Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ez 37,12-14: Ezekiel próféta mintegy fél évszázaddal Jeremiás után élt. Ő is Jeruzsálemben tevékenykedett, majd a babiloni fogságban adott erőt a népnek. Jeremiás a megtérést hirdette, amellyel elkerülhető a történelmi kataklizma. Ezekiel a történelmi tragédiát elkerülhetetlennek mondta. A bűn ugyanis mindig benyújtja a maga számláját. Ugyanakkor azt is hirdette, hogy az Úr minden helyzetből kimenti a népét, mert ő irgalmas és hűséges a szövetségben adott ígéretéhez. Ezekiel nevével azonnal összekapcsolódik a csontmező-látomás. Az elszáradt csontok megelevenednek és életre kelnek. Isten így támasztja fel halott és reménytelen állapotából az ő népét.

SZENTLECKE: Róm 8,8-11: Szent Pál a megigazulás útját másképpen tanítja, mint sok őrá hivatkozó kisegyházi vagy szektás tanító. Ők azt a reményt keltik követőikben, hogy a megigazulás a Szentlélek könnyen elérhető ajándéka, és ezt követően már a tökéletesség érzésével a diadal útját járhatjuk. Szent Pál arról ír, hogy a test a bűn miatt halott és a halálba tart, de akinek lelkét Jézus élteti, az nem a test és a halál hatalma alatt él, hanem a feltámadás reményében és erős vonzásában. Életét nem a bűn tagadása és rejtegetése határozza meg, hanem a bűn feletti folyamatos győzelem. A szektás a „megtérése” után semmi értelmét nem látja a gyónásnak. A katolikus ember ezt másképpen gondolja. A szektás, ha elbukik, azonnal kérheti és azonnal kapja Jézustól a „fehér ruhát”. A katolikus ember a bűn legnagyobb problémáját abban látja, hogy megsebesítette vele az Egyházat. Ezért az Egyházat is engesztelnie kell és kérni a visszafogadást. Ha ezt jobban megértenék a keresztények, másképpen jelenítenék meg ebben a világban az Egyházat, vagyis Krisztus titokzatos Testét.

EVANGÉLIUM: Jn 11,1-45: A Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumi rész éppúgy, mint az örökélet vízére szomjazó szamáriai asszony története vagy a vakon született ember meggyógyítása a keresztelésre készülő katekumenek felkészítését is szolgálta. Lázár istentisztelő jó ember volt, sokak megbecsülését kivívta. De neki is meg kellett tapasztalnia, hogy a halált nem ő győzi le, hanem Jézus. Lázár Jézus barátja volt. Ezért bizonyosságot kaphatott arról, hogy Jézus a sírból feltámadott. Lázár így annak az első keresztény, tanúságtevő közösségnek is a tagja lehetett, amely már Jézus feltámadásának a hitéből és az igazak feltámadásának a reményéből élhetett. Lázár megkapta Jézustól azt az ajándékot, hogy evangéliumhirdető lehetett.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úrnál az irgalom,  *  és bőséges a megváltás nála.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 5. vasárnapját ünnepeljük. Jövő vasárnap már Virágvasárnap lesz, kezdődik a nagyhét. A templomunkban valamennyi szentmisét megtartok, így a nagyheti szertartásokat is, a központi egyházi utasítás előírásai szerint. Püspöki engedéllyel a nagycsütörtöki szentmisét hívek jelenléte nélkül is megtarthatja a pap. Lélekben valósíthat meg közösséget a hívekkel. Egyébként ez a szentmise, utolsó vacsora emlékmiséje, az Egyház és az Eucharisztia alapításának emlékezete, csak a hívő közösség részvételével ünnepelhető. A honlapunk segítségével szeretném, ha húsvétkor videón keresztül – vizuálisan ­– beléphetne bárki a templomba közös imára és hálaadásra.

A hittanosok a honlapunkon keresztül kapcsolódjanak be a digitális hitoktatásba. A honlapunk: www.sarisapiplebania.hu A „Hitoktatás” menübe kell belépni és ott eligazítást kapunk, hogy szöveges vagy videó hittanórák vannak-e az adott héten. (Ezen a héten videó van.) Minden hét kezdetén, vasárnap este már a honlapunkon van az arra a hétre elkészített hittananyag.

Ismét felhívom a figyelmet arra, hogy a vasárnap szentmisével való megünneplése rendkívüli helyzetben a rádió vagy televízió segítségével is megtörténhet abban az esetben, ha valóban a katolikus Egyház szentmiséjébe kapcsolósunk be, az otthoni körülmények között megvalósítható legnagyóbb tisztelettel. A szentmise és a (lelki) szentáldozás lényege az Egyházunkkal való hitvalló közösség megvalósítása. Imádkozzunk egymásért! Lehetőleg akkor, amikor a szentmise kezdetét jelző harang megszólal.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 29. – április 5.) V: A veszélyhelyzetben élőkért és a megbetegedettekért; H: (…); Sz: + Papp Jánosné, szül.: Kurucz Mária és szerettei; P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Varga Ferenc és szerettei

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 1Sám 16,1-13: Dávid különleges kiválasztása mutatja, hogy Isten tervei szerint történnek a dolgok. Ha ebbe belesimulunk, harmóniában élünk a teremtéssel, ha ellenálunk, összetörjük magunkat. Sokszor nagyon tisztességesen, becsületesen, igényesen megtervezzük a dolgainkat, csak azt nem vesszük észre, hogy Isten mást vár tőlünk. A mi kiválasztásunk a keresztségben történt, akkor válaszoltunk Jézus hívására.

SZENTLECKE: Ef 5,8-14: Az ősegyház himnusza szép nagyböjti biztatás: „Ébredj, ki alszol, támadj fel a lelki halálból és Krisztus rád ragyog!”

EVANGÉLIUM: Jn 9,1-41: Az „A” évben a vasárnapi szentírási részek elsősorban a katekumenek felkészítésére lettek kiválasztva. Így a mai is. A katekumen, amikor elnyeri a keresztséget, feltárulkozik számára a világosság. Ugyanakkor azt is jelezni kell, hogy a sötétségből kibeszélők céltáblájává válhat. Nem kis megdöbbenéssel látjuk, hogy a jelen nehéz helyzetben milyen sokan inkább áskálódnak és súlyosan erkölcstelen haszonlesésbe kezdtek a segítés és az összekapaszkodás helyett. Lelkükben mély sötétség honol, onnan beszélnek kifelé.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr nékem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 4. vasárnapját ünnepeljük. Ma van a laetare (örvendezés) vasárnapja. Szerdán, március 25-én Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia rendelkezése szerint március 22-től az újabb intézkedésig minden nyilvános liturgia szünetel. A szentmiséket a papok a hívek fizikai részvétele nélkül végezzék, a temetéseket szűk családi körben tartsák. Esküvő és keresztelő csak halaszthatatlan esetben, zárt körben történjen.

Tudjuk, hogy Mózes negyven napra felment a hegyre, s ezalatt a nép elhagyta Istent. Ugyanakkor egy nehezebb és hosszabb helyzetben, a babiloni fogságban példamutató módon megtértek és erőre kaptak. Adja Isten, hogy most ez utóbbi ismétlődjék. Ehhez hozzátartozik a vasárnap méltó megünneplése. Segítséget kapunk vagy a saját plébániánk internetes online miseközvetítésével vagy a rádión és a televízión keresztül. Katolikus szentmisén vegyünk részt. Lehetőleg vasárnap öltözzünk fel ünneplő ruhába és kellő összeszedettséggel, elejétől a végéig kövessük a szentmisét. Mondjuk hangosan a válaszokat és kapcsolódjunk be az énekekbe. Lelki áldozást is végezhetünk. Voltaképpen ebben a szükséghelyzetben az Egyháznak egy teljesebb dimenziója feltárulkozik. A tér és időkorlátokat legyőző csodálatos misztériumának lehetünk részesei. Tehát a vasárnapi misekötelezettségünket akkor teljesítjük fizikai jelenlét nélkül, ha katolikus szentmisébe kapcsolódunk be, elejétől a végéig kellő összeszedettséggel.

Sárisápon a plébános a szentmiséket a szokott időpontban megtartja. A misenaplóba bejegyzett miseszándékokat végzi. Amíg nincs kijárási tilalom, a szentmisék alatt a templom nyitva van. Ha egy fiatal be akar jönni a templomba, ezt a higiéniai előírások betartásával és másokkal nem érintkezve megteheti. Idősek azonban semmiképpen se jöjjenek!

Kövessük a honlapunkat. A honlapon keresztül történik a hittanos gyerekek távoktatása. Hamarosan videó anyagok segítségével is. Hasznos lehet a szülők számára éppúgy, mint a gyerekeknek. Lépjünk be a honlapra: www.sarisapiplebania.hu kattintsunk rá a hitoktatás menüpontra. Előugrik: „A hittanórák anyaga ide kattintva érhető el.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 22-29.) V: + Dsupin Ferenc és szerettei; H: + Hubácsek Károly; Sz: Gyümölcsoltó Boldogasszony: hálából; P: + Pender Ferencné, szül.:  Hajnal Anna és szerettei; V: (….)

A lelki áldozáshoz javasolt ima:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz venni a lelki szentáldozásban, hogy veled élhessek.

Jöjj hát, ó Jézus, költözz a szívembe és végy benne lakást örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.

Tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Bíboros Atya imája a járványveszélyben:

Mindenható Urunk, Atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk neked, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre jobb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztosan védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőnek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és hatékony eszközök eljuttatását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennük a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassanak minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk.

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj érettünk. Ámen.

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: Isten nem a nép zúgolódását jutalmazza meg, hanem arra mutat rá, hogy milyen nagy felelőssége van annak, aki messzebbre lát, mint nép. Isten nem a népet, hanem Mózest tanítja. Nem büntetni kell azokat, akik csak rövid távra berendezkedve akarnak élni, hanem vezetni kell őket. Ehhez nagy hívatástudat kell, mert a nép mindig szembeszáll azokkal, akik a hiányosságokra rámutatnak, és bódultan követik azokat, akik a léhaságot elégnek mondják ahhoz, hogy „csodálatos jövő” kerekedjék ki belőle. Mindezt jól példázza a próféták sorsa. Mózesnek azt is tudomásul kellett vennie, hogy nála van az az eszköz, amelynek segítségével a hálátlan, Isten ellen zúgolódó nép mégiscsak életben maradhat. Isten nem a hűtlenségükről kezd párbeszédet Mózessel, hanem ráébreszti Mózest a saját küldetésének a lényegére.

SZENTLECKE: Róm 5,1-8: Gyakran halljuk és mondjuk a megigazulás szót. Miben áll a megigazult élet? Abban, hogy a létezés tiszta örömét éljük és nem a hamis ÉN-t szórakoztatjuk hamis illúzióikkal. A hamis ÉN nem tud arról (vagy nem hiszi) hogy az isteni dicsőség részese lehet, azért nem tesz érte erőfeszítést. Nem újul meg, nem reflektál az életére, nem végez szentgyónást, önmagát szórakoztatja, saját önérzetét hizlalgatja s büszkén védi a maga által bevezetett hagyományokat. Nem tartja magát bűnösnek, így nem is érti, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Azt meg végkép nem érti, hogy Jézust miért szokták emiatt szeretni. Vannak, akik ezzel a tompult lélekkel „ünneplik” az Eucharisztiát. Ők azok a szamáriai asszonyok, akik még nem találkoztak Jézussal, csak járnak a kúthoz egyre monotonabban.  

EVANGÉLIUM: Jn 4,5-42: A szamáriai asszony gépiesen és egyre inkább elmagányosodva járt a forráshoz. Mert ez így szokás. Ám, amikor jézussal találkozott, olyan forrásra lelt, hogy ezt követően ő is forrás tudott lenni mások számára. A szamáriai asszony korunk tipikus embere: egyre inkább elmélyülő önbecsüléshiány, rendezetlen együttélések, ellanyhult vallási élet, lelki kiszáradás. Ám Jézus szomjazik ennek az embernek a hitére, ahogy egy szülő is szomjazik a köszönetet és a hálát alig mutató gyerekének a szeretetére. Jézus vizet kért az asszonytól. Mégpedig a szomjúságát elfásultan, gépiesen oltó asszonytól, aki ráadásul a zsidók számára idegen. Van-e még bennünk szomjúság a tiszta víz után vagy már eltöltött bennünket a világ silány, szirupos kínálata? Sokan még együtt haladnak az Egyházzal, mint a nép Mózessel, de már nem lelkesíti őket az a lehetőség, hogy az isteni dicsőség részesei lehetnek. Panaszkodó, sértődékeny, rátarti, önző tömeggé formálódnak, vagy sorra előállnak a maguk világjobbító terveivel, s csak azt hirdetik. Mennyire más ez, mint amit Jézus látni akar az Egyházban! Nem a saját programjainkat kell propagálni, hanem azt kell bemutatni, hogy miképpen tudjuk egyre hitelesebben élni az Evangéliumot. Anélkül, hogy abból csak egy-egy részletet ragadnánk ki. Nekünk, keresztényeknek ott kell ülnünk Jákob kútjánál, Jézus mellett, hogy fogadjuk azokat, akik a szamáriai asszony lelki állapotában járnak-kelnek, lélektelenül, inkább robotként mint emberként.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,  *  népem ne légy keményszívű.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 3. vasárnapját ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Jövő vasárnap, Laetare vasárnapján mérsékelt mennyiségben szoktunk élővirágot tenni az oltárra.

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt.

Az idei nagyböjtben is tartós élelmiszerek célba juttatásával teszünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról. Március 15-én és 22-én, valamint a két vasárnap közé eső héten gyűjtjük a szokott helyeken, elsősorban a templom bejáratánál a tartós élelmiszer csomagokat, amelyeket a plébániai karitász juttat el a leginkább rászorulókhoz.

Március 18-án, szerdán este 6 órakor Az esztergomi beszélgetések sorozatban meghirdetett program Fodor Rékával és Csókay Andrással elmarad.

Csütörtökön lesz Szent Józsefnek a főünnepe. Sárisápon szerdán előesti misével ünnepeljük.

A hitanórák is elmaradnak az iskolában és a plébánián, azonban a jövő héttől a honlapon heti rendszerességgel mindegyik osztály diákjai megtalálják a hittannal kapcsolatos teendőket. Az osztályfőnököktől fogják megkapni a szülők és a gyermekek a hitoktatási anyagok és feladatok digitális elérhetőségét.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 15-22.) V: + Hozzátartozó; H: Beteg édesapáért; Sz: (….); P: + Rédei József és + Lukács József atya; V: + Dsupin Ferenc és szerettei

Dietrich Bonhoeffer: Uram, Istenem, ébreszd fel bennem az utánad való vágyakozást! Ismersz engem, és én ismerni akarlak Téged. Segíts nekem, hogy keresselek és megtaláljalak. „Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után vágyakozom, mikor láthatom meg Isten arcát?” (Zsolt 41,2) Ismerjük a fizikai szomjúságot. Nagyon gyötrő tud lenni. Ismerjük az élet és a boldogság iránti olthatatlan vágyat. Mennyi szenvedélyt szabadít fel! De ismeri-e még a lelkünk, az Isten utáni szomjúságot?

Michael Quoist: A Megváltó nem maga választotta keresztjét. Elfogadta, amit az emberek tettek a vállára. Te is, mielőtt önmagtagadásokat keresnél, fogadd el azokat a mindennapi megpróbáltatásokat, amelyeket mások butasága, önzése, rosszakarata okoz neked. Csak az így elfogadott kereszt válik Jézus Krisztus és a szeretet által embertársaink megváltójává.

Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 12,1-4: Az ószövetségben sok meghívástörténetet olvasunk. A legismertebb Ábrahámé és Mózesé. Azonban minden ember, aki rátalál Istenre, elmondhatja, hogy nem ő, hanem Isten volt a kapcsolatfelvételben a kezdeményező. Valamennyi krisztuskövető embernek van egy saját meghívástörténete. Elmondhatja, eddig a világ irányította az életét, mostantól kezdve azonban már más utat jár, mint amerre a világ kényszerítené. Olyan jellé válik a keresztény ember, amelynek sokan ellentmondanak. Élete nem lesz kompatibilis azzal a merőben emberi tervvel, amely az isteni teremtést emberi teremtéssel helyettesíti, és amely az emberi önzésre épít. De ellenmondás jelévé válik az igaz keresztény abban a „hívő” közösségben is, amely a saját törvényei szerint akar élni és csupán díszletként használja Jézust. Ábrahám gyakorlatilag lenullázta az életét és felégetett maga mögött mindent. Valami merőben új kezdődhet el, immár teljesen az Isten terve szerint. Kicsiben ilyen egy házasság is. Egészen más úton kell immár együtt járni és radikálisan fel kell adni az eddigi életstílust, a megszokott rutint, a plüssmacis (vagy világmegváltó) ábrándokat és az önkényeztetést.

SZENTLECKE: 2Tim 1. 8-10: Szent Pál nem csupán az apostoli életről, de minden megkeresztelt ember életéről beszél, amikor arra buzdítja kedves tanítványát, Efezus püspökét, hogy odaadó hittel és teljes elköteleződéssel járja a krisztusi utat. Nem könnyű. Személyes elköteleződés és a szenvedésekben való kitartást is szükséges. De nem választhatunk más utat, mert csak ez vezet a halhatatlanságba, ahol kioltódik a halál ereje és felragyog előttünk az élet. Minden nagyböjt a keresztény ember számára egyfajta kivonulás egy konszolidálódott állapotból és határozott megindulás azon az úton, amelynek a végén már nem az én zárt (és egyre zártabb) világom, hanem Isten végtelen szeretetének szabadsága vár.

EVANGÉLIUM: Mt 17,1-9: Máté és Lukács szinte teljesen azonos módon írja le a színeváltozást. Eszerint ez a történet az ősegyház igehirdetésének kiforrott, fontos anyaga volt. Mindkét evangélista utal a hallgatási parancsra és mindkét evangélista közvetlenül ez eseményhez kapcsolja a nyavajatörős gyerek meggyógyítását, akivel szemben a tanítványok leblokkoltak. Jézus már a feltámadása előtt birtokolta az istenség teljes ragyogását, de azt mintegy háttérbe vonta. Szent Pál szavai szerint: kiüresített önmagát. Tehát ő nem a feltámadásában vált Istenné, hanem a megtestesülésétől kezdve egybeölelkezett nála az isteni és az emberi lényeg. Jézus a tizenkettőn belül különös szerepet szánt Péternek, Jánosnak és Jakabnak. Őket erősíti meg halála előtt a színeváltozás élményével. Jézus azt is határozottan a tanítványok tudomására hozza, hogy nem tőle kell várni mindent. Merjünk az Ő nevében cselekedni és akkor olyan dolgokat viszünk végbe, mint amiket ő maga is tett. Máténál itt elhangzik a hittel kapcsolatosan a mustármag hasonlat, meg az a közlés is, hogy az ördög ellen szükség van az imádság mellett a böjtre is. 

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Kegyes szemed legyen rajtunk,  *  tebenned van bizodalmunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 2. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét)

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt.

Az idei nagyböjtben is tartós élelmiszerek célba juttatásával teszünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról. Március 15-én és 22-én, valamit a két vasárnap közé eső héten gyűjtjük a szokott helyeken, elsősorban a templomok bejáratánál az élelmiszer csomagokat, amelyeket a plébániai karitász juttat el a leginkább rászorulókhoz.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 15-22.) V: + Polgárdi Mártonné, szül.: Mátyási Éva; H: Beteg testvérünkért; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Ferenc pápa apostoli buzdítást írt Querida Amazónia (Szeretett Amazónia) címmel. A buzdítás 4. fejezetében egyházi álmot fogalmaz meg: kialakítani az Egyház amazóniai arculatát. Az ott élőknek joguk van az Evangélium hirdetésére, mert enélkül ott is és másutt is minden egyházi struktúra (plébánia) egy NGO-vá, nem kormányzati szervezetté válik. (Kilép az egyházkormányzat biztosította egyetemes Egyházból.) Felhívja a figyelmet a pápa az Eucharisztia ünneplésének a gyakoriságára. Ehhez kell a papság inkulturációs képessége. (Nem jó, ha egy papnak csak városi hívatása van.) Már a szemináriumokban is hangsúlyt kell fektetni a papok missziós lelkületének a fejlesztésére. A nőknek pedig nagyobb szerepet kell adni az Egyházban anélkül, hogy klerikalizálni akarnánk őket.

Margitta von Quast: Uram, te fent a fénylő magasságban élsz és uralkodol, és szeretettel fényt árasztva gondot viselsz ránk. Ahogy a napfény a sötét éjszaka után beragyogja a földet, úgy tölts be engem is fényeddel, sugaraddal, örömben, szenvedésben egyaránt. Érezze szívem az örökkévalóság szépségét és közelségét, hogy a legkisebb feladatomat s legnehezebb küldetésemet is világosság hassa át, s az életem tiszta és áttetsző legyen.

Pajor András: Mennyire központi kérdéssé vált sokak életében a koronavírus általi fenyegetettség. Mindenki erről beszél és mindenki egyetért abban, hogy nagyon veszélyes, meg kell fékezni. Ugyanakkor évtizedek óta teljes érdektelenséget mutatunk a sokkal veszélyesebb vírusokkal szemben. Valamennyi veszélyt sokkal komolyabban kellene vennünk. Azt a vírust, amely miatt 60 % lett a válások száma. Azt a vírust, amely Magyarországon hetven év alatt 5 millió abortuszt okozott. Azt a vírust, amely kiölte gyermekeinkből a hitet. Azt a vírust, amely rászoktatta őket a pornográfiára és a drogra. Azt a vírust, amely állhatatlanná teszi őket a jó ügy iránti küzdelemben.

Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 2,7-9. 3,1-7: Valószínűleg a bűnbeesés nélkül is szerepet kapott volna a halál az ember üdvösségének történetében, de ez esetben egy fájdalom és félelem nélküli átalakulás lett volna az anyagvilágból az isteni világba. Egyrészt ajándékképen szánta Isten az embernek a földi időszakaszt, másrészt az emberlét és a szeretet teljes kibontakozásának, az Istenre való rátalálás időszakának. Ennek az állapotnak a sikeréheegy tilalom tartozott. Ember, ne lépj ki a teremtés isteni rendjéből. (Ne tekintsd sajátodnak a jó és a rossz tudás fáját.) Az ember azonban kilépett a teremtés isteni rendjéből. Ezzel többet remélt, de sokkal kevesebbet ért el. A bűn nem segítője, hanem tönkre tevője lett. Az Istentől véglegesen elszakadt Sátán programja hazug és megtévesztő. Szent Ágoston arra mutat rá, hogy az ember, aki elvétette az első teremtést, részese lehet egy második teremtésnek, ha azt Jézustól elfogadja. A Jézus iránti hit és szeretet, valamint az Eucharisztia gyógyító ereje többet ad nekünk, mint amit az első teremtéssel szembe szegülve elveszítettünk. Igaz, most át kell mennünk egy fájdalmasfélelmekkel terhelt halálon. Ez nem csupán erkölcsi elégtétel, de a Jézussal való végső egyesülésnek is a feltétele. 

SZENTLECKE: Róm 5,12-19: Szent Pál párhuzamot von Ádám és Jézus között. Ádám, az ősatya nehéz örökséget hagyott ránk. Tőle olyan élet származik, amely elveszített az épségét. (Voltaképpen minden szülő, önmagát reprodukálva ilyen életet tud továbbadni. Ezt a kereszteléssel orvosolja.) Azonban Jézus az igazi elsőszülött. Ő minden teremtmény ősmintája. Ő úgy származik Ádámtól, hogy ugyanakkor Ádámnak is ősatyja. Belépett a teremtés rendjébe és lehetővé tette, hogy az ember immár őtőle származzon és vele egyesüljön. 

EVANGÉLIUM: Mt 4,1-11: Jézus megkísértése az ősegyház igehirdetésének fontos része volt. Valószínűleg magától Jézustól értesültek a tanítványok erről az eseményről. Világossá válik az evangéliumok elején, hogy Jézus nem Ádám egyik leszármazottja csupán. Ő nem süllyed együtt a bukott emberiséggel, hanem éppen ellenkezőleg, Ő az egyetlen, aki felemeli a bukás állapotából az embert és az emberiséget. Az ördög ezzel szembesülve felismerte, hogy nagyon nehéz feladat előtt áll, ha az új teremtést meg akarja akadályozni. Még alattomosabb hazugságra épít, mint amivel tőrbe ejtette az első emberpárt. Észre kell vennünk, hogy Jézus úgy lép be az ördögnek köszönhető gyötrelmes halálba, hogy előtte megalapította az Egyházat és önmagát nekünk adta az Eucharisztiában. Egészen fölényes tudás és hatalom birtokában van a legelesettebb emberi állapotában is az ördöggel szemben. Az Eucharisztia által alakított életünk minket is hozzá tesz hasonlóvá. Mi is így léphetünk be a gyötrelmes, de nagyon átmeneti halálba.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Könyörülj, Urunk, Istenünk,  *  mert nagy a vétkünk. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Nagyböjt első vasárnapját ünnepeljük (I. zsoltárhét). A szentmisék után lehetőség van a hamvazkodás szentelményében részesülni. Figyeljünk arra, hogy nagyböjtben minden péntek nemcsak bűnbánati, de böjti nap is.  

Nagyböjtben Sárisápon minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt. Mogyorósbányán javasolt a keresztút a kedd esti szentmise előtt. 

Az Egyháza nagyböjtben a legfontosabb erénygyakorlatokként az imát, a böjtöt (az egoizmus és az önzés megfegyelmezését) és a figyelmes szeretetszolgálatot jelöli megMindehhez pedig a megtisztulást adó lelki erőt a bűnbánat szentségében kapjuk. Igyekezzünk a nagyböjt elején már elvégezni a szentgyónásunkat.  

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 1-8.) V: + Kollár Sándorné sz. Varga KatalinH: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: Mali Márton és neje Petőcz Erzsébet; P: + Kurucz Sándorné sz. Wágner Anna és szerettei; V: + Polgárdi Mártonné sz. Mátyási Éva  

Ó, emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk fel igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve tetszésedet keresve és aszerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy testünk és lelkünk világossága, Krisztus, Istenünk, szerető Urunk, kit örök Atyáddal és a legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk most és mindenkor és mindörökkön-örökké. (Ortodox imádság) 

Szent Ágoston: Későn kezdtelek szeretni, Te ősi, mindig új szépség, későn szerettelek meg. Te belül voltál, én pedig kívül, és ott kerestelek. Az általad alkotott szép világban én rútként rohangáltam. Velem voltál, de én nem voltam Veled; azok tartottak távol Tőled, amelyek nem léteznének, ha nem lennének Tebenned. 

Thomas Merton: Elvetni a világot nem azt jelenti, hogy elvetjük az embereket, a társadalmat, a teremtmények nagyszerű műveitHanem elvetjük azokat a visszájára fordított életelveket, amelyekkel az emberek szembe helyezkednek az isteni teremtéssel, kizsákmányolják azt és emiatt a saját életük ellen vannak. Elvetjük az értékromboló világot, hogy egy szép, isteni világ részesei lehessünk.