Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 19,16-21: Az emberiség fennmaradásának egyik fontos törvénye a továbbadás. Az életet megfelelő tartalommal adjuk tovább. Móra Ferenc figyelmeztetett arra, hogy a jó mellett minden rossz is belekerül a neveléssel a gyermek életébe. Ezt talán azzal egészíthetjük ki, hogy a rossz neveléssel vagy a nevelés elmaradásával a gyermek védtelen lesz az őt károsító társadalmi környezeti hatásokkal szemben. A keresztény nevelés lényege, hogy a missziós szándékot és készséget kiműveljük a gyermekben. Ha megfelelő küldetéssel (keresztény karakterrel) lép be a világba a fiatal, akkor kevésbé fogja őt kénye-kedve szerint formálni és dobálni a világ. Sok felnőtt és idős ember azért vált negatív jelenséggé az Egyházban (rosszindulatú, pletykás, nem érdekli őt az Evangélium), mert gyermekkorában nem adtak neki a szülei erős keresztény küldetéstudatot. (Bár a küldetéstudat is tud gőgössé, ítélkezővé és szeret nélkülivé válni!) Az olvasmányban Illés továbbadja Elizeusnak a prófétai küldetést. Azonban nem ő választja ki az utódot, hanem Isten. Azzal, hogy Elizeus magára ölti Illés köpenyegét, magára veszi a próféta isteni küldetését. Már nem a maga útját járja, hanem azt, mit Isten mutat neki, már nem a maga bölcsességéből szószátyárkodik, hanem csak azt mondja, amit Isten közöl vele. Már nem a maga korlátolt személyiségéből merít, hanem Isten mélységéből.

SZENTLECKE: Gal 5,1. 13-18: A Lélek szerint éljetek, ne csupán a testi vágyaitok és e vágyakból táplálkozó indulatok irányítsanak benneteket. Példának okáért, aki túl könnyen kimondja, hogy neki nem szimpatikus a pap arról vall, hogy benne igen nagy problématömeg halmozódott fel. A testisége irányítja őt. Szelektálni akarja az Evangélium üzenetét, és védekezik az ellen, hogy Isten üzenete szimpatikussá váljon számára. Az ilyen ember azt a kialakult szokásrendjét védi, amelyben Isten már csak nagyon ritkán szólalhat meg, és akkor is csak azt mondhatja, ami neki szimpatikus. A keresztény közösségben senki se helyezze magát előtérbe, hacsak nem a szeretetszolgálat terén. Aki a keresztény közösségben rombol, pletykálkodik, pártoskodik, az a saját teste kívánságait követi és nem a Lélek indításait. Méltán mondja őt Szent Pál olyan szolgának, aki csak a saját teste kívánságainak szolgál. Igen sok esetben azonban a szerencsétlen kereszténnyel is megértőnek és segítőkésznek kell lennünk, mert nem tudjuk, hogy mennyi sérülést szedett össze lelkébe az élete folyamán.

EVANGÉLIUM: Lk 9,51-62: Az Egyház a világban, mi pedig embertársaink körében erős elutasítással találkozunk, ha az Evangéliumot képviseljük. Hogy miért nem vagyunk szimpatikusok, annak a lélektana a szentlecke magyarázatában megfogalmazódott. Aki test szerint akar élni, akár pánikszerűen is, az védekezik a lelki kihívások ellen. Legfeljebb rábízza lelke „gyógyítását” sarlatánokra, akik aztán rászedik őt. Jézus óv bennünket a totojázástól az evangéliumi élet megkezdését illetően. Bár azt is látjuk, hogy türelmes szeretettel, megértően, de várakozással engedi el a gazdag ifjút, hogy még totojázzon egy kicsit.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Te vagy, Uram, Istenem,  *  örökségem és osztályrészem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 13. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Kedden lesz Sarlósboldogasszony. (Az ünnepi szentmisét Mogyorósbányán tartjuk). Szerdán Szent Tamás apostol ünnepe lesz. Ma, az évközi 13. vasárnapon a Szentszék javára van gyűjtés, ez az úgynevezett Péter-fillér.

Június 1-jén, hétfőn kezdődik a plébánián az egyhetes napközis tábor, huszonkét gyermek számára. A gyerekek ½ 9-re érkezzenek. Szerdán kiránduló nap lesz Péliföldszentkeresztre. Pénteken ½ 4-re várjuk a szülőket és a nagyszülőket a táborzáró műsorra.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 30. – július 7.) V: (….); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: + Malárik János és felesége Lakics Erzsébet és szerettei; P: + Herczeg János; V: + Családtagok

A tábor példamutató szervezettséggel indul. Fontos, hogy a lényeget is legalább ennyire lássuk. Hittanos tábor, plébániai tábor. A gyerekek az Egyházat képviselő lelkipásztor köré gyűlnek. A cél, hogy teljesebbé váljon a pap- és egyházképük mint, a szüleiknek, így a keresztény élet lényegét és az ebből falkadó küldetést is jobban lássák. A hittanos tábor az éves hitoktatás egészébe illeszkedik. Nem zártkörű, hanem missziós jellegű. Azt a célt szolgálja, hogy kimozduljon a hitnevelés a jelenlegi holtpontjáról. Ha a hitnevelés nem vértezi fel kellő missziós erővel a fiatalokat, akkor az őket körülvevő jelenlegi világ kioltja belőlük az örök élet iránti vágyat és azt az erkölcsi tartást, ami ehhez járul.

Weöres Sándor (1913-1989): „A gyermekkor természetes igénye: szabadság. S a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik. A felnőttkor természetes igénye: élet. S a mai felnőtt vagy alig él, vagy maga és mások rovására rejtett utakon él. Az öregkor természetes igénye: nyugalom. S a mai öreg, minthogy korábbi igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet akar.

A templombajárás, szertartás, áhítat, könyörgés, bűnbánat, erény, ha teljes szívvel végzed és nem akarsz földi javakat koldulni az égi hatalomtól, mind Istenhez vezet: általuk Isten hozzád lehajol, érzed az ő csókját és mindinkább eggyé válsz vele.”

Ú R N A P J A

OLVASMÁNY: Ter 14,18-20: A kenyér és a bor nem csupán alapvető élelmiszerként, de ősi szimbolikus jelként is feltűnik az ószövetségben az ősatya, Ábrahám idejében. Ugyanakkor a papság, mint egyetemes küldetés jelenik meg Sálem királyának, Melkizedeknek az alakjában. Ábrahám megadja a tiszteletet neki.

SZENTLECKE: 1Kor 11,23-26: Szent Pál az első korinthusi levélben írja le a pogányoknak, hogy miképpen ünnepli a keresztény közösség Jézus szent hagyatékát. A későbbiekben Szent Pál nem erre a cselekményre teszi az igehirdetés hangsúlyát, hanem arra, mit e szentség létrehoz, vagyis az Egyházra. Az ősegyház számára az Oltáriszentség közvetítő szentség volt, hogy általa létrejöjjön az Egyház, amelyben éppúgy meg akar testesülni Jézus, mint a kenyér és a bor színében.

EVANGÉLIUM: Lk 9,11-17: Ti adjatok enni nekik! – mondja Jézus az apostoloknak, amikor ők jelzik a csüggedt, fáradt, éhező tömeget. Az Egyház ezt a küldetést hordozza az Eucharisztia ajándékában. Az emberek éheznek a jóságra és a szeretetre, vágyódnak a teljesebb életre. Ennek a mindenki által vágyott ajándéknak mi csak akkor lehetünk birtokosai, ha egyben közvetítői is vagyunk.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Pap vagy te mindörökké,  *  Melkizedek rendje szerint.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja van. Hétfőn Keresztelő Szent János születésének főünnepe, pénteken pedig Jézus Szent Szíve főünnepe, szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. Jövő vasárnap tartja egyházunk a Péter-fillérek gyűjtést.

Köszönet azoknak, akik az Úrnapjára a templom környékét megszépítették és az oltárokat elkészítették.

A nyári napközis tábor a plébánián az óvodásoknak és az alsósoknak július 1-jén kezdődik. Az ötnapos tábor pénteken fejeződik be.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 23-30.) V: Hálából; H: + Bercsényi József; Sz: + Lovasi Ferenc és szerettei; P: + Gurin Károlyné, Vass Julianna és szerettei; V: (….)

Te pap vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint

Lengyelországban nagyszabású támadás és lejárató kampány indult a nemzetközi hátterű liberális médiumokban a katolikus Egyház, nevezetesen a katolikus papság ellen. A nagyon „sikeres” kampány váratlan akadályba ütközött. Most egy fénykép mindent beelőz a médiában. Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök az egyik kórházban egy haldokló pap ágyánál térdel és újmisés áldását kéri. A fényképet a kórház dolgozói készítették és juttatták ki. A fényképen szereplő fiatal pap még nem jutott el a képzésben a papszentelésig, amikor a rák egy igen agresszív formáját diagnosztizálták nála. Hetei vannak hátra, közölték vele. A fiatalember, Michal Las Ferenc pápához folyamodott, hogy engedje meg neki az idő előtti papszentelést, mert papként szeretne meghalni. (Huszonhárom év alatti papszenteléshez pápai engedély kell.) Ferenc pápa természetesen postafordultával megadta az engedélyt. Amikor nagyon agresszívvá válik a támadás, és minden összeomlani látszik, a Jóisten olyan váratlan segítséget küld, hogy a támadás szégyenül meg.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés ideje már eddig is sok kegyelmi ajándékot hozott. Ilyen volt az Úrnapja előtti szombaton tartott világméretű szentségimádás. Az Úrnapjának méltó megünneplése ide helyeződött és nem csupán a körmenetre, ami sok helyütt már csak egy olyan performance lett, amit a pogányok nem értenek, félrehúzódnak tőle és nem kérnek belőle. Jézust előbb a saját életünk tanúságtevésével kell az ember közé vinni, és csak utána jöhet a látványos körmenet.

Az Úrnapjának logikus időpontja a nagycsütörtök lenne. De akkor az Egyház gyásza kerül előtérbe. Az Eucharisztia olyan nagy kincs, hogy előbb-utóbb egy külön ünnepet kért magának. Az ünnep először Lüttichben jelent meg, 1247-ben. Boldog Jolán lüttichi apáca magánkinyilatkoztatását Róbert püspök felkarolta és egyházi ünneppé tette. A világegyházba 1264-ben IV. Orbán pápa vezette be, aki pápasága előtt lüttichi főpap volt.

Közép-Európában alakult ki a körmenetnek az a formája, hogy négy oltárt készítenek a templomon kívül és a négy világtáj felé áldás adnak. A világ sok táján van körmenet, de nem ismert a négy oltáros liturgikus forma.

„Ne szabályokban raboskodjék, az élő áramokhoz igazodjék a lélek és a test.”

Ha imádkozva rendet teremtesz önmagadban, e benső rend, mely a nagy renddel örökre összecseng: ez a menny. Ha nem teremtesz rendet önmagadban, gomolyogsz az alaktalan zűrzavarban: ez a pokol.”                                                                        (Weöres Sándor: Füves könyv)

Roger Schutz: Egyedül az Eucharisztia tud természetfeletti erőt és képességet adni nekünk, hogy megvalósítsuk az egységünket a földön a keresztények között, mert az Eucharisztia eszköze és egyúttal létrehozója a valódi egységnek. Egzisztenciális igazság, sorsunk helyes irányulása rejlik ebben a felismerésben. Az egység szentsége értünk adatott, hogy megszűnjön bennünk és körülöttünk a szakadás minden csírája.

Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Péld 8,22-31: Amikor az emberek még gyalog jártak, a természetben éltek és volt érzékük a bölcseletre, vagyis az elmélyült önálló gondolkodásra, Isten is közelebb lévőnek tűnt. Jobban ráláttak a dolgok lényegére, és Isten jelenlétére. A Példabeszédek Könyve arról ír, hogy nem a véletlen mindaz, ami van, hanem Isten végtelen bölcsessége rejlik a teremtés kezdetén. Ha ezt a bölcsességet felismerjük és vele együttműködünk, beleállunk a teremtés gyönyörű folyamatába, ellenkező esetben beszűkült értelmű, duzzogó vesztesként kimaradunk belőle.

SZENTLECKE: Róm 5,1-5: Miközben az emberiség mindig vágyott az Isten barátságára és szeretetére, Jézus eljöveteléig nem találta meg a hozzá vezető biztos utat. Bár ezek az emberek sokkal inkább hozzájutottak a kegyelemhez, mint azok, akik ismerhetnék ugyan Jézust, de elutasítják a vele való kapcsolatot. Szenvedésük még inkább eltávolítja őket Istentől, és a szenvedés magányában elvesznének, ha az Egyház nem gondoskodna róluk. A Jézussal együtt élő ember számára viszont a kikerülhetetlen szenvedés is biztos út Isten felé. Azon az úton sem torpan meg, mert a szenvedést legyőzi az Istennel való találkozás vágya. Felismeri, hogy a szenvedés az emberek közötti testvériség megerősödésének is eszköze lehet. Általában a magányos szenvedő lesz öngyilkos.

EVANGÉLIUM: Jn 16,12-15: Jézus ezúttal is a Szentháromság belső egységéről beszél. Nagyon komolyan kell vennünk azt a kijelentését, hogy nem érthetjük meg őt, sőt félre is érthetjük, ha csupán emberi okoskodással és nem a Szentlélek vezetésével közeledünk hozzá. Azért adja az Egyházat és küldi a Szentlelket, hogy ne beszűkült emberi vágyainkat és lehatárolt képességeinket vetítsük ki Őrá, hanem a Szentlélekkel megerősítve, az Egyház küldetésében való folyamatos jelenléttel ismerjük fel Őt. Beszél Jézusról a szociológus, a vallástörténész, az újságíró, a keresztény értékrendet védelmező politikus, a maga módján vallásos, elkényelmesedett keresztény – és mindahányan sötétben tapogatóznak. Csakis a Szentlélekre bízva magunkat indulhatunk meg Jézus valódi ismeretének egész életünket megváltoztató kalandjára. A Szentlélek nélkül Jézustól saját vágyaink és elképzeléseink beteljesítését fogjuk elvárni.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Uram, mi Urunk,  *  mily csodálatos a te neved az egész világon.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szentháromság vasárnapja van. A 11. évközi hét kezdődik. Jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe, Úrnapja. Ma, június 16-án adunk hálát az elmúlt tanévért. Mivel várhatóan sem a gyerekek, sem a szüleik, sem a tanárok nem lesznek jelen, át kell éreznünk az Egyház egyik fontos feladatát, a helyettesítő helytállást.

Június 16-án, vasárnap délután 16 órától a sárisápi plébánia udvarán családos összejövetelt szervez a Képviselőtestület a tanév vége apropóján. Legfeljebb egy kis süteményt lehet hozni, de enélkül is bátran jöjjön bárki.

Június 22-én, az Úrnapja előtti szombaton 16 órától 19 óráig tartjuk azt a szentségimádást, amellyel bekapcsolódunk a magyar kezdeményezésre létrejövő és az egész világot megszólító szentségimádásba. (17 órától 17.30-ig házasságkötési szertartás lesz!)

A mogyorósbányai ministránsok szombati kirándulásának támogatásáért köszönet a helyi Önkormányzatnak és a Polgármester úrnak.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 16-23.) V: A zungói áldozatokért; H: (…..); Sz: (….); P: + Zsiros Jánosné, szül.: Wágner Mária (gyászmise); V: Hálából

A keresztény élet valójában csak az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való tudatos, eleven kapcsolatban találja meg mély jelentését és értelmét. Csak így tud az Egyházzal teljes közösséget megvalósítva belépni Jézus tanújaként a világba. Alapvetően szükséges tehát, hogy megértsük a keresztvetést és azt teljes átéléssel tegyük. Isten szeretete tesz bennünket üdvösségre meghívott teremtményekké. Jézus hozta vissza nekünk az egyszer már elveszített isteni életet. Mégpedig az élete feláldozása árán. A Szentlélek adhatja meg nekünk, hogy átérezzük az Atya iránti szeretetünket és tudjunk arról beszélni, már az első randevún is. A Szentlélek adhatja meg nekünk, hogy bátran megvalljuk a Jézussal való kapcsolatunkat, és elmondjuk azt az örömünket, amelyet a tőle kapott ajándék ébreszt bennünk. A Szentlélek tesz bennünket képessé arra, hogy kilépjünk az önápolgató, köldöknéző kereszténységből, és az egyetemes felebaráti szeretet útján együtt haladjunk Jézussal.

Lelotte: Szentháromság egy Isten! Mi, a Te teremtményeid nem maradtunk egyedül ebben a világban. Köztünk vagy, mint a család feje az övéi között. Atyánknak szólíthatunk és gyermekidnek tudjuk magunkat. És Te, Urunk, Jézus Krisztus, eljöttél közénk, hogy megmutasd nekünk az igazi emberi élet példáját, és kitartó reményt adtál nekünk küzdelmeink közepette. Isten létedre barátunkká, sőt testvérünkké lettél. S Te, Szentlélek, isteni szeretet, aki az Atyát és a Fiút összekötöd, a mi ajándékunk lettél, hogy lángra lobbantsd fásult szívünket Krisztus szeretetére és szolgálatára, az emberek testvéri egyetértésének előmozdítására.

P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: Jeruzsálemben az ünnep miatt összesereglett tömeg különleges élmény hatása alá került. Az apostolok tanúságtevését Jézusról mindenki úgy hallja és érti, mintha a saját anyanyelvén szólna. Voltaképpen erről is volt szó. Jézus örömhírét minden ember a lelke mélyén mintegy kicsírázásra váró magként hordozza, s e mag várja, hogy sarjadni kezdjen. Üdvözítőnk tanúságtevőktől tette függővé az örömhír terjedését, a mag kicsírázását. Ha nincsenek tanúságtevők, akkor átalakulhat az örömhír önmagukat hirdető guruk piaci termékévé.  

SZENTLECKE: Róm 8,8-17: Szent Pál szóhasználatában a test szerint élő ember az, akiben nem lakik Isten Szentlelke. A test szerint élő ember olyan időtávlatra rendezkedik be, amilyet a teste kibír. Olyan szellemi vágyai vannak, amilyet elakadt élete diktál. A test szerint élő embert a biológiai folyamatok irányítják. Mivel küldetését nem az Istentől veszi át, saját sérült valójához akarja igazítani a világot. Akit Isten Lelke éltet, az Isten gyermeke és nem a szolgaság foglya. A szolgaságba az a „szabadság”, amelyet Istennel szemben alakítunk ki.  

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-23: A tanítványok látták az Urat. Találkoztak vele. Mindannyiunknak fel kell tennünk a kérdést: Találkoztam-e már valamilyen formában az Úrral, s egyáltalán akartam-e már találkozni vele? Csak a találkozás tesz bennünket hiteles tanúkká. S csak a találkozást követően tudjuk elkezdeni a küldetésünket ebben a világban, ami több, mint csupán jól érezni magunkat. Különleges képességet is adott Jézus a tanítványoknak. Megítélhetik a Szentlélek erejében, hogy mely bűnbánó és gyógyuló mellé kell odaállniuk. Aki úgy akarja jobbítani és megváltoztatni az Egyházat, hogy elveti a szentségi gyónást, az nagy sötétségben bolyong, bármilyen szellemi világosságra is hivatkozik.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,  *  újítsd meg a föld színét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Pünkösd vasárnapja van. A Szentlélek kiáradásnak, az Egyház születésnek ünnepe. A mai nappal lezárul a húsvéti idő. Hétfőtől a Regina coeli laetare helyett ismét az Úrangyalát imádkozzuk. A szentmisében már csak az Evangélium előtt mondunk alleluját. A litánia antifónája pedig a Hozsanna 207-es vagy 208-as éneke. A húsvéti szentgyónást jövő vasárnapig, azaz Szentháromság vasárnapjáig lehet elvégezni.

Június 10-én, Pünkösdhétfőn Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz szentmise. Kedden, június 11-én Mogyorósbányán este nem lesz szentmise. Pénteken A mi Urunk, Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe lesz. Jövő vasárnap június 16-án Szentháromság vasárnapját ünnepeljük. Június 23-án lesz Úrnapja.

Jövő vasárnap, június 16-án, Szentháromság vasárnapján adunk hálát Istennek a most lezáruló tanévért Mogyorósbányán és Sárisápon is.

Június 22-én, az úrnapja előtti szombatot főpásztorunk kérésére szentségimádást tartunk, hogy ne csak külsőségekben, de lelkileg is felkészüljünk az Eucharisztia ünnepére és a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Idén már nemcsak az összmagyarságot, de a világ valamennyi elérhető katolikusát is hívja a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő csoport a június 22-i szentségimádásra. Nálunk Sárisápon 16 órától 19 óráig tart.

A mogyorósbányai ministránsok kirándulása június 15-én, szombaton lesz Pilisszentkeresztre. 11 órakor indulunk a templom elől és 16 órára érkeztünk vissza. Megnézzük a szurdokot és a sziklakápolnánál hálát adunk az elsőáldozásért. Ételt, italt mindenki hozzon magával.

A nyári hittanos napközis tábor az óvodásoknak és az alsósoknak a plébánián július 1-jén kezdődik és július 5-én zárul. A leveleket megkapták az óvodások és az alsósok, várjuk a jelentkezéseket.

Június 8-án, szombaton részt vettünk az egyházmegyei ministráns focibajnokságon Budapesten. A sárisápi gyerekek a korosztályukban ezüstérmesek lettek. Három meccset megnyertek és csak egyet veszítettek el. A szülők nevében is köszönöm, hogy Kollár Tamás és Krisztina két kocsival is segítették a gyerekek utaztatását.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 9-16.) V: pro populo; H: (….); Sz: (….); P: + Kajtár István és + felesége: Szilvágyi Rozália és szeretteik; V: A zungói áldozatokért

Edit Stein: Uram! Kicsiny gyermekként szeretnék járni utaidon. Vakon: nem is fontos, hogy terveidet ismerjem. A világosság Atyja vagy, s az én Atyám. Ez elég nekem. Vezess, akár vak éjszakán át, tudom, hozzád érkezem.

Urunk mennybemenetele

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: A tanítványoknak arról a Jézusról kell tanúskodniuk a föld végső határáig, aki megváltott bennünket, visszatért a mennybe és újra eljön az idők végeztével, hogy helyreállítsa az Isten országát, s benne helyet adjon övéinek. Nem úgy állítja helyre Isten országát, ahogy a zsidók gondolták, hanem sikerre viszi a teremtő Atya tervét, melynek minden ember részese lehet. A tanítványok a Szentlélek keresztségében ismerik fel Jézus minden szavának és cselekedetének értelmét, s a Szentlélek keresztségében részesítik azokat, akik hozzájuk csatlakoznak. A keresztség kegyelmi közösséget hoz létre Jézussal és az apostolokkal, részesít az Egyházra bízott ÉLET-ben, és meghív Isten teremtő társának.

SZENTLECKE: Ef 1,17-23: Szent Pál imája az ember felemelkedésének titkáról szól. Az ember és az emberiség minden baját abban ismerhetné fel, hogy nem öltözik bele Krisztus örökségébe, a megváltottság szent ajándékába, és nem az Egyház szolgálatába lép, hanem az egyházellenes erők bűvkörébe kerül. Ahol nagyon hamis, de legalábbis fogyatékos az élet teljes megragadásához szükséges szeretet.

EVANGÉLIUM: Lk 24,46-53: Idén Lukács evangéliumának segítségével elmélkedhetjük át a mennybemenetel misztériumát. Lukács a Jézus feltámadása utáni jelenéseket egyetlen napba sűríti, mintha a nap végén már meg is történne a mennybemenetel. Lukács talán 63-ban írja az evangéliumát, amikor Pál az első római fogságában volt, s ő kitartott mellette. Talán a római keresztények számára állította össze a szent iratot. Lukács később leírja a Pünkösdkor született Egyház lendületes életkezdését, a Szentlélek rendkívüli hatását és Szent Pál hősies missziós útjait. Ez az irat valószínűleg 85-ben már elkészült. Mindenféleképpen az evangélium után. Ebben már arról tanúskodik, hogy Jézus a feltámadása után még negyven napon át sokaknak megjelent, mint ahogy ezt Szent Pálnál is olvassuk (1Kor 15,6): az apostolok után, később megjelent egyszerre még 500 testvérnek. Ezeket az értesítéseket ma már nehéz összhangba hozni. A tény azonban egyértelmű. Jézus a mennybemenetele előtt többeknek megjelent. Meghagyta az apostoloknak, hogy várják a Szentlelket, majd a Szentlélekkel megkeresztelkedve, hirdessék az evangéliumot az egész világon. Váljék tapasztalattá, hogy Jézus nem elhagyott bennünket, hanem más formában van jelen a számunkra az idők végezetéig. Mégpedig abban a formában, amelyben felismerve és befogadva őt örök élet árad a világra.         

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjongás közt ment föl Isten,  *  Az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Urunk mennybemenetelének ünnepe van. Jövő vasárnap lesz pünkösd.

Ma, június 2-án 9 órai kezdettel elsőáldozás van Mogyorósbányán. Négy mogyorósbányai gyermek és egy sárisápi lesz elsőáldozó.

Június 8-án, szombaton egy sárisápi hittanos csapattal részt veszünk a budapesti ministráns focikupán. Reggel ½ 8-kor indulunk a plébánia elől. Az esemény előre láthatólag 14 óráig tart Havannatelepen. Élelmiszert mindenki hozzon magával.

Június 17-én hétfőn a mogyorósbányai ministránsokkal – köztük a négy elsőáldozóval – Pilisszentkeresztre kirándulunk. 10 órakor indulunk a plébánia elől. Végigjárjuk a szurdokot, majd a csodaforrásnál lévő sziklakápolnához is elmegyünk. Ott hálát adunk az elsőáldozásért és további kitartást kérünk. (A program csak jó idő esetén tud megvalósulni.) Élelmiszert mindenki hozzon magával. 16 órára érkezünk vissza Mogyorósbányára.

Június 8-tól Annavölgyben már 18 órakor kezdődik szombatonként a szentmise. Mogyorósbányán pedig június 11-től szintén 18 órakor kezdődik a keddi szentmise.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki előkészületként június 22-én, Úrnapja előtti szombaton Egyházmegyénk templomaiban szentségimádás lesz. Mi is karoljuk fel ezt az eseményt és szervezzük meg minél nagyobb részvétellel. Sárisápon 16 órától 19 óráig egymást válthatják a közösségek (Rózsafüzér Társulat, énekkar, családok). Az Úrnapjának előkészítésében így nem csupán a külsőségekre helyezzük a hangsúlyt, hanem lelkileg is ráhangolódunk az Eucharisztia nagy ünnepére, a misztérium mélyebb befogadására.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 2-9.) V: + Krisztina; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: + Gregor János és szerettei; V: (….)