Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14.22-28: Jézus is mondta az eltompult lelkű embereknek, hogy amennyiben a szavának nem hisznek, legalább a csodái miatt gondolkodjanak el és következtessenek helyesen. Péter a sokat idézett pünkösdi beszédében a legnagyobb csodáról, Jézus feltámadásáról beszél. A hatás azonban nem magában a közlésben van, hanem abban, amilyen hittel és lelkesedéssel tanúskodott a feltámadásról. Minket sem a közlés igazsága tesz missziós lelkű keresztény szülővé vagy nevelővé, hanem az, ahogy mondjuk az igazságot. Az embereket nem annyira az igazság maga, hanem sokkal inkább a közlő személyből áradó hitelesség ragadja meg. (S itt sajnos, komoly tévedések áldozatai lehetünk, amikor valaki szemfényvesztő módon nyűgöz le bennünket.)  Ha lelki nehézségekkel küzdünk, az nem azért van, mert kevés mentálhigiénés bestsellert olvastunk, hanem azért, mert a lélek elveszítette az élő, egészséges kapcsolatát Istennel.

SZENTLECKE: 1Pét 1,17-21: Az ember nagyon sokat remél az ezüsttől és az aranytól, vastag bankszámával igyekszik bebiztosítani az életét. Sokszor a szülők is anyagi jólétet akarnak átadni gyermekeiknek és nem erkölcsi tartást, meg hitet. Az Apostolok Cselekedetének leírása szerint Péter a jeruzsálemi templom Ékes-kapujánál meggyógyítja az alamizsnáért könyörgő bénán született embert. Aranyom, ezüstöm nincsen, mondja, de amim van azt neked adom: Jézus nevében kelj fel és járj. Jézus kivezet bennünket abból a bénultságból, hogy csak a közvetlen szükségleteink irányítsanak bennünket. Hány és hány embernél a belső morális tisztánlátást elhomályosítja a politikai és a gazdasági érdek. Hány és hány megélhetési pap, saját kényelmét keresve, gondolkodás nélkül kiszolgálja a megtérést elutasító, hamis vallásosságot. Ezért az ilyen politikusok, lelkészek stb. nem tudják azt adni az embereknek, ami számukra valóban előremutató lenne. A tanúságtevő igehirdetés fontos az emberek számára, mert a jól elérhető alamizsna vonzáskörzetétől nehezen távolodnak el. Nem látnak túl a biztonságos érdekövezeten vagy nincs erejük változtatni. A kegyelem átalakító erejével szemben védekezőek és tartózkodóak. Sok embertől halljuk, igen, igen, de… Gyönyörű szép az idő. Igen, igen, de jövő hétre már elromlik. Érdemes lenne kereszténynek nevelni a gyermekedet. Igen, igen, de biztosan hátránya lesz ebből. Nem árt az óvatosság. Péter pünkösdi beszéde nem hagy lehetőséget a „de” kötőszócskának.

EVANGÉLIUM: Lk 24,13-35: Az emmauszi fiatalemberek helyzete tipikus. Életük mélypontra jutott. Lelkesedtek Jézusért és most lelkesedésüket mély krízishelyzet váltotta fel. Lelkesedésük kívülről volt irányítva. Ezért gyökértelen volt. A melléjük szegődő ismeretlen fiatalember gondolkodásra készteti őket, majd, amikor Jézusként feltárja önmagát, a lelkesedésük már nem külső tényeken alapul, hanem forrásként beköltözik a lelkük legmélyébe. Micsoda öröm egy keresztény szülő számára, amikor azt látja, hogy felnőtt gyermekének a hitét már nem felszínes hatások táplálják, hanem mély, belső meggyőződés!      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az élet útját  *  mutatod, Uram, nékem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 3. vasárnapját ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Ma könyörgő nap van a jó termésért. (Búzaszentelő.) Szerdán Sienai Szent Katalinnak, Európa társvédőszentjének ünnepe lesz. Kérjük közbenjárását Európáért. Jövő vasárnap, Húsvét 4. vasárnapján könyörgő nap lesz papi hivatásokért. (Jópásztor vasárnapja.)

Az illetékes szentszéki kongregáció a pápával egyetértésben egy évvel elhalasztotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Négy gyerek készült arra, hogy a nagy eseményen, szeptember 23-án Budapesten lesz elsőáldozó. Hogy az új helyzetben miképpen tervezzünk, azzal várjuk meg az Érsek úr iránymutatását.

A héten belépünk a Szűzanya hónapjába. Elkezdődik a májusi litániák időszaka. Ha otthoni körülmények között minden nap elimádkozzuk a lorettói litániát, megtapasztalhatjuk a Szűzanya közelségének és oltalmának felemelő érzését.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 26. – május 3.) V: Hálaadás 80 évért; H: (….); Sz: (….); P: (….); V: Édesanyákért hálából

Vianney Szent János: Nem mindnyájan szentek, akik szentségekhez járulnak, de abban biztosak lehetünk, hogy mindig találunk szenteket azok között, akik rendszeresen járulnak a szentségekhez.

Siennai Szent Katalin: Ha egyszer a maga teljes szépségében megpillanthatnánk azt az emberi lelket, amely teljesen kibontakozik a bűnből, minden áldozatra készek lennénk, hogy ezt a lelket birtokolhassuk. A teremtett anyagvilágban nincs semmi, ami a lélek szépségéhez hasonló lenne.

Húsvét 2. vasárnapja

Irgalmasság vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,42-47: Az Apostolok Cselekedeteiben ez a rövid rész az Egyház ősmintájára, eredendő erejére mutat rá. A krisztusesemény közelsége, a tanítványok töltekezése a Szentlélekkel, a követésre sarkalló örömhírhirdetés és az önzetlen szeretet együttesen hatott a pogányokra. Engedték, hogy kimentsék őket a romlott nemzedékből. Hiszen csak addig kapaszkodik az ember a saját tévedéseibe és álbiztonságot nyújtó életfelfogásába, amíg nem találkozik a hiteles alternatívával és a szeretetteljes bátorítással: merj kilépni a napfényre!  

SZENTLECKE: 1Pét 1,3-9: Jézus újjáteremt bennünket, ha van elég bátorságunk kilépni a zárt, védett világunkból, hogy kövessük őt. Szükségünk van az újjáteremtésre? A világ egy Istentől elidegenedett létmódban él. Isten a Szentlélekben, a Szentlélek által közli magát az emberrel. Jézus a megváltás művének betetőzéseként elküldi a Szentlelket. A Szentlélek befogadása azonban felismerhetővé teszi számunkra a bűnt és önző életünk megannyi sötét oldalát. Pál apostol amikor a korintusiaknak a feltámadásról kinyilatkoztatott igazságot közöl, azt írja, hogy érzéki (pszichikus) testet vetnek el és lelki (pneumatikus) test támad föl. (A Bibliában a Szentlélek nem a psziché, hanem a pneuma fogalommal van megjelölve.) Mindaddig csupán az érzéki test irányít bennünket, amíg az Egyházat alkotó Lélek nem alakítja át bensőnket. Ha a „csak magunk érzékeléséből” kiszabadulunk és átadjuk magunkat a Léleknek, az a feltámadás élményét adja. Amíg magamat vezetem, addig jórészt az előítéleteimnek és a korlátaimnak a rabja vagyok. Amikor már az Egyházat alkotó Lélek vezet, az életnek egy teljesebb, tisztább dimenziója tárulkozik fel számomra.   

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-31: Tamás apostol, miután nem csupán nézte, de látta is a feltámadt Jézust, „én Uram, Istenemnek” szólította őt. Gyakran emlegetjük, hogy a görög nyelv a szeretet három fokozatát képes kifejezni. A látásnak szintén legalább három módját jelöli meg. (eidó, idó, teoréó) Van fizikai látás. Rendelkezem a fizikai látás képességével, de a kép semmilyen folyamatot nem indít el az értelmemben és a lelkemben. (Ez a bambulás.) Aztán létezik az elemző látás, amely megmozgatja a szellememet, ítéletalkotásra késztet és adhat esztétikai élményt is. A harmadik látásmód mély megtapasztalással jár, mintegy megnyílik a lelki szem. Amikor Mária Magdolna és Péter meglátják az üres sírt, akkor ez utóbbi kifejezéssel találkozunk a szent szövegben (teoréó). Tamás a fizikai látástól tette volna függővé azt, hogy hitelt adjon a tanítványok beszámolójának. Jézus erre mondja, hogy ez nem ad boldogságot, hanem csakis az az eszmélődés, amely a lélekben kezdődik és ott teljesedik ki. „Boldog, aki nem lát (idó), mégis hisz.” (Bölcs Salamon az uralkodása kezdetén „látó szívet” kért Istentől.) Jézus feltámadásához egykoron és ma is háromféleképpen viszonyulhatunk. 1. Nézzük, de nem látjuk. (eidó) 2. Látjuk és elhatárolódunk, korlátolt adottságainkkal értékelünk: Nagy átverés az egész, hiszen csak a tanítványok képzeletében támad fel, aztán ezt tényként kezdték hirdetni. (idó) 3. Nézzük és megnyitja a belső látást: Ez csak így történhetett, ennek csak így van értelme, s csak ez teszi értelmessé az én életemet is. Ezáltal tudok szeretni, megbocsátani, szépen élni és helyesen cselekedni. (teoréó)

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,  *  mivel irgalma örökké megmarad.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 2. vasárnapját, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Csütörtökön egyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek a főünnepe lesz. Szombaton Szent Márk evangélistát ünnepli az Egyház. Jövő vasárnap könyörgő nap lesz a jó termésért, ismert nevén búzaszentelő ünnepe.

Legyen szívügyünk a gyermekek hitoktatása. Hittanbeíratással kapcsolatos tájékoztatót és videót készítettek az egyházmegyei illetékesek. Nézzük meg és hívjuk fel erre mások figyelmét is. Elérhető a következő webhelyen: ebphitoktatas.hu/katolikushittan

Ismertessük másokkal a plébániai honlap elérhetőségét. S bízzuk rájuk, hogy milyen látásmóddal nézik.

Ezen a héten Sárisápon hétfőn és szerdán elmarad az esti szentmise. Ezeken a napokon a temetéseket követően gyászmisét végzek.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 19-26.) V: + Dombóvári Ferenc és + Sinkó Károly; H: (gyászmise Mogyorósbányán: + Galba Ferenc); Sz: (gyászmise Sárisápon: + Mosonyi Ferencné); P: + Basovszki Imréné, szül.: Viszkok Katalin; V: Hálaadás 80 évért

Blaise Pascal: Inkább vagyok barátod, mint bárki más; többet tettem érted, mint bárki más. Senki sem szenvedné el azt, amit én elszenvedtem miattad, s nem halna meg hűtlenségedért, kegyetlenséged idején, ahogy én megtettem érted. S teszem továbbra is érted, választottjaimban és az Oltáriszentségben.

Döpfner bíboros: A világi keresztények már nem segédcsapat többé, hanem együtt-hordozói az egyházi felelősségnek, együtt-cselekvők az Egyház egyetemes küldetésében.

J. Rebret: Uram, tudom, hogy minden emberért kell imádkoznom. De mit kérjek a paraziták számára, akik munka nélkül is jól élnek, és viszontszolgálat nélkül egyesegyedül mások kizsákmányolásából bőségeskednek, s eközben az erkölcsöt kigúnyolva akarnak másokat irányítani? Nekik nyomort és éhséget kell kérnem, hogy kijózanodjanak és a helyes kerékvágásba kerüljenek.

H Ú S V É T

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34.37-43: Az ember emlékezete szelektív és idővel a saját aktuális érdeke szerint átértékeli az egykori eseményeket. A bajban nagy fogadalmakat tesz, hogy Istent soha el nem hagyja, aztán a baj elmúltával a fogadalom heve kialszik. Péter néhány hónappal Jézus kereszthalála és feltámadás után arra kéri Cezáreában, Kornéliusz házában az embereket, hogy emlékezetükben ne halványuljon el semmi abból, amit Jézussal kapcsolatban megismertek, és következtessenek helyesen. Az az áldás, amely Jézussal megérkezett az életükbe, nem helyettesíthető már semmilyen múltbéli hiedelemmel, meggyőződéssel és önáltató életgyakorlattal. Főleg a rosszul értelmezett ószövetségi törvény rájuk öregedett indáitól kell megszabadulniuk, miképpen ezt megtette maga Péter is.

SZENTELCKE: Kol 3,1-4: A földi dolgok kizárólagossá tételével sohasem jutunk el Istenig és az életünk felemelkedése helyett annak egyre mélyebbre süllyedését leszünk kénytelen elszenvedni. Azonban, ha mindent Jézus felől nézünk és Jézussal beszélgetünk az életünk dolgairól, megtapasztaljuk a folyamatos lelki gazdagodást és az élet szépségének kitárulkozását.

EVANGÉLIUM: Jn 20,1-9: Az emmauszi tanítványok jól példázzák azt a világot, amelybe megérkezett a húsvéti üzenet. Ezek a fiatalemberek a legtisztességesebb, legjobb szándékú embereket reprezentálják. Nem nehézkes a szívük, nem a bűntől remélik a földi élet élvezhetőbbé tételét. Idealisták, mint minden fiatal, lelkesednek és letörnek. Egészen kiváló alanyok Jézus számára. Nem ötletszerűen jelent meg nekik az Úr, mert éppen arra járt. Ők tudatosan lettek kiválasztva Jézus részéről. Minden jószándékú, nyitott szívű ember azzal a nehézséggel küzd, amellyel ők. S ez a nehézség nagyon kedves Jézusnak. Ezzel tud mit kezdeni. A lelkesedés és a csalódás kettőssége, az idealizmus és a realitás egymással való küzdelme azt jelzi, hogy nem egyeztünk ki az elvtelen kompromisszumokkal, nem keressük még a hamis komfortizmust. Nem vettünk át másoktól (a hamis prófétáktól) gondolkodást nem igénylő mainstream életfilozófiát, nem találtunk rá a gőg fölényes nyugalmára. Jézus előtt nyitva áll az ilyen szív ajtaja. Az ilyen fiatal a jövő reménye.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ezt a napot az Úristen adta,  *  örvendjünk és vigadjunk rajta.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét van. Jézus feltámadásának ünnepe. A megváltottak békés ünnepét áldja meg Isten minden családban, ahol hittel ünneplik megváltásunk nagy eseményeit. Segítse a Húsvét ünnepe az emberek kiengesztelődését és azt, hogy az embert próbáló időszakból hitelesebb keresztény élettel, egy mélyebb istenkapcsolattal és az önzés szofisztikált érveit elhagyó, felelősségteljes felebaráti szeretettel tudjunk kilábolni. Áldott ünnepet mindenkinek!

Húsvéthétfőn Sárisápon a szentmise este 6 órakor kezdődik. A továbbiakban csak akkor tudom a szokásos időpontban, nyitott templomajtónál tartani a szentmisét, ha a sekrestyét megőrizzük streil helynek (nem jön be a papon kívül senki a szentmise előtt és után), illetve nincs csoportosulás a templomnál. Ne adjunk rossz példát és ne kicsinyeljük le a pap felelősségét ebben a helyzetben. Jövő vasárnap az isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.

A húsvéti vigília ünnepén gondoltunk azokra, akik otthonukba kényszerülnek és ott igyekeznek megélni a nagy ünnep misztériumát. Templomunkból egy rövid videó film segítségével üzenünk nekik és közösségre lépünk velük. Ide kattintva érheti el a videót.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 12-19.) Húsvétvasárnap 11 óra: pro populo; Húsvéthétfő 18 óra: + Dombóvári István és + Sinkó Ferenc és hozzátartozók; Sz: (….); P: (….); V: + Dombóvári Ferenc és + Sinkó Károly

A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az örökkévalóságba torkolló időnek minden kérdése megoldásra talál. Ő győzelemre, az áldott boldogságba, az élet dicsőségébe vezet el bennünket. Ő a mi életünk, feltámadásunk, jelenünk és örök jövőnk. (Adolf Donder)

Suenens bíboros: Ma az Egyház az életet és az ebből fakadó örömöt kívánja gyermekeinek. Az ember még inkább táplálkozik az örömből, mint a kenyérből. Tudni és hinni azt, hogy Jézus feltámadt és örökre él, azt jelenti, hogy nem abban a tudatban élünk, hogy minden a halálba és a semmibe hullik, hanem abban a tudatban élünk, hogy a végső szó az életé, a győzelmes, a diadalmas életé. Enélkül az öröm nélkül semmi jót sem tudnánk tenni az életünkben.

VIRÁGVASÁRNAP

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: A próféta jelzi, hogy a Messiás maradéktalanul megvalósítja az Atya szándékát és gondolatait. Ez rendkívüli ellenállást vált majd ki sokakból. Amikor a keresztény a papjával szembeszáll, akkor voltaképpen azt nehezményezi, hogy a pap nem őt képviseli, hanem az Istent. Sokan az Isten akarata elé helyezik a saját akaratukat és az isteni tekintélyt semmibe véve a saját tekintélyük fölött őrködnek. A próféták sorsa folytatódott Jézusban és Jézus sorsa folytatódik az Egyházban. Jézus sorsa azonban nem nagypénteken, hanem húsvétvasárnap teljesedett be. A Jézust követő keresztény élete nem a megszégyenülésbe torkollik, hanem a feltámadásba, az igazság és az élet ünneplésébe.  

SZENTLECKE: Fil 2,6-11: A jóléti világ embere olyan jogrendet és filozófiát alakított ki, amely csak addig működik, amíg a földi jólét nem kap léket. Az emberi jogokat csak az individuumra alkalmazza és megtagadja a közösségek jogait (család, nemzet, egyház). Jézust csak egy történelmi jelenségnek tekinti vagy egy mitológiai ihletésű alaknak, kinek a léte semmilyen következményekkel nem jár a vele nem foglalkozó emberek életére. Szent Pál ezt másképpen látja és a történelem újból és újból őt igazolja. Ádám Istentől elfordulva akart istenné válni, ám létében drámai módon elszegényedett. Tőle származó örökségünk lett a dolgokkal való szembenézés elodázása, az önáltatás, a gőg útján való céltalan bolyongás, az élet valódi gyümölcsei helyett dekorációkkal való üzérkedés. A gazdag Jézus azonban emberi formájában szegénnyé lett, hogy megmutassa isten rendkívüli erejét. Ez az erő azonban csak az alázat útján, az Isten akaratába való belesimulás révén kezd sajátunkká válni.

EVANGÉLIUM: Mt 26,14-27,66: Az „A” évben Máté evangéliumából vesszük a passiót. Valamennyi evangélium központi anyaga és valószínűleg a legősibb ókeresztény igehirdetési téma a passió bemutatása. Itt tárulkozik fel, hogy Isten miképpen gondolkodik az emberiségről és miképpen köteleződik el teremtményei mellett. De itt tárulkozik fel az eltévedt emberiség valódi arca is. A passió meghaladhatatlan mű, mert nem az emberi szellem alkotása. Róma egyik legféltettebb ereklyéje a „nem emberkéz által festett Krisztus-arc”. A Lateráni bazilika melletti épületben, a Szent Lépcső felett lévő pápai magánkápolna féltett kincse. A hagyomány szerint ezt a VI. században készült Krisztus-arcot úgy alkotta meg a festő, hogy angyal fogta és vezette a kezét. Ezért hitelesen mutatja be az Istenember arcát. A passió hitelesen mutatja be az emberi drámát és az Isten szeretetét a gazdagságával, értelmével és szabadságával hivalkodó, de Isten nélkül nagyon szegény, nagyon rövidlátó és súlyos rabságban sínylődő ember iránt.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Istenem, Istenem,  *  miért hagytál el engem?

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Virágvasárnap van. Urunk szenvedésének vasárnapja. A jelképes jeruzsálemi bevonulás után Jézus szándékának a bemutatása, a passió előrevételezése hangzik el templomainkban.

Nagyhét. A nagyhét szertartásait is megtartom Sárisápon az erre a helyzetre kiadott liturgikus utasítások szerint. (Nincs kereszthódolat, nincs tűzszentelés, nincs keresztelés, nincs körmenet.) Ha a 65 év alatti korosztályból valaki jelen akar lenni, azt kitárólag a járványügyi előírások legszigorúbb betartásával és a távolságtartás figyelembevételével tegye meg. A templomtérben foglaljunk helyet. A sekrestyébe senki se telepedjék be. Szertartások alatt prédikációk – értelemszerűen – nem lesznek. Talán egy rövid húsvéti buzdítást és imát sikerül a templomunkból feltenni videó formában a honlapunkra. Ezt húsvétvasárnap este vagy húsvéthétfőn tudjuk megtekinteni. Tapasztalhatjuk, hogy számos szentmiseközvetítés elérhető a médiumok segítségével. Figyeljünk arra, hogy a katolikus hitünk szerinti vasárnapi istentiszteleti kötelezettség és az Egyházunkkal való hitbéli együttműködés a médiumok által sugárzott lehetőségek közül a katolikus szentmisébe való bekapcsolódással valósul meg. Lehetőleg mindenki naponta egy tized rózsafüzért imádkozzon el azért, hogy kiérdemeljük Isten rendkívüli segítségét, amellyel képesek leszünk megállítani a járványt.

Szja 1 %. Van, aki az idei évtől már tud rendelkezni a személyi jövedelemadójának 2 x1 %-áról. Van, aki eddig még nem rendelkezett. Családjainkban, ismerőseink között említsük meg ennek fontosságát. A személyi jövedelemadó első 1 %-a közhasznú alapítványnak, a második 1 %-a egyháznak ajánlható fel. Aki az előző években már rendelkezett, nem kell megismételnie. Olyan is rendelkezzen a Katolikus Egyház javára a 0011-es technikai szám segítségével, aki a különböző családi kedvezmények folytán adómentes. Ugyanis az állam az egyházaknak a kiegészítő támogatást a rendelkezők számának arányában adja.

Hittanbeiratkozások. Az idei évben valószínűleg a hittannal kapcsolatos tájékoztatók is online formában tudnak megvalósulni. Az óvodát megkérjük, hogy az iskolába lépő gyermekek szüleinek tájékoztatására tegyen fel az óvoda közösségi oldalára a plébánia által kiadott tájékoztatót az iskolai hitoktatásról. Emellett azonban az online beszélgetésekben is hozzuk szóba a hitoktatás fontosságát családtagjaink, ismerőseink számára.

MISESZÁNDÉK – SÁRISÁP (április 5-12.) V: + Varga Ferenc és szerettei; H: (….); Sz: (….); Cs: Az utolsó vacsora emlékmiséje (Egyházunkért); P: Nagypénteki szertartás; Sz: Húsvét vigíliája; V: Húsvétvasárnap; H: (Húsvéthétfő): + Dombovári Ferenc és + Sinkó István és + hozzátartozók.

„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk.

Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.

Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak;

erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez.

Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem.

Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért.

Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek vagy ettől kell tartaniuk.

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak

és senkit sem tudnak átölelni. Töltsd el szívüket szelídségeddel.

Imádkozunk azért, hogy a járvány visszahúzódjon és legyen minden úgy, mint régen,

de ezt a „régit” már megújult szívvel, igazabb lélekkel éljük.

Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd elfelednünk, hogy az élet ajándék. Emlékeztess rá, hogy egyszer meg fogunk halni, s nem tudunk mindent kontrollálni;

végsősoron teljesen rád kell bízni magunkat. Egyedül Te vagy örök és csak nálad van öröklét.

Segítsd felismerni azokat az értékeket, amelyeket a krízisek nélkül figyelmen kívül hagyunk.

Bízunk benned. Köszönjük gondviselő jóságodat.” (Johannes Hartl)