Szent Család ünnepe

OLVASMÁNY: 1Sám 1,20-22. 24-28: Isten megszabta az anya jogait a gyermekkel szemben, olvassuk a Bibliában (Sir 3,3) A gyermeknek ugyanis az édesanyától az istentiszteletet is meg kell tanulnia. Enélkül olyan hajót bocsájtunk a vízre, amin eleve egy nagy lék tátong. Az édesanya akkor tud teljes felelősséggel odaállni a gyermeke mellé, ha őt Istentől kapott ajándéknak, de nem személyes ajándéknak látja. Gyermekeinket útra bocsájtjuk az örök élet felé. Böjte Csaba nevelőotthonaiban a jelszó: Befogadás, elfogadás, elengedés.

SZENTLECKE: Kol 3,12-21: Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Azt látjuk, hogy a család fennmaradásának és különleges értékké válásának mindenütt az őszintén megélt vallásosság volt az alapja, bármely civilizációban és kultúrában is nézzük azt, térben és időben. Tehát nem csupán a vak hagyomány, hanem az élő és megújuló istenhit tartja meg az embert valóban felemelő értékeket. A keresztény családdal semmit sem tud kezdeni a világ. Zavarában elfordítja tőle a fejét, vagy alattomosan belerúg egyet, mint az iskolában a hülyegyerek a jótanulóba. Az első János levélben olvassuk: „Azért nem ismer minket a világ, mert Istent sem ismeri”. A helyes istenismeret és az ebből fakadó alázatos istenszeretet a feltétele annak, hogy családunk olyan keresztény családdá váljon, amely kereszténységnek boldogan – és nem bután vagy pöffeszkedő önteltséggel – megélt értékeit egyetlen gyermek sem akarja elhagyni. Azok a kisgyermekek, akik szüleikkel együtt, helyes szándéktól vezérelve, az Evangéliumot befogadva, minden vasárnap keresték a szentmisében a Jézussal való kapcsolatot, csodálatosan beleépülnek az Egyházba. Felnőttként pedig sokak támaszai lesznek.

EVANGÉLIUM: Lk2,41-52: A szülői hívatáshoz szükséges az időnkénti megújulás. Ahogy a keresztény élet értékekben való növekedésének alapvető feltétele a rendszeres lelkigyakorlat. Még a legcsodálatosabb édesanyának, Máriának is szembesülnie kellett azzal, hogy anyai hívatása újabb felismerésekre szorul. Nem arról van szó, hogy a kiskamasz kisjézus huncutkodott, felelőtlenkedett vagy önállóskodott egyet, hanem döntő felismeréshez segítette édesanyját.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldogok, Uram, mindazok,  *  akik a te zadban laknak.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szent Család ünnepe van. Ma egyre inkább tudatosulnia kell annak, hogy a keresztény családnak életbevágó küldetése van ebben a világban. S ezt az üzenetet már a gyermeknevelésben is vonzó és lelkesítő módon el kell helyezni. A keresztény család is, miképpen az Egyház is, az Eucharisztikus lelkület által válik gyógyító erővé ebben a világban. Hála Istennek, most már van olyan egyházi iskola, ahol a szülők egy csoportja vállalta, hogy rendszeresen összejárnak szentségimádásra, hogy gyermekeik iskolájának erős lelki hátteret adjanak. Enélkül folyamatos lanyhul a lelkesedés, háttérbe szorul Jézus és kialakul a merő szakmai rutin. A szentségimádás a legnagyobb lelki erőbázisa egy iskolának.

Sárisápon hétfőn 18 órakor év végi hálaadást tartunk. 24 órára kinyitom a templomot, hogy ott énekeljük el a Himnuszt és 10 perces szentségimádással kezdjük az új évet azokkal, akiknek ez igénye. Kedden Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor, Annavölgyben 17 órakor lesz ünnepi szentmise. Jövő vasárnap Vízkereszt ünnepe lesz, a szokásos vízszenteléssel.

Mogyorósbányán január 1-jével szolgálatba lép az új sekrestyés, Herter Márton Józsefné. Megkértem számára főpásztorunktól a szükséges Missio Canonica-t. Álljunk melléje jóakarattal, figyelembe véve azt, hogy munkáltatója nem a hívek egy csoportja, hanem a főegyházmegye, illetve a plébános.

Január 2-án, szerdán az esti szentmise elmarad.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2018. december 30. – 2019. január 6.) V: Az Isten terve szerinti családi életért; H: (….); Sz: (—–); P: + Varga Ferenc, felesége Basovszky Mária és szeretteik; V: (….)

Jean-Marie Lustiger (1981-től 2005-ig Párizs érseke) Azon kisgyermekek életét, akik abortusz vagy az emberek egyéb bűne, illetve betegség miatt nem nyerhették el itt a földön a felelős keresztény nagykorúságot, Isten különleges teremtő szeretete teszi teljessé a mennyben. Akik önhibájukon kívül nem működhettek együtt Isten teremtő tervével, azok teremtését is végig viszi az Isten. Az Egyház közbenjárására nekik is szükségük van.

Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az önmaga után sóvárgó élet fiai és lányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataikat nem ti adjátok,
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem,
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik,
Ahová ti nem látogathattok el még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők,
De ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok,
Mert az élet sem visszafelé nem halad,
Sem meg nem áll a holnapban.
Ti vagytok az íj, amelyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján,
És ő feszít meg benneteket, minden erejével,
Hogy nyilai sebesen és messze szálljanak.
Legyen az íjász kezének hajítása a ti örömötök forrása,
Mert ő egyként szereti a suhanó nyilat,
És az íjat, mely szilárd és megbízható.                         (Kahil Gibran indiai származású angol költő)

Karl Rahner: Add, Urunk, hogy a Karácsony a hit és a szeretet ünnepe legyen mindnyájunknak. Szeressük az Igét, aki testté lett, és szeressük egymást is, hiszen az ember csak azóta tudja igazán szeretni az embert, amióta maga az Isten emberré lett.

Advent 4. vasárnapja / Karácsony

OLVASMÁNY: Mik 5,1-4: Mikeás Izajás próféta kortársa. A prófétai beszéde tipikus. A népet a jog betartására, a szegények gondozására és az istenszeretetre buzdítja. Ezek elmaradása miatt történelmi kataklizmát kell átélnie a népnek, de Isten felemeli azt a szent maradékot, amely tovább viheti és megélheti az emberiség történetében az isteni ajándékokat. Mikeás nem csupán a szent maradék felemeléséről szól, de a Messiás születésének a helyét is megjelöli. S ez nem Júda valamely büszke, fényes városa, hanem a kis Betlehem.

SZENTLECKE: Zsid 10,5-10: A szent író nem azt mondja, hogy eleve céltalanok és haszontalanok voltak a vallási áldozatok, azonban azzá váltak, mert nem vittek közelebb az Istenhez. Erre ma is látunk példát. Amikor egy alázat nélküli helyi csoport kialakítja a maga kedvére a saját vallási rutinját, s az már róluk szól, nem Jézusról, akkor szembe mennek a pappal, az egyetemes Egyház szentségtanával, és felszámolják az adott településen az Egyház jelenlétét. A saját szektás vallási kedvteléseiket élik alázat nélkül, önző módon, s megakadályozzák, hogy az emberek Jézus Egyházának vonzásába kerüljenek.

EVANGÉLIUM: Lk 1,39-45: Az Üdvözlégy Mária imádságunk az angyali üdvözlet szavai után azzal folytatódik, hogy Erzsébet köszönti Máriát. Erzsébet, a boldog kismama, nem a saját öröméről zengedezik, hanem Máriát és magzatát köszönti, áldottnak mondva őket. Erzsébet Jézus jelenlétében megfeledkezik önmagáról és személyes öröméről, mert mindazt, ami Máriával történt, sokkal nagyobb eseménynek ismeri fel. Bizony, így kellene minden édesanyának Jézus hatása alá helyeznie gyermekét. Sokszor halljuk, hogy nem vallásosnak lenni kisebb baj, mint rosszul vallásosnak lenni. A vallást rosszul élve és a vallásra hivatkozva rosszul nevelni a gyermeket, kevesebb eredményt hozhat, mint a vallás nélküli merő humanista nevelés.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Téríts meg minket, Istenünk,  *  ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

Karácsony     * * *     2018. december 25.

OLVASMÁNY: Iz 52,7-10: Isten Szabadítót ad, és ő szabadítást hoz az embernek. Miért nem élik át sokan ezt a szabadulást. Bizonyára azért, mert frusztráltságuk oka közel sem az, miről fennen beszélnek (igazságtalan kormány, romlott emberiség, felborult családi élet stb.) A frusztrációt előidéző ok nem kívül van, hanem belül. S ez az Istentől való elszakadtság. Erdő Péter bíboros rámutatott, hogy az igazi gond nem a szegénység, hanem a magány. Jézus minden embernek társa akar lenni a belső magány és a kilátástalanság legyőzésében. Embertársaink nem csupán udvarias, vigasztaló szavakat várnak tőlünk, hanem az igazi örömhírt is, hogy Jézusban való életünket megosszuk velük.

SZENTLECKE: Zsid 1,1-6: Jézus az idők teljességében jött el. Ez azt jelenti, hogy a történelemnek elérkezett az a szakasza, amelyben Ő már nélkülözhetetlen. Nélküle elveszne az emberiség a maga nagy tudományával és szabad(os)ságával.

EVANGÉLIUM: Jn 1,1-8: Az emberiség kiépítette a maga túlélési stratégiáit, és előbb megnyugtatta, majd jól elszórakoztatta magát a mitológiákkal. Nehéz azt áttörnie Jézusnak. Ezért várja a mi elkötelezett, együttműködő szolgálatunkat.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: A föld minden határa látta  *  üdvözítő Urunknak jóságát.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 4. vasárnapja van. (IV. zsoltárhét) Hétfőn egy szentmise lesz, a 24 órakor kezdődő éjféli mise Sárisápon. Hétfőn délután 3 órakor Mogyorósbányán, 4 órakor pedig Sárisápon várjuk a híveket a hittanos gyermekek karácsonyi betlehemes játékára.

Az ünnepi miserend:

SÁRISÁP:

december 24-én, hétfőn: 24 órakor éjféli mise
december 25-én, kedden: 11 órakor karácsonyi ünnepi mise
december 26-án: 11 órakor karácsony másnapja (Szent István diakónus ünnepe)
(szerdán és csütörtökön nem lesz szentmise)
december 28-án: 18 órakor Aprószentek ünnepe
december 30-án, vasárnap: 11 órakor Szent Család ünnepe
december 31-én, hétfőn: 18 órakor év végi hálaadás
január 1-jén, kedden: 11 órakor Mária Isten Anyja ünnep

MOGYORÓSBÁNYA:

december 24-én, hétfőn: ––
december 25-én, kedden: 9 órakor karácsonyi ünnepi szentmise
december 26-án: 9 órakor karácsony másnapja (Szent István diakónus ünnepe)
december 30-án, vasárnap: 9 órakor Szent Család ünnepe
december 31-én, hétfőn. ––
január 1-jén, kedden: 9 órakor Mária Isten Anyja ünnep

ANNAVÖLGY:

december 25-én, kedden: 17 órakor karácsonyi ünnepi szentmise
december 29-én, szombaton: 17 órakor Szent Család ünnepe
január 1-jén, kedden: 17 órakor Mária Isten Anyja ünnep

A budapesti Bartók Béla úti Szent Imre kápolna plébánosától, Horváth József atyától a következő levelet kaptuk:

„Kedves főtisztelendő Atya!

A Szent Imre kápolna hívei és a kápolnánkban működő Szeretetláng imacsoport csatlakozott Verőczei Gábor atya felhívásához, a szentségimádási stafétához. Szentségimádásunk alkalmával híveink közül hárman a sárisápi Szent Imre plébánia híveiért imádkoztak: Probáld Ferencné (70 éves), Kertész Hajnalka (49 éves), Berkecz Mátyás (31 éves) Az ezzel kapcsolatos szentségimádási imalapokat szeretettel küldjük, annak reményében, hogy saját szentségimádási napjukon a stafétát továbbadják, és a Nemzetközi Eucharisztikus konferenciáig hátralévő két évben a közös imádságban testvéri közösséggé fonódunk össze.”

Itt, Sárisápon a mi plébániánk szentségimádási napja április 5-én és november 4-én van. Április 5-én, a szentségimádási napon a budapesti Szent Imre kápolna híveiért is imádkozunk.

Köszönet azoknak, akik munkájukkal, fenyőfa adományozással, liturgikus szolgálatukkal, a pásztorjátékkal segítették a templomi ünnepet.
Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk.
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat.
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó csendet. A Te titkaidat elfogadó csendet.
A Te szeretetedet elfogadó csendet. A Megváltó érkezését váró csendet.
A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet!

(Avilai Szent Teréz: Adventi ima)

Békés, boldog Karácsonyt, áldásban és kegyelmekben gazdag új esztendőt!

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Szof 3,14-18: Szofoniás könyvében található himnusz hasonlóságot mutat a Magnificat-tal. Jézus megtestesülése nagy örömmel töltheti el az emberiséget. Elvétetett rólunk az ítélet, elűzettek ellenségeink, erős szabadítót kaptunk, aki újjáéleszt bennünket szeretetével. Mindemellett megtapasztaljuk, hogy milyen szeretettel tekint ránk, aki közénk jött a mennyből.  

SZENTLECKE: Fil 4,4-7: Az olvasmány és a szentlecke is cáfolja azt a vádat, hogy egy kegyetlen, büntető Istent hirdetünk és vele fenyegetődzünk. Lehet, hogy egy nagy gonoszság esetében büntetést helyez kilátásba a Biblia, ám Isten a szeretetével gyógyítja szívünket és igyekszik beragyogni belső sötétségünket. Ez a sötétség lehet félelem, szomorúság, nélkülözés, de lehet a személyes gőg miatti elzárkózás az igazság kényszerítő hatása elől.

EVANGÉLIUM: Lk 3,10-18: A felebaráti szeretet leleményes. Nem általában szeretjük az emberek és bizonyos akciókban veszünk részt, hanem felismerjük az aktuális szükséget és képességeink szerint orvosoljuk azt. Az erkölcs sem azt jelenti, hogy ismerjük és tanítjuk annak általános kritériumait, hanem azt, hogy a hiányosságokat a saját életünkben felismerjük és azok kijavításán szorgalmasan dolgozunk. Sokan ennek azért nem látják szükségességét, mert tisztességesnek nyilvánítják magukat. Gyakran hallunk ilyeneket: „Én egész életemben tisztességes voltam.” Ezzel azt is közli, hogy az élete további részében, anélkül, hogy azért erőfeszítést tenne, csakis tisztességes cselekedetei lesznek. Nyilván a fogalommal is gond van az ilyen embernél. Keresztelő Szent János nagyon konkrétan mondja, hogy kinek miképpen kell változtatnia az életén ahhoz, hogy a tisztesség jutalmát Istennél is elnyerje. Persze, az istentagadó a tisztesség mértékét önnönmagához igazítva állítja fel.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjong és zengjél háladalt,  *  mert nagy és szent a te megváltód.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 3. vasárnapja van. (III. zsoltárhét) Ezen a héten is hétfőn, szerdán és pénteken reggel 6 órakor roráté szentmise lesz. Felajánlhatjuk azokért, akik nehezen nyitják meg szívüket Jézus számára. Ilyenek akár még a családjainkban is lehetnek.

A plébános idén megjelent könyvei a bejáratnál megtekinthetőek, és a bolti ár feléért a sekrestyében meg is vehetők.

Szerdán temetés miatt elmarad az óvodások hittanos foglalkozása.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 16-23.) V: Üveges Márton és Balig Mária lelkiüdvéért és gyermekeikért; H: (….); Sz: Hubacsek János és Hajnal Mária lelkiüdvéért és gyermekeikért; P: (….); V: + Horváth Jakab és szerettei

Mogyorósbányán január 1-jei szolgálatba lépéssel keresek sekrestyést a közösségünkből. A sekrestyés feladatköre védett, ahogy a plébánost, úgy őt sem irányíthatja a hívek egy-egy csoportja. Munkáltatója az egyházmegye, a munkáltatói jogokat a plébánosa gyakorolja. Feladatát az egyházmegye által kiadott munkaköri leírás és a munkaszerződés megfelelő pontjai szabályozzák. A sekrestyés a kántorral egyetemben a lelkipásztor legközvetlenebb munkatársa és segítője.

Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Bár 5,1-9: Jeremiás hű társának, Báruknak könyve két költeményt tartalmaz. Az első arra kéri Izraelt, térjen vissza az önfeladás helyett az élet útjára, kövesse a Bölcsességet és a Törvényt. A második, amelyből a mai vasárnapi részletet vettük, a visszatérés erényéről, a reményről szól, és arról az isteni értékről, amelyhez a remény elvezet.

SZENTLECKE: Fil 1,4-6, 8-11: A szeretet a helyes ismeretben és a teljes megértésben tud valódi szeretetté nemesedni. A helyes ismeret legfontosabb eleme az emberről való mind teljesebb tudás, és ezen belül a tulajdon életemről való mind teljesebb ismeret.

EVANGÉLIUM: Lk 3,1-6: János a bűnbánatot úgy tünteti fel, mint az élet helyes irányba állásának nyitányát. A bűnbánat előfeltétele az alázat. Az alázat megóv bennünket attól a téveszmétől, hogy mindent a saját kontrollunk alatt akarunk tartani, bele éljük magunkat saját nélkülözhetetlenségünk tudatába, és azzal hitegetjük magunkat, hogy csak a saját döntéseinkre hagyatkozhatunk. Életünk meggazdagodását reméljük ettől, de fokozatosan leépülünk. Az alázat azonban a folyamatos gazdagodás útján tart bennünket, mivel képesek vagyunk másra figyelni, más által gazdagodni és megújulni.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,  *  ezért szívből ujjongunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

SÁRISÁP

Advent 2. vasárnapja van. (II. zsoltárhét) Hétfőn, szerdán és pénteken tartunk roráté szentmisét. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad.

Vasárnap délután 3 órakor tartjuk a karácsonyi betlehemes játék próbáját. Szenteste délutánján, 24-én 16 órakor adjuk elő a templomban.

Tavasszal azoknak lesz elsőáldozás, akik belépnek a ministránsok közé. Számukra ministráns klubot szervezek. Így tudjuk pedagógiailag feloldani a templommal kapcsolatos pánikszerű tartózkodást.

MISESZÁNDÉK – SÁRISÁP (december 9-16.) V: + Kun Sándor; H: (….); Sz: + Papp Sándor és szerettei; P: (….); V: (….)

MOGYORÓSBÁNYA

Január 1-jei szolgálatba lépéssel sekrestyés jelentkezését várom. Valaki azt mondta, úgysem vállalja senki, mert azt kikezdik. Remélem, hogy nem így van, de azt mindenféleképpen tudni kell, hogy csak az szólhat bele plébánia életébe, aki ott tisztséget vállal. Ezáltal az Egyház szabályzatát magára vonatkoztatja, és aszerint végzi a feladatát. Egyetlen katolikus plébánia sem válhat egy-két család magánügyévé. Ott az Egyház egyetemességének kell jelen lennie a püspök által kinevezett pap révén, hogy a megtérők ne egy-két család elképzelésével, hanem Krisztus Egyházával találkozzanak. Egy adott településen azonos súlya van minden családnak, ugyanazon jogok illetnek meg mindenkit. Nincsenek már kegyurak. Vannak azonban, akik Krisztus iránti szeretetből és az Egyházban való elköteleződésüket követve, az Egyház szabályzatát betartva, testületi cselekvést vállalnak embertársaik javára. Ez a képviselőtestület. S ezt nem uralkodásnak, hanem szolgálatnak tekintik. Nekem nincs feltétlenül szükségem sekrestyésre, de a közösség megítélése igen problémássá válik, ha sem képviselőtestületet, sem tisztségviselőket nem tud adni.

Pénteken 14 órakor tartjuk az iskolában a karácsonyi betlehemes játék próbáját. December 24-én, 15 órakor fogjuk előadni a templomban.

Ha pontosan odafigyelünk, azt látjuk, hogy a jóra jó az élet válasza, a rosszra rossz. Morálisan így tudjuk felismerni a jót és a rosszat. Az zavaró lehet, hogy az emberek válasz gyakran fordítottja az élet válaszának. Ez azonban ne zavarjon meg bennünket. Figyeljük az élet válaszát. Valódi bölcsességre tanít.

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Jer 33,14-16: Azokban a napokban Dávid sarja jogot és igazságot teremt, békét és szabadságot ad.  Ehhez azonban ki kell mondani: Az Úr a mi igazságunk. Amíg mi nagyon ragaszkodunk a saját igazságunkhoz, és azt nincs bátorságunk felülvizsgálni, addig az Úr igazsága nem érkezik meg hozzánk.

SZENTLECKE: 1Tessz 3,12-4,2: Ahhoz, hogy az Isten felé vezető utunkon előre haladjunk, gyarapodnunk kell a felebarát iránti szeretetben és a másokat segítő jócselekedetekben.

EVANGÉLIUM: Lk 21,25-28, 34-36: A végidőről szóló jövendölések egységesek abban, hogy a végidő közeledtével kozmikus természeti jeleket vetítenek előre, és a józan ész összezavarodását a társadalmakban, amikor a lenyilvánvalóbb érdeke ellen cselekszik az ember. A jelek nagy félelmet és szorongást keltenek azokban, akik eddig gúnyolták az Istent, viszont bátran és örömmel emelik felfelé a tekintetüket azok, akik addigi életükben Jézus barátai lettek.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hozzád emelem a lelkem,  *  én Uram, Istenem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

SÁRISÁP

Advent első vasárnapja van. (I. kötet, I. zsoltárhét) Szombaton lesz a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának főünnepe. Az ünnepi szentmise Annavölgyben lesz 17 órakor.

Szombaton volt a gyermekek hagyományos adventi koszorúkészítése a plébánián. Köszönet a két tanárnő Kollárné Mázsi Krisztina és Szőke Erzsébet szervező munkájáért.

December 2-án, vasárnap délután 15 órakor a karácsonyi betlehemes játék első szereposztása és rövid próbája lesz.

Ádvent során minden hétfőn, szerdán és pénteken roráté szentmisét tartunk reggel 6 órai kezdettel. Ezen időszak alatt nem lesznek esti szentmisék.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 2-9.) V: (….); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: (….); V: + Kun Sándor

MOGYORÓSBÁNYA

2019. január 1-jei munkába állással sekrestyés jelentkezését várjuk. A közösségünkből való legyen, aktív nyugdíjas, aki szeretettel és a gáncsoskodásokat nem meghallva tudja szolgálni a templomot. Díjazása az Egyházban előírtak szerint történik.

December 8-án, szombaton 11 órakor lesz Dániel Jánosné temetése, majd a temetést követően a gyászmise.