Szent Család vasárnapja

OLVASMÁNY: Sir 3,3-7. 14-17: A bölcsességi könyv a gyermekek kötelességeiről szól. A gyermek azonban mintakövető. Olyan mértékben képes tisztelni anyját és apját, amilyen mértékben ők is tisztelik az Istent és tisztelik felmenőiket. Egyre hisztérikusabbak lesznek a klímatüntetések. Miképpen van ez a jelenség összefüggésben a családdal? A saját családjukban megsérült és a családról negatív módon beszélő tüntetők nem a következő generációk otthonáért aggódnak, hanem a saját önző jólétükért. Hiszen a tüntető fiatalok egyre nagyobb számban mondják, hogy nem lesz gyermekük, mert az környezetkárosító. Ha valaki nem szereti a Teremtőt, akkor nem szereti a teremtett világot sem, ha nem szereti az embert (önmagában sem), akkor nem szereti az embernek átmeneti otthont adó Földet sem. Legfeljebb a maga örömére kiszipolyozni akarja. Így aztán a zajos tüntetés cselekvés nélkül marad. Ismerjük: Fogjuk meg és vigyétek! A cselekvés ránk marad, akik hiszünk a családban, szeretjük a gyermekeket és gondozzuk a jövőjüket. Nekünk konfrontálódnunk kell a sötétség lovagjaival és nem klímaérzékenynek, hanem evangéliumérzékenynek kell lennünk. Az Evangélium minden szava klímaérzékeny és cselekvésre szólít fel.

SZENTLECKE: Kol 3,12-21: A keresztény köszöntésben lényeges a megszólítás: Testvéreim! Aztán lényeges az, ahogy meghatározzuk az ember értékét: Isten kedves választottja. Csak ezután hirdethetjük meg az irgalmasság, a jóság, a türelem és a szelídség programját, hogy az egy Test közössége kezdjen formát ölteni. Ezek nélkül még egy családban sem lesz jelen az egység. A káromkodásig fajuló veszekedést kerülő megalkuvások lesznek, de nem valódi szeretetegység. Milyen fájdalmas következményekkel jár, amikor az eucharisztikus egység rovására valaki sokkal inkább román, szláv, magyar, német, mint keresztény, s védi saját büszkeségét. Sok házasságot és sok keresztény életet súlyosan legyengít, amikor nagyobb a büszkeség, mint az áldozatra való készség.

EVANGÉLIUM: Mt 2,12-15. 19-23: A gyermek Jézus több évig Egyiptomban kényszerült élni. Talán az egyiptomi nyelvet is megtanulta. Befogadta őt és családját egy idegen nemzet és idegen kultúra. Előrevetítve ezzel azt, hogy Jézus és a kereszténység számára nem lesz idegen nemzet és idegen kultúra. József azonban ahogy lehetősége nyílt rá, visszavezette a családját Názáretbe, mert Názáret környékén és Jeruzsálemben kellett megvalósulnia annak a küldetésnek, amelyet az Atya Jézusra bízott. Egyiptomban nyugalom, netán a gondtalan jólét várt rájuk, Izraelben az albukott ember szolgálata és felemelése, a megváltás művének beteljesítése.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldog ember, aki féli az Urat,  *  aki az Úrnak ösvényén halad.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szent Család vasárnapja van. Kedden Mogyorósbányán 17 órakor, Sárisápon pedig 18 órakor lesz az évvégi hálaadás. Másnap, január 1-je, Szűz Mária Isten Anyja (Újév) ünnepe kötelező főünnep. Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor, Annavölgyben 17 órakor lesz a szentmise. Újév napja a Béke világnapja is.

Jubiláns házasok: Kollár Tamás és Mázsi Krisztina idén a 20., Török János és Ifi Judit pedig a 10. házassági évfordulójukat ünnepelték. Szent Család vasárnapján az Egyház áldását kérték további életükre és családjukra. Isten éltess őket szeretetben, boldogságban, teljék örömük gyermekeikben.

Az idei ökumenikus imaóra január 19-én, vasárnap 15 órakor lesz a Művelődési Házban. Szeretettel várnak bennünket a református testvérek.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2019. december 29. – 2020. január 5.) V: + Gyarmati Ferenc (1. évf.); H: (….); K: + Szőke Sándor (1. évf.) Sz: pro populo; P: + Varga Ferenc és neje, Basovszky Mária és szeretteik; V: (….)

Kocsis Fülöp: Egy keresztény úgy nősül és úgy megy férjhez, hogy tudja, igazából ahhoz a világhoz tartozik, ahol már nem nősülnek és nem mennek férjhez. Ezért az első keresztény házaspárok húgomnak és testvéremnek szólították egymást. A keresztény házas azt a hitét, amellyel nem csupán ide, de egy teljesebb világhoz is kapcsolódik, úgy fejezi ki, hogy teljesen odaadja az életét valakinek, mintegy őbenne él. A házasság nem veszíti el értékét a túlvilágon, sőt ott, ahol Isten lesz minden mindenben, szellemi és lelki síkon kiteljesedik, mert már nem az anyagvilág és a romló test hatalma alatt áll.

A jó család nagy segítséget ad ahhoz, hogy az emberi élet szépsége és nagyra értékelése bennünk kibontakozzon. Aki nem tudja szeretni a családját, az nem tudja szeretni az embereket sem. Aki megsérült a széteső családja miatt, az sajnos önmagát sem fogja helyesen értékelni és szeretni. A jó keresztény közösséget (plébániát) felismerhetővé teszi az a karizmája, amellyel az emberségükben megsérült testvéreket gyógyítani képes.

Ernest Bersot: Az egyik legnagyobb meggondolatlanság, ha olyan nehézségektől óvjuk meg a gyermekeinket, amelyektől az élet biztosan nem fogja őket megkímélni.

Michel Quoist. A boldog családi élet feltétele, hogy elfogadjuk a másikat olyannak, amilyennek az Isten megalkotta és amilyennek a sorsa formálta.

Karácsony

Emberré lett az Isten

Karl Rahner: „Add, Urunk, hogy a karácsony ne csupán a szeretet, de együttesen a hit és a szeretet ünnepe legyen mindnyájunknak. Szeressük az Igét, aki testté lett, és szeressük egymást is, hiszen az ember csak azóta tudja igazán szeretni az embert, amióta az Isten emberré lett.”

Érdemes elgondolkodni azon, hogy miért tud gyakran annyira alul teljesíteni az ember a szeretetben. Mert istenhit nélkül fut neki, és önmagában sem ismeri fel azt az embert, akiért a teremtő Isten megtestesült. Gyönyörű paradoxonok: Mária, a teremtmény világra szülte a Teremtőjét. Mária miközben az Egyház édesanyja, az Egyház neki is édesanyja. Így szövődik bele az Isten teremtményei életébe.

Betlehemi igénytelenség?

Gyakran mondjuk imában, karácsonyi ének szövegében, lám, milyen igénytelenné vált az Isten, hogy velünk egyesülhessen. S emlegetjük a jászolt, a szalmát meg a pásztorokat. Isten azonban a lehető legigényesebb volt, amikor ilyen anyát választott és ilyen gondviselőt. A tiszta anya a kulcsa az élet minden esélyt megragadó indulásának, és az önmaga helyett Istenben hívő férfi a garanciája a nevelés helyes úton tartásának. Igényesség abban, ahogy életet adunk, igényesség abban, amit a gyermek elé élünk, igényesség abban, ahogy megtanítjuk neki a pásztorjátékot és az iskolai szereplés énekét vagy versét, igényesség az udvariasságban, a figyelmességben, tisztánlátás abban, hogy mi múlik rajtunk és mi az Istenen. Ehhez képest valóban lényegtelen, hogy milyen anyagi jólétben vagy szűkösségben él a családunk.

Betlehemben védtelen, esendő igazság született meg?

Simone Weil írja: „Jézus Krisztus azt kívánja, hogy jobban szeressük az igazságot, mint őt magát, hiszen még mielőtt ő krisztussá vált volna, mint Igazság, öröktől létezett az Atyával való egységben. Ha valaki elfordul tőle, hogy az igazság felé induljon, hamarosan Krisztus karjaiba fog hullani.”

Betlehemben mintegy védtelenül és könnyen támadható formában jelent meg az Igazság. Azonban ezt az Igazságot sem Heródes, sem Pilátus, sem a Golgotán tomboló Sátán, sem Marx, sem az abortuszklinikák, sem korunk eszementjei nem tudják legyőzni. Nekünk karácsonykor a jászolban – Jászolban? Dehogy: Mária méhében! – születő Igazág mellé kell állnunk, hogy szemlélhessük, miképpen válik Ő Isten hatalmas Fiává, a mi reményünkké. Tavaly begőzölt fiatalok a Parlament előtt trágár módon szidták a karácsonyt és kiabálták: Égessük el a karácsonyfát. Kivel volt nekik gondjuk? A karácsonnyal? Nem is ismerik. Nekik, szegényeknek önmagukkal volt gondjuk, s nem kevés.

Szent Ágoston: Ó, lelkem megvilágosító igazsága, vigyázz, ne szóljon hozzám ismét lelkem sötétsége. Ne én legyek a magam életforrása, mert én a magam halála lettem, s csupán benned éledhetek fel ismét.”

Karácsonykor ismét beköszönt hozzánk az Élet.

Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 7,10-14: Ácház nem bízik Istenben. Úgy gondolja, a dolgok csak az emberi képességeken múlnak. Izajás igyekszik őt Isten felé fordítani. Kérjen jelet, hogy meggyőződjék az Úr jelenlétéről és erejéről. Ácház válasza az Isten előtt meghajolni képtelen ember tipikus mellébeszélése. Ácház próbára teszi Isten türelmét, azaz távol akarja tartani a rábízott népet Isten áldásától. Izajás jelzi, hogy az Úr kéretlenül is ad jelet, mégpedig egyet a jelen, egyet pedig az egyetemes jövő számára. A Jeruzsálemet körbezáró ellenségtől megrettent király apa lesz. A hír azonban a próféciában univerzális jelentést is hordoz. Az egész emberiség is kap majd egy gyermeket az Istentől, hogy általa világosság támadjon a sötétségben, az elfásult szívek új erőre kapjanak és az igazság győzedelmeskedjék és kiszabaduljanak a lelkek a Sátán börtönéből. Legyen vége a halál és a bűn logikájának és nyíljék meg az élet és a szeretet logikája előtt az út.

SZENTLECKE: Róm 1,1-7: Szent Pál Jézus két valóságára mutat rá. Isten létére nélkülöző emberként születik közénk. Olyan emberként, akinek megvan a maga családfája és saját helye az emberiség nagy családjában. Egy lett közülünk, mondjuk, de ez nem azt jelenti, hogy a bűnös, a buta, a parázna, a pénzsóvár, a homoszexuális aktivista, a perverz filmrendező, a pitiáner celeb ne találjon különbséget önmaga és Jézus között. Fokozatosan válik világossá, hogy Jézusban az ép és tökéletes ember lépett közénk. Feltámadásában pedig az Isten hatalmas fiának bizonyul. Kinyilvánítja örök isteni erejét, amely meghalad minden emberi erőt. Kiárasztja ránk a Szentlelket, hogy saját megdicsőült életébe kapcsoljon bele bennünket.

EVANGÉLIUM: Mt 1,18-24: Máté evangéliumának kezdő szavait olvassuk. Rövid, tömör mondatok a világtörténelem legnagyobb eseményéről, az ember Isten általi szeretetteljes felemeléséről. A Szeretet mindent átalakító ereje belépett a világunkba. Korunk embere azonban köszöni, megvan nélküle és – látszólag magabiztosan ­– mindent kiüresedett önmagához igazít. A karácsonyt is a saját stílusa szerint alakítja. S nem érti, miért nem sikerül a szeretet még karácsonykor sem, hiszen legalább erre az egy napra úgy, de úgy elhatározza, olyan szép giccseket hallgat róla a slágerek szövegeiben. Isten nélkül nemcsak karácsony, de szeretet sincs.  Mert a szeretet forrása nem az elbukott emberben van, hanem a hozzá lehajló Istenben. Máté evangéliumában az angyal először Józsefhez szól: Ne félj attól, hogy magadhoz vedd Máriát, mert a benne fogant élet az Istentől van. Ma is így van, mindig így volt, hogy leginkább az apák verik el Isten mellől a gyermekeiket, mert maguk akarnak Istenként jelen lenni. Máté evangéliumában az angyal másodszor is Józsefnek jelenik meg: Védelmezd a gyermek életét! Heródes meg akarja ölni. Korunk Heródesei aktívabbak és elszántabbak, mint valaha. A gyermekek élete és ezáltal a jövőnk is nagyban azon múlik, hogy az apák miképpen szeretik és védelmezik. A karácsony az apák szívéhez is szól. Milyen szép lenne – és mennyire más lenne a világ –, ha ők hoznák megkereszteltetni a kisgyermekeiket.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Urunk, Istenünk érkezik  *  ő a dicsőség királya.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 4. vasárnapját ünnepeljük. Hétfőn lesz az utolsó idei roráté szentmise. Kedden éjfélkor Sárisápon tartunk éjféli szentmisét. Jövő vasárnap, december 29-én Szent Család vasárnapja lesz. Azok a házaspárok, akik idén jubiláltak, külön áldást kérhetnek az Egyháztól. Jelezzék telefonon vagy személyesen a kérésüket.

Az ünnepi miserend Sárisápon: kedden 24 órakor éjféli szentmise, december 25-én, szerdán 11 órakor ünnepi szentmise, december 26-án, csütörtökön 11 órakor szentmise (Karácsony másnapja, Szent István vértanú)

Az ünnepi miserend Mogyorósbányán: december 25-én, szerdán és december 26-án, csütörtökön 9 órakor lesz szentmise.

Az ünnepi miserend Annavölgyben: december 25-én, szerdán 17 órakor lesz szentmise

December 24-én, kedden délután pásztorjátékot mutatnak be a hittanos gyermekek. Mogyorósbányán 15 órakor kezdődik, Sárisápon 16 órakor.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 22-29.) V: + Horváth Jakab és szerettei; H: (….); K: (….); Sz: pro populo; Cs: (….);  P: + Hajnal János; V: + Gyarmati Ferenc (1. évf.)

„Szeressétek Isten minden teremtményét, a mindenséget is, és minden egyes porszemet is. Szeressétek Isten minden kis levelét, minden fénysugarát. Szeressétek az állatokat, szeressétek a növényeket, szeressetek minden tárgyat. Aki mindeneket szeret, felfedezi mindenben az isteni titkot. És ha egyszer felfedezi, akkor szüntelenül folytatja a megismerést mind tovább és tovább, minden áldott nap. Úgyhogy végül immár mindenre kiterjedő, egyetemes szeretettel fogja szeretni az egész világot. (…) minden úgy áramlik, akár az óceán, minden érintkezik egymással: ha itt megérintesz valamit, a világ túlsó végén érzik a hatása.” (Dosztojevszkij: Karamazov testvérek)

Milyen igaz! – sóhajtunk fel Dosztojevszkij ihletett szavait olvasva. Ám mindez csupán vágyott, szent malaszt marad, ha nem alakít át bennünket belülről Jézus kegyelme, ha nem érint meg minket az Eucharisztia és az Egyház titka, ha nem tudunk kilépni egoizmusunk beszűkült világából. Isten nagyon közel jön hozzánk. Ő maga kopogtat berozsdásodott, lelakatolt nehéz vasajtónkon. Feltételt nem szab, csak bebocsájtásra vár s hozza az életet.

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 35,1-10: Az öröm születését megelőzi valami, mégpedig egy nagy belső átalakulás. Nem a körülményekben és nem a természetben történik a radikális változás, hanem az ember belső világában. Öröm ott van, ahol ez az átalakulás megtörténik. Izajás a természetből vett képekkel az ember megújulására utal. A próféta ma még inkább közelít hozzánk, már nem metaforákban beszél, amikor a süketek hallásáról, a vakok látásáról, a bénák boldog ugrálásáról szól. Az Úrtól jön a szabadulás és erre mindannyiunknak szükségünk van. Mitől kell szabadulnunk? Belső elakadásainktól kell megszabadulni. Ezek az akadályok óhatatlanul bekerülnek az életünkbe azokban az időszakokban, amikor Istent háttérbe szorítottuk, életünk célját rosszul határoztuk meg, másokat megsebesítettünk, illetve mások megsebesítettek bennünket és engedtünk a bűn kísértésének. Ezek az akadályok nem számolódnak fel maguktól. S ehhez az emberi erő önmagában kevés. Isten gyógyító szeretete tudja belső, örömtelen vagy hamis örömökbe kapaszkodó világunkat megújítani.

SZENTLECKE: Jak 5,7-10: Az apostol arra int, hogy türelmesen várakozzunk Jézusra. Türelmetlenségünkben ne helyettesítsük őt mással. Erősítsen bennünket az a tudat, hogy az Úr eljövetele nagyon közel van. Ez érintheti a világ egészét, de még fontosabb, hogy a magunk életére vonatkoztassuk. Közel az Úr, az ajtóban áll és bebocsájtásra vár. De így van ez a történelmi korokra kivetítve is. Ma is közel az Úr, a mi korunktól sem távolodott el. Ha megnyitjuk számára a kaput, azonnal belép rajta. Az ördög veszélyes manipulációja, hogy reményvesztetten, megkeseredve nézzünk a korunkra, s érezzünk tehetetlen haragot a szerencsétlen züllesztők miatt. Holott, lehet, hogy soha nem állt annyira a világ egy nagy megtérés kapujában, mint ma.

EVANGÉLIUM: Mt 11,2-11: Az evangéliumi részből arra következtethetünk, hogy Keresztelő Szent János elbizonytalanodott. Jól emlékszünk arra, hogy néhány hónappal korábban rámutatott Jézusra: Íme, az Isten báránya! És hozzá küldte tanítványait. Akkor mintha felismerte volna a Messiást. Most a messiási kort kísérő sok csodáról hallva Jézushoz küldi tanítványait, hogy tőle magától kérdezze meg: Te vagy-e a Messiás? A történet az életünk végi elbizonytalanító kísértésekről szól, meg arról is, hogy folyamatosan kontroll alatt kell tartanunk a reményünket. A memoárokat olvasva feltűnik, hogy a legtöbb híresség mennyire a saját művei foszlányaiba kapaszkodik az élete végén. Szeretné magát jelentőségteljessé nagyítani. Pedig csak egy dolog tesz bennünket jelentőségteljessé, a hitünk, vagyis az, hogy mennyire fogadtuk be az Istent és az Ő küldöttjét, Jézust.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Jöjj el, Urunk, Istenünk,  *  üdvözíts minket.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 3. vasárnapja van. Gaudéte-vasárnapnak hívjuk a szentmise kezdőéneke alapján: Örüljetek az úrban szüntelenül, újra mondom, hogy örüljetek, az Úr közel van.

Szép számban vagyunk a hajnali roráté szentmiséken. Az utolsó héten még bekapcsolódhatunk. Ne feledkezzünk meg az adventi szentgyónásról. Pénteken a roráté szentmise után, valamint jövő vasárnap a szentmise előtt is lesz gyónási lehetőség.

A karácsonyi pásztorjáték próbája Mogyorósbányán szombaton 11 órakor és 23-án, hétfőn is 11 órakor lesz, Sárisápon ugyanezeken a napokon 14 órakor.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 15-22.) V: + Bíber Józsefné, szül. Üveges Katalin és szerettei; H: Az idén megkeresztelt gyermekekért és családjaikért; Sz: (….); P: (….); V: + Horváth Jakab és szerettei

Udvardy György érsek: „Jézus Krisztus a megtestesülésében az Atya szeretetének a végső eszköze lesz. Emberré lesz. Nem mint ruhát, nem mint szerepet ölti magára az emberi létünket, hanem teljes egészében éli a mi életünket. Nem csak általában az emberi létet, annak minden velejárójával, hanem mindannyiunk sorsát veszi magára: félelmeinket, emberi korlátainkat, a menekülő, otthonát elhagyni kényszerülő ember magányát és meg nem értett idegenségét, a szegény ember nyomorát, a megélhetésért aggódó szülő fájdalmát, a fiatal bizonytalan jövőjét, az igazságtalanul megvádolt tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát, az önmaga javulásában újra és újra elbukó felnőtt szégyenét. Nincs senki a világon, aki azt mondhatná, hogy nagy általánosságban az ember életét magára vette, de az enyémet nem, így nekem nincs semmi közöm hozzá.”

Isten a maga teremtő szeretetét egy gyermekben ajándékozta nekünk. Hitünket nem egy kényszerítő hatalom hozza létre, nem megtévesztő eszme, hanem az a viszony, amit a betlehemi ajándékkal kapcsolatban kialakítunk. A következmény viszont szó szerint életbevágó. A saját gyermekemben önmagamat látom-e csupán vagy pedig az Istent is? Magam akarom őt emberré formálni, kizárva életéből az Isten kegyelmét vagy pedig Isten szeretetébe helyezem őt? A saját életemet csupán magam alakítom, mégpedig úgy, hogy odadobom az éppen aktuális zűrzavarnak, vagy pedig megnyitom a szívemet az Evangélium előtt és fontolgatom a Teremtő jóságos akaratát? Jelszavak vezetnek-e vagy pedig az Isten szava? Antoine de Saint-Exupéri mondja, hogy minden ideológia pontosan annyit ér, mint a képviselője. Az Evangélium értékét maga az Isten adja.

Berulle: Jöjj, Uram, Jézusom, szüless meg, élj bennem. Ha a világ nem ajánlja fel neked azt a Földet, amelyet hálátlanul birtokol és eltékozol, én felajánlom neked lakhelyül a szívemet.

Antiochiai Szent Ignác: Szép alámerülni a világból Istenhez és benne ismét felemelkedni.

Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 11,1-10: Izajás biztosít bennünket arról, hogy Izáj törzsökéből megszületik a gyermek, aki elhozza ajándékképpen nekünk mindazt, amire lelkünk legmélyén vágyakozunk. Ha azonban ez a tiszta vágy kihal a lelkünkből, mert kiegyeztünk a hamis mammon kufárjaival, akkor a Messiástól már nem várunk semmit. A karácsonyt a fogyasztói világ üzleti fesztiváljává alakítjuk. Magabiztosan (vagy inkább kétségbeesetten?) tombol az ördög násztánca. Mindez csupán elrejti, de megakadályozni nem tudja az isteni ajándék megérkezését a földre. Áldássá válnak azok, akik befogadják.

SZENTLECKE: Róm, 15,4-9: A zsidóság messiásváró eltévelyedése nem akadályozta meg Jézust abban, hogy a világunkba lépjen. Sőt, vállalta a zsidóság szolgálatát is. Jézus belép ma is abba a világba, amely nem várja őt, sőt szeretné kivetni magából. Elvégzi azt a szolgálatot, amelyet az Atya rábízott: győzelemre vinni az igazságot, reményt adni a világnak és az örökélet kenyerét nyújtani az embernek.

EVANGÉLIUM: Mt 3,1-12: Bizonyos szempontból hasonló a helyzetünk a mai világban, mint Keresztelő Jánosnak volt Jézus fellépése előtt. Jézusról kell tanúságot tennünk, akit megpróbál kiszorítani most az emberek életéből a dilettáns világtervező szabadkőműves propaganda. Egyengetni kell újból Jézushoz az emberek útját. Családon belül, baráti körben, hívatásunk gyakorlása közben. Nem magunk köré kell gyűjteni tanítványokat, hanem Jézus köré. Gyakran vádolnak bennünket, keresztényeket azzal, hogy bűntudatot ébresztünk az emberekben. Mégis egyre csak mondanunk kell: Teremjétek a bűnbánat gyümölcseit! Jézus nem a bűntudatunkat akarja növelni, hanem a tudatalattiba szorított és ott alattomosan pusztító bűntudatunktól akar bennünket felszabadítani irgalmas szeretetével. Jézus tudja, hogy a bűn mennyire hozzánk tartozik, amíg az Ő felszabadítása meg nem érkezik. De éppen ezért jött közénk. Nem tudja erőszakkal ráerőltetni magát senkire. Csendes szeretetteljes úton közeledik mindenkihez, de ezt az utat nekünk, keresztényeknek egyengetnünk kell embertársaink, sőt saját magunk felé.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Napjainkban az igazság virága nyíljék,  *  és teljes béke legyen a világ végéig.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 2. vasárnapját ünnepeljük. Advent során Sárisápon hétfőn, szerdán és pénteken roráté szentmisét végzünk. December 9-én, hétfőn azonban nem lesz roráté szentmise, mert este 6 órakor a Szeplőtelen Fogantatás főünnepi miséjét tartjuk meg.

Köszönet azoknak, akik a karitászgyűjtést támogatták élelmiszercsomaggal, pénzzel vagy egyéb más módon, például olyan idős emberek meglátogatásával, akik magukra maradtak az életben. Bátran meg kell nyitni a szívünket a számunkra idegenek előtt is.

A hittanos gyerekek Mogyorósbányán és Sárisápon is pásztorjátékkal készülnek. Mogyorósbányán december 24-én 15 órakor, Sárisápon ugyancsak december 24-én 16 órakor fogják előadni.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2019. december 8-15.) V: (….); H: (….); Sz: (….); P: + Papp Sándor és szerettei; V: + Biber Józsefné, szül. Üveges Katalin és szerettei

Az advent többek között az értékes várakozásra is szeretne megtanítani bennünket. Aki tud várakozni, az bölcsen és békésen él. Nem köti őt gúzsba az idő. Kell tudni várakozni az alkalmas időre, hogy a mondandónk befogadást nyerjen. Kell tudni várakozni a megszólalás előtt, hogy okosan és megfontoltan beszéljünk. (Számolj el tízig, mielőtt megszólalsz.) Fontos a keresztény várakozási idő a házasságkötés előtt. Várakozás előzi meg a gyermek születését. A jó várakozás alapérzülete a remény. Akinek nincs reménye, az felőrlődik az idő előre haladtában. Szent Miklós püspök a myra-i szegény ember lányainak a kelengyére valót biztosította, amikor éjszaka pénzt dobott be a nyitotta ablakon. A legények azt a lányt vették el, aki kelengyével tudott belépni a házasságba. A férfi adta a házat és a földet, a nő pedig a kelengyébe a születendő gyermekek ruhácskáit, a nászágy párnáját és dunyháját, az alapvető konyhai felszereléseket gyűjtögette. Földi életünk akkor értelmes és tartalmas várakozás, ha gyűjtögetjük a mennyei kelengyénket. Jézus is jelzi, sokkal inkább mennyei kincseket gyűjtsünk, mint evilági gazdagságot, amely arra utal, hogy véglegesen be akarunk rendezkedni ebben a világban. Földi életünkben az Egyház nélkülözhetetlen segítséget nyújt ahhoz, hogy az idő a mennyi kincsek gyűjtésével teljen és ezáltal emberségünk egyre értékesebbé váljon. Nem mindegy, hogyan érkezünk meg a földi életünk végéhez. Az adventi várakozásunkat az ördög mindenféle módon igyekszik tönkretenni. Sürgeti és segíti az azonnali kielégülést, a majdan elérhető érték helyett a most megragadható bóvlit adja. Az üzletek reklámai igazi karácsonyt ígérnek, ha náluk vásárolunk. Nincs karácsony, harsogják, az ő portékáik nélkül. Karácsony nincs wellness szálloda nélkül. Minden talmi érték csillog s kínálja magát. S eközben eljutunk a betlehemi jászolhoz? Mekkora kontraszt! Hivalkodó, csillogó üzleti karácsonyfesztivál és észrevétlen csendben szegényen közénk születő Istenember. Életszerető várakozásunkban vissza kell szorítani mindazt a harsogó piaci hangzavart és karácsony üzenetétől zavarodottá vált röhögést, ami akadályoz bennünket abban, hogy az advent csendesen mosolygó reménye a szívünkig elérjen.

Blaise Pascal: Egész életemben, Istenem téged kereslek, aki egyedül ismered lelkemet, melyet Te teremtettél, így egyedül csak Te tudod újjáteremteni megváltóm, Jézus által, aki tükörképed és isteni fényed.

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 2,1-5: Izajás jövendölése Júdáról és Jeruzsálemről legalább három idősíkban értelmezhető. Kr. e. 721-ben Szamária elpusztul, de Júda és Jeruzsálem megmarad. A Kr. e. VI. századi babiloni fogságból is visszatér Júda és Jeruzsálem népe és megőrzik az egész világ számára az ószövetség prófétai örökségét. De vonatkozik a jövendölés az Egyházra is, amely korunkban az emberiség megmentője lehet, ha szilárdan áll az Úr hegyén, és olyan világosságot gyújt, amelyhez odatalálnak a népek.

SZENTLECKE: Róm 13,11-14: Vannak, akik látván a kor erkölcsi hanyatlását, és a Földünk eltartó erejének esztelen pusztulását, letargikussá válnak. Legfeljebb missziós szándék nélküli vallási kedvtelésekbe merülve csipkerózsika álmot alszanak. Mások bulizva tüntetnek a klímavészhelyzet miatt, hogy a kormányok cselekedjenek. A tüntetés után aztán vidáman söröznek, megfogadják, hogy nem vállalnak gyermeket, mert az környezetkárosító, másnap az új okostelefonért rohannak, és egyre nagyobb koncentrációban juttatják bele a természet körforgásába a le nem bomló drog- és fogamzásgátló származékokat. S vannak, akik meghallják a próféta szavát. Itt az idő, hogy felébredjünk az álmunkból. Jézusra figyelve megértjük, hogy mi az Egyház és mi a küldetése. Megszűnik a letargia és megszűnik a látszatcselekvés, ha az Egyházra találunk és küldetésében részt veszünk. Ám ez a tisztánlátás csakis a személyes megtérés következménye lehet. Amikor már nem az önérdek mozgat mindent az ember ösztöneiben, hanem a másokért való élet értelme, szépsége és magasztossága is megjelenik. Mi hátráltatja a személyes megtérést? Az önelégültség. Korunk egyik leghíresebb guruja, Eckhart Tolle írja, hogy a Wall Street-ről nem tudsz megtérni, legfeljebb csak akkor, ha onnan előbb a börtönbe kerülsz.

EVANGÉLIUM: Mt 24,37-44: Jézus eljövetele az igazság kiáradását és győzelmét hozza. Boldogok, akik egész életükben ezt az igazságot keresik. Tiszta örömök részesei lesznek. Advent során felidézzük az emberiség történelmi felismerését, hogy életbevágóan szükség van a Megváltóra. S ezt a szükséget felismerem a saját életemben is. Advent során emlékezünk Jézus első eljövetelére és ebből fakadóan készülök a történelmet lezáró második eljövetelére, amely végzetes lehet számomra, ha a földi életemben nem születik meg személyesen az én szívemben is Jézus, az én Megváltóm. Rainer Marie Rilke figyelmeztet, hogy bármennyi karácsonyt megünnepelhetek külsőségesen, akárhányszor megszülethet Jézus Betlehemben, mégis elveszek, ha nem születik meg a földi életem során az én szívemben is. Jézus hiánya nagyon gyötrő tud lenni. Sajnos, egy óriási ördögi apparátus állt föl, hogy ezt a hiányt kigúnyolja vagy a maga javára fordítsa és üveggyöngyökkel feledtesse. Ezekben a napokban bárhova lépünk, bármelyik közösségi médiát nézzük, a Black Friday idiotizmusába botlunk. A fekete a gyász színe. A Black Friday megöli a karácsonyt.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Isten zába indulunk,  *  örömtől dobban a szívünk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent első vasárnapját ünnepeljük. Elkezdődik az új egyházi év. Az „A” évet Máté évének is mondjuk. Máté evangéliuma lesz idén az útmutatónk. Advent során Sárisápon minden hétfőn, szerdán és pénteken roráté szentmisét tartunk 6 órakor.

Idén Mária Szeplőtelen fogantatásának főünnepét december 9-én, hétfőn tartjuk meg.

Szombaton volt a hagyományos adventi koszorúk készítése a sárisápi plébánián, hogy tudatosabb legyen a karácsonyunk és jobban kötődjék a szívünk ahhoz, amire az adventi gyertyák fellobbanó lángja meghív bennünket. Mintegy húsz családba jutott el így az adventi koszorú. Köszönet Kollárné Mázsi Krisztinának a szervezésért.

MISESZÁNDÉKKOK – SÁRISÁP (december 1-8.) V: + Kun Sándor; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Gulyás Gergely megszívlelendő értékelést adott korunkról. A XIX. század megölte az Istent. A XX. század felszámolta (a keresztények közreműködésével) az Egyházat. A XXI. század elpusztítja az embert. Ez az elemzés is arra hív fel bennünket, hogy térjünk vissza Istenhez, éljük meg jól az Egyház küldetését, és megmentjük magunkban és a teremtett világban is az embert. Gondoljunk bele, hogy milyen álszent könnyes tüntetéseket rendeznek egy-egy állatfaj megmentéséért, ugyanakkor üvöltözve követeli a „keresztény” Nyugat felszabadított embertömege az abortuszhoz való korlátlan jogot. Az emberlét elemi követelményeitől lettek felszabadítva. Most nem tudnak és nem mernek belenézni a betlehemi jászolba. Fényünneppel helyettesítik. Nekünk nagyon mélyen bele kell néznünk a betlehemi jászolba és a karácsony titkába, hogy ne áldozatai, hanem gyógyítói legyünk ennek a világnak.

Nieztsche: Mi ateisták és amoralisták kétségtelen, hogy támogatjuk a csordaösztön vallását, mégpedig azért, hogy az emberek a mi kezünkbe kerüljenek, hiszen még nem tudják, hogy nekik a mi kezünkre van szükségük. (Mondta ezt Nietzsche, aki elborult elmével halt meg.)

Szent János apostol: Megismertük a szeretetet és hittünk benne.  (Lehet választani.)

A globalizmus egy olyan hajó, amire mindenkit felzsúfolnak. Nincs többé saját hajó, nem kell navigációs készség nem kell célállomást megjelölni, nem kell erőt kifejteni, a buta nagy hajón minden meg van szervezve. Visznek, ne kérdezd hova, csak élvezd a hajó szolgáltatásait.  Talán Kanadában van a világon a legátfogóbb szociális ellátási rendszer. Idős barátom eladta a házát és megvette az időskori ellátó rendszert. Egy hatalmas épületsorban először szállodai minőségű lakrészt kapott a feleségével. Ebben még volt saját konyha. Majd az idő előrehaladtával a középső tömbbe kerültek, ahol egyetlen szoba volt és a folyosó végén önkiszolgáló étterem. Aztán az elfekvőbe kerültek, ahol napi orvosi ellátást kaptak. Halála előtt nem sokkal beszéltem vele. Megkapták a világ leggondosabb szociális ellátását. Ám attól kezdve, hogy elhagyta az otthonát, a kertjét, s feladta a mindennapi életküzdelmet, boldogtalanná vált, tárgynak érezte magát a fantasztikusan szervezett globális rendszerben.