Évközi 3. vasárnap

Az Isteni Ige vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 8,23-9,3: Ezt az olvasmányt halljuk a karácsonyi éjféli misén is. Az emberek, ha szabadítóra várnak, képesek bármilyen csalóka reménybe belekapaszkodni. Sokan kiegyeznek a rabsággal és a dekadenciával. Kérem, ilyen az élet! Mások, az elnyomást ellenhatalommal akarják megtörni. Megint mások nem fogadják el, hogy rabok és szabadulhatnának, ha felismernék a valódi szabadítót. Sőt gyakran saját maguk erőltetik rá szabadítóként (lásd: liberálisok) azokra, aki szabadabbak, mint ők. Jézus, mint szabadító, nem ad nekünk csalóka reményt és világossá teszi, hogy szabadulásunk nem az erő alkalmazásából fakad majd (lásd: nyolc boldogság). De azokat is inti, akik vakon vagy gyanútlanul haladnak az egyre mélyebb rabság felé, mert bíznak azokban, akik a rabságot szabadságnak, a rosszat jónak, a hamist igaznak hirdetik. Bíznak azokban a szélhámosokban, akik a szabadító szerepét magukra öltik és a valódi szabadítót gyanúba keverik. Jézus azon a vidéken lép fel legelőször, amely vidék igen sokszor megszenvedte a szabadság hiányát. Midián elnyomása alól a Kr. e. 12. században Gedeon szabadította fel őket. Izajás az asszír fenyegetettség idején bátorítja ezt a hányattatásban élő népet és jelzi, egykor majd az ő földjükre lép az isteni szabadító. Mert az igazi szabadító Jézus e nép számára, mint ahogy minden ember számára ő a valódi szabadító. Gyakran szembe tűnik az a paradoxon, hogy a megtámadott és megbilincselt ember sokkal szabadabb, mit az, aki megtámadta őt és rákényszerítette a bilincset.

SZENTLECKE: 1Kor 1,10-17: Szent Pál tanítását ismét felkarolta a zsinat után a katolikus teológia: az Egyház Krisztus Teste. Jézus nem közvetlenül akar megtestesülni bennünk, hanem közvetett módon. Az Egyházban testesül meg, aztán azokban, akik közösségre lépnek az Egyházzal. A szentáldozásban nincs közvetlen kapcsolatunk Jézussal. Akkor lesz számunkra gyümölcsöző a szentáldozás, ha az az Egyházzal való közösségünk megvallását és ünneplését jelenti. Szent Pál olyan problémával szembesül a korai korintusi egyházban, aminek a gyökere az ember ősbűnnel terhelt természetében keresendő. Korintusban elindult az a folyamat, hogy az egyház az egyes emberek műve legyen. (Gondoljunk Lutherre, Kálvinra, Dávid Ferencre stb.)

EVANGÉLIUM: Mt 4,12-23: Galilea földrajzilag és az ószövetségi teológiai felfogás szerint is peremvidék. Lakossága nagyon vegyes volt. Jeruzsálemből gyepűnek minősült. Ez a nép sohasem élt szívesen saját határai között. Könnyen keveredett és elvegyült. S nem Jeruzsálemben, hanem itt jelennek meg az első keresztények, innen választja Jézus az első apostolokat, itt teszi első csodáit. A keresztényeket gyakran a peremvidékre szorítják, mégsem zárkózhatunk be önmagunkba, mert olyan küldetésünk van, amit a világ azonnal nem érthet meg, de mi tudjuk, hogy nélkülünk nem marad fenn a józanság, az igazság és az élet.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Világosságom az Isten,  *  üdvözít engem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 3. vasárnapot ünnepeljük. Ma van az Isteni Ige vasárnapja. Ferenc pápa 2019. szeptember 29-én változtatott az eddigi liturgikus renden. Az idei évtől szeptember utolsó vasárnapja már nem a Szentírás vasárnapja, hanem a Menekültek és elvándorlók vasárnapja. Szentírás vasárnapja, mint Isteni Ige vasárnapja, pedig az évközi 3. vasárnapon kerül megtartásra. Az egyházi év végéről tehát az egyházi év elejére került.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (Urunk bemutatása) idén jövő vasárnapra esik. A szentmise gyertyaszenteléssel és körmenettel kezdődik

Ma fejeződik be az imahét a keresztények egységéért. Múlt vasárnap mintegy ötvenen vettünk részt a katolikus-református közös imán.

A képviselőtestület február 12-én, szerdán este ¾ 7-kor tartja rendes évi zárszámadási és költségvetési közgyűlését. Köszönet a testület számvizsgálóinak, Borsos Jánosnak és Jurásek Jánosnak, akik elkészítették és a közgyűlés elé terjesztik a pénztárkönyvi összesítéseket. Ugyancsak köszönet Borsos Jánosnak, Papp Sándornak és a Juhász Lajosnak, akik két hete a plébánia garázs belső mennyezetét készítették el.

Mogyorósbányán Gáspár Jánosné, Balogh Lajosné és Vassné Mlinszki Irén temetési miseruhát vettek és a temetési papi liturgikus öltözéket megjavították. Köszönet érte.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (január 26. – február 2.) V: (….); H: (….); Sz: (….); P: (….); V: (….)

MOGYORÓSBÁNYA: jan. 26: Élő és + családtagok

Benedek pápa: Kerülni kell, hogy akár a katekézisben, akár a liturgikus ünneplés során teret adjunk annak a felfogásnak, amely szerint a szentmise két részből áll, nevezetesen az Ige liturgiája és az Eucharisztia liturgiája. Ezek ugyanis oly szorosan összetartoznak, hogy egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak. Jézus Testének két asztaláról kapják a hívek az élet kenyerét: az Ige asztaláról és az eucharisztikus áldozat asztaláról. Állandóan szem előtt kell tartani, hogy Istennek az Egyház által a liturgiában olvasott és hirdetett Igéje a vele egytermészetű céljához, az Eucharisztiához vezessen.

A konszekráció érvényes szavai Isten felszentelt szolgájának, a papnak az ajkához vannak kötve. Az igeliturgiában a pap csak az esetben adja át világi hívőnek az Ige felolvasásának a szolgálatát, ha az érthetően, kellő tisztelettel és a hívek által megbecsült személy révén történik, akit lehetőleg a püspöke is felavatott erre a tisztségre. (Akolitus)

Ratzinger: Az Egyház jövőjét nem azok határozzák meg, akik csak recepteket fogalmaznak meg, de azok sem, akik a mindenkor adott pillanathoz akarnak igazodni. Azoktól sem eredhet új irány, akik csak másokat kritizálnak, miközben magukat tévedhetetlen zsinórmértékként ajánlják. Mondjuk ki egyértelműen, az Egyház sorsát ezután is, mint eddig mindig, a szentek fogják meghatározni. S közülük igen sok a csendes, észrevétlen szent.

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,3-6: Isten folyamatosan felkínálja a lehetőséget, hogy közösségre lépjünk vele. Sokféleképpen teszi ezt. A tisztességes, isten- és emberszerető pogányok a maguk békés rituáléjában léphettek kapcsolatba az őket felemelő Istennel. Az ószövetségi választott nép az Ábrahámnak adott ígérethez való hűségében és a mózesi törvény lényegéhez való ragaszkodás által találta meg az utat a Teremtő jóságához. Mivel Isten a szeretet, aki rátalál az igaz szeretet útjára, Istennel lép közösségbe, még akkor is, ha semmilyen vallást sem ismertettek meg vele. Az Istennel való termékeny, élő kapcsolatot csak közösségben lehet megélni. Jézusban közénk jött az Isten. Mária egyszülöttében láthatóvá és megtapasztalhatóvá tette magát. Feltárta irántunk való nagy szeretetét. Azonban senki sem juthat szeretetközösségre az Istennel, aki egyéni utakon, önszeretettől vezéreltetve, öntelten, önmagát hirdetve halad. 

SZENTLECKE: 1Kor 1,1-3: Isten és ember találkozásának megszentelt helye az Egyház. Azok közössége, akik megszentelődtek Krisztusban és segítségül hívják az Ő nevét. A legfontosabb ajándékok, amelyekkel Jézus teljessé teszi az életünket, az Egyházban, az Egyház által jutnak el hozzánk. Az Egyház közösségében élés a keresztséggel kezdődik és az Egyház küldetésében való részvétel által tartható csak fenn. Miért vagyok jelen a vasárnapi szentmisén? Azért, mert nekem most éppen erre van szükségem? Rövid távon talán ez is elég. Vagy azért, mert ott foglalt helyem van? Ez sem rövid, sem hosszú távon nem elég. Csak az a felismerés vonz a szentmiseáldozaton való részvételre, ha megértem, hogy ez biztosítja a világ életét, benne az én kiteljesedő jövőmet is. A szentmise sohasem lehet csupán az én egyéni vallásgyakorlatom. Akkor csak a nyugtalanságomat, a romboló önzésemet hozom be a közösségbe. A szentmise együtt-cselekvés (conpassio) Jézussal a világ életéért. A gyermekemnek nem mondhatom, hogy gyere szentmisére, ha kedved van hozzá. Azt kell mondanom, hogy jöjj, mert nagyon sokat tehetünk azért, hogy a világ szebb legyen. Gyakran megkérdezem a világ sora felett kesergő honfit: Mikor voltál utoljára szentmisén? 

EVANGÉLIUM: Jn 1,29-34: János „csak” vízzel keresztel, Jézus azonban Lélekkel. Ember nem tudja az embert megszentelni, hiszen mindenki csak azt adhatja, amivel rendelkezik. Az ember a halandóság és a homályos látás béklyójával rendelkezik. Ezt tudja továbbadni. János nagysága abban is megmutatkozott, hogy amikor felismerte Jézust, az Isten Bárányát, hozzá küldte tanítványait. Ahogy egy szülőnek is fel kell ismernie, hogy a gyermeke lelkét nem ő teremtette, a gyermek lelke sokkal többre vágyik, mint amit a szülő adhat neki. Ennek spontán kifejeződése a kamaszkori elégedetlenkedés. A hitnevelésben súlyos következményei lesznek annak, ha a szülő vagy a nagyszülő az Egyház és az Egyház tanítói iránti bizalmatlanságot táplálja a gyermekbe. Ennek mindig az az oka, hogy a felnőtt életvitele jelentős mértékben eltér az Evangélium szellemétől, ezért nem akarja, hogy túl közel jöjjön hozzá a Jézusról tanúskodó Egyház. A prédikációt általában kötekedő lelkülettel hallgatja. Szinte minden sikertelen hitnevelés mögött ez a hamisan élt kereszténység áll.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Íme, eljövök, Uram,  *  hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Az évközi 2. vasárnapot ünnepeljük (II. zsoltárhét) Ma kezdődik az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az idei imahét mottója: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) Mármint a máltaiak a hajótörést szenvedett Szent Pál és társai iránt. Az idei ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztények készítették. 

Ma délután 3 órakor lesz az ökumenikus imaóra a Művelődési Házban. Szeretettel várnak bennünket református testvéreink. 

Kedden Mogyorósbányán sárisápi temetés és gyászmise miatt az esti szentmise elmarad. 

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (január 19-26.) V: A bányaszerencsétlenségek áldozatiért (fogadalmi szentmise) H: (….); Sz: (….); P: (…); V: (….) 

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYAjanuár 19: A Szabó és Nagy család élő és + tagjaiért; február 2: + Milinszki Rezsőné, szül: Papp Mária 

keresztelés: január 19-én: Willinger Réka 

Az ökumenikus imahét idei programját a máltai keresztények állították össze. Ők minden évben február 10-én, nemzeti ünnep keretében emlékeznek meg arról, hogy Szent Pál hajótöröttként földet ért náluk. Mindez 59-ben történt. A hajótörést megelőzően tizenegy napig hányódtak a viharban. Hogy megmeneküljenek, mindenüket be kellett szórni a tengerbe. Elveszítették az értékes rakományt, hogy az életüket megmentsék. Ma, a 21. század elején bőségesen meg vagyunk terhelve értékes rakománnyal. Lehet, hogy ezeket el kellene veszítenünk ahhoz, hogy az életünket megmentsük. Kétszázhetvenhat embert, hajósokat, katonákat, foglyokat kovácsolt eggyé a baj. Megtudták, hogy az ismeretlen sziget, ahol partot értek Málta. A bennszülöttek „nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk”. Szent Pál Jézust képviselve és hirdetve egymásért küzdő közösséggé formálta a hajón utazókat. Majd a szigetre lépve a rajtuk segítő bennszülöttek gyógyítójaként tevékenykedett. A szigetről hozzá sereglő betegek gyógyulást találtak, s megtudták, hogy Jézus gyógyította meg őket. Három hónapot töltöttek Máltán, majd a hajózásra kedvező idő megérkezésekor, egy alexandriai hajóra szálltak és Rómába utaztak. Itt könnyű háziőrizetben két évet töltött el Szent Pál. Először a zsidó előkelőségekkel beszélt a Jézustól kapott küldetéséről. Ők közönyösen viszonyultak hozzá. Így az apostol a pogányokat fogadta a szállásán és nekik hirdette az üdvösséget. 

Ma is járják ezt a tengeri útszakaszt hatalmas wellness-hajók. A rajta utazók golfoznak, kaszinóznak, revüt néznek, gasztronómiai élvezetnek hódolnak, koktélokat isznak, mérhetetlen mennyiségű pénzt költenek és hiszik, hogy ezzel nagyon értékessé és tartalmassá tették halandó földi életüket. Van olyan hajó, ahol még kápolna is van, a fedélzeten napozó lelkésznővel. Ezeken a hajókon nem kétszázhetvenhatan, hanem kétezer-hétszázhatvanan utaznak. Vajon, hol van inkább jelen az Isten? Az értékeit veszített hajótörött közöségben, vagy a wellness-utazás jól ápolt embertömegében? Talán olykor még látják is a lelketlen embercsempészek lélekvesztőin hányódó migránsokat. Majd, ha hazaérnek, nagyon szépen fognak megszólalni az érdekükben.

Évközi 1. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Izajás olyan Messiást vetít előre, aki egészen más utat fog járni és mutatni, mint az eddigi hatalomgyakorlók és boldogulást tanítók. Ezzel azt is jelzi, hogy mi az, ami akadályozza az embert legbensőbb vágyai elérésében. S ez az önmaga felé fordulásIsten felé kell fordulni és másokért kell élni, hogy boldogok lehessünk. 

SZENTLECKE: ApCsel 10,34-38: Szent Péter döntő jelentőséget lát abban, hogy Jézust a keresztségben – a jelenlévők által megtapasztalható módon – felkente a Szentlélek. Minden szülőben, aki valóban szereti gyermekét, ott él a jogos aggodalom, hogy nem tudja megadni neki azt, amire valóban szüksége lesz. Ezért már kicsi gyermekként megkereszteli, vagyis segítségük hívja a Szentlelket. 

EVANGÉLIUM: Mt 3,13-17 Mi is feltesszük Jánossal együtt a kérdést. Miért kellett Jézusnak megkeresztelkednie, hiszen nem csupán isteni, de emberi mivoltában és természetében is bűntelen volt? Emlékezzünk Péterre, aki nem akarta engedni, hogy Jézus megmossa a lábát. S az Úr válasza: Ha ezt nem tehetem meg, nem leszel közösségben velem. Majd hozzátette: De nektek is ugyanígy kell cselekednetek. Két dolog tart bennünket távol attól áldástól, amit csak Jézustól kaphatunk. Pont olyan, mint mi, mondják a liberálisok. Semmi olyat nem tud adni, amire mi ne lennénk magunktól is képesek. S a másik véglet: Olyannyira felettünk áll, hogy nem is léphetünk vele személyes életkapcsolatba.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áldja meg Isten az ő népét,  *  adjon neki békességet. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van. (Zsolozsma: III. kötet I. hét) A mai vasárnappal kezdődik az évközi időszak. Ez a farsang ideje is, ami hamvazószerdáig tart. Idén február 26-án lesz hamvazószerda.  

Kiegészítés az év végi statisztikához. A decemberi banki kimutatás szerint (amit januárban kapunk meg) Sárisápon három család jelentős összegű egyházközségi hozzájárulást utalt át az év utolsó hónapjában, így 105 ezer Ft-tal több a 2019-es önkéntes egyházközségi hozzájárulás végösszege. Mogyorósbányán ugyanez az összeg hasonló okból 28 ezer forinttal emelkedik.  

Hétfőn esténként folytatódik az imaóra a plébánián. A szentmise után,¾ 7-kor kezdődik.Bárki bekapcsolódhat, örömmel látjuk. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészületül ajánlja főpásztorunk az elsőpénteki kilencedet. Ha februárban kezdjük, októberben érünk célba.  

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: (2020. január 12-19) V: A doni hősökértH: (….); Sz: Beteg testvérünkért; P: A Magyarországról elűzött németekértV: Fogadalmi szentmise a bányaszerencsétlenségek áldozatiért   

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA: jan. 12.: + hozzátartozók; jan. 19.: Szabó és Nagy család élő és + tagjaiért; február 2.: Mlinszki Rezsőné szül.: Papp Mária 

Február 12-én keresztelés: Willinger Réka  

Karácsony utáni 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 24,1-10: Bölcsességet csak Isten tud ajándékozni. S mindenkinek adja, aki elhagyja a gőgjét és hittel meghajlol Isten előtt. A bölcsesség vezeti az embert és ad erőt annak a közösségnek, amelyre a jövő van bízva.

SZENTLECKE: Ef 1,3-18: Mindaddig életünknek csak egy halovány töredékét éljük, amíg Istent meg nem ismerjük. Ő Jézusban tette felismerhetővé és elérhetővé önmagát, de Jézusban tárta fel a mi életünk valódi értelmét és értékét is.

EVANGÉLIUM: Jn 1,1-18: Ezekben a napokban Egyházunk mintegy makacsul ismételgeti a János evangélium prológusát. Mert nem ér semmit az évkezdet, ha a világ álbölcsessége irányít és hatóanyag nélküli gyógyszereiben bizakodunk az istengyermeki lét megélt öröme helyett.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Ige emberré lett,  *  és itt élt közöttünk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

A karácsony utáni második vasárnapot ünnepeljük. Január 6-án, hétfőn lesz Vízkereszt ünnepe, parancsolt főünnep. Mogyorósbányán délelőtt 10 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz a szentmise és a hagyományos vízszentelés. Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Lezárul a karácsonyi időszak és belépünk az évközi idő liturgikus menetébe.

Az idei ökumenikus imaóra január 19-én, vasárnap 15 órakor lesz a Művelődési Házban.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2020. január 5-12.) V: (….); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: + István; V: (….)  ***  MOGYORÓSBÁNYA: január 12-én: + hozzátartozók

Az előttünk álló év kiemelkedő eseménye a szeptember 13-a és 20-a között zajló Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Szeptember 13-án, 15 órakor a nyitó szentmisén a Puskás Ferenc Stadionban a saját plébániájukon felkészült gyermekek közös elsőáldozása lesz. Várhatóan Mogyorósbányáról és Sárisápról is négy-négy gyermek lesz részese ennek az eseménynek, amely életre szóló élményt ad a rendkívüli kegyelmi ajándék mellett.

Szeptember 17-én rendezik a Szent István-bazilika előtt a közösségek szentségimádását.

Szeptember 18-án a Papp László Sportarénában az ifjúság programja lesz, 17 órai kezdettel.

Szeptember 19-én 17 órakor a Kossuth téren szentmise, majd gyertyás körmenet lesz.

Szeptember 20-án a Hősök terén 11 órakor lesz a zárószentmise.

A sportlétesítményekben zajló eseményekre regisztráció szükséges, a nyitó szentmisére ez a plébánosokon keresztül valósulhat meg. Más esetekben: www.IEC2020.HU

A statisztikai adatok jelzik, hogy missziós kényszerben vagyunk. Egyre kevesebb az iskolai hittanos. Tavaly egy elsőáldozó volt. Idén „érdeklődés hiányában” elhalt az óvodás hittan. A misszió nem abban áll, hogy szomorkodunk a világ állapotán és tesztoszteron szintet emelő elemzéseket végzünk, hanem nekilátunk a következetes cselekvésnek. Elkezdjük hittel és szeretettel, összefogással és egymást támogatva az alternatívát, vagyis a vonzó keresztény életet felmutatni. A misszió nem abban áll, hogy a pap elfogadja hívek iránymutatásait, hanem a hívek fogadják el a lelkipásztoruk iránymutatásait, és ezt a magatartásukat a pogányok elé élik.  A misszió lényegét azok a személyes beszélgetések adják, amelyeket a kereszténység perifériáján élő (templomban nem, vagy csak ritkán megforduló) emberekkel folytatunk.

Tavasszal szeretnék keresztelést biztosítani azoknak az iskolai hittanosoknak, akiknél ez az alapvető szentség elmaradt. A keresztség elutasítása azt jelzi, hogy pillanatnyilag nincsen szükségünk Isten áldására, s azt sem a gyermekünk életére, sem a családunk jövőjére nézve nem igényeljük. A keresztelés hatása a családunk jövőjében és unokáink életében fog igazából kibontakozni. Sokan azért tétovák, mert káromkodni már igen, de imádkozni még nem tudnak. Ezen változtatni kell. A pszichológus nem mondja, de ez teszi rendbe az életünket.