Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 4,8-16: Elizeus az a próféta, akivel kapcsolatban talán a legtöbb csodatevést említi az ószövetség. Ennek a rendkívüli képességnek az okát is megadja a Biblia. Illés kétszeres lelkét kérte és meg is kapta az Úrtól. Általában az emberek szeretnék, ha rendkívüli képességekkel rendelkeznének. Olyanokkal, amelyeket elismeréssel emlegetnek mások. Csakhogy ez nagy csapda. Nem feltétlenül azt a képességet ünneplik az emberek, amely áldást hordoz. A legfőbb képesség az istenhit, az ebből fakadó tisztánlátás és a szeretni tudás képessége. Ezek hordozzák az áldást. S ezekből bárki részesedhet, nem is akármilyen fokban, csak kérni kell az Úrtól. Vajon hányan imádkozzák el naponta ezt az egyszerű röpimát? Add, Uram, hogy ma mindenkit szeretni tudjak. Add, Uram, hogy ma jobban szeressek, mint tegnap.

SZENTLECKE: Róm 6,3-11: A keresztséget az újjászületés szentségének is mondjuk. Vele olyan élet kezdődik, amely – ha megőrizzük a keresztség kegyelmét – nem tud eltévedni. A keresztséget magára öltő ember az Isten gyermeke a mennyország örököse és az Egyház tagja lesz. Ennél pontosabban nem lehet meghatározni az ember életének a célját, ennél gondosabban nem lehet őt célra irányítani. Minden nép meséiben vissza-visszatérő mozzanat, hogy elindul hosszú útra a legény vagy a leány, és útközeben olyan jóakarókat szerez kedvességével, figyelmességével, szeretetével, akik majd a nehéz helyzetben a segítségére sietnek és győzelemre vezetik őt. Ilyen segítőink az örök élet felé haladtunkban a szentségek. A keresztség mintegy megfordítja az embert. Az Istentől elfordult világ vonzása helyett az Isteni szeretet vonzásába kerül. Szent Pál ezt így írja le: meghaltatok a bűnnek és most már az Istennek (Istenben) éltek. Ezt az áldásos folyamatot tartja életben bennünk az Eucharisztia.

EVANGÉLIUM: Mt 10,37-42: A mindig szelíd és alázatos Jézus egy területen nagyon határozott: kizárólagossá teszi magát. Ő nem egy próféta a sok közül, hanem ő az egyetlen próféta. Ő nem egy lehetséges alternatíva, hanem ő az emberi nem egyetlen megváltója. A keresztény nevelés során el kell érnünk, hogy ha a gyermek elé kirakjuk Jézus képét és az összes akkor éppen népszerű celeb képét, ő egyértelműen Jézust válassza. Imádságaiban pedig mindig kérje Jézus segítségét és oltalmát szüleire. Egyfajta missziós beszéd elhangzik ebben az evangéliumi szakaszban is. Nem magát a tanítás fogadják be közvetlenül az emberek, hanem a tanítás hiteles képviselőjét. Nem a tan kerül a figyelem előterébe, hanem a tan megjelenítője. Böjte Csaba szokta mondani: Ébresszük rá az embereket, hogy ők voltaképpen jók. S ha jót tesznek az őket is nemesíti, sőt gyógyítja. Gondoljunk arra, mondja Jézus, hogy miközben minket befogadnak, az evangélium lép be velünk az emberek életébe.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hadd énekeljem örökké  *  Urunknak irgalmas jóságát.

EGYHÁZKÖSZÉGÜNK HÍREI

Az évközi 13. vasárnapot ünnepeljük. Hétfőn lesz Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe. Az ünnepi szentmise Sárisápon este 6 órakor kezdődik. Csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz. (Mária látogatása Erzsébetnél)

Szépen megünnepelte a mi közösségünk is Tóth Bertalan atya felszentelésének 25. évfordulóját, mivel hosszabb időt töltött el itt lelkipásztorként. Ne feledkezzünk meg imádkozni papjainkért és segíteni őket.

Hittanos tanévzáró napokat tartunk. Kedden Mogyorósbányán, szerdán Sárisápon. Szeretettel várjuk a gyermeket, a kicsiket szüleikkel együtt. Mogyorósbányán június 30-án, kedden 17 órakor megáldom a falu közelében lévő, felújított zarándok kereszteket.

Mivel elmarad a júliusban tervezett amerikai utam, július első három hetében is lehet szentmiseszándékokat kérni.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 28. – július 5.) V: + Gurin Károlyné, szül.: Vass Julianna és szerettei; H: (….); Sz: (….); P: (….); V: (….)

Kopernikusz: „Ki ne csodálhatná minden dolgok alkotómesterét, akiben nyugszik a legfőbb bölcsesség és minden jó.”

Kránitz Mihály: A hívő ember a szentségek segítségével lép be a természetfeletti titokba, ahol Istent személyesen megtapasztalhatja. A rendszeres szentgyónás által megtisztult lélek képes lesz a hite szerinti életre.

Mint lelki táplálék, az Eucharisztia az Egyház legdrágább kincse, melyet a szentáldozásban veszünk magunkhoz, hogy folyamatosan növekedjünk a hitben és a szeretetben. A hit csírái a szentáldozásban terebélyesednek hatalmas fává. A hiteles keresztény élet másokban is kiválthatja az Egyházhoz tartozás vágyát, és a szentségi Jézussal való találkozás sokszor csak rejtett módon megnyilvánuló kívánságát.

Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20,10-13: Jeremiás élete az Isten iránt elkötelezett ember tipikus sorsa. A világ embere általában távolságot tart Istentől vagy olyan mitológiai világba zárja őt, amelyet maga formál és értelmez. Olyan világ ez, melynek a kapuját az ember a maga kedve szerint nyitja és zárja. S ha Isten valósága megközelíti őt, akkor védekezik vagy támad. Jeremiás sorsát átéli minden pap, de átéli minden keresztény is, aki őszintén elköteleződik az Egyház iránt. Az, hogy a világ most nagyon radikálisan a katolikus (szentségi) papság ellen támad, azt mutatja, hogy nagyon zavarja őt az a jel, amelyet a papi lét felmutat. A vad támadás oka nem feltétlenül az, hogy a jel erősebb és láthatóbb, hiszen egyre kevesebb a pap, hanem inkább arról van szó, hogy egyre nagyobb a káosz, egyre inkább gyengül az Istentől elszakadt világ realitásérzéke.  Aki nagyon gyenge, az kicsi kihívástól is megretten. Akinek nincs igaza és nem tud bölcsen cselekedni, az megsértődik. A vesztes még egy darabig vadul vagdalkozik és másban keresi a hibát. Jézus látja ezt a tanítványi sorsot és felkészíti övéit. Saját élete példájával is mutatja, hogy a rossz időleges és az igazak távlata a feltámadás. Amikor hűségesen kitartunk a meg nem értés közepette is, akkor erről a megfellebbezhetetlen igazságról teszünk tanúságot.

SZENTLECKE: Róm 5,12-15: A bűn halált hoz, a kegyelem életet. Ádám „alkotása” a bűn lett és a nyomában járó halál, Jézus megtestesülésével azonban kiárad az a kegyelem, amely gyógyítja a bűn rombolását és helyreállítja az élet áldásait. Jézus nélkül az emberiség Isten létét felismerte, de Isten igazi mivoltát, irgalmas, szeretetteljes, lehajó jóságát csak Jézusban tapasztalhatta meg. A Jézust nem ismerő vagy elvető vallások belebonyolódnak az önmegváltás kísérletébe és nem tudják megvalósítani az emberek közötti valódi szolidaritást, nem jutnak el az Egyház isteni ajándékának felismeréséhez.

EVANGÉLIUM: Mt 10,26-33: Jézus kivezet bennünket a belső, egzisztenciális félelmeinkből és megerősít minket a külvilággal való küzdelmeinkben is. Nincsen semmilyen mentálhigiénés technika, amely a belső, egzisztenciális félelmeinket eloldozná, csakis a Jézussal való hit- és szeretetkapcsolat. S ez a feltétele annak, hogy erős lélekkel, bölcsen és gyógyító készséggel helytálljunk a külvilággal való dialógusunkban és küzdelmeinkben. Mi nem követhetjük azt a tanácsot, hogy a kisértés legyőzésének leggyorsabb módja, ha beleegyezünk. Mi nem semmisülhetünk bele, nem jelentéktelenedhetünk el az Istent elvető világ globális személytelenségébe. Mi egy nehezebb és tudatosabb utat járunk, ami azonban az élet és a fokozatosan születő boldogság útja. Az Istent elvető világ olyan örömöt keres, amibe belefullad. Olyan kényelmet keres, melyben minden szellemi és lelki ereje eltompul.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Uram, hallgass meg engem,  *  nagy irgalmasságod szerint.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 12. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Ezen a héten is lesz egy főünnep, június 24-én, szerdán: Keresztelő Szent János születése. Az ünnepi szentmisét Sárisápon este 6 órakor tartjuk.

Június 26-án, pénteken este 6 órakor Tóth Bertalan atya ezüstmisét tart Sárisápon és ezüstmisés áldást ad. Részesedjünk ebben minél többen és kérjük neki és magunknak Isten áldását. Valami jelképes ajándékot kitalálhatunk Bertalan atyának. Én a héten megjelent új könyvemből dedikálok neki.

Jövő vasárnap, június 28-án Mogyorósbányán három, Sárisápon négy diákot keresztelünk. Fogadjuk őket és családjaikat szívünkbe. Ezen a vasárnapon adunk hálát Istennek a szerencsésen befejezett tanévért is.

Június 30-án Mogyorósbányán, július 1-jén pedig a sárisápi plébánián tervezünk évzáró hittanos összejövetelt. Június 30-án délután kerül sor Mogyorósbányán, a Péliföldszentkeresztre vezető zarándok ösvényen a felújított erdei kereszt megáldására. Köszönet a felújítást végző embereknek: Kovács József erdésznek, Robotka Zoltánnak és a táti Szerdai Festők Klubja tagjainak.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 21-28.) V: (….); H: + Lengyel László; Sz: + Lovasi Ferenc és szerettei; P: (….); V: + Gurin Károlyné, szül: Vass Julianna és szerettei

Blaise Pascal: Ha az ember Istent ismeri, de nem ismeri fel saját nyomorúságát, gőgössé lesz. Ha fölismeri nyomorúságát, de Istent nem ismeri, kétségbe esik. Csak Krisztus ismerete által állhatunk meg a helyes középen. Őrá tekintve felismerjük nyomorúságunkat, de felismerjük Istent is, aki irgalmasságában elküldte nekünk Jézust, egyetlen gyógyítónkat.

Kránitz Mihály: Az Egyház és az Eucharisztia a legszorosabban összetartozik, mert az Eucharisztia építi fel az Egyházat és az Egyház hozza létre az Eucharisztiát. Az Egyház az Eucharisztia pillanatában és vele együtt született. Az Egyház alapja és éltető forrása az Eucharisztia ünneplése. A szent liturgia semmilyen más vallási cselekménnyel sem helyettesíthető. Amikor paphiány tapasztalható, a keresztény közösségeket arra kell serkenteni, hogy még nagyobb buzgósággal könyörögjenek az Úrhoz, küldjön munkásokat aratásába – és becsüljék meg papjaikat. Napjainkban sajnos számos közösségben ébren kell tartani az Eucharisztia iránti éhséget.

Ú R N A P J A

Az utolsó vacsora megkezdése előtt Jézus átadta a tanítványoknak a szeretet parancsát. Majd az Eucharisztia (Oltáriszentség és Egyház) alapításával nyújtja övéinek a szeretet zálogát, hogy tőlük soha ne távolodjék el a húsvét kegyelme, mindvégig részesei maradjanak a húsvét kiáradó erejének, hogy belenőjenek az Örök Húsvétba. Meghagyta az apostoloknak, akiket az újszövetség papjaivá szentelt, hogy az Ő halálának és feltámadásának emlékezetét visszajöveteléig folyamatosan ünnepeljék és ebbe az ünneplésbe vonják be a megváltásra szoruló emberiséget. A három szinoptikus evangélista és Szent Pál közlik az Eucharisztia alapítását. Szent János az evangéliumának 6. fejezetében, a kafarnaumi beszédben írja le, hogy Jézus miképpen készíti elő egész földi élete során az Eucharisztiát. Itt az égből alászállott élő kenyérnek nevezi magát.

OLVASMÁNY: MTörv 8,2-16: A manna és a sziklából fakasztott víz az Oltáriszentség előképe. Az, ami a zsidókkal a negyven évnyi pusztai vándorlás során történt, kivetíthető a teljes emberiség történetére. A pusztai vándorlás során megmutatkozó emberi megnyilvánulások általános emberi megnyilvánulások. Istennek az a türelme, szeretetteljes pedagógiája, mindig időben történő közbelépése és abszolút hatalma, amelyet a vándorló zsidók megtapasztaltak, Isten lényegéhez tartozik, ezért mindenütt és mindenkor velünk van. A manna és a sziklából fakadó víz nélkül az ószövetség népe elpusztult volna. Úgy táplálta őket kegyelem gyanánt a mennyei ajándék, ahogy minket táplálnak a szentségek. Ezek nélkül magához alakít bennünket a világ, és azt az „ajándékot” adja, amit a puszta adott volna önmagában a vándorló népnek: kifáradást és kimúlást. A manna és a sziklából fakadó víz számunkra a szentségek előképei.

SZENTLECKE: 1Kor 10,16-17: Szent Pál szinte minden tanítása előbb-utóbb a krisztusi Testnél köt ki s ott végződik. Vagy a bűnös és véges világgal válunk egy testté vagy Krisztussal. Az Egyház azért adatott nekünk, hogy már itt a földön élve az Isten országába gyökerezzünk bele. Az Egyházat nem a világhoz igazodó reformok, nem a szociológiai módszertanok hozzák létre, hanem a Krisztus vérében és az egy kenyérben való közös részesedés. (Nem lehet egy keresztény nem kenyeres pajtása és vérszövetségben egybeforrott társa a másik kereszténynek.)

EVANGÉLIUM: Jn 6,51-58: János evangéliumának egy jelentős részét Jézus főpapi imája és a búcsúbeszéd teszi ki. Bár nem írja le az Eucharisztia alapításának történetét – hiszen, amikor megírta az evangéliumát, már mindenütt ismert volt –, hanem annak értelmét mélyíti el. Erről szól a nagy eucharisztikus beszéd a csodálatos kenyérszaporítást követően (6. fejezet) és erről szól az igazi szőlőtő példázata az utolsó vacsora asztalánál (15. fejezet). János nem egy cselekvési formát ad át nekünk, hanem feltárja a liturgikus cselekvésünk teljes értelmét. Jánosnak már nem azt kell tanítania, hogy miképpen ünnepeljük a szentmisét, hanem azt, hogy mi annak a nagyon mély és valódi értelme. János már azzal találkozik, hogy megjelenik a vallási formalitás és a misztérium hozzáigazítása az emberi kívánalmakhoz. János azzal szembesül, hogy távolodba a Jézus-eseménytől, sokan a mitológiák nézőpontja felől, nagyon emberi módon közelítenek Jézushoz. Ezért az ő evangéliuma jelentős mértékben az Eucharisztiával kapcsolatos igaz hit kibontakozását segít és őrzi.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Jeruzsálem, szentek otthona ,  *  dicsérd fölséges Istened!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Úrnapja van, az évközi 11. vasárnapon. Pénteken lesz Jézus Szent Szívének főünnepe. A szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát. Szerdán Sárisápon az esti szentmise elmarad. (Tóth Bertalan atya ezüstmiséjén veszek részt.)

Hálás köszönet mindazoknak, akik az úrnapi előkészületekben és a liturgiában segítséget nyújtottak Sárisápon és Mogyorósbányán.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 14-21.) V: (….); H: Beteg gyermekért; Sz: (elmarad); P: (….); V: (….)

Kránitz Mihály: „Ne csodát keressünk, ha az Oltáriszentségben Krisztust akarjuk látni. Így is mondhatjuk, ne a csodát keressük, hanem Jézus realitását. Jézus előbb az Atyára mutat, aki az igazi kenyeret adja, majd önmagára, aki az igazi kenyér. Az Atya és a Fiú egy. Az Atya Jézusban önmagát adja. „Az az isten kenyere, amely leszállt az égből és életet ad a világnak.” (Jn 6,33) Itt valami egészen új van. Ezt nem nekünk kell megtalálni, hanem el kell fogadnunk Jézus szavát, mert a kenyér ő maga! Ő jött Istentől a Szentlélekben. Ő ad életet annak, aki az Eucharisztiában Őt hittel befogadja.”

Szent Ágoston: Akinek hite az áldozat-szentséghez kapcsolódik és abból él, annak van miből élnie.

Szent Ágoston: Az egységes Egyház a teljes Krisztus: fenséges látomás! Ez a látomás minden keresztény sorsát külön-külön érinti, és arra kötelez bennünket, hogy meghatározzuk és megéljük Krisztus és az Egyház közötti életkapcsolatot. Ez a kapcsolat nem lehet sem bizonytalan, sem sokféle, sem kétértelmű. Csak egységes lehet, ahogy Krisztus akarta. Az egység titkának letéteményese nem az ember, hanem maga Krisztus.

Évközi 10. vasárnap

Szentháromság vasárnapja

A hitigazságok hierarchiájában a legalapvetőbb és leglényegesebb tanítás: Isten a Szentháromság. Minden igazságkeresésünknek és minden istenkeresésünknek, az emberi lét titkába való belemerülésünknek ez a kiindulópontja, igaz, végső célja is. A Szentháromság titkának kinyilatkoztatása nélkül ószövetségi szinten megrekedne az istenismeretünk és istentiszteletünk. Ma is, akik távol tartják maguktól e titkot, előbb-utóbb az antropozófia útjára lépnek, önmaguk értelmét elégnek tartják ahhoz, hogy a teljes igazság birtokába kerüljenek és a szeretetet is önmagukhoz igazítják. Visszalépnek a Jézus előtti időbe, illetve arról vallanak, hogy ők még egy Jézus előtti időben élnek. Az első keresztény évszázadok legfontosabb feladata volt, hogy hitünk forrásának a Szentháromságot tartsák, és ezt a kinyilatkoztatást Jézustól befogadják. A II. Konstantinápolyi zsinat fogalmazta meg 553-ban: Jézus által az Atyához, a Szentlélekben.

OLVASMÁNY: Kiv 34,4-9: Az ószövetségben a próféták segítették a népet abban, hogy ne távolodjék el Istentől, miközben a próféták látása is homályos volt Istennel kapcsolatosan. Mózest is neveli az Úr. A teljes istenismeret Jézus segítségével lép be a világba. A krisztushívők nem azzal hivalkodnak, hogy ők igazhitűek, hanem azt vallják, hogy az egyetlen igaz Isten felé haladnak. Az „igazhitűek” ingerülten harcosak, a keresztények alázatosan tanulékonyak.

SZENTLECKE: 2Kor 13,11-13: Bőségesen áradó kegyelem, szeretet és egység. Ezek a Szentlélek ajándékai. Általa a szeretet Istenének Lelke egységesít bennünket. A Szentlélek építi a krisztusi Testet. Ő vezet bennünket, hogy megérkezzünk a Szentháromság teljességébe. Ő a tanító, a vigasztaló és a védelmező. Az Egyház ott talál igazán magára, ahol átütő erővel megjelennek ezek a jegyek: egység, vígasz, védelem, szeretet. S ezek nem egy zárt közösség védett értékeiként jelennek meg, hanem kiáradnak a keresztények által az egész világra, mint befogadott és megélt isteni ajándékok, melyeket nem tud közvetíteni politikai jóakarat, hanem csakis az Egyház. Egy ismeretlen, észrevétlen igaz keresztény hatása messze meghaladhatja az ünnepelt hazafi jelentőségét az üdvtörténelemben.

EVANGÉLIUM: Jn 3,16-18: Jánost nevezik a szeretet evangélistájának, a Szentháromság titkába leginkább belemerülő teológusnak. Azonban ő is, mint a többi evangélista, elsősorban a Jézus által és a Jézusban feltárulkozó teljes kinyilatkoztatásról szól. Jézus fenséges ismerete nélkül még mindig homályban botorkálnánk, mindenféle téveszme csapdájába beleesve, mondja Szent Pál is. Látjuk, hogy akik felállítgatják ezeket a csapdákat és akik nagy lendülettel belelépnek, mennyire figyelmen kívül hagyják Jézust, aki által Isten teljesen feltárta önmaga belső világát és az ember iránti végtelen szeretetét. Isten szeretete helyreállítja azt, amit az autonóm emberi ész és erő lerombol. Azt is látjuk, hogy Jézust figyelmen kívül hagyva nem tudunk igazából jót tenni az embereknek. Még házastársunknak és gyermekeinknek sem.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szentháromság vasárnapja van. Jövő vasárnap lesz Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe. Sárisápon a járványügyi korlátozásokat figyelembe véve építsünk meg egy stációt a templomkert tisztább és tágasabb oldalán. Oda megyünk a körmenettel áldást adni a falu népességére a szentmise után. Kisgyermekek is jöhetnek virágszirmot szórni, anélkül, hogy csoportosulnának.

Segítsük lelkesen a liturgikus életet megújulva újraindítani. Bátorítsuk azokat, akiknél elmaradt az egyébként tervezgetett keresztelés. A rendes istentisztelet a templomhoz kötődik és Krisztus Egyháza ott tud megerősödni.

SZENTMISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 7-14.) V: (….); H: + Gregor János és szerettei; Sz: (….); P: A zungói áldozatokért; V: (….)

Churchillt a világháború befejezése után, mint a civilizáció megmentőjét fogadták Amerikában. Ünnepelték őt Massachusettsben, a világ egyik legnagyobb tudományos központjában. A rektor lelkesen szónokolt az emberiség mostantól kezdődő csodálatos jövőjéről. Az új civilizáció diadala jön el, amikoris az emberi szellem olyan világot teremt, amelyben már nem fognak megszületni a Hitlerek. Churchill a válaszában csak annyit mondott, nagyon reméli, hogy meghal, mielőtt mindez megvalósul.

Luigi Giuassani: A modern ember magát tette meg a világ urává. És ezzel meghirdette azt az optimizmust, amely karnyújtásnyira látta az ember teljes diadalát. A humanizmus, a reneszánsz, a racionalizmus ebbe az irányba terelte a nyugati gondolkodást. A liberalizmus már ideges utódvéd harcokat folytat az elbukott eszme romjain. Az embernek ismét alázatossá kell válnia, hogy a teremtő Isten mindent jól látó, szeretetteljes tevékenységébe be tudjon kapcsolódni. Az embernek ismét rá kell találnia Jézusra, hogy beléphessen – talán jobban, mint eddig bármikor – az embert felemelő istentiszteletbe.

Michel Qouist: Ha kész vagy arra, hogy csökkentsd önszeretetedet, hogy növekedjék Isten iránti szereteted és emberszereteted, nos, akkor ráléptél az emberré válás útjára.