Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 6,1-7: Kétezer-ötszáz évvel ezelőtt az erkölcsi kérdések pontosan úgy merültek fel, mint napjainkban. Akik jólétben tobzódnak, azok úgy gondolják, hogy mások felett állnak és bármihez joguk van. A szegények sorsa iránt érzéketlenek. A tragédiájuk az, hogy életük értéktelenségével drámai módon kell majd szembesülniük. Az Istenben bízó szegény életének az értékét azonban maga Isten igazolja, amikor befogadja őt a Szentháromság életközösségébe.

SZENTLECKE: 1Tim 6,11-16: Talán Timóteus egy levelére válaszol Szent Pál, amikor felszólítja őt az értékes életre, a Jézus tanításában való hősies helytállásra. Kerüld a bajkeverőket, vívd meg a hit jó harcát! Lehet, hogy elkeseredett Timóteus az efezusi „bajkeverők” miatt, ezért kell lelket öntenie Pálnak a szeretett tanítványba. Korábban Timóteus feltűnik Szent Pál küldöttjeként és fontos üzeneteit viszi Korintusba, Filippibe, Tesszalonikába. Pál az első római fogsága idején szentelhette őt fel Efezus püspökévé. Majd a második római fogságából a megrendítő végrendeletét, a második Timóteus levelet küldi neki. A tanítvány pedig hamarosan követte mesterét a vértanúság útján.

EVANGÉLIUM: Lk 16,19-31: Nem csupán azzal jutunk a kárhozat állapotába, ha gyalázzuk az Istent, hanem azzal is, ha megvetjük az embert. Aki anyagi jólétében érzéketlen a szegények sorsa iránt, aki kiengesztelhetetlen haragot táplál magában embertársa iránt (nem hajlandó megbocsájtani), éppúgy a kárhozat felé halad, mint az istentelen. Mert voltaképpen az ilyen vallásos ember is istentelen. Lukács szerint a dúsgazdagnak nincs is neve a mennyben. Ő egyszerűen a gazdag. A szegénynek azonban van neve Istennél: Lázár. Jelentése: Isten a segítsége. Az ő neve fel van írva az élet könyvébe. A példabeszéd valószínűleg közkedvelt volt az ősegyház igehirdetésében. Igaz, csak a mennyországról és a pokolról ad tanítást. Az egyháztan dogmatikai fejlődésére volt szükség ahhoz, hogy a tisztítóhelyről való tanítás is megerősödjék. Hiszen a tisztítóhelyen az Egyház közbenjárása valósul meg.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áldjad, lelkem az Urat,  * dicsőítsed az Istent!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 26. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Szentírás vasárnapja van.

Az első októberi litániát rövid szentségimádással kedden Mogyorósbányán, szerdán pedig Sárisápon végezzük. Októberben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való helyi felkészülés részeként minden esti szentmise előtt ½ 6 órai kezdettel rövid szentségimádást, majd litániát tartunk. Igyekezzen mindegyik család legalább egy alkalomra megérkezni.

Október 13-án, vasárnap délután 3 órakor hittanos összejövetelt tartunk a Sárisápi plébánián. A gyermekeknek játékot szervezünk, a szülőkkel pedig a szokásos első félévi szülői értekezletet is megtartjuk. A programot öt órakor uzsonnával zárjuk.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szept. 29. – okt. 6.) V: + férj, + szülők; H: (….); Sz: (….); P: + Vass László; V: + Urbanics József (1. évf.), élő és + szerettei

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA (szept. 29. – okt. 6.) V: + Kovács Ferenc (1. évf.); K: + Ágnes (30. évf.) és + családtagok; V: + Krecz Dániel és + családtagok

Loyolai Szent Ignác a saját megtérésének tapasztatára támaszkodva írta meg lelkigyakorlatos könyvét. A hitben való előrehaladás négy fázisáról ír. Az elsőhöz gyakran egy kényszerű leállás, betegség, sérülés kell, amelyben megtörténhet a mély reflexió az életre. Ha az illető felismeri megtörtségét, életének elidegenedett, kiüresedett voltát, vagy megijed az orvos által eléje tárt diagnózistól, akkor két lehetősége van. Vallásos lesz anélkül, hogy Jézus élete igazából megérintené őt, vagy pedig eljut a könnyek adományáig. Ez utóbbit egy hirtelen, az egész lényét megrázó, erős érzelmekkel járó felismerés okozza: Jézus nagyon szeret engem. Ezt követi a második szakasz, a választás. Jézus mellett dönt és a vele való kapcsolat elengedhetetlen része lesz az életének. Először a Golgotára érkezik a megtérő. Még inkább megrendül attól a szeretettől, amely a keresztről árad feléje. Sokan innen nem is lépnek tovább. Ők az idősek és a súlyos betegek. A negyedik fázis a feltámadás valóságától való erős megérintettség. Az ilyen emberek Jézus mellett az Egyházat is teljesen megértik és elfogadják, és lelkesen beleállnak az Egyház küldetésébe, az egyetemes felebaráti szeretet vonzásába. Képesek megrendítő tanúságot tenni Jézusról. A könnyek adományától kezdve minden a kegyelem műve bennünk. A könnyek adománya előtt a vallás prohibitív (korlátozás, tiltás, védelem, oltalom) jellege működik. Így mondjuk: az ima erőt ad, a vallás erkölcsi törvényei megtartanak, a hit megerősít. Amikor azonban Jézus a könnyek adományával megérkezik az életünkbe, akkor már mindenben ő a norma. Nem tudjuk nem kézbe venni naponta a Szentírást, minden szentmisében az Evangélium konszekráló hatása alá kerülünk és felszabadult könnyedséggel beszélünk barátainknak Jézusról. Vannak olyan karizmatikusok, akik kihagyva az első három fázist, azonnal a negyediket akarják élni. Rajtuk azonban látszik a hitbéli éretlenség. Az önszuggeszció és a Szentlélektől eredő hatás között lényegi különbség van. Ez első mindössze látvány és helyhez kötött érzelem, a második azonban lelki mélység. Loyolai Szent Ignác egy igen fontos belső tudásról is szól, a lelkek megkülönböztetésének képességéről. Fel kell ismernünk, hogy egy vígasz az ördögtől jön-e vagy a Szentlélektől. (A bűn sokszor a vigasz érzését kelti bennünk.) Mint ahogy azt is fel kell ismerni, hogy egy gyötrelem, fájdalomérzés kitől származik. (Az ördög sokszor kelt bizonytalanságot, fásultságot, félelmet abban az emberben, aki a megtérés útjára lépett.) Az ördög a bűn útján haladót vigasztalja, a megtérés útjára lépőt zaklatja. A Szentlélek az ellenkezőjét teszi.

Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 8,4-7: Teljesen haszontalanná válik a vallásosságunk, ha közönyösnek mutatkozunk a rászorulók és a gondokkal küzdők sorsa iránt. Jézus egész életpéldája arra ösztönöz bennünket, hogy mások gondjainak enyhítésében sokkal tettrekészebbek legyünk, mint a saját vagyonunk gyarapításában.

SZENTLECKE: 1Tim 2,1-8: Az ősegyház igehirdetése sokkal inkább megcélozta a férfiakat, mint a mai lelkipásztorkodás. A női lélek látszólag korábban és jobban hajlik az isteni szóra, mint a férfi. Pedig az Egyház erejét – miképpen a családét is – jelentős mértékben befolyásolja, hogy milyen elköteleződéssel van jelen a férfi. Ha a családban a férfi nem a hit védelmezője és nem a jellem tanítója, akkor a gyermekek nagyon eltévelyedhetnek. Szent Pál Timóteus lelkére köti, hogy legyen gondja a férfiakra, legyen közöttük és vezesse őket, hogy mindig tiszta lélekkel emeljék imára a kezüket és ne haragos, viszálykodó érzülettel. 

EVANGÉLIUM: Lk 16,1-13: Szent Lukács evangéliumában Jézus egy világi ügyeskedőt, egy tehetséges kapitalistát ajánl a figyelmünkbe. Az Egyház ugyan nem nagyvállalat, nem gazdasági projekt, de legalább annyira odaadóan kell védeni és gondozni, mint amilyen tehetségesen a kapitalista tervezgeti a jövőjét és halmozza a tőkéjét. A hűtlen intéző bebiztosítja magának az elbocsájtása utáni életszakaszt. Nekünk is fel kell készülni a földi élet utáni életszakaszra. Mégpedig azzal, hogy értelmesen, Istenre figyelve és a felebaráti szeretetben nemesedve töltjük földi napjainkat. A kereszténynek legalább annyira távlatosan kell gondolkodnia, mint a világi ügyeskedőnek. A „majd lesz valahogy” elv nem működik. Mindent meg kell tenni, hogy embertársaink gondjait enyhítsük, nem merülhetünk bele csupán a saját életünk féltésébe. S mindent meg kell tenni, hogy a következő generációnak átadjuk az Evangéliumot és az ebből fakadó okos élet gyakorlatát. Ehhez azonban mi magunk kevesek vagyunk. Az erőt és a képességet az Úrtól kell kérni. A tét gyermekeink boldogsága. Számukra a boldogság forrása nem mi vagyunk, hanem az Úr Jézus Krisztus.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Dicsérjétek az Urat,  *  aki a szegényt fölemeli.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 25. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Kedden lesz Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapját ünnepeljük.

Elkezdődött a 2020. év őszén Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra a visszaszámlálás. Ezzel az eseménnyel nagy ajándékot kapott nemzetünk a pápától, de még inkább a Szentlélektől. Hogy a lehetőség mind több áldása bennünk kibontakozzék, mostantól még inkább figyeljünk valamennyi szentmisében az Eucharisztiával való élő kapcsolatunkra. Csak méltó módon áldozzunk, aki pedig nem tud áldozni, alázattal kérje a közösség közbenjáró erejének az áldását. „Minden forrásom belőled fakad” – ez a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmondata. Az idei, felvezető év pedig az evangelizáció fontosságát hangsúlyozza. Imádkozzunk, hogy mindenki legalább egy embert bevonzzon Krisztus szeretetébe, az Egyház közösségébe. Októberben minden esti szentmise előtt nem csupán a litániát végezzük el, hanem egy negyedórás szentségimádást is. Ezért ½ 6-kor kezdjük a liturgiát. Fontos lenne, hogy valamennyi család, amely jövőjét a kereszténységben képzeli el, megérkezzen legalább egy októberi imaalkalomra.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szeptember 22-29.) V: (….); H: (….); Sz: (….); P: + Svigruha Jánosné, szül.: Viszkok Teréz és szerettei; V: + Férj és + szülők

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA (szeptember 22-29.) V: + Mogyorósi Máté és felesége, + Dániel Katalin; K: temetési gyászmise: + Koselák Mihályné, szül.: Szaller Erzsébet; V: (….)

Hevesi Sándor 1873-1939 (író, rendező, a Nemzeti Színház igazgatója) a Császár és komédiás című darabban saját megtérését írja le. „Az ünnepeken a mi szülői házunkban semmilyen szertartás sem volt. Még az étkezés sem jelezte, hogy ünnep van. Néha ott álldogáltam a templom bejáratánál, de semmit sem értettem a miséből. Aztán tizennyolc éves koromban, amikor már a legjelentősebb irodalmi alkotásokat elolvastam, sorra vettem a Szentírást is. Éreztem, hogy ez egészen másképpen hatott rám, mint a többi könyv. Jézus Krisztus személyisége belém költözött. Ezt követően mindenütt a keresztény gondolatokat kerestem. Velencében voltam, amikor kora reggel egy templomba betértem. Egy kicsiny oltár előtt hirtelen életem minden sebe felszakadt. Térdre borultam és zokogtam. Majd nagy megnyugvást éreztem. Jézus csodálatos szeretettel szólt hozzám. Megértettem, hogy az Egyházban minden gondolatom helyes irányt kap. Nem volt többé kétségem. Kértem felvételemet a katolikus Egyházba.”

Michel Quoist: A szentmise hitünk misztériuma. Benne van sorsunknak és a világ sorsának a középpontjában. A hívő tudja, hogy az ő számára páratlan forrás. Belőle fakad üdvössége és a szeretetben élt földi élet gazdagsága. A világ, bár nem tudja, de szintén a szentmiséből él, amely mindennap megváltja, életben tartja és a célja felé vezeti az egész emberiséget. Ma a keresztény világ is misszióra szorul. S ezt a missziót csak azok képesek betölteni, akik a szentmise misztériumába élő hittel belemerülnek.

Novák Katalin: A gyermek nem csupán teher és gond, de páratlan öröm is a szülők számára. Az az öröm egyébként, amelyet áldozat nélkül akarunk elérni, nagyon csalóka lesz számunkra. A gyermek olyan áldozat, amely megóv bennünket ettől a csalódástól.

Mariay László: Sokan azért bizonytalanodnak el a gyermekvállalás területén, mert maguk sem élik a létezés felemelő érzését. Mások pedig tudják, hogy nem rendelkeznek az emberré nevelés képességével. Tartalmas családi életre és áldozatos gyermekvállalásra az képes, aki az Istenben bízó szeretet útját járja.

Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 32,7-14: A szövetségkötés eseményeinek a leírása azt a drámát mutatja be, amely végig kíséri az emberiség történelmét. Az aranyborjú annak a szimbóluma, hogy az ember maga akar saját magának háziistent állítani az igaz Isten előtti meghajlás helyett. Mózes közbenjár a népért, sőt azt kéri, hogy Isten őt törölje ki az élők sorából. Aztán olyan történik, ami az ószövetségre való hivatkozással sokáig az Egyházban is jelen volt. Mózes a bálványimádók közül megölet mintegy háromezer férfit. Sokáig az újszövetség korában is úgy gondolták némelyek, hogy a bűnt meg kell torolni ahhoz, hogy Isten büntető beavatkozását elkerüljük. A szentek azonban mindig arra tanítottak bennünket, hogy a rosszat szeretettel  is gyógyítsuk, és mi is járjunk közbe az Egyházzal és Máriával, hogy a bűn rombolását Isten rendkívüli kegyelme megállítsa. Ezt emberi hatalom nem képes megtenni. Az Isten helyett cselekvő emberi hatalomnak egészen szélsőséges megnyilvánulása volt a kommunizmus. Addig kell verni az embereket, mondták, amíg el nem fogadják azt a jót, amit mi adunk nekik. Korunk liberális őrülete pedig úgy terjeszkedik, hogy addig gúnyolják a velük egyet nem értőket, amíg azok beadják a derekukat. Igazából mindketten, ahogy erre Szent II. János Pál pápa is rámutatott, az aranyborjú imádatát szervezik.

SZENTLECKE: 1Tim1,12-17: Az ember csak a megtérése után tud szembenézni hibáival és közeli vagy távoli múltbéli tévedéseivel. Szent Pál ennek egészen megrendítő példáját adja. Úgy beszél a régi Saulról, mint akihez már nincs is köze. Pál a megtérésben rátalált Jézusra, a bűnt már bűnnek mondja, a szeretet és az élet megrontójának. Mindent felölír az az öröm, amelyet Jézus ébresztett a szívében. Hogy a megtérés még nem történt meg egy ember életében annak az a biztos jele, hogy nem képes bocsánatot kérni, tévedését beismerni, mindenért másokat okol és a nem haragszom, de nem felejtek álszent magatartást követi. Inkább megszünteti a kapcsolatot azokkal, akikkel rendeznie kellene az áldatlanná vált helyzetet. Az élet rendezéséhez csak a megtért embernek van ereje.

EVANGÉLIUM: Lk 15,1-32: A három példázatban (elveszett bárány, elgurult drahma, tékozló fiú) több közös elem van. Valami, illetve valaki elveszett és újból meglett. Az elveszett bárány továbbra is a nyájhoz tartozott. Az eltűnt drahma értéke megmaradt. Az elzüllött ember az atyának a fia marad. Nem tudom, hogy van-e olyan világirodalmi alkotás, amely szebben szól az emberi méltóságról. Még pontosabban arról, hogy mennyire erős pecsét bennünk az istenképiség, mennyire számon tart bennünket, mint fiait az Atya. A tékozló fiú történetében sokszor elkerüli a figyelmünket az, ahogy az Atya elhagyja az ünnepséget és a duzzogó idősebb testvérhez megy. Most őt győzködi, most ő szorul rá a gyógyításra. Jézus nemcsak a törvénytudónak mondja az irgalmas szamaritánusról szóló példázat végén, hogy menj és te is cselekedj hasonlóképpen (Lk 10,25), hanem mindannyiunknak. Legyetek tökéletesek (és boldogok), mint a ti mennyei Atyátok. Gyakoroljátok ti is az irgalmasságot.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Felkelkelek és útnak indulok,  *  Atyám hába térek.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 24. vasárnapot ünnepeljük (IV. zsoltárhét) Mogyorósbányán Mária Szent Neve tiszteletére búcsúi szentmisét tartunk.

Szombaton Szent Máté ünnepe lesz.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szeptember 15-22) V: + Varga László és szerettei; H: + Papp Lajos és szerettei; Sz: + szülők és nagyszülők; P: + szülők, + testvér és szeretteik; V: (….)

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA (szeptember 15-22.) V: (….);  K: A Dániel és a Robotka család + tagjai; V: + Mogyorósi Máté és felesége, + Dániel Katalin

Dufoit: A kereszt, a megpróbáltatás új megvilágításba helyez mindent, ami körülöttünk és bennünk van. Megmutatja önmagunk nyomorúságát, de nagyságát is. Kényszerít bennünket, hogy beismertjük bűnösségünket, de felkínálja magát, hogy megszabadítson a bűn igájából és felemeljen a tökéletesség felé.

Rónay György: Ne félj, lélek, Isten nem hagy el téged. Ha százszor ennyi volna a terhed és érdemed fűszálénál is kevesebb, Ő számon tart téged, s mint anyád, gyöngéden föléd hajol. Egyedül Ő az, aki feloldja a félelmedet és a szenvedés magányát.

Vianney Szent János: Föl sem tudjuk fogni Isten hatalmas jóságát irántunk, amely abban mutatkozott meg, hogy a bűnbánat szentségét ajándékozta nekünk. Ha azt a kegyelmet kaptuk volna, hogy bármit kérhetünk Krisztus Urunktól, bizonyára sohasem jutott volna eszünkbe, hogy ezt kérjük. De Ő tudta, hogy mire van a legnagyobb szükségünk. Arra az isteni irgalomra, amely kiemel minket a bűn örvényéből, és visszahelyez bennünket az élet útjára.

Oscar Wilde: Az ember életének az a legfönségesebb pillanata, amikor letérdel a porba, mellét veri és élete valamennyi bűnét felismeri, megvallja és Jézus gyógyító kezébe helyezi.

Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 9,13-19: A bölcsesség abban áll, hogy felismerjük Isten akaratát a magunk és mások életében, illetve a világ sorsának alakulásában. A bölcsességre csak az az ember juthat el, aki Istenre figyel. A világi életben való eligazodáshoz elég a tudás, de életünk végső céljának felismeréséhez és e cél felé haladáshoz bölcsesség kell. Sokan a vallásnak nem látják értelmét. Luxushajón utaznak és ott kifogástalanul boldogulnak. Élvezik a hajó nyújtotta lehetőségeket. Ám a hajó el fog süllyedni, ők pedig nem tanultak meg úszni és evezni, hogy partot érjenek. Van, aki a maga tákolta gályán utazik és úgy véli, hogy bárhová odaér. Ám ez a gálya kormánylapát vagy navigációs rendszer híján csak körbe-körbe jár.

SZENTLECKE: Filem 9-10. 12-17: A pogány császárok korában a Birodalomban a rabszolga dolognak számított és annyi volt az értéke, amennyiért vették. Szökés esetén a gazdája a legsúlyosabb büntetéssel sújthatta. A családfőnek korlátlan joga volt a gyermeke és a rabszolgája felett. A keresztény császárok az apai jogot (potestas patria) és a rabszolgák feletti jogot (dominica potestas) erősen korlátozták. Amit Szent Pál levelében olvasunk, azt mutatja, hogy a pogány császárok idejében a keresztények miképpen viszonyultak a rabszolgákhoz. A rabszolgafelszabadítás joga a rabszolgatartónál volt. A kereszténnyé lett előkelőségek emberségesen bántak a rabszolgákkal és ha módjuk volt rá, szívesen gyakorolták a manumissiót. A rabszolgák testvérnek számítottak a keresztény gyülekezetekben és semmiféle megkülönböztetést nem alkalmaztak velük szemben. Pálnak, mint szabad római polgárnak lehetett volna (rab)szolgája. Ám Onezimuszt nem rabszolgának tekintette, hanem fiának, akinek a keresztség által ő adott életet. Onezimuszt visszaküldi Filemonhoz ezzel a levéllel, hiszen a római jog szerint az ő tulajdona. Ám ne büntesse meg, hanem szabadítsa fel és tekintse édes testvérének, s ha jónak látja, önként ajándékozza őt Pálnak, hogy a római testvérek közé tartozva szolgája őt a fogságában.

EVANGÉLIUM: Lk 14,25-33: Jézus arról beszél, hogy gyümölcstelen dolog az, ha valaki tessék-lássék módon követi őt és rengeteg kifogást talál a komolyabb elköteleződésre. Az itt elhangzó mondatokon azok szoktak felháborodni, akik igen komoly hiányosságokat hordoznak a házastársi hűség, a családi békesség és a gyermekek áldozatos nevelése terén. Akik a felsorolt emberi kapcsolatokban nagyon szépen helytállnak, tudják, hogy Jézus miről beszél. Ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok ne gyengüljenek, hanem erősödjenek, nagyon kell ismerni és szeretni Őt. Mindennél jobban kell ragaszkodni ahhoz az ajándékhoz, ami csak tőle érkezhet: az életbe való teljes beleszületés örömteli állapota. Csakis az így, teljesen megszületett és a LÉT-ből részesedve létező ember tud jó házaspár, jó szülő és jó testvér lenni.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Te lettél, Uram, menedékünk,  *  nemzedékről nemzedékre.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 23. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Pénteken Aranyszájú Szent János emléknapja lesz. Őt a doctor eucharisticus névvel illeti a keresztény emlékezet, az Eucharisztia iránti tiszteletéért és annak mélyreható tanításáért. Szombaton lesz Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.

Mogyorósbányán jövő vasárnap, szeptember 15-én a Szűz Mária Szent Neve misét végezzük, emlékezve a templom búcsújára. A Szűzanya oltalmába helyezzük újfent a települést.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szept. 8-15.) V: Veni Sancte; H: (….); Sz: + Hajnal Jánosné Buffán Ilona és szerettei; P: + ifj. Kurucz András, + húga, Mária és + szülők; V: + Varga László és szerettei.

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORSÓBÁNYA (szept. 8-15.) V: + Mária és + Mária, valamint szeretteikért és + családtagokért… K: (….); V: (….)

Zsoldos Imre: Légy szegény vagy gazdag, mindkettő kereszt. Légy zseni vagy ostoba, mindkettő kereszt. Légy nő vagy férfi, mindkettő kereszt. Légy hívő vagy hitetlen, egyaránt kereszt. Légy nőtlen vagy nős, hajadon vagy férjezett, mindkettő kereszt. Szeretnek, ünnepelnek, átkoznak gyűlölnek? Egyaránt kereszt. Ám ha keresztünkkel hozzád fordulunk, megáldod életünket. Kérész életünk kemény keresztjeit áldd meg, keresztre feszített kegyes királyunk, Krisztusunk.

Ratzinger: Egy túlon-túl és agyontervezett világnak az emberei előbb-utóbb kimondhatatlanul egyedül lesznek. Amikor Isten teljesen eltűnik a szemük elől, szegénységüket és magányukat fájdalmasan fogják átérezni. S akkor a hívők addigra már kicsivé olvadt csoportjait mindenütt, mint valami egészen újat és megoldást nyújtót fogják keresni és értékelni.

Évközi 22. vasárnap

OVASMÁNY: Sir 3,19-21; 30-31: Mindenben meg kell találni a helyes mértéket. Az ambíció nélkülözhetetlen ahhoz, hogy magas szinten elvégezzük a feladatainkat, de a túlzott ambíció törtetővé, mások iránt érzéketlenné tehet. A gyermeket motiválni kell, de nem az önteltség útjára, hanem a mások javára végzett örömteli szolgálat felé. A bölcsességi könyv azt a pszichológiai igazságot említi, hogy aki szerényen okos és másokat is hagy érvényesülni, kedvelni fogják az emberek. Aki viszont okosságával csak magát akarja érvényre juttatni és elnyom másokat, annak nem lesznek barátai. Az ilyen okosság hamarosan nagyon sekélyessé válik. Jézus úgy mondja, hogy aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki magát megalázza, felmagasztalják.

SZENTLECKE: Zsid 12,18-24: A szöveg emelkedett költői nyelven fejezi ki a két szövetség közötti különbséget, s jelzi, hogy honnan hová kell átlépnünk. Az ószövetség embere maga elé képzelte a fenséges isteni erő megnyilvánulását mennydörgő szózatban, az elemek erőinek tombolása közepette. S az ószövetség embere remélte, hogy ez a hang az ő életében nem fog megszólalni. S miután valóban nem szólalt meg, előbb kezdte nem félni az Istent, majd nem is törődött vele. Ma nagyon sok ilyen ember él körülöttünk. Mi azonban semmire sem vágyunk jobban, mint arra, hogy Jézus csendes szavát halljuk és szeretetét lelkünkbe fogadjuk. Nem valami jövőbeni bizonytalan találkozás nekünk az Isten, hanem jelenvalóság, ha a szeretet útját járjuk.

EVANGÉLIUM: Lk 14,1.7-14: Jézus az előkelő farizeus házában másképpen tanít, mint a kor vándortanítói. Ők elvont keleti bölcsességeket, szellemes aforizmákat mondtak. Jézus pedig arról beszél, hogy nekünk itt és most miképpen kell viselkednünk. Annak ellenére, hogy szombat van, meggyógyít egy vízkórost. (Itt valószínűleg agyvelő vízkórról van szó, amely visszamaradást okoz a fejlődésben. Az ilyenek kirekesztettek voltak a vallási és a társadalmi életből.) Majd a vendégsereget szembesíti azzal, hogy többen érvényesíteni akarják a társadalmi pozíciójukat, ami miatt nem alakulhat ki például egy valódi eucharisztikus közösség. (Hála Istennek, a keresztények között ma már alig találkozni olyan hívővel, aki a társadalmi rangja szerinti elbírálást kér.) Azonban az is akadályozza az eucharisztikus közösség megszületését, ha zárt baráti vagy rokoni kör klubszerűen akarja megélni a Jézussal való közösséget. Amilyen mértékben meghívjuk és befogadjuk a kirekesztetteket, olyan mértékben számíthatunk a Szentlélek jelenlétére közösségeinkben. Gyermekeinket csak úgy tudjuk kereszténnyé nevelni, ha a szegények és idősek szeretetére és a rászorulók segítésére buzdítjuk őket és ebben példát mutatunk nekik.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Jóságodban, Istenünk,  *  hajlékot készítesz a szegénynek.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 22. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Szombaton lesz Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk ünnepe.

Jövő vasárnap, szeptember 8-án Veni Sancte-ét tartunk. Hittanos gyermek nem lesz, de ez minket ne zavarjon, álljunk helyt a szüleik helyett.

Mogyorósbányán szeptember 15-én Szűz Mária Szent Neve ünnepi misét végezzük, emlékezve a templom búcsújára. a Szűzanya oltalmába helyezzük újfent a települést.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szept. 1-8.) V: Élő és + bányászokért; H: + Papp János; Sz: (….); P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: Veni Sancte

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA (szept. 1-8.) V: A Rózsafüzér Társulat szándékára: élő és + bányászokért; K: (….); V: + Mária és + Mária, valamint szeretteikért és + családtagokért