 3,9-15: A bűn következményeinek pontos leírását látjuk mind az ember, mind pedig Isten részéről. Az ember oldalán megjelenik a félelem, a magyarázkodás és a szolidaritás meggyengülése. Isten részéről…

Elolvasom
03jún 18

Ú r n a p j a

OLVASMÁNY: Kiv 24,3-8: Ahogy az ószövetségben az áldozati vér a szövetség jele volt, úgy Jézus az újszövetség jelévé is a vért tette. S annyiban több az újszövetség, amennyivel értékesebb Jézus…

Elolvasom
27máj 18

Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: MTörv 4,32-40: Ismét látjuk, hogy az ószövetségi parancsok nem egyéni megigazulásra, hanem a közösség iránti felelősségünk megélésére adattak. („… hogy jól menjen sorod, s majdan gyermekeidnek is …”) Már…

Elolvasom
20máj 18

P ü n k ö s d

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: Jézus mennybemenetele után Jeruzsálemben, az emeleti teremben dicsőítették a tanítványok Istent. Hozzájuk csatlakoztak az asszonyok, Mária és a rokonok. Megválasztották Mátyást Júdás helyett, hogy ismét teljes legyen…

Elolvasom
13máj 18

Urunk mennybemenetele

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Márk és Lukács evangéliuma a mennybemenetel leírásával záródik. (Máté evangéliuma a missziós paranccsal, János evangéliuma pedig azzal, hogy Jézus Péterre bízza az Egyházat.) Az Apostolok Cselekedete azonban…

Elolvasom
06máj 18

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 10,25-48: Kornéliusz százados rendkívüli tiszteletet mutatott a házába belépő Péter iránt. Nem Péternek szólt a tisztelet, hanem annak a Jézusnak, kinek a nevében Péter megérkezett. A Szentlélek immár…

Elolvasom
29ápr 18

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY (ApCsel 9,26-31): A vértanúk szolgálatához semmi más nem ér fel. Az Egyház egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békét élvezett. S mindez néhány hónappal István diakónus kivégzése és Szent Pál megtérése után. A vértanúk morálisan megsemmisítik üldözőiket. S ez vagy megveszekedettebb üldözést, vagy csendes, időleges visszahúzódást…

Elolvasom
22ápr 18

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 4,8-12: A szegletkő, amely összetarja az épületet, a ház tartósságát biztosítja. Jézus sziklaalapnak mondja magát, Péter pedig szegletkőnek nevezi az Urat. A kettő együtt fontos. Építeni csak szilárd…

Elolvasom
15ápr 18

Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 3,13-19: Szent Péter az Egyház első nyilvános igehirdetésében, a „pünkösdi beszédben”, majd a sánta koldus meggyógyítása utáni beszédében az Egyházban tovább tevékenykedő Jézusról tett tanúbizonyságot. Jézus azokért is…

Elolvasom
08ápr 18

Húsvét 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 4,32-35: A primiciás Egyház erejét és lelkesedését Jézus valódi jelenléte táplálta. Ha együtt cselekednek azok, akik a kegyelem állapotában vannak, annak rendkívüli kisugárzása van, például egy házaspár esetében.…

Elolvasom
01ápr 18

Húsvétvasárnap

JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE OLVASMÁNY: ApCsel 10,34. 37-43: Kornéliusz az Itáliából Cezáreába vezényelt zászlóalj centúriója. Származását nem tudjuk, de istenfélő nevelést kapott. Szívből imádkozott az igaz Istenhez, és gondja volt a…

Elolvasom
25Már 18

Virágvasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: Odaadni a hátunkat az ütlegeknek és vállalni a gyalázatot azt jelenti, hogy nem a hamis vallás hívei és a gőgösök útján járunk, hanem az igaz Istenhez csatlakozunk.…

Elolvasom
18Már 18

Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Jer 31,31-34: Isten új szövetséget köt az emberiséggel, amelynek alapját már nem a jog, a törvény és a kötelességteljesítés adja, hanem a szeretet. Nem külső tekintély vezeti az embert,…

Elolvasom
11Már 18

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 2Krón 36,14-23: Akik az Isten iránti hűségben akarnak élni, nem tudnak kivonulni a társadalomból. Az istentelenek szellemi és lelki kártételeit ők is megszenvedik. Ezt az áldozatot vállalnunk kell, különben…

Elolvasom
04Már 18

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 20,1-17: A lelkiismeretvizsgálat nem legyengít, hanem bölccsé és erőssé tesz. A nyugati tömegkultúra irányítói hajtóvadászatot rendeznek a bölcsesség ellen. Zavarja őket. A bölcs felismeri, hogy ők nem istenek,…

Elolvasom
25feb 18

Nagyböjt 2. vasárnapja

Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett Fiadra. Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. OLVASMÁNY: Ter 22,2-18: Jób nem lázad fel Isten ellen a balsorsban,…

Elolvasom
18feb 18

Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 9,8-15: Soha nem gondolhatjuk azt, hogy Isten visszavonta az emberiség iránti jóakaratát, és már nem adja azt a kegyelmi segítséget, amellyel visszatérhetünk az eltévelyedésből az élet útjára. Czakó…

Elolvasom
11feb 18

Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Lev 13,1-2; 44-46: Mózes törvényei között számos egészségügyi törvény is van. Ezek a közösséget védik. A közösség egészsége azonban az egyént óvja. Vannak korok, ilyen a miénk is, amikor…

Elolvasom
04feb 18

Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Jób 7,1-7: Jóbban a szenvedő ember áll elénk. Azokhoz az érzésekhez hasonlót, amelyeknek hangot ad, sokan átéltek már. Mások számára pedig ismeretlenek ezek az érzések, mert nagy jólétben élnek,…

Elolvasom
28jan 18

Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 18,15-20: Mózes ötödik könyve évszázadok során bővült. A legkorábbi részek lejegyzése talán Illés és Elizeus próféta idejéből való, a legújabbak pedig a Krisztus előtti 6. századból. Mózes tekintélyével…

Elolvasom
21jan 18

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Jón 3,1-10: Ninive Kr. e. 612-ben pusztult el. Jónás próféta, aki az 5. a kispróféták sorában, ez esemény előtt 150 évvel élt és tevékenykedett. Ekkor még Ninive a hatalma…

Elolvasom
14jan 18

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Sám 3,3-19: Sámuel Izrael történetében a királyságot közvetlenül megelőző átmeneti időszaknak kiemelkedő alakja. Silóban, az Úr ládáját őrző sátoregyüttesben, tehát az Úr közelében cseperedett fel. Itt történt a kiválasztása…

Elolvasom
07jan 18

Évközi 1. vasárnap

Jézus megkeresztelkedése OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Az Egyháznak van testi és lelki formája. A testi az emberi arc, a lelki pedig a krisztusi lényeg. Helytelen az Egyházat „látható és láthatatlan” fogalompárral leírni, mert az…

Elolvasom
31dec 17

Szent Család vasárnapja

OLVASMÁNY: Sir 3,3-7; 14-17: A bibliai szöveg olyat kér a gyermektől, amit ő csak akkor tehet meg, ha így nevelték. Tehát nem annyira a gyermekekhez szól a szöveg, mint inkább…

Elolvasom
24dec 17

Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 2Sám 7,1-5; 8-16: A templomépítésnek sorrendje van. Dávidnak Isten népét, Izraelt kell valódi néppé formálnia. A templomot majd Salamon építi fel Isten akarata szerint. Először a közösség építésére kell…

Elolvasom
17dec 17

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 61,1-2;10-11: Az ószövetségben senki nem írt olyan pontosan az Eljövendőről, mint Izajás. Az Eljövendőhöz az eljövendő kort is kötötte. Ott, ahol felismerik és befogadják a Messiást, a szeretet…

Elolvasom
10dec 17

Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 40,1-10: Kezdődik a vigasztalások könyve, vagyis Izajás könyvének második egysége. Ismét fellép Izajás, és a fogságban lévő népet vigasztalja: Isten úgy fog bennünket kivezetni a fogságból, ahogy őseinket…

Elolvasom
03dec 17

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 63,16-17; 64,1-8: Izajás könyvének harmadik fejezete már nem a fogságról szól, hanem Jeruzsálem siralmas állapotáról, és a nép elbizonytalanodásáról. A fogságban egybetartotta őket a túlélés ösztöne, most azonban…

Elolvasom
19nov 17

Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY: Péld 31,10-13, 19-20, 30-31: A család nem két ember meghatározott célból való szövetségkötése, hanem egy férfi és egy nő teljes egysége. Szent Pál az efezusiakhoz írt levélben ezt a…

Elolvasom
12nov 17

Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 6,12-16: Az egyik legmélyebb értelmű szöveg a bölcsességi irodalomban. A bölcsesség maga az Isten, illetve az Ő jelenléte az életünkben. Isten nem rejtőzködik el a teremtményei elől, hiszen…

Elolvasom
05nov 17

Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY: Mal1,14-2,8-10: Malakiás az utolsó író próféta az ószövetségben. Kr. e. az V. században szolgált. Két témát érint. Az egyik a papok hűtlensége, ami alkalmatlanná teszi őket a nép vezetésére,…

Elolvasom
29okt 17

Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 22,20-26: A felebaráti szeretettel tartozunk Istennek mindazért, amit tőle kaptunk. Mi nem adhatunk Istennek semmit, hiszen Ő végtelenül teljes és tökéletes és mi tökéletlenek vagyunk. Ezért a felebarátaink…

Elolvasom
22okt 17

Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 45,1-6: A próféta vallja, hogy minden ember és minden esemény a történelemben valamiképpen az Isten örök tervét szolgálja. Luther szerint az igazak Isten jobbkeze, a gonoszok pedig Isten…

Elolvasom
15okt 17

Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 25,6-10: Izajás a végső szünpozionról, a mennyei Jeruzsálemről, a mennyországról beszél, ahol minden népnek helye lesz, és ahol lehull minden nemzetről az értelmet és a teljes ismeretet takaró…

Elolvasom
08okt 17

Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 24,23-31: Isten szerető atyaként gondozza teremtményeit. Ám drága teremtményei, az emberek gyakran ezt nem érzékelik, illetve nem termékenyülnek meg az isteni szeretettől. SZENTLECKE: Gal 4.4-7: Az idők teljessége…

Elolvasom
01okt 17

Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 18,25-28: Vajon miért gondolja azt az ember, hogy Isten nem igazságos? Mert saját magát helyezi mindenek fölé, saját magát tekinti a földön a legfontosabbnak, és csak a maga…

Elolvasom
24Sze 17

Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 55,6-9: Csak a megigazulás útján haladva találhatjuk meg Istent, mert ezen az úton egyre közelebb jutunk hozzá. A gonosz tettek azonban egyre távolabb visznek Istentől, és eljuttathatnak a…

Elolvasom
17Sze 17

Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 27,30-28,7: Csak az ragaszkodik haragjához, akit a bűn irányít. Hogy kereshet Istennél gyógyulást az, aki haragot tart? Bizony, nem keres gyógyulást, mert fel sem ismeri, hogy neki bűne van, hogy…

Elolvasom
10Sze 17

Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 33,7-10: Az őr feladata, hogy időben jelezze az ellenséget. Ha megteszi, akkor megmenti a saját lelkét még akkor is, ha a figyelmeztetettek nem hallgatnak rá és vesztükbe mennek. Ha azonban…

Elolvasom
03Sze 17

Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20, 7-9: A próféták sokszor megtapasztalták a nép haragját, mivel zavaró volt a szókimondásuk. Ferenc pápával kapcsolatosan is hallhatjuk némely „katolikustól”: elegünk van már a nyaggatásaiból. Korunk embere rendkívüli módon…

Elolvasom
27aug 17

Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 22,19-23: A küldetés Istentől jön, olvassuk Izajás próféta könyvében. Az Egyházban két alapvető küldetés van, vagyis a Katolikus Egyház alapkövei: a szentségi házasság és az egyházi rend. Ezek…

Elolvasom
20aug 17

Évközi 20. vasárnap

Szent István király ünnepe OLVASMÁNY: Péld 4,10-15. 18-27: Íme, egy példa, hogy 2500 évvel ezelőtt melyek voltak egy fiúgyermek nevelésnek alapelvei. Ahhoz, hogy a fiúgyermek nevelhető legyen, a tanító és…

Elolvasom
13aug 17

Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 19,9. 11-13: Illés a próféták atyja, aki a földről elragadtatott a mennybe, és aki az egyik kispróféta, Malakiás szerint ismét el fog jönni a földre. A korabeli zsidóság Illés újbóli…

Elolvasom
06aug 17

Évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY: Dán 7,9-10.13-14: Az „ősöreg” az archaikus vallás nyelvén azt jelenti, amit a filozófiában az örökkévaló. Az „emberfia” titulus, amit Jézus is magára vett, arra utal, hogy a Megváltó valóságos…

Elolvasom
30Júl 17

Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 3,5.7-12: Salamon király a bölcsességet így fogalmazza meg: éber szív („látó szív”). A bölcsesség valóban az az éberség, amely túllát a jelen keretein és a jövőbe helyezi saját…

Elolvasom
23Júl 17

Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 12,13.16-19: Isten gondoskodó szeretettel nevel bennünket. Gyakran megesik, hogy aki ezt nem érzi, maga sem tudja helyesen nevelni a gyermekeit. Balett, sport, ruha, ínyenc ételek, karrier, nyelvtanulás, hobbi,…

Elolvasom
16Júl 17

Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 55,10-11: Miközben a modern ember megpróbálja Istent figyelmen kívül hagyni és a kiszorítani az életéből, Izajás általános érvényű szabályt mond. Az Istennel való kapcsolat, annak mértéke vagy hiánya alapvetően meghatározza…

Elolvasom
09Júl 17

Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY: Zak 9,9-10: A választott nép olyan megváltót várt, aki gazdasági jólétet és gondtalan életet biztosít. Ám Jézus ennél sokkal nagyobb ajándékot hozott: bűntől való szabadulást, lelki békét, örök üdvösséget.…

Elolvasom
02Júl 17

Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 4,8-16: A sunemi asszony megtapasztalhatta, hogy a nagylelkűség mindig isteni ajándékkal társul. Miután befogadta Elizeus prófétát, megnyílt az ég áldása és az idős házaspárnak fia született. Úgy is mondhatjuk, teljesen…

Elolvasom
25jún 17

Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20,10-13: Az ősbűn óta tapasztalható, hogy az isteni üzenet első megközelítésre nem kompatibilis a világ gondolkodásmódjával és értékrendjével. Ezt természetes konfliktusként kell kezelnünk. Nem okozhat csüggedést és visszahúzódást,…

Elolvasom
18jún 17

Ú R N A P J A

OLVASMÁNY: MTörv 8,2-3; 14-16: A zsidó nép pusztai vándorlását előszeretettel hasonlították a szentatyák az emberiség történelmi vándorlásához. Isten nem veszi el a felelősségünket a kreativitásunkat „túltáplálással”. Annyi táplálékot ad, hogy…

Elolvasom
11jún 17

Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 34,4-9: Mózesnek két fontos kinyilatkoztatást ad önmagáról az Isten.  Hórebnél az égő csipkebokornál Isten az élet forrásának, minden létező atyjának mondja magát. A Sínai-hegynél pedig a Mózes előtt…

Elolvasom
04jún 17

P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: A pünkösdi csodát minden vallásos férfi érzékelte Jeruzsálemben. Értették egymás szavát. Vagyis mindenki ugyanazt értette: Isten kiáradó jóságát, a teremtés szépségét, létük hiánytalan értelmét. SZENTLECKE: 1Kor 12,3-13:…

Elolvasom
28máj 17

URUNK MENNYBEMENETELE

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Az Egyház kezdetének a bemutatása az Apostolok Cselekedete című könyvben található.  Jézus mennybemenetelének leírásával és Jézus szavaival kezdődik, mely szavakkal az Egyház hatását jelzi előre az emberiség…

Elolvasom
21máj 17

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 8,5-8. 14-17: Ahhoz, hogy Szamáriában egy népes csoport befogadja az Evangéliumot, előbb a tisztátalan lélektől való megszállottságukból kellett kigyógyulniuk. A megszállottság igen sokszor abban nyilvánul meg, hogy az…

Elolvasom
14máj 17

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 6,1-7: Az apostolok azzal szembesültek, hogy minden jó kezdeményezés mellékvágányra futhat, ha nem gondozzuk kellőképpen, ha kevésbé figyelünk oda. A jó kezdeményezéseket tehetségesen végig kell vezetni, nehogy emberi…

Elolvasom
07máj 17

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14a. 36-41: Ma talán így fogalmazna Szent Péter: Egyedül az a Jézus, akit ti feleslegessé nyilvánítottatok, tudja megmenteni azt a jövőt, amit elveszítettetek. Látjuk, hogy az ember belépett…

Elolvasom
30ápr 17

Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14,22-28: Péter megértette, hogy a feltámadás örömhírével az emberek elé kell állnia. Jézus mindenkit hív, de azt kéri, hogy mi tanúskodjunk róla, hogy már megtaláltuk és felismertük Őt.…

Elolvasom
23ápr 17

Húsvét 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,42-47: A jeruzsálemi egyház az ősminta. Nem voltak ünnepek, mint a zsidóknál, nem voltak látványos vallási ceremóniák, mint a rómaiaknál, nem léphettek be a zsinagógákba és a pogány…

Elolvasom
16ápr 17

H ú s v é t

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34-43: Nem csupán Péter, de minden keresztény, amikor belép abba az új távlatba, amelyet Jézus feltámadása nyitott meg számára, és beengedi lelkébe Isten Lelkét, akkor hatékonyan tud megszólalni…

Elolvasom
09ápr 17

Virágvasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: Halandó ember nem képes úgy fogadni a megaláztatásokat és a szenvedést, mint az Úr Szolgája. Izajás ezzel a jövendöléssel leírja az egyik jelet, amiről felismerhető lesz a…

Elolvasom
02ápr 17

Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ez 37,12-14: Ezekiel Jeremiással ellentétben nem csupán lehetőségként említi Jeruzsálem pusztulását, hanem a bűnös élet miatt elkerülhetetlennek mondja. Amikor Jeruzsálem pusztulása bekövetkezik, Nabukodonozor király őt is Babilonba hurcolja. Itt…

Elolvasom
26Már 17

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 1Sám 16,1-13: Izáj hét fia emberi méricskélés szerint mind alkalmas lett volna királynak, Dávid viszont nem. Isten mégis őt választotta, mert mást és másképpen lát, mint az ember. Isten…

Elolvasom
19Már 17

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: A választott nép zúgolódott Mózes ellen. Nehézzé vált a sorsuk. Az emlékezés megszépítette az egykori rabszolgasorsot, a küzdelem elkedvetlenítette őket. Visszavágyódtak Egyiptomba. Az Isten álltal adott szent…

Elolvasom
12Már 17

Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 12,1-4: Amikor az üdvösségtörténet a szövetségkötéssel új fejezetet vesz, Isten abszolút kezdeményezővé válik. Az ember hozzáállása az isteni kezdeményezéshez: a hit. Akik úgy érzik, Isten megfeledkezett erről a…

Elolvasom
05Már 17

Nagyböjt 1. vasárnap

A nagyböjt a tudatos lelki élet időszaka. Mivel nem egyénileg, hanem Egyházban vagyunk keresztények, elsősorban az Egyházunk iránymutatását követjük ebben a szent időszakban, és megerősítjük az Egyházzal való közösségünket. Vannak…

Elolvasom
26feb 17

Évközi 8. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,14-15: Az ószövetség „evangélistája” címet méltán érdemelte ki Izajás. Ő Jézusról, a Jópásztorról beszél, mégpedig úgy, ahogy szívébe helyezte őt az Atya. De alaposabb odafigyeléssel ezt mondhatjuk az…

Elolvasom
19feb 17

Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY: Lev 19,1-2; 17-18: A nevelés szinte mindent meghatároz az életünkben. Ha apa és anya kedves volt egymással, a gyermek kedves lesz másokkal. Ha a gyermekkel sokat beszélgettek, akkor türelmes…

Elolvasom
12feb 17

Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 15,15-20: Mennyiben igaz az a mondás, hogy az ember a saját sorsának kovácsa? Valószínűleg ez az egyik legkevésbe helytálló megállapítás. Az ember sorsa nagyon sok olyan tényezőtől függ,…

Elolvasom
05feb 17

Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 58,7-10: A legtöbb sebet az önzés ejti rajtunk. Az önzés a helytelen nevelés során alakul ki. Ezért mondja Izajás, hogy kezdj el figyelmessé válni mások iránt, kezdj segíteni…

Elolvasom
29jan 17

Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: Szof 2,3;3,12-13: A szegény a biblia nyelvén nem a nincstelen, hanem az, aki keresi az igazságot és keresi az alázatot. A szegény az, aki rábízza magát az Úrra, nem…

Elolvasom
22jan 17

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 8,23-9,3: A nép, amely sötétségben járt, nagy fényességet látott. A Zabulon és Naftali vidékének szóló jövendölés minden ember életében valóra válhat, amikor az illető elfogadja Jézust személyes megváltójának.…

Elolvasom
15jan 17

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,3-6: Izajás az eljövendő Messiást a nemzetek világosságának mondja. Jézus nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megértsék, ő nem egy etnikumot, nem egy szűk vallási kört, hanem az egész…

Elolvasom
08jan 17

Évközi 1. vasárnap – Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Izajás, az ószövetség „evangélistája” szinte minden elmond Jézusról, amit a Szentlélek kinyilatkoztatott Jézus eljövetele előtt. Őrá várnak a nemzetek. Ő ad világosságot a nemzeteknek és az egyes…

Elolvasom
01jan 17

Szűz Mária Isten anyja

Adjon az Isten mindenkinek békés évkezdést és az új esztendőben hitben, szeretetben, kegyelmekben való növekedést. BUÉK! Bízd újra életedet Krisztusra! Január 1-jétől változik a miserend. Hétfőn, szerdán és pénteken 18…

Elolvasom