Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 15,1-2.22-29: A pizídiai Antiochiában gondot okoz, hogy az apostolok megbízatása nélkül viszik néhányan az emberek közé az Evangélium örömhírét. S ez így inkább emberi elképzelést közvetített, mint a Jézus Krisztusról való hiteles tanúságtevést és az Ő egyetemes üdvözítő szeretetét. Az apostolok a megkeresztelkedéshez nem kérnek még teljes hitismeretet a pogányoktól és felmentik őket a körülmetélés kényszere alól. Nem arról van szó, hogy a kereszténység megelégszik a minimális erkölcsi elvárásokkal, de a kezdeti lépések segítéséhez megértő türelem kell, és nem annak a szintnek a kihirdetése, ahová hosszú, belső megtérési folyamattal lehet csak megérkezni.

SZENTLECKE: Jel 21,10-14.22-23: A mennyország különleges, allegorikus leírását olvashatjuk, melynek valamiképpen előképe kell legyen az Egyház, a mennyből alászállt szent Jeruzsálem. A városnak nincsen szüksége Napra, mert az Isten dicsősége és a bárány fényessége ragyogja be. Szent XXIII. János nem azért hirdette meg az aggiornamento-t, az Egyház ablakainak kitárását a világra, hogy az Egyházban beáramoljon a liberális világ fényessége, hanem éppen fordítva: az Egyházból kiáradjon a világra Isten ragyogása és a szeretet világossága.

EVANGÉLIUM: Jn 14,23-29: Igen sokan az Egyházban új tanítást hirdetnek. Ezzel csak az egyik probléma az, hogy apostoli megbízatás nélkül teszik, a másik és nagyobb probléma viszont az, amit Jézus jelez az utolsó vacsorán. Aki nem szeret engem, bár rám hivatkozik, de mégsem az én tanításomat hirdeti, hanem csupán a sajátját. Ahhoz, hogy valaki az én nevemben szóljon, szeretettel el kell, hogy fogadjon engem, mondja Jézus. (vö.: Jn 14,23k) Sokan úgy magyarázzák az Egyházat, hogy nincsen Jézussal ima- vagy szentségi kapcsolatuk. Ennek ellenére Jézusra hivatkoznak, amikor feminista, gender és abortuszpárti, CEU-n végzett „katolikus teológusként” kritizálják az Egyházat. Szeretnék, ha az Egyház őket igazolná. Ha pedig nem, akkor szeretnék, ha az Egyház megszűnne. A lelkek megkülönböztetésének képességéhez vagy tudományához tartozik, hogy világosan felismerjük, ki az, aki Jézus iránti szeretetből és az Egyház küldetésének elősegítése érdekében szól, és ki az, aki illetéktelenként, ostobán vagy romboló szándékkal. Mindössze a doktori címére hivatkozva, de nem a Krisztustól kapott egyházi megbízatására és a tabernákulum előtt átelmélkedett adorációira.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Magasztaljanak, Isten, a pek,  *  minden nemzet áldjon téged.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Ma van a tömegtájékoztatási világnap. Ezen a héten pénteken este elmarad a szentmise. Ünnepélyes májusi litániát (szentségimádással) szerdán tartunk.

Jövő vasárnap, június 2-án, Urunk mennybemenetelének ünnepén Mogyorósbányán elsőáldozás lesz. Négy mogyorósbányai és egy sárisápi gyermek lesz elsőáldozó.

Keresztelések: június 1. (Annavölgy): Németh Nolen István; június 2. (Sárisáp): Nagy Zente Csaba Péter; június 9. (Mogyorósbánya): Robotka Zoltán János; június 16. (Sárisáp): Varga Gellért; június 22. (Sárisáp): Dobos Hunor István; július 7. (Sárisáp): Mali Marcell

A keresztelés felelősségteljes, lelkiismeretes cselekedet a szülők részéről. Lényegesen nagyobb esélyt adnak gyermeküknek a boldog életre. Isten oltalmába és az Egyház imáiba helyezik őt. Idén elkezdtünk kis közösségben imádkozni településünkért. Ezeket a kereszteléseket már az ima eredményének is betudom. Folytatódjék az előrelépés a hitoktatás iránti nagyobb nyitottság terén is.

Házasságkötések: május 25. (Sárisáp): Nagy Róbert – Takács Edina; június 22. (Sárisáp): Radeczky Zoltán – Balogh Barbara.

Minden emberi élet bölcsője a család. A szentségi házasságban a férfi és a nő megszentelik egymást, életadó és életet megtartó szülőkké válnak a gyermek számára. Szentségi házasság nélkül az „ahogy esik úgy puffan” elv érvényesül.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 26. – június 2.) V: + Ligeti Ferenc és + szülők; H: (….); Sz: (….); P: (––); V: + Krisztina

Farkas István piarista: Az állatok nem ismerik a szépet, a jót és az igazat, egyedül a szeretet érzékelik és hálásak érte. Az ember azonban érzékeli és igényli mind a négyet, s nem tud kibontakozni a szép, a jó és az igaz ismerete és szeretete nélkül. A nevelés kulcskérdése, hogy miképpen vezetjük rá gyermekeinket a szép, a jó és az igaz ismeretére, és a szeretet hatalmának felismerésére.

Az Egyház Krisztus titokzatos Teste. Ezzel a Testtel nem kerülhetek valóságos kapcsolatba, ha nem érintem meg a szegények meggyötört testében magát Jézust, aki éppúgy jelen van a szegények meggyötört testében, mint az Oltáriszentségben. De éppúgy jelen van az abortált magzatok testében is. (Ferenc pápa és XVI. Benedek pápa gondolataiból.)  Európában évente 1,8 millió abortuszt végeznek. Magyarországon két élve született gyermekre jut egy abortusz. (Pár éve még minden második gyermeket abortáltak.) Európának a gazdaság működtetéséhez és a megszokott jólét (kényelem) fenntartására évente 1 millió migránsra (értsd: olcsó munkaerő) van szüksége. A nyugati politikai elit ezeket az embereket nem önmagukért, hanem a hasznukért szereti. Ha valóban szeretnék ezeket az embereket, akkor a szülőföldjüket, családi otthonaikat nem bombázták volna le.

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 14,21-27: Emlékezzünk az előző vasárnapok olvasmányrészleteire. Jeruzsálemben az apostolokat a főtanács elé állították. Miután megvesszőzték őket, hálát adtak Istennek, hogy Jézusért gyalázatot szenvedhettek. Cezáreából hazatérve Péternek igazolnia kellett az apostolok előtt, hogy miért fogadta be az evangélium közösségébe a pogányokat. Őrájuk is leszállt a Szentlélek, és megadta nekik az üdvösségre vezető bűnbánatot. Pál és Barnabás Pizidia és Pamfilia tartományban megtapasztalták, hogy Isten a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. Péter és Barnabás nem áltatta az új megtérőket: „sok szorongattatás közben kell bejutnunk az Isten országába”.

SZENTLECKE: Jel 21,1-5: A Jelenések könyvének diadalmas zárótétele a mennyből alászálló új Jeruzsálem. Leszáll Isten hajléka az emberek közé. Ami volt elmúlt, valami új valósul meg. Isten mindent újjá alkot. Az igazak nagy megpróbáltatások közepette haladtak a történelemben, hiszen mindig jelen volt az az erő, amely meg akarta másítani Isten végtelenül bölcs és megmásíthatatlan tervét. Ám a történelemben minden gőgös, önerejével hivalkodó emberi erőfeszítés végülis elbukott, megszégyenült. Isten azonban a létteljességét ajándékozza azoknak, akik hűségesek maradtak őhozzá.  

EVANGÉLIUM: Jn 13,31-33. 34-35: Jézus akkor beszél saját győzelméről, diadaláról, megdicsőüléséről, amikor elindul a halálba. Most dicsőül meg az emberfia, mondja, mihelyst Júdás kilép a sötétségbe. Az emberek általában másfajta megdicsőülést keresnek: sikert, elismerést, ünneplést. Minél inkább kisstílű valaki, minél sérültebb az emberségében, annál nagyobb szükségét érzi az érdem nélküli megdicsőülésnek. Nélküle még inkább összezuhan. A valóban nemes lelkű hősök, a kiváló tudósok és alkotók azonban mindig kimondják: Soli Deo gloria! Egyedül Istené a dicsőség. Isten pedig megosztja velünk az Ő dicsőségét, ha nem másutt, hanem csak és kizárólag nála és benne keressük. Nekünk is úgy kell gondolnunk a földi életünkre, hogy amikor kifelé tartunk belőle, a megdicsőülés felé haladjunk. Ehhez azonban egy tapodtat sem szabad elmozdulnunk Jézustól. Szívünk, lelkünk, értelmünk, akartunk formálója Ő legyen. Ha nem így van, saját magunk dicsőségét fogjuk keresni és ünnepelni, és abba előbb-utóbb csúfosan belebukunk. (Sokan azért akarják a polgári temetést, mert nem hiszik azt, hogy Istennél megdicsőülhetnek, ezért egy megdicsőítő utolsó földi ünnepet rendelnek maguknak.) János apostol azt írja, hogy az igazság szabaddá tesz. (Jn 8,32) Korunk önmagát csináló embere megfordította: a szabadság tesz igazzá. Szabaddá tette magát Istentől és haláltáncba kezdett. Kiürültek a templomok, mert az ember nem Isten dicsőségét, hanem a saját hamis dicsőségét ünnepli. Sokkal többet remél a bankok kölcsöneitől, mint az Eucharisztiától, mert nem látja meg benne Isten végtelen szeretetét és mindent megújító ajándékát.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Istenem és királyom, magasztallak téged,  *  szent nevedet áldom örökkön-örökké.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 5. vasárnapját ünnepeljük. (I. zsoltárhét)

Mások felé forduló szolgáló szeretet nélkül nincsen plébánia és nincsen krisztusi közösség. A plébánia megújuló karitász élete megújítja a Jézussal való kapcsolatunkat is. Május 19-én és 26-án és a közbeeső héten várjuk a templomba azokat az adományokat, amelyekből pünkösdi szeretetcsomagot állít össze a plébániai karitászcsoport a rászorulóknak. Mindenki hozzon egy tartós élelmiszert. Fontos tudni, hogy a karitász feladatát nem a karitászcsoport végzi, hanem ők koordinálják és szervezik az egész plébániai közösség karitatív tevékenységét.

Szent Antal-persely. Szent Antal a nehéz és reménytelennek látszó ügyek közbenjárója, segítője. A Szent Antal-perselybe gyűlt adományok javarésze általában a szegények támogatására fordítódik. A mi képviselőtestületünk is úgy döntött, hogy a Szent Antal-perselybe helyezett adományokat teljes egészében a karitatív feladatokra szánjuk.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 19-26.) V: Hálából. 25 éves házassági évforduló (dr. Kollár Sándor és Borsos Mária); H: (….); Sz: + Vitek Jánosné, szül. Kurinyecz Ilona és szerettei;

P: + Kreisz István; V: + Ligeti Ferenc és szülők

Seregély István érsek: Jézus legfőbb tanítása és útmutatása a szeretet. Ez a kereszténység alapja is. Mindig Jézusra szegezzük a tekintetünket, hogy a szeretetben való gyengélkedésünk ellenére új erőre kapjunk, legyen erőnk a megbocsájtásra, bocsánatkérésre és megújulásra. Az Egyház Jézus szeretetéből fakadó ajándék. Az az édesanya, aki gondoskodik rólunk, tanít bennünket az isten- és emberszeretetre. Nem az a feladatunk, hogy kitaláljuk az Egyházat, hanem az, hogy megtaláljuk. Az emberséget sem kitalálni kell magunknak, hanem felfedezni magunkban. A család értéke is háttérbe szorul, ha emberi elképzelések mentén akarjuk megcsinálni és nem Istenre figyelve akarjuk Istentől eredő ajándékként átvenni. A polgári házasságkötéssel mindenki maga akarja megcsinálni a családját. Látjuk, miként megy. Ellenben a szentségi házasság azt jelzi, felismertük, a család csak Isten szeretetében tud kifejlődni.

Radó Polikárp: Az önmagában nem elég, ha keresztényként ruhát, pénzt, tanácsot adunk a felebarátainknak. Az is nagyon fontos, hogy megérezzék, mi őket magunkkal egyenrangúnak látjuk.

Minden választás közeledtével elkeseredünk a közéleti hangnemtől, a politikusaink többségének neveletlenségétől, az emberi méltóságot csak szólamokban hangoztató magatartásuktól. Úgy esnek egymásnak, mint két futballcsapat ultrái. Látszik, hogy az egyes emberek és emberi közösségek sok-sok gonddal küzdenek, amit önmaguk nem képesek megoldani. A keresztény ember azáltal nyújt segítséget e lelki sivárságban, hogy párbeszédet kezdeményez, mindvégig higgadt marad, és rávetíti az Evangélium fényét a megoldásra váró feladatokra, felhívja a figyelmet arra, hogy Jézus a mai kornak is orvosa.

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 13,14.43-52: Két Antiochia. A szíriai Antiochia a kereszténység egyetemességének egyik bölcsője, a piszídiai Antiochia pedig a kereszténység és a zsidóság hosszú történelmi szakításának és egyben a pogányok felé nyitásnak az egyik állomása. Szent Pál első missziós útján járt a piszídiai Antiochiában. (47-ben és 48-ban)

SZENTLECKE: Jel 7,9.14-17: A világ általi üldözés és az isteni vigasztalás zarándokútján halad előre az Egyház. A történelem a jó és a rossz küzdelme, tanítja a Jelenések könyve. A gonoszság képes vonzóvá tenni és úgy ajánlani magát, hogy elrejti, milyen jövőbeni rombolást okoz. Ezért nagy szükségünk van a tiszta szívre, józanértelemre, és bölcs pásztorokra, mindenekfelett pedig Jézusra.

EVANGÉLIUM: Jn 10, 27-30: Kik azok, akik hallgatnak Jézusra és nem tántoríthatók el az igazságtól? Kik azok, akik értik a világ dolgait és helyes utat mutatnak? Azok, akiknek a szíve teljesen Jézusra van hangolva, ezért képesek állandóan felülvizsgálni álláspontjuk helyességét.   

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Mi az ő pe vagyunk,  *  és legelőnek nyája.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 4. vasárnapját ünnepeljük. Ma van a papi és szerzetesi hivatásokért való könyörgő nap, a Jópásztor vasárnapja.

Kedden, május 14-én Mogyorósbányán, május 15-én Sárisápon elmarad az esti szentmise.

Csütörtökön képviselőtestületi gyűlés volt a plébánián a karitász-csoportunk tagjainak jelenlétével. Megköszönve Gregor Jánosné sok éves lelkiismeretes munkáját, amellyel a karitászmunkát segítette és szervezte, lemondását követően új vezetőség állt fel: Tapasztó Istvánné, Juhász Lajosné, Pfluger Istvánné. A plébániai közösség segítse a munkájukat. A karitász feladata csöndes, de folyamatos jótékonykodás. Nem a magunk elismertetéséért tesszük, hanem mert Jézus küld bennünket, s közben nem tudja a jobb kéz, mit tesz a bal. Hálára és köszönetre az embereket mindig Isten felé irányítjuk, és az imádságot javasoljuk.

A plébániai karitász nem jótékonykodik csupán, mert erre bármelyik társadalmi civil szervezet, felekezet vagy szekta magas szinten képes. A plébániai karitász úgy jótékonykodik, hogy közben Jézusról tesz tanúbizonyságot. A plébániai karitász nem maga végzi a jótékonykodást, hanem szervezi az egész plébániai közösség karitatív feladatait. A plébániai karitász nem lehet egy-egy személy vagy egy kis csoport projektje és nem lehet az önkormányzat egyik civil szervezete. Az évi két élelmiszergyűjtés valamennyi hívő szívügye kell legyen. Nem az önkormányzattól fogadunk el pénzt élelmiszervásárlásra, és nem azoktól gyűjtünk, akik felé az Egyház önzetlen szeretetéről kellene tanúságot tennünk, hanem minden hitvalló katolikus maga forduljon személyesen rászoruló embertársai felé.  Mivel az idei húsvéti gyűjtés nem lett kellőképpen megszervezve, Pünkösdre áttettük az egész közösséget megmozgató gyűjtést. Mindenki csak egy dolgot hozzon. Egy liszt, egy rizs, egy olaj, vagy egy cukor, stb. A gyűjtés időpontja: húsvét 5. és 6. vasárnapja (május 19-26.)

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 12-19.) V: + Lukács József atya; H: + Zsolnai Vilmos és neje, Kókai Erzsébet és + szülők; Sz: (––); P: + Vibling József (2. évf.) V: Hálából. 25 éves házassági évforduló (dr. Kollár Sándor – Borsos Mária)

Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 5,27-41: Mindig volt és ma is van a világban egy olyan hatalmi elit, amely képesnek, sőt elhívatottnak érzi magát az emberiség irányítására. Az apostolok korában ilyen volt a főtanács és a szadduceusok pártja. Az apostolok azonban megkapták a Szentlélektől azt a kegyelmet, hogy tisztán és világosan látnak: ami valóban kell az embernek, azt kizárólag Jézus tudja adni. Az apostolok tudták, hogy az Isten felé vezető utat az alázatos Jézus mutatja, és nem a hatalomba öltözött öntelt, autonóm emberi igyekezetek.

SZENTLECKE: Jel 5,11-14: A jövőt feltáró hétpecsétes könyv felnyitása előtt János apostol előtt feltárulkozik az emberi történelem valódi erővonala. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy minden hatalom, dicsőség és áldás tőle áradjon ránk. Hány és hány gyenge lelki intelligenciájú ember szeretné elbitorolni Jézustól ezt a kizárólagos képességét, és kihirdeti, hogy ő maga, gyenge emberi adottságaival képes Jézust helyettesíteni. A Beatles együttes tagja, John Lennon 1966-ban kijelentette, hogy a kereszténység haldoklik, és ők népszerűbbek, mint Jézus Krisztus. Magyar Bálint kultuszminiszerként azt nyilatkozta, hogy az Internet nagyobb áldás az emberiség számára, mint Jézus. Soros György önéletrajzi írásában bevallotta, hogy egy időben komolyan elgondolkodott azon, hogy talán ő az isten. Tudjuk, hogy az emberi túlerőlködések hova vezettek a történelemben, mint ahogy azt is tudjuk, hogy Jézus befogadása miképpen változtatja meg egy ember életét, és miképpen kezdi őt hiteles emberré formálni.

EVANGÉLIUM: Jn 21,1-19: A Jézus feltámadása utáni események leírásában az evangéliumokban nyomát sem találjuk a mitológiákra oly jellemző hatásos elemeknek. (Bezzeg, az apokrif evangéliumok éltek a mitológiai hatáselemekkel.) Itt minden realisztikus, maga az élet kezd működni a legtermészetesebb formájában, de a háttérben egy biztos reménnyel. Találkozunk azonban érett szimbólumokkal. A százötvenhárom hal például az egész emberiséget jelképezi. Az ókorban ugyanis ennyi hajfajtát ismertek. Jézus jelzi, hogy csak az Egyházon keresztül és csak a krisztushívők által tud kiáradni az az áldás és igazság a világra, amelyre minden embernek szüksége van. Senkitől sem zárhatjuk el ezt az igazságot. Egyre gyakrabban halljuk az európai politikai elit tagjaitól, hogy minden vallást hasonló mértékben kell elismerni. Ezt mondják azok, akik egyetlen valláshoz sem kötődnek. Nem beszélhet a nők jogairól és a gyermekek általános jogairól az, aki elhagyta feleségét és gyermekeit. Nem lehet ugyanúgy kötődni a szomszéd feleségéhez, mint a sajátunkhoz. Ha a krisztushívő a Jézushoz való hűségében megtapasztalta, hogy miképpen teljesedik ki benne az emberlét, akkor hiteles üzenettel tud a másvallású emberek felé fordulni. Mindegyik evangélium Jézus missziós parancsával zárul. Nem érti Jézust, nem érti az Egyházat és az Eucharisztiát az a keresztény, aki nem akarja feltárni a Jézusban megtapasztalt élet hitelét, igazságát és természetes erejét másoknak. De Jézust akarja helyettesíteni az a keresztény is, aki elegendőnek véli, ha otthon minden este olvas a képes bibliából az unokájának, de az Egyháztól távol tartja őt.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Magasztallak, Uram,  *  mivel megmentettél engem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 3. vasárnapját ünnepeljük. Ma van az Anyák napja is. Isten éltesse az édesanyákat!

Május 9-én, csütörtökön este 7 órakor a Képviselőtestületet és a Karitász tagjait várom a plébániára megbeszélésre.

Jövő vasárnap, húsvét 4. vasárnapján papi hívatásokért imádkozik az Egyház. (Jópásztor vasárnapja)

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 5-12.) V: Édesanyákért (hálából); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: + Holló Ervin; P: + Üveges József és felesége Skrek Teréz; V: + Lukács József atya

Az anyaság és az atyaság forrása egyaránt az Isten. Annál jobban ki tud teljesedni az anyaság vagy az atyaság egy emberben, minél inkább kiépül az igaz Istennel való személyes kapcsolata. Az Istentől való távolság arányában gyengül vagy erősödik valakiben az anyaság vagy az atyaság érzése és hatása. Vajon miért szeretné korunk legalizálni az anyaság nélküli nőt és az atyaság nélküli férfit? Mert ennek a kornak végzetesen meggyengült a teremtő és üdvözítő Istennel való kapcsolata. A kultúránkat egyre erőszakosabban irányító zajos elit anyaság és atyaság nélküli lett. S önmaga sérülését akarja átszármaztatni másokra is. Ez azonban teljesen ellentétes az ember természetével. A gyermeknek olyan anyára és olyan atyára van szüksége, akikben az anyaság és az atyaság a teremtő és gondviselő, irgalmas és üdvözítő Istenből táplálkozik. Egyre több anya közli gyermekével: Mi nem járunk templomba, mi nem foglalkozunk az Istennel. Sokkal fontosabb tehát az anyák napjának ünnepe, mintsem, hogy azt néhány érzelmes verssel és szép virágcsokorral elrendezhetnénk.

Az élet veszélyes üzem. Mindig is az volt és mindig is az marad. Egykor a háborúk és a pestis nyomán sokasodott az árvák száma, a jelenlegi „békeidőben” az istentelenség miatt. S megdöbbenünk, hogy ma sokkal több az árvaság komplexusával élő gyermek, mint a háborúkat követően. Erről a pedagógusok hosszasan tudnának beszélni. Minden gyermekben hangosan kiált az olyan anya hiánya, akinek az anyasága Istenből táplálkozna.  Régen a társadalom felkarolta az árvákat. Ma a társadalom nem tud arról, hogy árvákat gyárt. Ezért a keresztényeknek egyre nagyobb elkötelezettséggel kell helytállniuk, hogy Mária lelkületével és az Anyaszentegyház gyógyító erejével tudjuk segíteni embertársainkat és reményt adjunk a jövőnek. Ebben az egyik legfontosabb feladat, hogy őszinte szeretettel és befogadó lelkülettel forduljunk azok felé az anyák felé, akik még az Egyház perifériáján álldogálnak.