Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 31,7-9: Két állítás, amelyek az Egyházra is vonatkoznak. Mindkettőt óvatosan kell kezelnünk. Az Egyház nem azért első, mintha különleges méltóságba emelné tagjait, hanem azért, mert rendelkezik mindazzal a gyógyító erővel, amely nélkülözhetetlen az ember és az emberiség számára. Az Egyház nélkül nem látjuk meg az emberi méltóság teljességét. Mi arra vagyunk kiválasztva, hogy ezt a gyógyító erőt befogadjuk és mások számára hozzáférhetővé tegyük. A második állítás, hogy Isten atyjává és anyjává lett Izraelnek (és Jézusban az új kiválasztottaknak). Úgy kell ezt az új életet élni, hogy minél több ember testvérre találjon bennünk, így ők is felismerjék különleges kapcsolatuk lehetőségét az Istennel.

SZENTLECKE: Zsid 5,1-6. Amit itt olvasunk a főpapi szolgálatról, az minden papi szolgálatra vonatkozik az újszövetségben is. Ha a pap tanítói, megszentelői és pásztori feladata nem nyer befogadást egy közösségbe, akkor ott óhatatlanul néhány önmagát előtérbe helyező ember hobbitevékenységévé válik a hitélet. A pap a helyi közösséget a világegyházhoz kapcsolja. Meghatározza a misszió aktuális feladatait. A képviselőtestület nem munkaköri leírást ad a papnak, és nem merül ki a feladata a tanácsadásban, hanem odaadóan segíti az Evangélium mind szélesebb körben való megtestesülését. Vannak hagyományosan vallásos falvak, ahol a gyüttmentekkel nem foglalkoznak. Itt nagy válságban van a katolikus élet. A plébánia legfőbb értéke a hosszú tévelygésből éppen visszatért ember és a gyüttment, akinek testvéri közösséget kínálunk fel. Enélkül a missziós lelkület nélkül egyéni passzióvá válik a hitélet és egyre jobban veszíti az erejét. A városi közösségekben azért kezd virágozni a kereszténység, mert ott nincs gyüttment kategória. Helyette gyakran felhangzik a másik ember felé szóló biztatás: Gyere, ne félj, Jézus téged is hív! Tapasztald meg te is a testvéri közösségben a gyógyító Isten közelségét.

EVANGÉLIUM: Mk 10,46-52: A mai Evangéliumban elhangzik a misszió kulcsszava. „Gyere, bátorság, téged hív!” Semmit nem értettünk meg Jézusból, ha nem lendülünk szolgálatba és nem tekintjük testvérnek a mellettünk lévő embert. Isten kegyelmét az is tudja blokkolni, ha csak egyetlen emberrel szemben haragot táplálunk. Azonban Isten kegyelmének rendkívül széles csatornát nyit a felebaráti szeretet gyakorlata. A felebarát jézusi értelmezése a következő: nincsenek kedvenc felebarátaink, kevésbé kedvenc felebarátaink és érdeklődésünket elkerülő gyüttmentek, hanem az a kategória, hogy felebarát egyetemes jelleget ölt bennünk. Egyébként erre a világban csak a katolikus ember képes, ha valóban Jézushoz és nem csupán egy valláshoz csatlakozott.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hatalmas dolgokat művelt az Úr lünk,  *  ezért szívből ujjongunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 30. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Csütörtökön lesz Mindenszentek ünnepe. Parancsolt főünnep. Mogyorósbányán 17 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz szentmise. Pénteken Halottak napja. A miserend megegyezik az előző napival. Mogyorósbányán 17 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz szentmise mindannyiunk halottjaiért. Pénteken Mogyorósbányán ½ 5-től a temetőben lucernárium és kérésre sírszentelés lesz. Sárisápon mindezt a szent mise után tartjuk. Sárisápon sírszentelést lehet kérni a vasárnapi szentmise után is. Jövő vasárnap, október 4-én lesz Sárisápon a templombúcsú.

Mogyorósbányán Pintér József atya síremlékének felújítása megtörtént. A sírszentelés péntek ½ 5-kor lesz. A munka 195 ezer forintot igényelt. Ez közadakozásból jött össze. Az adományok összege: állópersely: 162.780 + külön adomány: 42.000 = 204.780 Ft

Sárisápon hétfőn 11 órakor temetés (Vass József), majd gyászmise lesz. Este 18 órakor viszont elmarad a szentmise. Szerdán, október utolsó napján a szentmise előtt ¾ 6-kor litánia lesz szentségi áldással.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (október 28. – november 4.) V: + id. Tutervai József és neje: Varga Etelka és + hozzátartozók; H: (––); Sz: (….); Cs: (….); P: Mindannyiunk halottjaiért; V: + Keszthelyi Antal és szerettei.

Karl Barth: Érdekes hír jelent meg 1959-ben az újságokban. Fülöp-szigeteken az őserdő mélyén két japán katonát találtak, akik teljes fegyverzetben védték az állásaikat. Nem jutott el hozzájuk a hír, hogy vége a háborúnak. Furcsa emberek? Nos, mi is ilyen furcsa emberekké válunk, ha nem jut el hozzánk a hír, hogy Jézus megváltott bennünket, megszűnt a bűn elnyomása felettünk és érvényre juthat életünkben a kegyelem, vagyis az isteni élet. Istenünk, adj még több fényt a szemünknek, hogy felismerjünk Téged, a világ Világosságát, és a világosság fiaiként élve másoknak is világítsunk.

Imádság a Fülöp-szigetekről: Urunk hitünk olyan, mint a rizsföld. Kezdetben, amikor a palántákat elültetjük, mind különálló kis bokornak látszik. De ahogy a növény gyökeret vert és egyre nagyobbra nő, lassanként egybeérnek az egyes bokrok, és olyannak látszik, mint az összefüggő széles mező. Add Urunk, hogy gyökeret verjünk a szeretetben, és hadd növekedjünk közösségben és összetartozásban, hogy akaratod szerint történjék életünkben minden.

Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 53,10-11: Izajás legismertebb messiási éneke az 53. fejezet, a Szenvedő Szolgáról. A pompához szokott uralkodók elnémulnak és nemzetek ámulnak az Ő áldozata láttán. Mindentől megfosztják, ami egy emberben megnyerő és lenyűgöző. A szenvedésben megmutatkozó nemes lelke, rendíthetetlen szeretete emeli őt mégis mindenki fölé. Az Ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Szenvedése sokakat megigazultakká tesz. A Megváltót követve a halál az áldozattá válás lehetőségét adja. Nem a földi jólét az ember végső célja, hanem az üdvösség, ahová Jézus áldozatához társulva léphetünk be. Amikor a szentmisében mondjuk: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat – akkor a teljes emberré válásunk folyamatába lépünk be.

SZENTLECKE: Zsid 4,14-16: Biztosak lehetünk abban, hogy Jézus nem hagy magunkra gyengeségeinkben. Bemutatta, hogy Isten létére mélyen átélte az emberi sorsot, azzal teljes szolidaritást vállalt. Jézus megtestesülésével, tanításával, szenvedésével és feltámadásával váltott meg minket. Szenvedése azt is jelzi, hogy együtt szenved minden emberrel, aki a bűn rabságából a szenvedés kapuján elindult a szabadságra.

EVANGÉLIUM: Mk 10,35-45: Amikor Jézus a reá váró szenvedésről beszél, két apostol, Jakab és János szeretnének bizonyosságot kapni arról, hogy őket ez nem éri hátrányosan. Sőt! Jézus pedig azt válaszolja, hogy nem fogják elkerülni ők sem a lelket nemesítő szenvedést, de ezzel nem tudnak érdemeket bebiztosítani. Nem azzal nyer valaki kiváló helyet a mennyországban, ha sok szenvedést vállal önként. Az embert az teszi egyre igazabbá, ha belesimul az Isten akaratába, és átadja magát a Szentlélek alakító kegyelmének. Nem a fanatikus szenvedésünk győzi meg az embereket hitünk igazáról, hanem az, ha megmutatjuk Isten iránti feltétlen bizalmunkat és szeretetből fakadó engedelmességünket, amelyet még a nehéz emberi sors sem tud megtörni.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Kegyes szened legyen rajtunk,  *  tebenned van bizodalmunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 29. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Ma van a Missziós vasárnap. A katolikus templomokban a missziók javára országos gyűjtés van. Délután 15 órától szentórát tartunk.

Október 23-án, kedden Mogyorósbányán elmarad az esti szentmise. Az ünnep miatt ezen a napon Sárisápon lesz 16 órakor a szentmise.

November 1-je, csütörtök, Mindenszentek napja: parancsolt, kötelező ünnep. Mogyorósbányán 17 órakor lesz a szentmise. Sárisápon ezen a napon 18 órakor lesz az ünnepi szentmise. Másnap, november 2-án, Halottak napján Mogyorósbányán 17 órakor lesz a falu és a közösség családjainak halottjaiért a szentmise. Előtte ½ 5-kor lucernáriumot végzek a temetőben, és kérésre sírt szentelek. Sárisápon mindannyiunk halottjaiért 18 órakor kezdődik a szentmise, utána a temetőben lucernáriumot végzünk. Sárisápon sírszentelést a lucernáriumot követően lehet kérni, vagy vasárnap a szentmise után.

Tegnap Sárisápon sokan vettek részt a templom körüli munkában. Köszönet érte.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (október 21-28.) V: + Jurásek János és felesége, Lukácsi Ilona és szeretteik; H: (….); K: Azokért, aki életüket családjukért, embertásaikért, hazájukért áldozták; Sz: + id. Lakics Gyula és felesége, Pender Teréz és szerettei; P: (….); V: + id. Tutervai József és neje, Varga Etelka és + hozzátartozók

Ferenc pápa Missziós vasárnapra ezúttal is körlevelet írt. Többek között ezt olvassuk: „Elragadottnak és elküldöttnek lenni: e két érzés, mely szívünket, különösen fiatal korban, mint belső erő vezeti. Senki nem érzi át olyan mélyen az élet hívogató szavát, mint egy fiatal. Az a felelősség, hogy örömben éljünk a világban, óriási kihívást jelent. Az a tény, hogy nem saját elhatározásunkból élünk a földön, sejtetni engedi, hogy létezik egy minket megelőző terv és kezdeményezés, mely mindnyájunkat éltet. Mindnyájan arra vagyunk meghívva, hogy elgondolkodjunk azon, hogy ’Küldetés vagyok ezen a földön, ezért vagyok ebben a világban’. (Evangelii Gaudium)” Magyarán, nem azért lépek be egy munkahelyre, hogy élvezzem a korszerű kávéfőzőt, a mosdó technikai adottságait, a kényelmes széket, a teakonyha felszereltségét, és jópofaságaimmal szórakoztassam a kollégákat. Ott feladat van, amit el kell végezni, mégpedig a tőlem telhető legjobban. A földre sem kéjutazás miatt születtünk meg.

A misszió nem néhány kiváltságos ember feladata az Egyházban, hanem mindannyiunké. Az a keresztény, aki nem lép be a misszió feladatába, egyhelyben jár és másokra szorul, hogy elnyerje az üdvösségét. A misszió ugyanis másokkal való úton levés. A politikai misszió (gyarmatosítás) azzal a tévhittel lép be mások életébe, hogy elhozta nekik a legtökéletesebb emberi találmányt, a demokráciát, ami mindenkit boldoggá tesz és mindenkit elsegít a kiteljesedéshez. Egészen más a keresztény misszió. Elmegyünk testvéreinkhez, hogy útitársnak hívjuk őket azon az úton, amely Istenhez vezet. Ha egy apa beül a tanítói székbe és kihirdeti saját bölcsességét gyermekének, akkor hamarosan kiderül, hogy a gyermeknek másfajta bölcsességre van szüksége. Akkor tudja kereszténnyé nevelni az apa a gyermekét, ha meghívja őt arra a zarándoklatra, amelyet ő maga is jár az Isten felé. (A politikai misszió is sokkal eredményesebb lenne, ha nem egy „kész terméket” szállítanának az „elmaradottak” közé, hanem megívnák őket, hogy közösen munkálkodjanak egy sokkal jobb demokrácián, mint amit az emberi önteltség eddig kialakított.) A misszió lényege az, hogy küldött vagyok, de nem magamat küldöm, hanem az Istentől érkező küldetést vállalom. Minden keresztény megkapta a missziós parancsot. A fiatal anyukák beszélgetnek-e a játszótéren a gyermekek megkereszteléséről? Az idősek tanúságot tesznek- e egymásnak, hogy miképpen kell kinéznie egy végrendeletnek? Az egyházi iskolás fiatalok átérzik-e, (meggyőzik-e őket róla) hogy nyertes csapatban játszanak, de csak addig amíg ebbe másokat is meg akarnak hívni? Missziós lelkület nélkül a kereszténység már nem ad életet. Szent XXIII. János pápa szerint: Múzeum lesz, néhány nagytudású múzeumőrrel. Amelyik keresztény már nem ad semmi esélyt annak, hogy a hite tovább fejlődjék, nem vár ehhez segítséget a lelkipásztorától, belekerül az „igazaknak” abba a kategóriájába, akikről Jézus is lemond.

Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 7,7-11: A bölcsesség Istennél van, hozzá kell menni érte, tőle kell kérni. A bölcs ember boldogsága és életgazdagsága egészen másképpen alakul, mint a hitetlené. A hitetlen ember homokra építi az örömeit, és csúcsra járatja azokat. Mégsem ezek az örömök alakítják az életét, hanem a menetrend szerint érkező összeomlások teszik őt egyre magányosabbá, reményt vesztettebbé, mindennel elégedetlenkedővé. S egyszer csak nem emelkedik már ki az összeomlásból, nincs több csúcs. Annak, aki Istentől kéri a bölcsességet, nem lesznek fergeteges örömei, de nem lesznek összeomlásai sem. Hullámvonallal írható le sz ő élete is, de ezek az amplitúdók nem mutatnak nagy kitérést, és a csendesedő hullámvonal folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

SZENTLECKE: Zsid 4,12-13: Az istentelen ember nagy tévedése az, hogy ő semmilyen kapcsolatban sincs az Istennel, mert így döntött. Legfeljebb, majd ha akar tőle valamit az Isten, akkor eléje áll és közli, ő pedig megfontolás tárgyává teszi. Nyilvánvaló, hogy az így gondolkodó társunk összetéveszti az Istent egy halandó emberrel, mondjuk az Egyház valamely képviselőjével. Nem tudja, hogy Isten az a Valóság, amely mindent átfog és mindent éltet. Csak annyi az életünk, amennyit vele kapcsolatban maradva ajándékképpen átveszünk. Másképpen mondva: akkor élünk valójában, amikor hiszünk és szeretünk. Természetesen az Isten túláradó jósága gazdagon elárasztja azokat is, akik nem tudják, hogy „benne élnek, mozognak és léteznek”.

EVANGÉLIUM: Mk 10,17-30: A gazdag ifjú tipikus jelenség. Korunk típusa. Tisztességes és vallásos. Tisztessége azonban megmarad a hivatkozás szintjén (jól fog mutatni az önéletrajzában), vallásossága pedig magánhasználatra való. Úgy él, hogy abból önmagán kívül senki sem profitál. Még nem érti, hogy hosszú távon ebből neki sem marad semmi. Az marad neked, amit másnak adsz, mondja Jézus. Megfontolásra érdemes Péter dilemmája is. Jézus magával ragadta őket. Hatása alól nem tudták kivonni magukat. Tanúi voltak a csodáknak. Felemelő érzés együtt lenni Jézussal. Azonban sűrűsödnek a viharfelhők. Erőssé válik Jézus elutasítottsága is, és maga Úr is fájdalmas végről beszél. Mi lesz velünk? Voltaképpen ez van Péter kérdése mögött. Bizony minden ember utolsó nagy megkísértése a végső betegség. Addig élhettünk egy do-des (adok, mert kapok) bizalmi kapcsolatban Jézussal. Azonban, amikor úgy látszik, már semmit sem kapok, akkor lehet egybeolvadni a kereszten minket megváltó Úr Jézussal. S ekkor lépek be teljesen az életbe.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,  *  hogy mindenkor ujjongjunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 Az évközi 28. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Csütörtökön Szent Lukács evangélista ünnepe lesz. Jövő vasárnap Missziósvasárnap. Országos gyűjtés lesz a missziók javára.

Kedden Mogyorósbányán 15 órakor Dániel Lászlónét, Fajer Rozáliát temetjük. A gyászmise ¾ 4-kor lesz. Ezért a 17 órai szentmise elmarad Mogyorósbányán.

Sárisápon a templombúcsúi szentmise november 4-én lesz.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (október 14 – 21.) V: + Horváth Jakabné, szül.: Kovács Anna és férje; H: A Rózsafüzért Társulat szándékára; Sz: + Izsó Gyuláné és szerettei; P: Beteg testvérünkért; V: + Jurásek János és felesége, Lukácsi Ilona és szerettei

Szent XXIII. János pápa: A jelenben élés tízparancsolata

  1. Élet: Ma csak azon fogok fáradozni, hogy megoldjam ezt az egy napot, anélkül, hogy meg akarnám oldani életem minden problémáját.
  2. Gondosság: Csak ma a legnagyobb hangsúlyt helyezem a fellépésemre, és hogy viselkedésemben választékos legyek. Senkit sem fogok kritizálni, sőt nem fogok arra törekedni, hogy helyesbítsek vagy kijavítsak másokat – csak saját magamat.
  3. Boldogság: Csak ma boldog leszek – abban a bizonyosságban, hogy boldogságra lettem teremtve, nem csupán a túlvilágot illetően, hanem ezen a világon is.
  4. Realizmus: Csak ma alkalmazkodni fogok a körülményekhez, anélkül, hogy azt kívánnám, a körülmények alkalmazkodjanak hozzám.
  5. Olvasás: Csak ma időt szánok egy jó olvasmányra, anélkül, hogy előírnám magamnak mostantól a rendszeres olvasást.
  6. Cselekvés: Csak ma végbeviszek egy jócselekedetet anélkül, hogy bárkinek is beszélnék róla.
  7. Önlegyőzés: Csak ma megteszek valamit, amihez semmi kedvem sincs. Ha gondolataimban sértettnek érezném magamat, ügyelni fogok arra, hogy ezt senki ne vegye észre.
  8. Tervezés: Csak ma és csak mára pontos programot fogok összeállítani. Talán nem sikerül maradéktalanul igazodnom hozzá, de mindenképpen megfogalmazom. Két dologtól mindenképpen óvakodni fogok: a hajszától és a határozatlanságtól.
  9. Bátorság: Csak ma nem fogok félni. Különösen nem fogok félni, hogy örüljek mindennek, ami szép. És hinni fogok a jóságban.
  10. Bizalom: Csak ma szilárdan fogok hinni abban – még akkor is, ha az események az ellenkezőjét mutatják –, hogy Isten jóságos gondviselése úgy törődik velem, mintha rajtam kívül nem lenne senki más ezen a földön.

Benedek pápa: Alapvető különbség van a jóléti világban előírt és kötelezővé tett ideológiai optimizmus, és a keresztet is látó keresztény remény között. Az ideológiai optimizmus nem rendelkezik kellő alappal és nem hoz gyümölcsöt. A keresztény remény Jézushoz kötődik. A keresztény remény a jelent a jövőbe helyezi, a jövőt pedig már elővételezi a jelenben.

Tekintsetek az Úrra, és eláraszt a fény benneteket! (33. zsolt.)

Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 2,18-24: Olykor még teológusok is arra a téves következtetésre jutnak, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítve válnak Isten képmásává. Külön-külön ez nem megy, mondják. Jézusra gondolva máris megbicsaklik ez az állítás. Ha pedig azokra gondolunk, akik Jézus biztatására az Isten országáért önként lemondanak a házasságról, akkor szintén az állítás valótlanságába ütközünk. Azt kell mondani, hogy azok is, akik betegség folytán nem léphetnek házasságra az istenkapcsolatuk révén hiánytalanul felveszik az istenhasonlóságot, az emberi méltóságot és az istenképmást. Az Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Egymást modálisan egészítik ki, vagyis abban az Istentől kapott teremtő munkában, amit az élet továbbadása végett a házasságban élnek meg. Az embernek azonban a házasság és a gyermek nem veleszületett joga, hanem Istentől kapott felemelő küldetése. Ezt azonban csak úgy tudja méltóképpen betölteni, ha a férfi és a nő egysége létrejön a szentségi házasság aktusában és a házasság egészében. Azonban attól függetlenül, hogy házasságban él-e valaki vagy sem, a másik nemről egészéges, szép képet kell, hogy hordozzon. Ezt eleve tudja biztosítani az édesanyával és az édesapával való kapcsolat. Ezért is fontos a gyermek számára, hogy a szülők egysége és szeretete végig biztos talajt jelentsen a lába alatt. A jó házasság azonban nem emberi elhatározáson múlik csupán, hanem kegyelem és a felkészülésben való közösségi (egyházi) támogatás is szükséges hozzá.

SZENTLECKE: Zsid 2,9-11: Nem hűvös távolságtartással és távolról való szemlélődéssel leszünk részesei az isteni életnek, hanem teljes beleállással. Nem mondhatjuk, hogy a szenvedés nem tartozik hozzánk, ezért elutasítjuk. A most még hiányos és olykor fájdalmas életnek is teljes és másokkal szolidáris részeseivé kell válnunk, hogy majd a hiánytalan és boldog életbe is átlépjünk Jézus keresztje és feltámadása révén.

EVANGÉLIUM: Mk 10,2-12: Jézus a szentségi házasság leírását adja. Ő a teremtés rendjének helyreállítója, az ember lelkének gyógyítója. A bűnbeesés után a házasság csak halovány töredékmegvalósítója annak, amire a teremtő Isten szánta. Az elveszett boldogságot kereső emberi önzés, és egyéni szenvedély elhomályosította a házasság szépségét. Gyakran mondják a példamutató keresztény házasságban élők is: Atyám, hagyja ezeket a magasztos szövegeket a házasságról, látszik, hogy nem ért hozzá, nem éli annak valóságát! Nem olyan idilli az, mint ahogy maga képzeli! A lelkipásztornak azonban az a dolga, hogy tolmácsolja Jézus szavait: Amit az emberi keményszívűség lerontott, azt én meggyógyítom, és a teremtő Atya szándéka szerinti állapotába visszahelyezem. A házasságban sokan azért csalódnak, mert egészen más fogalmuk van a boldogságról, mint ahogy az egy szép istenkapcsolatban meg tud valósulni. Illúziók után rohan sok ember, és amikor az illúzió összeomlik, belezuhan a nihilbe, vagy építi a következő illúziót. Jézust, amikor a házasságról tanít, gyermekek keresik fel. Ezért mintegy szemléltetheti, hogy, hogy a házasság értékét a gyermekek állapota mutatja meg.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Életünknek minden napját  *  Isten áldása kísérje!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 27. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Hétfőn Magyarok Nagyasszonya (Magyarország Főpátrónája) főünnepe lesz. Az ünnepi szentmise Sárisápon este 6 órakor kezdődik. Az ünnepet XIII. Leó pápa 1896-ban engedélyezte a magyaroknak a honfoglalás millenniumán.

Mogyorósbányán kedden 13 órakor Kovács Ferenc temetése lesz, a temetést követő gyászmisével. Ezért kedden este 5 órakor már nem lesz újabb szentmise Mogyorósbányán.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (október 7. – október 14.) V: + Varga László és szerettei; H: (…); Sz: + Tutervai József; P: + Skrek nagyszülők és szeretteik; V: + Horváth Jakabné, sz: Kovács Anna és férje.

Maugham: „A bölcs ember ritkán boldog, de sohasem boldogtalan.” Ezt akár így is mondhatnánk: A keresztény ember lehet, hogy ritkán boldog, de sohasem boldogtalan. Erről ismerhetjük fel.

Michel Quoist: Az ember lázadása egy óriási keresztet állított fel a világban, amely az árnyékával beborítja az emberiséget. De Jézus Krisztus szeretete az Atya és az emberek iránt ezt a keresztet a feltámadás útjává tette.

Szent XXIIII. János pápa: Isten tudja, hogy létezem, s ez engem már önmagában is nagy nyugalommal tölt el.

Weöres Sándor: Nekem voltaképpen csak egy ember létezik: Jézus. Jézus létezik – és ő létezik mindazokban, akik benne és általa léteznek.

Bousset: A legtöbb lány olyan lesz, mint az anyja. Ez az ő bajuk. A legtöbb férfi nem lesz olyan, mint az anyja. Ez pedig az ő bajuk.

Michel Quoist: Hogy kellő önismeretre juss és életed felülvizsgálata gyümölcsözővé váljon, foglalkozz rendszeresen az Evangéliummal.