Évközi 32. vasárnap

Az élet igazi értékét nem a hosszú, hanem a feddhetetlen tiszta élet adja.

Ünnepek:

nov. 5. csütörtök:            Szent Imre herceg, Templomunk védőszentje – Búcsú

nov. 9. hétfő:                    A lateráni bazilika felszentelése

nov. 10. kedd:                   Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító

nov. 11. szerda:                Tours-i Szent Márton püspök

nov. 12. csütörtök:          Szent Jozafát püspök és vértanú

nov. 15. vasárnap:           Szegények világnapja

Miseszándékok, miserend:

nov. 5. csütörtök 18.00 Búcsú napi ünnepi szentmise

A község lakóiért

nov. 8. vasárnap 11.30 + Rédei József kanonok, főesperes, plébánosért és

+ Urbanics Ferenc plébános atyáért

Elsőáldozás

nov. 10. kedd 18.00 + Elhunyt barátnőért
nov. 15. vasárnap 11.30 + Kollár Sándorné szül. Varga Katalin és szerettei

Megemlékezés Rédei Atya emlékművénél

A zsoltár válasza:

csüt:      Én Uram, Istenem, * taníts meg tetszésed szerint élnem! 

vas:        Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

Hirdetések:

November 8-án, vasárnap a szentmise keretében elsőáldozás lesz, 4 gyermek és egy felnőtt járul első ízben az Oltáriszentséghez.

November 15-én, vasárnap, a szentmisét követően Rédei Atyára emlékezünk a neki készült emlékműnél. Kérjük a híveket, 1-1 mécsest hozzanak magukkal erre az alkalomra.

Hálás köszönetet mondunk Kollár Tamás és Vitek Róbert és Borsos János testvéreinknek az ambó, oltár és a templom egyéb fa berendezéseinek szú mentesítéséért, felújításáért.

Isten éltesse mindazokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Búcsú

Latin megnevezése: indulgentiae, aminek jelentése „elengedés”. Ez azt fejezte ki, hogy Isten az egyház által elengedi az ideigtartó büntetést. A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől. A búcsú a katolikus bűnbánati vallásgyakorlatban azt jelenti, hogy a bűnbánat szentségében, azaz a gyónásban már föloldozást nyert bűnért járó ideigtartó büntetést engedi el Isten.

Minden búcsúnyerés feltétele a kegyelem állapota, a búcsúnyerés szándéka és az előírt ima vagy cselekedet elvégzése. Templombúcsú esetén teljes búcsút lehet nyerni: szentmisén való részvétel, szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára egy Hiszekegy, Miatyánk és Üdvözlégynek az elimádkozása révén.

A templombúcsú így nem csupán a templom védőszentjének ünnepe, hanem a katolikus bűnbánati vallásgyakorlat egy fontos része.

Templomunkról: Sárisápi Római Katolikus Szent Imre Templom

A falu a kőkorban, a rómaiak korában és a honfoglalás idején is lakott település volt a régészeti leletek szerint. A falu első írott említése határjárással kapcsolatban Sapy néven, 1181-ből származik.

A mellette elfolyó Öregárok középkori neve Sár. Ettől kapta a falu a Sári előnevet. A törökök 1543 táján elpusztították. A XVIII. században nagy számban tótok települnek le.

Plébániája középkori eredetű. Az 1332. (1337?) évi pápai tizedjegyzék Sápnak Pál nevű plébánosát említi. A török alatt plébániája megszűnik. Az 1701. évi egyházi iratok Bajna filiájaként számolnak be róla, Szent Imre tiszteletére szentelt, középkori temploma romként pusztul. A templomot hamarosan rendbe hozzák, és a mai templom elkészültéig, 1766-ig használják. (Ma már helyéről sem tudunk biztosat.)  A jelenlegi, barokk, műemlék jellegű épületet (185 m2) a korábbi középkori templom felhasználásával Sándor Mihály gróf építtette. Anyakönyveit 1787-től vezették. Sárisáp 1797-től helyi lelkészség, 1811-től ismét önálló plébánia A plébánialakot egy 1750-ből származó kocsmaépületből alakították ki.

A község kőszénbányászat okozta rohamos fejlődése miatt kápláni állást szerveznek 1928-ban. A második világháborúban a templom súlyosan megrongálódik, tornya leomlik. 1946-ban 800 hívő a plébánossal együtt Szlovákiába települ.

Ebben az évben elvégzik a legszükségesebb, 1964-ben pedig a teljes renoválást a templomon és a plébániaházon. 1974-ben Kákonyi Asztrik készíti fal-stációképeit, 1978-ban harangszentelést tartanak. 1982-ben a hívek összefogásával új plébániaépület épül.  A 18. századi kálváriát 2002-ben újították fel, a templom épületét pedig legutóbb 2008-ban. Műemléki védelem alatt áll.

Templomunk védőszentje, Szent Imre herceg

Isten szemében az emberi élet értékét nem a hosszúsága, az évek mennyisége, hanem a minősége, feddhetetlensége adja meg.

Szent Imre herceg Szent István király és Boldog Gizella fia volt, valószínűleg Székesfehérváron született 1000-1007 között.

Mivel a trón várományosa Ottó nevű bátyja volt, Imrét egyházi életre készítették fel. Imre kiváló tanuló volt, Szent Gellért püspök nevelte, tanította latinra, szónoklattanra és filozófiára. Apja udvarában módja volt találkozni a kor szent és tudós embereivel, akik a kibontakozó magyar egyház születésénél segédkeztek. Imre sokat imádkozott, rendszeresen éjszaka is, sokszor csendes templomokban bújt meg zavartalanul. Egy ilyen éjszakai imán kapta azt az isteni indíttatást, hogy örökös szüzességre tegyen fogadalmat.

Meghalt azonban bátyja, így ő lett a trónörökös. Ettől kezdve a kormányzáshoz szükséges politikai és gyakorlati ismeretek elsajátításán fáradozott, neveléséről atyja gondoskodott, igazhitű férfiak tanítása által. A nemzete jövőjéért annyira aggódó szent király gondosan fölkészítette fiát jövendő uralkodói feladataira, az udvarban a kor legjelentősebb politikai tényezőivel is találkozhatott. A lovagi ismereteket, katonai tudományokat is elsajátította. Komoly hadvezetési adottságai 1030-ban váltak nyilvánvalóvá: a győri csatát Imre vezette nagy sikerrel, II. Konrád német császár ellen.

A királyi udvarban is az imádság, a rejtettség és a teljes lemondás szentje lett. Kegyelmi sugallatra a legkedvesebbet: teljes lelki és testi tisztaságát ajánlotta fel Istennek. Bár atyja kívánságára, állami érdekből házasságra lépett a lengyel király leányával, szűzi tisztaságát mégis megőrizte: fogadalma miatt megegyeztek feleségével, hogy testvérként élnek együtt, élete így lett jel és példakép.

Az udvari élet sűrű programjaiban kitartóan részt vett. Szenvedélyesen vadászott, 1031-ben a koronázásra készülve is nagy vadászatot tartottak, itt azonban egy vaddisznó rontott rá és halálosan megsebesítette. Pár nap múlva, szeptember 2- án meghalt. 1083 november 5-én Szent László király szorgalmazására szentté avatták.

Tiszta életével ma is útmutatója a jóra törekvő ifjaknak.

A modern ideál: erős, következetes, szeretetreméltó, istenszerető és tiszta

Atyja Imrének szóló „Intelmek” könyvében, arról ír, hogy milyen legyen a jó keresztény uralkodó. Híven és nyájasan intőleg szól hozzá, oktatván, hogy tartsa tiszteletben a püspökök méltóságát, szeresse az országnagyokat és vitézeket, szolgáltasson igazságot, ügyeljen minden tettében a türelemre, tanács nélkül semmit se tegyen, őseit szüntelenül szeme előtt tartsa és példa gyanánt vegye, az imádkozás kötelességét teljesítse, a kegyességet és irgalmat a többi erényekkel együtt gyakorolja.

Szent Imre legendája Boldog Mórral való találkozásáról

Amikor István király fiával együtt imádkozni ment Pannonhalma szent hegyére, a király tiszteletből a fiát küldte előre a szerzetesek köszöntésére. Szent Imre a szerzetesek között kit egy, kit három, kit négy-öt csókkal köszöntött. Egyet, Mórt pedig héttel! Apjának kérdésére meg is magyarázta. Az, aki több csókot kapott, az tisztább volt, szűzi életet élt, Istennel bensőbb kapcsolatot tartott.

A gyermek Szent Imre megérezte a mély titkokat, szabad bepillantást kapott az Úrtól mások rejtett dolgaiba, a szerzetes életszentségébe, s külön tisztelő csókokkal üdvözölte őt.

Én hány csókot kapnék? Családom és a “rámbízott” fiatalok vajon hányat?

Útravaló:

Szent Imre herceg ünnepén Jézus arra figyelmeztet minket az evangéliumban, hogy legyünk éberek, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el a mi Urunk. Szent Imre herceget fiatalon, váratlanul érte a halál, de biztosan nem felkészületlenül, mert éber volt s tudta, hogy bármikor találkozhat az Úrral.

Szentként élő szülőktől, szent nevelő vezetésével növekedve, tanulva vált szentté Szent Imre. Istennek szentelt, tiszta életével ma is útmutatója a jóra törekvő ifjaknak. Tiszta lelkű férfi volt, aki ragyogó példát ad minden fiatalnak az evangéliumi életre és a hazaszeretetre. A szüzessége példa, de példa életereje, harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot, alázatot, Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk, s hogy miként tegyük feladatainkat, éljük hivatásunkat és hordozzuk lelkünkben a hit tiszta fényét. Ott volt lelkében az élő hit tiszta fénye. Kérjük Isten kegyelmét, hogy jó példát mutathassunk a fiatalok számára, hogy az igazságot megismerve, bátor lélekkel kövessék a jót.

Szent Imre herceg, segíts minket, hogy „Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek! Hazánkat így mentsd meg!”

(Forrás: Magyar Szó, katolikus.hu, sarisapiplebania.hu, esztergomi-ersekseg.hu)