Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 4,42-44: Egy-egy bibliai csoda kapcsán arra gondolhatunk, hogy ez bizonyára mitológiai elem. Pedig a csodában megismert események átszövik a mindennapi életünket. Isten gondoskodik a teremtményeiről. Nem csupán a teremtés rendkívüli gazdagságáért és szépségéért lehetünk hálásak Istennek, hanem azért is, ahogy nap mint nap gondoskodik rólunk. Csakhogy ezt nemigen értékelik az emberek. Természetesnek veszik, hogy jól működik a világ, alkalmazkodik a természet az emberhez és túléli annak gondatlanságait. Az isteni gondviselés szinte mindig a háttérben marad, és az emberi szeretet és hősiesség révén hat. Valahogy azt sem vesszük komolyan, hogy az emberiség nagy jótevői elhárítják maguktól a köszönetet, és az isteni gondviselés eszközének tartják magukat. Istent dicsérni azt jelenti, hogy észreveszem mindazt a szépséget és gazdagságot, amely Isten szeretetéből árad felénk. Az sem véletlen, hogy az Istent dicsérő ember mélyebben látja az élet összefüggéseit, és nem vész el a részletekben. Az Istent dicsérő ember békességet teremt a családjában, nem árt másoknak, nem vesz részt rosszindulatú pletykákban, nem féltékeny, nem ragaszkodik önző érdekeihez.

SZENTLECKE: Ef 4,1-6: Kiderül, hogy az Egyház számára oly fontos levelet Szent Pál az első római fogsága idején írja. Nagy ajándék ez az efezusiaknak, és nekünk, krisztuskövetőknek. Efezus rangját az is emeli, hogy Mária itt élt huzamosabb ideig, egy Efezushoz közeli hegyen, keresztény asszonyok társaságában. Pál ebben a levélben a lelki egységről, az egy Testben való közösségről beszélve az Egyház és az Eucharisztia misztériumát fogalmazza meg. A kereszténység kifejeződési formája nem az öntudat, hanem az alázat és a szeretet. Szeretet pedig csak ott van, ahol működik a megbocsájtás.  

EVANGÉLIUM: Jn 6,1-15: János evangéliumában a csodálatos kenyérszaporítás csodája világosan mutatja a tanítás kettős síkját. Isten gondoskodik övéiről. Legyünk bizalommal iránta. „Legyen a Te kegyelmed rajtunk, amint mi tebenned bízunk” – imádkozzuk gyakran. Az Isten iránti bizalom arányában tudjuk beengedni az Ő kegyelmét a személyes életünkbe. A tanítás azonban tovább megy. Jézus kenyérré tette magát értünk, hogy az új életet, amelyet elhozott nekünk, magunkra ölthessük, mintegy életető táplálékként magunkba fogadjuk. Nem értelmi döntés alapján, hanem a Jézussal való teljes egység révén. „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér”, mondja a csodálatos kenyérszaporítás után.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Megnyitod kezedet, Istenem,  *  és táplálsz minket.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 17. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) A héten hétfőn, kedden és szerdán elmaradnak a szentmisék.

A jövő évi Katolikus Kalendárium (400 Ft), hajtogatós naptár (200 Ft), egylapos falinaptár (20 Ft) már beszerezhető a plébánián vagy a templomban.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (július 28 – augusztus 5.) V: A zungói áldozatokért; H: (– –); Sz: (– –); P: + Üveges István és felesége, Varga Mária és szeretteik; V: + Horváth Jakabné, Csicsmann Mária és szerettei.

Gyakran halljuk a tudósoktól és a sikeres emberektől a következő magyarázatot. Nem vagyok hívő. Bár konfirmáltam is, de nekem a hit semmilyen segítséget nem adott. Én magamban bíztam mindig. Egy részük kifejezetten jó ember. Fontos nekik az a visszacsatolás, hogy jóságukat elismerjék, és jó embernek nevezzék őket. Ők olyan eszközök a Teremtő kezében, akikkel Isten úgy tesz jót, hogy nem ismerik fel, ki mozgatja őket a háttérben. Isten nem sértődik meg, ha valaki úgy teszi a jót, hogy a hálát saját magának tartja meg, s nem lát el a jóság forrásáig és nem láttatja azt másokkal. Istennek sokkal fontosabb, hogy maga a jóság jelen legyen a teremtett világban.

Michael Quoist: „Az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyod saját boldogságod keresését, hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni.”

„Ma mindenki küzd azért, hogy jelentőségteljesnek érezhesse magát. Ezt valamikor megadta a keresztség szentsége, az Istennel való meghitt, személyes kapcsolat, a vasárnapi isten- és egyházélmény és a keresztény temetés által kifejeződő hit a boldog örök élet iránt, amelyet Jézus ad nekünk.  Ezek nélkül jelentőségteljessé válni olyan kísérlet, ami csak Münchausen bárónak sikerült.”

Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 23,1-6: Jeruzsálem prófétája a szent helyen tapasztalható istenhit és templomi kultusz elégtelenségéről beszél, s ezért a papokat teszi felelőssé. Olyanok fogják tovább vinni a szövetséget, akik a szent helytől távol, idegen földön élnek. Őket gyűjti majd egybe az Úr. Pásztorokat rendel föléjük, akikre hallgatni fognak, és újból az Isten Népévé lesznek. Isten mindig megtalálja azokat a teremtményeit, akik révén mindaz a kincs, amit az Egyházára bízott, fennmarad és még inkább fejlődik. Az ószövetségi nép hűtlensége nem tudta megakadályozni a megváltást. A pogányok ugyanis befogadták. A keresztények nem tudják tönkre tenni az Egyházat, legfeljebb áldásaiból maradnak ki, és mások részesülnek belőle.

SZENTLECKE: Ef 2,13-18: Mit jelent távol élni Krisztustól? Aki nemesebb célok nélkül, csak önmagának, a pillanatnyi érdekeinek él, távol él a megváltás kegyelmeitől, távol van Jézustól. Üdvözítőnk a saját testében egyesíti az ószövetség népét és az újszövetséget, az emberi és az isteni természetet. Ledönt minden válaszfalat, ami Isten és ember, ember és ember között van. Igaz, hogy ezeket a válaszfalakat mi újraépíthetjük, ezzel azonban eltávolodunk Jézustól és eltávolodunk az emberi élet legfőbb értékeitől. Magunkba zárkózott duzzogók leszünk, és nem szárnyaló lelkű fiai az Istennek.

EVANGÉLIUM: Mk 6,30-34: Boldogan, de kimerülten térnek vissza a tanítványok a missziós útról. Jézus pihenésre biztatja őket. Csakhogy Jézus mindig tevékeny, ahogy az Atya is. Helytelen a deisták azon elképzelése, hogy Istennek minden feladata befejeződött a teremtéssel. Beindította az evolúciót, aztán más dolga akadt. Isten folyamatosan jelen van a világban, szeretetével fenntartja, sőt az embert bevonva teremt tovább. Jézus nem a deisták istene, hanem az Atya szeretetének kiáradása. Ennek lettek megtapasztalói a pihenés nélkül maradt tanítványok. Azaz, mégis pihentek. A pihenésnek egy új, teljesebb formáját ismerték meg: az öröm állapotát. Azt az örömöt, amelyet csak az Isten munkatársának szegődött ember élhet át. A depressziós, önző, alantas szórakozásokat űző, bűnös életvitelű ember akár mennyi pénzt költ a pihenésre, sohasem fogja pihentnek és teljes értékű embernek érezni magát. Ehhez a lélek mélyén lévő istenképmás felragyogása szükséges. Jézus gyakran olyannak lát bennünket, mint az elcsigázott, szanaszét koszláló, pásztor nélküli juhok. Ez nem egy pihentető állapot. Ezért szeretne egybegyűjteni bennünket, hogy megtanítsa nekünk az élet igéit. Azonban az ember azzal, hogy megszünteti az Egyházzal való kapcsolatát, illetve kialakít magának egy könnyített kivitelű, akciós egyházat, elveszíti az élet igéit is. Az Egyház lényegét tekintve sohasem gyengül, legfeljebb a vele való kapcsolatunk.      

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr kem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 16. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Hétfőn Szent Brigitta, Európa társvédőszentjének, szerdán Szent Jakab apostolnak az ünnepe lesz. Csütörtökön Szent Joákim és Szent Anna, a boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja lesz. Isten éltesse a Brigittákat és az Annákat!

A héten kedden Mogyorósbányán és szerdán Sárisápon elmarad a szentmise.

Pénteken fejeződött be a hittanos tábor. Próbáltuk megismertetni a gyerekekkel, hogy mi a hittanos tábor sajátossága. Nem kiszolgáltatjuk magunkat, hanem együtt, egymásért cselekszünk, s eközben közösen dicsérjük Istent a teremtett világ szépségéért és a barátságban rejlő örömökért. A tizenöt gyermek táborának háttérmunkáit népes szülői csoport segítette. A táborozó gyermekek és szüleik nevében is köszönjük Bercsényi Melinda, Vitekné Lakics Marika, Vitek Károly, Borsosné Polányi Orsolya, Borsos József, Gúth Tímea, Török Judit, Ábrahámné Farkasdi Erika, Vámosné Balogh Bernadett, Török János, Pál József, Kollár Tamás, Szőke Erzsébet önzetlen munkáját. Kiemelten köszönjük Kollárné Mázsi Krisztina ezúttal is megtapasztalt, mindenre odafigyelő, profi szervező munkáját. A szülői segítségnek köszönhetően az egyhetes tábor a sok programmal együtt mindössze 192 ezer forintba került. Köszönjük dr. Vass Rozália, Borsosné Kinga, és dr. Kollárné Marika adományait. A győztes csapat (Gombola Dóra, Kletner Zsolt, Kollár Éva, Kánvási Tóth Eszter, Lőrinc Szilárd) augusztusban budapesti kiránduláson vehet részt, amelynek keretében megtekintjük a Szikla-kápolnát.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (július 22-29.). V: + ifj. Gula János és neje Tutervai Magdolna; H: +id. Svigruha János, + szülei, + fia, József; Sz: (– –); P: (…); V: A zungói áldozatokért.

Kárpátalján, Nagydobronyban, Böjte Csaba testvér erdélyi művéből ihletet merítve, 62 nagyon hátrányos családi helyzetből származó magyar leány számára építettek nevelőotthont. Kettő és tizenkettő éves korban kerülnek be a házba a gyerekek. A tanulás mellett gazdálkodnak, állatokat gondoznak, sokat játszanak, énekelnek, imádkoznak. S mióta Magyarországról futók hoztak nekik adományokat, minden nap együtt futnak. Több budapesti család látogatja őket, és a leányaik nagy barátságokat kötnek a nagydobronyi lányokkal. A családból származó sérüléseket nem lehet meg nem történtté tenni, de jelentős mértékben tudják gyógyítani. Íme, kicsiben egy példa, hogy miképpen kellene nagyban is működnie az Egyház krisztusi küldetésének.

„Az egyházi iskolák felé nagy reménnyel fordul a társadalom lelki állapotáért aggódó Egyház. Üdvözölni kell az egyházi iskolák bizonyos autonómiáját, hogy a helyi értékek (karizmatikus személyek) minél gyümölcsözőbb formában hassanak. Ez az autonómia azonban nem jelentheti az Egyház sajátos megközelítését és egyedi értelmezését. Mindenféleképpen egységes, lelkes, átgondolt cselekvés kell ahhoz, hogy a gyermekek alól ne elfogyjon az Egyház, hanem visszaépüljön. A nehézségek közismertek. A szülők közül sokan nem ellenségesek a kereszténységgel szemben, sőt értéket látnak benne, de már nem keresztény módon ünneplik a vasárnapot. Az sem megnyugtató, ha ünneplik ugyan, de csak formálisan. (Faluban: a régi megszokásokat felügyelve; városban: elmegyünk meghallgatni egy menő pap prédikációját.) Ebben a két esetben az Egyház minden üzenete mellétalál. A mai szülők számára már idegen mindaz, amit az Egyház a maga nevelési elveivel képviselni akar. A szülők nem tartják fontosnak, hogy megérkezzen a gyermek – legalább a vágyaiban – arra a morális szintre, ahová az Egyház hívja. Az esetek többségében az egyháztudat és a szentségi házasság is szorosan összefügg. Bár itt is meg kell jegyezni, hogy a nem jól ápolt szentségi házasság önmagában nem garancia a család jövőjével kapcsolatos tisztánlátásra. Mindezek mellett – éppen a globalizált világ hatásaként – egyre több a lelki probléma, az egyéni útkeresés, az önmegváltó teóriák iránti vonzalom. A globalizált világból egyre jobban kiszorul az Egyház, és nehezen tud visszatérni, hogy kiépítsen egy olyan lelki bázist, amely komoly meghívó erővel meggyőző alternatívát ad az egyre kevésbé tudatosan élő embereknek. Az az érzésünk, hogy olyan karizmára és olyan egységes cselekvésre és Jézus-követésre van szükségünk, mint amivel a bencések a középkor kezdetén kereszténnyé formálták Európát. S a jövőt építő, előre tekintő, felelősségteljes cselekvés helyszíne most nem a plébánia, hanem az egyházi iskola. Ahol lehet nagyot rombolni és lehet áldásosan építeni a lelkeket. Mint Nagydobronyban.” (M. L.)

Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 7,12-15: Ámosz próféta nyugtalanító prédikációja zavarja a királyi udvart és Amásziást, a királyi udvar főpapját. Örök kettősség ez. A politika megrendelné az Egyháztól a lojalitást. Az Egyház azonban ezt nem mindig teheti meg. Igen gyakran a hívek és az Egyház között is a lojalitáson megy a vita. Az Egyház lojálisabb lehetne a félkeresztény éltvitellel szemben.

SZENTLECKE: Ef 1,3-14: Szent Pál krisztológiájának nagyszerű foglalata az efezusi levél bevezetője. Lajta Ábel agykutató, a mélyen vallásos Lajta László ateista fia mondta: Istent nem tudom elfogadni, mert nem hiszek a csodákban, a szűz születésben meg ilyesmikben. Sok tudós úgy gondolja, hogy kézben tartja a világmindenséget, és az nem nőhet túl őrajta. Egy másik agykutató, Freund Tamás hitvalló katolikus. Ő azt mondja, hogy az agykéreg szerkezete, bármilyen fejlett, nem képes létrehozni az értelmet, a szabadakaratot és a lelket, csupán képessé vált az emberi agykéreg ezek befogadására. A szakbarbár ateista tudós azt mondja, az ember az a lény, aki tud a halálról, ezért kitalálta a vallást megnyugvásul. Szent Pál azt mondja, az ember az a lény, aki tud az ÉLET-ről, s vele mind teljesebb kapcsolatra vágyódik.

EVANGÉLIUM: Mk 6,7-13: Jézus éppúgy feladatot ad tanítványainak, mint a többi tanító ebben az időben. A vándortanítók előre küldik segédeiket, hogy feltérképezzék a terepet. Jézus tulajdon lelkéből ad tanítványainak, és küldi őket, hogy gyógyítsanak és ördögöt űzzenek. Miránk is sürgető feladat hárul. Nem tétlenkedhetünk, mert az ördög nagyon jól képzett tanítványokkal nagy pusztítást végez.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,  *  és üdvösségünket add meg nékünk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 15. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Hétfőn Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja lesz. Ezen a héten a hittanos tábor miatt elmaradnak a hétköznapi szentmisék.

A táborozók hétfőn reggel 8 órakor indulnak a plébánia elől. Személyigazolványt hozzunk magunkkal, mert Szlovákián keresztül érjük el a szobi táborhelyet.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (július 15-22.): V: + Borsos János és szerettei; H: (––); Sz: (––); P: (––); V: + ifj. Gula János és neje Tutervai Magdolna

Joseph Ratzinger: Sok embernek ma egyre nehezebb meglátni az Istent sokféle ügye és törekvése között. A modern világ mindennapján mintegy sűrű köd ül, alig engedve kilátást Istenre. E sűrű köd alatt vannak valamiféle akciós istenpótlékok, de ezek vallási szórakozást nyújtanak és nem ébresztik fel a hit drámaian fontos cselekvését. Francoise Sagal, a francia írónő így riporteri kérdésre így válaszolt. „Isten? Arra sohasem gondolok.” De bizonyára az sem véletlen, hogy regényeiben az embert az unalom és sivárság világában kínlódó lénynek festi le, aki minden élvezet és szabadosság ellenére üres és kielégítetlen marad.

Templomaink kiürülnek, aztán bezárulnak, mert imáink ereje már nem tartja fenn őket. Az imádság szentjei egyre kevesebben vannak. Mások még felkerekednek, hogy megtartsák a vasárnapot, de zavarja őket, ha öt perccel tovább tart a prédikáció, és sietve elhatárolódnak annak javarészétől. A templomokat csak a bennük élő ima tudja fenntartani. VI. Pál pápa mondta, hogy az ima az Egyház lélegzése. A templom ez esetben az Egyház tüdeje.

Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 1,2-5: Ezekiel meghívásának története azokat a lényegi elemeket tartalmazza, mint Izajás és Jeremiás meghívástörténete: eltöltötte őt a Lélek, és talpára állította. A Lélekkel való betöltődés kiemeli a prófétát ebből a világból. Isten szemével látja most már a dolgokat. Nem a testi családja lesz számára a legfőbb ismeretforrás és kötődési helyzet, hanem a teremtés egészét kell értenie. Általános tudáshoz jut az emberrel kapcsolatosan, és kiemelkedő tudáshoz Isten tervei felől. A nép lázadásának az oka a beszűkült látásmód. Emberi természetük nem tudja befogadni az isteni természetet, és a nép egyetemes küldetését. Isten jelzi, nagy szükségük van a prófétára, még akkor is, ha ezt nem ismerik fel.

SZENTLECKE: 2Kor 12,7-10: Szemünk, ítélőképességünk, emberismeretünk gyakran megcsal bennünket. Sokan celebek után lelkesednek, akiktől semmit sem kapnak az illúzión kívül. A szentek iránymutatását, a szentségek nyújtotta segítséget nem igénylik. Másban látják az erőt, mint amiben az valójában van. Mást tartanak értéknek, mint amire valóban szükségük lenne. Szent Pál a saját élete példájával segít, hogy helyes várakozásokkal, bölcsen éljünk. Vannak vándortanítók, akik saját személyiségükkel akarnak hatni, és hízelegnek az embereknek az eltartás reményében. (Ahogy a mai médiumok is a nézettségért való versengésben.) Ezért Szent Pál eleve lerombolja önmagával kapcsolatosan mindazt, amivel a magabiztosságot sugárzó álpróféták hatnak. Olyan, mint bárki más, testében betegségeket hordoz. Ezért ne ezeket, hanem azt figyeljék, akiről beszél, akinek az üzenetét át akarja adni. Szent Pál nem hajlandó félrevezetni az embereket. Bemutatja, hogy kik ők, (ennek ellenére) milyen fenséges a meghívásuk, és bemutatja azt, aki számunkra az út, az igazság és az élet.  

EVANGÉLIUM: Mk 6,1-6: Igazából amiatt bátorodhatnának neki a rokonok Jézus követésének, hogy közülük való. Nem elvont eszmét hirdet, hanem eléjük élt, megvalósítható életet. Az emberek azonban az elvont eszme iránt akarnak lelkesedni, és kevésbé cselekedni. Azt szeretnék, ha a Messiás olyan ünnepi jelenség lenne, akinek elegendő a fényében sütkérezni. Ez így – hogy közülünk való – túl egyszerű, ugyanakkor túl nehéz kihívás is. Vele együtt kellene cselekedni. Ők ehelyett rajongani akarnak, és valami nagy misztérium bűvöletében élni. Talán a szívük mélyén amiatt is neheztelnek is Jézusra, mert nem tart velük. S egyáltalán, hogy mert ő kiemelkedni? Jézus istenemberi személye (amelyben összekeveredés és megosztás nélkül van jelen az emberi és az isteni természet) túl nagy kihívást jelent. Pedig Jézus azt kínálja fel, hogy részesei legyünk az isteni természetnek.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Szemünk az Úrra tekint,  *  amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 14. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét)

Összesen 28 gyermek vett részt az elmúlt héten a napközis hittanos táborban. A programok szervezésében és lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállaltak Kollárné Mázsi Krisztina és Szőke Erzsébet tanárnők. A szülők nevében sok köszönetet mondunk nekik. Hasonlóképpen hálásak vagyunk fáradhatatlan munkájukért a következő segítőknek: Török Judit, Juhászné Szilvi, Szakács Tímea, Bercsényi Éva, Bercsényi Melinda, Pirityi Móni, Vajdáné Marika, Gúth Tímea és a középiskolások: Borsos Zsuzsa és Varga Izabella. Köszönjük a palacsintát Borsos Marika néninek és Kuruczné Marika néninek.

Egy hét szünet után, július 16-án kezdődik a szobi nagytábor. A tábor helyszíne a szobi plébánia. Július 16-án, hétfőn a sárisápi plébánia elől indulunk 8 órakor. Mindenki hozzon magával hálózsákot vagy plédet. Továbbá egy könyvet és egy jegyzetfüzetet, fürdőruhát és túracipőt, az első napra elegendő szendvicset. Ezerötszáz forint zsebpénzt elegendőnek tartunk. Az első táborozókat a szülők lássák el azzal az instrukcióval is, hogy engedelmeskedjenek a tábor vezetőinek. (Bár ez a nagyobbaknál már nem szokott gond lenni.) A tábor pénteken fejeződik be, 16 órára visszaérkezünk. A kerettörténet: Mátyás király. Akár fel is lehet egy kicsit készülni belőle. Az egyik napon lesz egy nagyobb túránk, Kisinócról a Nagyhideghegy felé, egy másik napon pedig történelmi kirándulás Márianosztrára. A gyermekekkel lehetőleg naponta 18 és 20 óra között tartsuk a telefonos kapcsolatot. Minden gyermeknél legyen telefonszám, amelynek segítségével a szülő elérhető. Azt is meg lehet próbálni, hogy teljesen rábízzuk a gyermeket a tábor vezetőire és nem hívogatjuk őt, teszteljük az önállóságát. Az atya telefonja mindig elérhető lesz: 06/30/199-2421. A tábor költsége 6.000 Ft/fő egy hétre. Testvérek esetében 4.000 Ft/fő. Az idei bónusz: – 1.000 forint a ministránsoknak és további – 1.000 forint azoknak, akik idén valamelyik beavató szentséget (elsőáldozás, bérmálás) felvették. A segítőknek a tábor ingyenes. A díjat elegendő Szobon az első nap befizetni.

Mogyorósbányán kedden, Sárisápon pedig szerdán elmarad azt esti szentmise.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (július 8-15.) V: + Urbanics Sándor és szerettei; H: (…); Sz: (––); P: (…); V: + Borsos János és szerettei

Ernest Psichari francia regényíró (Renan unokája) az első világháborúban sivatagi katonaként esett el. Halála előtt jegyezte le a következő történetet.

Esti pihenőt tartottam, amikor arab szolgám Szidia felém fordult: „Tudom, hogy Issa (Jézus) nagy próféta, de ti franciák, mit tartotok róla?” Ránéztem Szidiára, és egy pillanatig sem habozva azt mondtam neki: Barátom, nem próféta, hanem valójában Isten Fia. S elmondtam neki a Hiszekegyet. Szemembe könny szökött. Mert hát volt nekem ehhez jogom, hiszen nem hiszek benne? Nem tudom miért, de folytattam: Szidia, most már tudod, hogy ki a keresztények ura, akiért mi készek vagyunk az életünket adni. S mindaz az erő, amit csodálsz bennünk, tőle jön. Mi ő hozzá mindig szeretettel fordulhatunk. Különös lelkiállapotban voltam ekkor, mert nem hittem, hogy Jézus az Isten fia, és nem is imádkoztam. Mégis meg voltam győződve, hogy igazat mondok. Később Ernest Psichari ezt írta: „Minden kísérlet, hogy a kereszténységtől függetlenítsük magunkat, erőtlen gondolat, mert akarva, nem akarva keresztények vagyunk – de tudatlanság is, sőt kimondom, gonoszság, mert mindaz a szép és jó, ami előjön szívünkből, a kereszténységünknek köszönhető. Nem tüntethetjük el 20 évszázad történelmét, amelyet a megelőző évezredek készítettek elő, s ami végső soron az örökkévalóságból lépett elő.”

Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 1,13-24: A halált nem Isten alkotta. Isten a halhatatlanságra teremtette az embert, és saját örökkévalóságának képmásává tette. A halált az ember kereste meg, hiszen ott van a halál, ahol nincs Isten. Az ember elhagyta Istent és megtalálta a halált. Jézus azonban életet vitt a halálba. Ezért a hívők halála, csupán átmeneti, és nem is tekinthető abszolút értelemben halálnak. A hívő ember a feltámadásra és nem a halálra készül.  

SZENTLECKE: 2Kor 8,7-15: A katolikus karitász első programbeszédjének tekinthető e néhány mondat. Jeruzsálemben elsősorban a tartományokból visszatérő szegény zsidók tértek meg. A gazdagok eladták feleslegüket és vagyonközösségre léptek a szegényebbekkel. Az antiochiai keresztények is rendszeres adománygyűjtéssel segítették az anyaegyházat, Jeruzsálemet. Szent Pál Korinthusban is megszervezi a gyűjtést. Azt szeretné, ha kifejeződne az együvé tartozás a zsidókeresztények és a pogányok, az anyaegyház és a többi egyház között. Talán az a gondolat is vezette őt, hogy a jeruzsálemi templom számára az ószövetség hitén élő zsidók is eljuttatják a maguk adományait. A korinthusiaknak azzal is érvel Pál, hogy az adományozók nemcsak lelkileg nemesednek meg, de viszonzásra is számíthatnak akkor, amikor nekik lesz rá szükségük. A vagyonközösség, az anyagi javakban való szolidaritás nélkülözhetetlenül szükséges ahhoz, hogy eucharisztikus közösséggé, azaz Egyházzá váljunk.

EVANGÉLIUM: Mk 5,21-24. 35-43: Jézus csodáinál mindig találunk egy szimbolikus elemet, ami az általános tanítás lehetőségét hordozza. A zsinagógai elöljáró 12 éves leánya halálán van. Nemde, gondolhatunk az ószövetségre, amely „halálán van”. Jézus az élet Ura, a leányt feltámasztja. Nemde az ószövetségbe is életet lehet Jézus, és így már teljessé válik annak küldetése. Jézus visszaadja az életnek azt a fiatalt, aki éppen belépett a felnőtt kor ajtaján, így már felelős a tetteiért és a morális élet követelményeivel találkozik. Hány és hány fiatal válik morálisan – legalábbis – tetszhalottá, mert nem hozzák össze őt Jézussal.  

A VASÁRNAPI ZSOTÁR VÁLASZA: Dicsőítelek, Uram  *  mivel megmentettél engem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 13. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Hétfőn Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz (Szűz Mária látogatása Erzsébetnél), kedden pedig Szent Tamást ünnepeljük. Ma országos gyűjtés van a Szentszék javára. Ez a péterfillér gyűjtés.

Hétfőn kezdődik az egyhetes plébániai napközis tábor az óvodásoknak és az alsó tagozatos hittanosoknak. Szombaton sokak segítségével előkészítettük a plébánia kertjét a programra.

Mogyorósbányán kezdeményezés történt, hogy egy lelkipásztor sírjára síremléket készítsünk. A következő elveket kell figyelembe venni. 1. A pap az Egyházé, és nem lehet valamely családé, még holtában sem. Tehát az Egyház cselekvése kell legyen a síremlék felállítása. 2. Az Egyház előírásai szerint történjen. A plébános gondnokságot állít fel, akik az ő iránymutatása szerint koordinálják a feladatot. Befizetés csak nyugta ellenében, a sekrestyében történhet. A munka szerződéssel köttetik és számla ellenében lehet csak fizetni. 3. Ügyelni kell arra, hogy a szép vállalás lelki haszonnal járjon, és semmilyen emberi gyarlóság ne jelenjen meg benne.

 MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (július 1-8.) V: Főpásztor szándékára; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: (….); V: + Urbanics Sándor és szerettei.

Heinrich Pries: A mi feltámadásunk akkor kezdődik, amikor hittel Jézushoz kapcsolódunk és szentségi életet élünk. A feltámadás biztos távlatában élő ember tud valóban szabad lenni, és eltávolodni azoktól a félelmektől, amelyek bénítják a lelkét. Hitvalló szentségi élet nélkül azonban nem kapjuk meg a feltámadás bizonyosságának kegyelmét.

Suenens bíboros egy alkalommal elmondta, hogy Karl Rahnerhez, a neves teológushoz fordult azzal a kérdéssel, hogy vajon miért szorult háttérbe a mai keresztény életben a Mária-tisztelet. A tudós azt felelte, hogy sok ember számára a kereszténység már nem vallás, hanem elmélet és ideológia, olyan világnézet, amelyben önmagát látja visszaigazolva. A mai ember Jézust a maga látószögéből értelmezi, és saját jó közérzetéhez igazítja. Jézussal kapcsolatosan a saját kezében akarja tartani a megismerés fonalát. Holott Jézus abszolút kezdeményező az életünkben, amennyiben hagyjuk. Ő nem a mi felismeréseink Jézusa, hanem az Atya küldötte. A mai ember nem hittel, hanem saját elméleteivel közelít Jézushoz. Az igazi keresztény ember ezt másképpen teszi. Az igazi keresztény embert a mennyei édesanya karján ismerjük meg.