P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,-11: A Szentlélek erejében a kicsi, félénk, tanácstalan közösség kilépett a városi színtérre a tömeg elé. Nem kellett beszédvázlatot készíteniük és nem volt szükségük előzetes konzultációra. Fellépésük spontán volt. A Lélek beszélt általuk és a soknyelvű tömegben mindenki értette őket. Amit Jézus három éven keresztül a szívükbe, lelkükbe és értelmükbe ültetett, azt tette most gyümölcsözővé bennük és általuk a Szentlélek. Idő kell ahhoz, hogy beérjen az Istennel való együttlétünk.

SZENTLECKE: Senki sem mondhatja, hogy Jézus az úr, csak a Szentlélek által. A Szentlélek nélkül ugyanis azt valljuk, hogy mi vagyunk az úr és Jézus a mi szolgánk. Az én életemnek és elképzeléseimnek a szolgájaként tekintek Őrá. Talán kimondom, legyen meg a te akaratod, de valójában azt erőltetem, hogy legyen meg az én akaratom. De sok keresztény él ezen a szinten! Akkor kezdek keresztténnyé válni, amikor elbizonytalanodom, abban, hogy tökéletesen jól vezetem-e az életemet, és ami megelégedetté tesz, az valóban egyezik-e az Isten akaratával. A tisztázást a Szentlélek segíti. Ő nem vádlóm a helytelen életfelfogásom miatt, hanem vigasztalóm, hogy bátorítson eltávolodni a vígasztalanságom elnyomására kialakított kevésbé értékes életformámtól. A szülő sem szapulja az elkeseredéstől lebénult gyermekét, hanem újból életvidámmá szereti őt. Nem bünteti a tapasztalatlanságából fakadó sérülései miatt, hanem gyógyítja őt. A Szentlélek a nagy megújító az én életemben is. Visszahelyez az isteni napfénybe, hiszen a növekedésem ott tud megvalósulni. De sokan jogot formáltak már arra, hogy érvényesítsék hatalmukat és önzésüket – mégpedig minden empátia nélkül – a másik ember felett és élvezzék felette uralmukat, mondván, hogy a szenvedés majd megnemesíti őt. Megnemesedésünk azáltal valósul meg, ha egy testté formálódunk Krisztusban és egymás szolgálatára vagyunk.

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-23: Jézus feltámadása napjának estéjén megjelent a tanítványoknak, hogy a megrendítő bizonyosságra helyezze a hitüket. Az apostolokat öröm töltötte el, Jézus pedig megerősítette őket a Szentlélekkel. Miután átadja övéinek a Szentlelket, legelső feladatul a bűnök megbocsátását jelölte meg. A Szentlélek erőt és világos látást ad nektek, hogy közvetíteni tudjátok Isten irgalmát és megbocsátását az embereknek, s felismerjétek, hogy ez mennyire fontos mindenkinek, mondja az Úr. A bűn uralma alatt lévő ember elveszett ember. A Szentlélek arra is rávilágít, hogy a bűn ott ver gyökeret, ahol nem hisznek Jézusban. (vö.: Jn 16,9) Tehát az Egyház csak ott tud szolgálni a bűnbocsánat szentségével, ahol megrendítő bizonyosságát adja Jézus feltámadásának és közöttünk való jelenlétének. Az sokkal több, mint az ingyenkonyhát működtető karitatív segítség. Szükséges az is, de önmagában kevés.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,  *  újítsd meg a föld színét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Pünkösd ünnepe van. Ezen a napon árasztotta ki Jézus Isten Szentlelkét az apostolokra és az Egyházra. Vasárnaponként 9 órakor már Mogyorósbányán is van nyilvános szentmise. Pünkösdhétfőn este 6 órakor csak Sárisápon lesz szentmise. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz.

Csütörtökön egy még kevésbe ismert ünnep lesz. XVI. Benedek pápa 2012-ben vezette be „A mi Urunk Jézus Krisztus az örök Főpap” ünnepét. Két dologra hívta fel a figyelmet. Mi abba az istentiszteletbe (liturgiába) kapcsolódunk bele, amelyet alapvetően Jézus mutat be az Atyának. A keresztény istentisztelet lényege: közösségben Jézussal és egymással. A másik szempont a papság lényegére való rámutatás volt. Ádám fiai papként Krisztus örök papságának misztériumából különleges módon részesülnek. Benedek pápa visszafogta a túl gyorsan sikerre törekvő ökumenikus mozgalmat, de ugyanígy visszafogta azt az elképzelést is, hogy az Egyház laikus egyházként képes csak megújulni.

A keresztelésre készülő gyermekek szüleivel újra tervezhetjük a keresztelés időpontját. Az első lehetséges időpont: június 21. vagy 28.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 31. – június 7.) V: + Családtagok; H: (….); Sz: (….); P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: (….)

A hinduktól ered a mondás: Az ember nem egy csepp a tengerben, hanem egy csepp, amelyben benne van az egész tenger. Ez a tudatalatti mozgatja az egész emberiséget. Németh László mondta: Ha valami maradandót olykor-olykor letettem az emberiség asztalára, akkor mindig az a nem hitt Isten ösztönzött és hajtott előre. Az emberbe rejtett végtelent keresi a művész, keresi a szerelmes és erről beszél minden vallás. És ezzel a végtelenség iránti vágyunkkal annyi és annyi visszaélés történt már. Az ember megtalálhatja a végtelenség iránti vágyának teljesülését az Eucharisztia titkában. Az Eucharisztiában a végtelenség adja önmagát nekünk, hogy mi is Eucharisztiává váljunk. A világmindenségben cseppnyi embert jött végtelenné tenni a Szentlélek.  A cseppnyi ember az Egyházban, Krisztus titokzatos Testében a teljességet fogadja be és azt éli.

Szent II. János Pál pápa: Az Egyház az egész emberiséget magához ölelve, teljes szívből kéri a Szentlélektől azt a boldogságot, amelynek teljessége csak Istenben található.

Húsvét 7. vasárnapja

Mennybemenetel ünnepe

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Szent Lukácsnak ez a könyve is gondos szerkesztésre vall. Az Egyház születéséről és a világba lépéséről úgy ír, hogy megjelöli azt a keretet, amelyben élnünk kell. Az angyal közli az apostolokkal: Jézus úgy jön el majd ismét, ahogy most a szemetek láttára az égbe emelkedett. Jézus, aki az evangéliumi életet és igazságot elvetette, visszajön az aratásra. Nincs más utunk az Istenhez, csak az, amit Jézus megmutatott. Ez az igazság a szeretet és az élet útja. Aki letér erről az útról, eltéved.  

SZENTLECLE: Ef 1,17-23: Ha Szentélek irányítása és vonzása alá kerülünk, akkor mentesülünk attól, hogy belefulladjunk olyan vonzások áradatába, amelyek nem adnak sem igazi önbecsülést, sem lelki békét és nagyon keserűvé teszik az életünkkel való végső elszámolást. Jézus csodálatosan felépíti számunkra a jövőt. Visszatér a mennybe, miután elvégezte, amiért a földre jött. Önmaga fizikai valósága helyett az Egyházat ajándékozza nekünk, amelyet nem az emberi ráció fog tökéletesíteni. hiszen az Egyház Krisztus Teste, amelyet a Szentlélek éltet. Nekünk egy faladatunk van, beleszületni ebbe a Testbe és benne egyre inkább felnevelődni. Jó, ha vannak emberi terveink, ambícióink, alkotó vágyaink, de a legfontosabb, hogy az életünk a krisztusi Testben, a Szentlélek által bontakozzék. Mert ez esetben semmilyen emberi kudarc nem tud bennünket megtörni. Hány és hány ember élete szenved hajótörést, mert nem volt a helyén, nem a Testben élt. Jézus új parancsként adja nekünk a megelégedett és békés, de ezzel együtt igen dinamikus élet titkát: Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Nem azt mondta tehát Jézus, hogy úgy szeressetek engem, ahogy én titeket. A mások boldogságában találod meg ugyanis a tiedét. Nem lehetsz úgy boldog, hogy a melletted élő miattad szomorú. S minél inkább hivatkozol ez esetben a saját igazságodra, annál mélyebbre süllyed az életed. Ennek az új parancsnak kell legyen a bölcsője, az iskolája és az egyeteme az Egyház.

EVANGÉLIUM: Mt 28, 16-20: A három szinoptikus Evangélium Jézus mennybemenetelének leírásával zárul. Máté és Márk leírják a missziós parancsot is. Lukács nem, viszont annak teljesüléséről beszámol az Apostolok Cselekedeteiben. János evangéliumában Júdás Tádé Jézus főpapi beszéde közben megkérdezi: Miért nekünk nyilatkoztatod ki magadat és miért nem az egész világnak? Hiszen minden ember üdvösségét megszerezted, erről mindenkinek tudnia kell. Jézus válaszából azt véljük kiolvasni, hogy az üdvösség kihirdetése nem egy deklaráció kérdése. Az apostoloknak kell bemutatniuk, hogy mennyire szeretik Jézust és ez miképpen alakítja át az ő életüket. Az embereket megnyerni kell és nem csupán egy tanrendszerrel ellátni. Nem egyéni utakon és nem szektás magánklubokban történik Jézus befogadása, hanem az Egyház közösségében. Ti ezt a közösséget adjátok meg és kínáljátok fel az embereknek.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjongás közt ment föl Isten,  *  az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Jézus mennybemenetelének ünnepe van, jövő vasárnap pedig Pünkösd napját ünnepeljük. Pünkösddel befejeződik a húsvéti idő. Kezdődik az egyházi év második évközi idejének időszaka. Szerdán Sárisápon elmarad az esti szentmise. Hétfőn és pénteken az esti szentmise előtt májusi litániát imádkozunk.

Már tartható nyilvános szentmise, a járványügyi előírások figyelembe vételével. Mogyorósbányán további rendelkezésig csak a vasárnapi szentmisét tartjuk meg, mivel hétköznap csak két-három veszélyeztetett korú hívő jelenlétére lehet számítani. Annavölgyben egyelőre nem tartjuk meg a szombat esti nyilvános szentmisét, mivel ott csak hat-nyolc időskorú hívő tartozik a közösséghez.

Köszönet Jurásek Jánosnak, aki lehetővé tette, hogy az online hittanórák videó anyagaihoz hozzájussanak a gyerekek. A legtöbbjük (85 %) lelkiismeretesen megoldja és elküldi a feladatokat.

MISESZÁNDÉKOK  – SÁRISÁP (május 24-31.) V: + Wibling József; H: (….); Sz: (elmarad); P: (….); V: + Családtagok

Charles de Foucauld: „Jézus Krisztus: a mi Urunk és drága testvérünk! – Milyen visszhangot váltanak ki ezek a szavak a lelkünkben? Hisszük-e szívünk egész szenvedélyével, hogy ő él és köztünk van és jelen van? Hisszük-e igazán, hogy ő az emberek barátja és ez a barátság adja meg egész emberi életünk értelmét?”

Az ember feladata az, hogy amennyire lehetséges jobb hellyé tegye a világot, nem feledve azt, hogy ezen igyekezetének igen csekély eredménye lesz.

Ha valaki pénzzel és hatalommal kívánja megváltoztatni a világot, Istent játszva vagy Istent kijátszva, bizony, ő csak rombolni fog, nagyon nehezen és hosszan gyógyuló sebet üt a történelemben, és ezen ámokfutásának igen sok ártatlan áldozata lesz.

Boldogságod a mások boldogságában keresendő.

Thomas Merton: Istent és egymást csak ugyanazzal a szeretettel tudjuk szeretni. Nincs a szívünkben egy külön szeretet az Istennek és egy másfajta az embertársainknak.

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 8,5-8 14-17: A bérmálás szentségéről szóló tanítás legősibb formáját itt találjuk meg. Szent Lukács leírja, hogy Péter és János apostol kézrátétellel és imával hívja le a Szentlelket azokra, akik Szamáriában már elnyerték a bűnbocsánat keresztségét. A keresztség az újjászületés fürdője. Kibontakozunk a halandó világ legsajátosabb adottságából, a bűn és a halál lefelé húzó örvényéből. Ez a keresztség áldása azoknak, akik megvallják Jézust Isten fiának, az emberi nem megváltójának és őhozzá csatlakoznak. A keresztség bevon az Egyház közösségébe, ahol három lépcsőben megkapjuk a Szentlelket. A kereszteléskor a Szentlélek jelét, a bérmáláskor a Szentlélek erejét, a hitvalló és hűséges keresztény élet végén pedig a Szentlélek által a feltámadást. A keresztség nyomán a pszichikai ember pneumatikus emberré kezd formálódni. (A Bibliában a pneuma szó a Szentlelket jelöli.) Szent Pál tanítja: pszichikai testet vetnek el és pneumatikus test támad fel. Szükséges a bérmálás hatása ahhoz, hogy emberi életünk anyagi túlsúlyát legyőzze és áthassa életünket a Lélek. Vajon szükség lenne-e ennyi pszichiáterre, mentálhigiénés terapeutára és a felszínen matató pszichoanalitikusra, ha tudatosan bérmálkoznánk és beleöltöznénk annak hatásába?

SZENTLECKE: 1Pét 3,15-18: Ha valaki a házastársát tiszteli és szereti, akkor róla mindenki előtt szépen szólal meg. Ha a Jézussal való szép kapcsolatunknak élvezzük a gyümölcseit, akkor Jézusról szeretettel és hitelesen tudunk beszélni. Azt mondja Szent Péter, hogy ez az alapja a keresztények missziós küldetésének. Amivel nem ráerőltetünk a világra egy tőle idegen dolgot, mert hamar megbizonyosodunk róla, hogy kimondva, kimondatlanul, rendkívüli módon szomjazza a világ Jézust. Ne bizonytalanítson el, hogy kezdetben meg nem értéssel vagy elutasítással találkozunk. Végleges elutasítást ugyanis csak a színlelés, a hamisság kap, mert azzal korunkban már mindenkinél tele van a padlás.

EVANGÉLIUM: Jn 14,15-21: A Szentlelket Jézus vígasztalónak mondja. Nagyon nagy ajándékot kaptunk Jézustól, amikor elküldte a Szentlelket nekünk. A vigasz nélküli ember élete egy hajótöröttéhez hasonlít. A vígasztalan gyermeket, aki nem tudja, hogy miért van ebben a világban s nem tudja, hogy mi miért történik körülötte, nem hagyhatja magára a felnőtt. Kivezeti őt ebből az állapotából. Ám a felnőtt ember vigasztalansága éppígy orvoslásra vár. A vígasz nélküli vigasztalanságnál nagyobb baj azonban, ha valaki hamis vigasz foglya lesz. A Szentlélek azt jelenti a mi életünkben, hogy elég egy félóra imádság és már kezd kitisztulni az égbolt, amikor elkeseredtünk, amikor nem tudtuk, hogy kik vagyunk, minek vagyunk és miért vagyunk. Volt ilyen élménye Adynak is, amikor azt írja az Úr érkezése című versében: „Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”. Az embernek azonban végső soron arra van szüksége, hogy egy általános, nagy, egzisztenciális biztonságban legyen. Érezze azt, hogy ő megváltott ember, Isten drága gyermeke. Látjuk azok ámokfutását, akik ehelyett egy hamis vígasz illúzióját veszik magukra. A valódi vígasz forrásából táplálkozva és az ebből fakadó reményünkkel kell keresztényként az emberek elé lépnünk.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Minden föld Istent dicsérje!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Ma van a Tömegtájékoztatás világnapja. Jövő vasárnap ünnepeljük Jézus mennybemenetelét. Elképzelhető, hogy már részlegesen megnyitott templomokkal. Figyeljük a híreket.

MISESZÁNDÉKOK ­– SÁRISÁP (május 17-24.) V: + Lukács József atya; H: + Hozzátartozók; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Szent Maximilian Kolbe: Minél inkább kialakítja valaki magában Krisztus arcát, annál inkább részesedik az isteni létben, hiszen egyesül benne az isteni és az emberi. Minél inkább megjelenik bennünk az isteni lét, annál több tiszta örömöt és lelki békét ad embervoltunk tudata.

Luigi Guassani: Isten Lelkének kiáradása Jézus áldozatának a gyümölcse. Isten Lelke számunkra a mindenható Isten ajándéka (dónum Dei Altissimi). Nem lehet emberi előrelátással, emberi okossággal és képességgel megszerezni. Nem olyan ajándék, amihez jogot formálhatnánk. Ezért Isten Lelkének kiáradása és bennünk való megjelenése váratlan esemény, teljes meglepetés, abszolút ajándék. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy igényeljük és megrendeljük a Szentlelket egy nagyon tisztességes, hasznos tervünk megvalósításának támogatására. A Szentlélek nem a mi terveinket támogatja, hanem bevon bennünket Isten tervébe és ezzel legsajátosabb önmagunk felfedezésébe és örömteli megélésébe. Pünkösd Lelkével lépünk be Jézus misztériumába. Abba a misztériumba, amely megérteti velünk egész emberi létünk értékét, szépségét és távlatát. Isten Lelke által valóban megelevenedünk.

C. S. Lewis: Ha olyan vágyak feszítenek, amelyeket a világnak egyetlen élménye sem tud kielégíteni, akkor a legvalószínűbb magyarázat az, hogy egy másik világ számára vagyok teremtve.

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 6,1-7: Az apostoli Egyházat a kezdetektől fogva nemcsak a lelkesedés tarja fenn, hanem az a szervezettség is, amely arra irányul, hogy a hívek között a szolidaritás, a szeretet és az igazság megerősödjék. Ezért választanak az apostolok diakónusokat, akik az ő irányításuk mellett hívek közösségében végzik és szervezik a szeretetszolgálatot. Kezdetben tehát Jeruzsálemben az egyházi rendet a püspökök és a diakónusok alkották. Amint az Egyház kilépett Jeruzsálemből, vált szükségessé, hogy a püspök és a diakónus közé beillesztődjön a szolgálati papság. Az első keresztény időkben a gyülekezeteket egy-egy püspök vezette. Később, amikor a közösségek száma nagyon meggyarapodott, a kisebb közösségek vezetését végezte a szolgálati papság az adott terület püspökének a felügyelete alatt. Ekkor a diakónusok szerepe kissé háttérbe szorult, hiszen a keresztség révén – külön kiválasztás nélkül – minden hívő bizonyos értelemben diakónusi meghívást kap. Ahhoz azonban, hogy ez a meghívás alázatos szolgálat maradjon és az Egyház épülésére irányuljon, szükséges az Egyházban a tényleges diakónusi szolgálatra a felszentelés.

SZENTLECKE: 1Pét 2,4-9: Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző áldozatot mutassatok be, kéri Szent Péter. Mi az Istennek tetsző áldozat? Ha az életünk nem szakad el Istentől. Ha benne maradunk és egyre inkább belelépünk az Isten általi teremtésünk állapotába. Ennek a garanciája Jézus követése. Ő az egyetlen szegletkő. Őrá ma azt mondja a nyugati politikai elit: nem kell. Azt mondja sok család: nem kell. S látjuk, hogy az isteni teremtés állapotából kilépve miképpen deformálódik az ember és feltűnik a nagy összeomlás réme.

EVANGÉLIUM: Jn 14,1-12: Tudjuk, hogy mennyire megpróbál mindenkit az a helyzet, amikor hosszan és erősen nyugtalanít valami bennünket. A bizonytalanságot meg akarja szüntetni az ember a maga életében. S ezzel a belső szükségletünkkel kapcsolatosan mennyi és mennyi visszaélés történik!

Megnyugtat bennünket számos – rajtunk jól kereső – guru és hírportál. Megnyugtatásunkra alapozzák hatalunkat a politikusok. Hamis ígéreteiket, emberi képességeiket nem is vizsgáljuk meg, mert hisszük, amit hinni szeretnénk. Úgy tűnik, hogy ez nagy akadálya annak, hogy Jézusra irányítsuk az emberek figyelmét. Ám ez nem legyőzhetetlen akadály. Csupán az a kérdés, hogy a saját életem mennyire van Jézusra alapozva? Ki az én szegletkövem? És ez mennyire látszik meg rajtam?   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Kegyes szemed legyen rajtunk,  *  tebenned van bizodalmunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 5. vasárnapját ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Május a Szűzanya hónapja. Erősítsük szívünkben a Szűzanya iránti tiszteletet. Ez kaphat jelképes, kifejező formát az otthonunk díszítésében is.

A koronavírus miatti óvintézkedések a templomainkban továbbra is érvényben maradnak, hogy egységes legyen az egyházmegye helyzetkezelése. Ezt telefonbeszélgetésben is megerősítette Bíboros atya, amikor hogylétünk felől érdeklődött.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2020. május 10-17.) V: + Üveges Károly és neje: Viszkok Mária; H: + Üveges József és neje: Skrek Teréz; Sz: + Ligeti Ferenc és + szülők; P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Lukács József atya

A hívők egyetemes papsága és a szolgálati, azaz hierarchikus papság egymáshoz van rendelve. Ezt még inkább megalapozza az, hogy nem csak fokozatban, de lényegben is különböznek egymástól, hiszen mindkettő sajátos módon részesedik Krisztus egyetlen papságából. Az, akit a szolgálati (szentségi) papságra szenteltek fel, kialakítja és kormányozza a papi népet, Krisztus nevében bemutatja az eucharisztikus áldozatot, az egész nép nevében Istennek ajánlva. Az egyetemes papság szolgálatában lévők pedig szent néppé formálódnak a szentségek által és szolgáló szeretetük révén megjelenítik az Egyházat a világ számára. (Lumen Gentium)

Maga, a megkeresztelt ember legyen Krisztus gyönyörű alkotása ebben a világban. Amikor a mentálhigiénés terapeuták tömege bíbelődik azokkal az emberekkel, akik jólétükben már nem tudják, hogy éppen milyen válságtüneteket produkáljanak, elfelejtik ezt az egyszerű terápiát javallni: Téged Krisztus és a szolgáló szeretet formáljon egészséges lelkű emberré. Ne a saját dicsőségedet keresd, hanem Isten dicsőségét szolgáld. Csak ez ad békét.

Az Egyház abban a formában, ahogy ma létezik, a következő generáció számára elvész. Nyilvánvalóan valami új kezdődik. De még nem látszik tisztán, még nagyon kicsi és rejtett. Áldozatává is válhat a lelkes újítók ambícióinak. Ma már teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy az Egyház a történelmének új fordulópontja előtt áll. Ahhoz, hogy meglássuk azt az utat, amely kivezeti a nyugati civilizációt az eltévelyedéseiből és az ebből fakadó téveszméiből, a Szentlélekre figyelő karizmatikus szentekre és alázatos követőikre van szükség. Ferenc pápa nem az eddigi formát óvja, mert ő a fordulópont egyik pápája.  Az ő tevékenységének a megítélése gondot okoz azoknál, akik a letűnőben lévő világba kapaszkodnak. Ám azok a liberálisok, akik ünnepeltetik őt, csak a változtatásra irányuló törekvést látják. Azt viszont már nem, hogy ez a változás nem térhet le a Krisztusi útról és a szilárd erkölcsi allapokról, nem megtagadja, hanem megújítja az Egyházat, nem adja fel a Teremtővel és a feltámadt Jézussal való alázatos együttműködést.  (Voltaképpen a változtatás nyugtalanító kényszere a saját hitetlen lelkükben van, belső kiüresedésben élnek. Ezért immár kétszáz éve a külső körülmények változását erőltetik, olykor forradalmi radikalizmussal és a legszélsőségesebb hagyománytagadással.) A jótékony változás a szentektől jön. Azoktól a mindennapi szentektől, akiket már nem a bűn és az önzés irányít, hanem a szeretet. (Father Theo van Osch)

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14.36-41: Péter pünkösdi beszédének rendkívüli a hatása. Az Egyházban olyan ez, mint a szerelem. Valamit beindít, de a továbbiakban a figyelem már arra irányul, az válik lényegessé, ami a „szerelem” hatására elkezdődött, vagyis a család. Az Egyházban sem a karizmatikus lelkesedés a lényeg, hanem az, hogy miképpen végezzük az Egyház szolgálatát és miképpen tudjuk sajátunknak az Egyházat. A múlt században egy karizmatikus pap a megérkezésekor rendkívüli hatást keltett és a megtérések folyamatát indította el a plébániáján. Tíz év múlva már nem jöttek hírek rendkívüli gyógyulásokról. Minden a hagyományos keretek között zajlott. Valaki rákérdezett, miért nem történnek továbbra is rendkívüli gyógyulások? A pap azt válaszolta, hogy annak megvolt a maga ideje. Most a meggyógyult emberek közösségi szolgálatának az idejét éljük. A gyógyulások most már a gyóntatószékben és a hívek szolgálata által történnek, sokkal csendesebben, de pont olyan értékesen. Péter a pünkösdi beszédében nem áltatja az embereket, kimondja, hogy minden embernek szüksége van a bűntől való szabadulásra, amit bűnbánat révén kap meg Jézustól.  A bűntől való szabadulást érthetjük egy minket érintő, konkrét, súlyos, személyes bűnre is, de érthetjük arra is, hogy kiszabadultunk a bűn végzetes, nyomasztó hatásai alól, hogy más erőhatások alatt álljunk már. Sokan ezt a nagyon vágyott „nyugalmat” úgy érik el, hogy kiegyeznek a bűnnel. Ami ugyan nem zaklatja már őket, de lehúzódik a lélek legmélyére, hogy ott végezze el titokban a drámai pusztítást.

SZENTLECKE: 1Pét 2,20-25: A mostani pandémiában kezdetben a bizonytalanság, a bajt legyőző gyógyszer hiánya okozta sokakban a legnagyobb riadalmat. Mennyivel másképpen hat majd az emberekre akkor, amikor már rendelkezünk az ellenszerrel. Péter azt írja, hogy rendelkezünk már a haláltól, a teljes elbizonytalanodástól és az összeomlástól megmentő gyógyszerrel. S ez a gyógyszer: Jézus Krisztus.  Saját sebeinkre úgy tekinthetünk, mint amiket Jézus magára vett, hogy meggyógyíthassa őket. Amíg a sebeinket Jézustól rejtegetjük vagy nélküle akarjuk gyógyítani, addig a kudarcok sokaságával találkozunk és minden apró méltatlanság miatt aránytalanul elkeseredünk.

EVANGÉLIUM: Jn 10,1-10: A hamis pásztor jellemzője a panegirista magatartás. A görögnél és a latinoknál azt az írót jelentette, aki megrendelésre és jó pénzért bárkit felmagasztalt, messze érdemein túl. Az emberek többsége jó néven veszi az ilyen felmagasztalást. A temetéseken a kántor panegirista volt, amikor jó pénzért megírta és elénekelte azt a búcsúztatót, amely szentté avatta a széltolót. Korunk talajt és célt vesztett embertömege vonzódik az álprófétákhoz és az álgyógyítókhoz. A You Tube-on őket tizenöt millióan nyitják meg. Azokat, akik a megtérés szükségességéről is beszélnek, ezerötszázan, ugyanannyi idő alatt. VI. Pál pápa mondta többször, hogy az álprófétákkal szemben csak egy esélyünk van, ha mi az életünk példájával hitelesítjük azt, amiről beszélünk.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr nékem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 4. vasárnapját ünnepeljük. Ma van a Jópásztor vasárnapja, könyörgő nap a papi és a szerzetesi hivatásokért. Májusban az esti szentmisék előtt elimádkozom a májusi litániát. Bár úgy tűnik, hogy enyhül a koronavírus okozta helyzet, de ugyanolyan intenzitással imádkozzunk továbbra is, bűnbánattal és nagy bizalommal Isten irgalmát remélve.

A Főpásztor rendelkezése szerint egyházmegyénk valamennyi templomában május 3-a után is marad az eddigi járványügyi rendelkezés a szentmiséken és az egyházi szertartásokon azért, hogy az egész egyházmegye területén egységes álláspontot képviseljünk Budapesttel és a Budapest környéki településekkel.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 3-10.) V: Az édesanyákért, hálából; H: (….); Sz: (….); P. (….); V: + Üveges Károly és neje, Viszkok Mária

Ferenc pápa a papi és szerzetesi hivatások (Jópásztor) vasárnapjára írt apostoli buzdításában az Evangéliumnak azt a szakaszát állítja elénk, amelyben az apostolok hajóba szállnak a háborgó tavon, hogy Jézus után menjenek. Amikor a vihar győzni látszik, Jézus közeledik a vízen. Hívja Pétert, hogy induljon el feléje. Az elbizonytalanodó és ezért süllyedni kezdő Péternek Jézus kinyújtja a kezét és a víz felszínén tartja őt. Ebből a példázatból a szülők, a papok és maga a pápa is igen gazdag útmutatást és bátorítást kapnak. A keresztény család és a keresztény nevelés ma azt jelenti, hogy megindulunk Jézus után a háborgó vízen. Jóllehet minden arra biztat, hogy maradjunk a nyugalmas parton, amíg az erő, a hit és morális érzék szemernyi szikrája is ki nem ég belőlünk.

Szent VI. Pál pápa: „Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászává tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelküket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által oltárainkon áldozatodat. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Ámen.”