Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: MTörv 4,32-40: Ismét látjuk, hogy az ószövetségi parancsok nem egyéni megigazulásra, hanem a közösség iránti felelősségünk megélésére adattak. („… hogy jól menjen sorod, s majdan gyermekeidnek is …”) Már az ószövetség is előrevetíti azt a közösséget, amelyben nem a törvény, hanem a szeretet, az egymás iránti felelősség lép előtérbe. Az ószövetségben is megfogalmazódott, hogy nem csupán magam miatt tartom meg a törvényt, hanem az utódok és a teljes közösségem iránti felelősségből is. Ha egy plébániára befogadott táborozó csoport nem érez semmilyen tiszteletet a befogadó és az ő munkája iránt, akkor haraggal válaszolnak minden őket korlátozó törvényre. Hogy nem hívták fel a figyelmüket a tiszteletre, azt jelzi a köszönés nélküli beözönlésük és a szülők hasonló magatartása. Általában az elmenetel is elköszönés nélkül történik. Ha csak törvényt kell betartani belátás, tisztelet és felelősségtudat nélkül, az ellenállást vált ki.

SZENTLECKE: Róm 8,14-17: Minden szellemi és lelki adomány, amely kiemel bennünket a végesség és az önmagunkba zártság állapotából, a Szentlélektől jön. Az a lelki élmény, hogy Isten gyermekeként élek ebben a világban, szintén a Szentlélektől jön. S ez nagyon fontos. Egyre több fiatal fogalmazza meg, hogy nem tudja mi értelme van az életének azon túl, hogy békeidőben jól szórakoztatja őt ez a fogyasztói kábulatra épített rendszer, ám egyre súlyosabb kielégületlenséget érez a szívében. Csak Isten gyermekeként van esélyem szabadon és boldogságra nyitottan élni ebben a világban.

EVANGÉLIUM: Mt28,16-20: A keresztény misszió egyik fontos eleme, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek iránti vonzalmat felébresszük. Erre figyeljünk minden keresztvetésünkben. Már a keresztvetés maga is fejezze ki a tiszteletünket, szeretetünket a Szentháromság iránt, amely életünk forrása és végső beteljesülése. Amikor keresztet vetek, magamról is a legszebbet állítom.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldog az a nemzet,  *  amelyet az Úr örökbe fogadott.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szentháromság vasárnapja van. Sárisápon és Mogyorósbányán is elsőáldozást tartunk. Sárisápon öt, Mogyorósbányán nyolc gyermek lép szorosabb kapcsolatba az Eucharisztia révén Úr Jézussal, és válik elkötelezettebb tagjává az Egyháznak. Imádkozzunk értük, hogy a jó, ami elkezdődik bennük, felnövekedjék a lelkükben.

Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Sárisápon a hagyományos körmenettel, Mogyorósbányán, okulva a tavalyi tapasztalatokból csak egy templomon kívüli oltárhoz megyünk.

A nyári táborokról a gyermekek megkapták a tájékoztatót és a jelentkezési lapot. A templom információs asztalán is találunk néhányat. Aki középiskolásként szeretne segítőnek jönni, szintén töltsön ki jelentkezési lapot.

Június 9-én, szombaton 16 órakor bérmálás lesz templomunkban. Kilenc fiatal bérmálkozik. Jöjjünk el minél többen a szentmisére, mert a bérmálás az egész katolikus közösség nagy ünnepe. Egyházunk jövője és hitünk öröksége nagyrészt a bérmálkozók szívébe tétetik.

Nem június 9-én szombaton, hanem június 10-én 19 órakor lesz Annavölgyben szentmise.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 27. – június 3.) V: + édesanya, Ujasi Jánosné; H: (…); Sz: (…); P: (…); V: + Tutervai István és felesége, Szekeres Mária és szeretteik.

A szó az ember legnagyobb teljesítménye. Egyetlen szó is elég ahhoz, hogy boldoggá tegye az ember életét, de egyetlen szó meg is keserítheti azt, és örök tüskeként megmaradhat. A szó titka és ereje Istentől származik, aki kimondta: legyen – és lett. Az Ő igenje az örök Ige, aki Jézusban megtestesült, és a történelemben, valamint az Eucharisztiában nekünk adatott. Aki Jézusra valóban igent mond, a teljes életre újjászületik.

Az Ige maga Jézus. A szó pedig maga az ember. Tudunk sztereotip kedvességeket mondani, de ezek olyan szavak is lehetnek, amelyekkel valójában nem azonosulunk. S van, aki nagyon ritkán mond dicsérő, szívet melengető szavakat, mégis tudja erősíteni az életet. A szó önmagában nem sokat ér, ha kikerüli a hitelesség próbáját. Az utolsó vacsorán az Ige nem udvariassági panelekben és nem erős érzelmekben nyilvánult meg, hanem higgadt, bölcs tanításban. A hitelesítés pedig a kereszten történt meg. Aki nincs kapcsolatban az isteni élettel, nem tudja szavaival az életet közvetíteni. Legfeljebb üres szóvirágokkal udvarol. Kezdetben a szocialisták, most már mások is elvtelenül udvaroltak a tömegnek, a szavazataikért cserébe. Nyugaton a migránspártiak elsősorban a bevándorlók szavazatira ácsingóznak, hiszen általuk maradhatnak hatalomban. Humanista szólamokat hangoztatnak, de ez nem hiteles. A szóvirágok mögött család- és nemzetellenesség van és abortuszpárti hevület. Minél kevésbé van valaki kapcsolatban az élettel, annál elvakultabban képvisel valamely szűklátókörű ideológiát. A szó az élettel legyen kapcsolatban a hitoktató, sőt osztályfőnök ajkán is. Ha most akar nagyon elfogadott lenni a kiforratlan személyiségek körében, akkor húsz év múlva már senki sem fog hálát érezni iránta.

A Szentlélek formál bennünket hitelessé. De azt is lehet mondani, hogy az Egyházban való létünk formál bennünket hitelessé, hiszen a Szentlélek teljessége az Egyházban van. Döntő kérdés tehát az, hogy miképpen vagyunk jelen az Egyházban.

Így fogalmazott a II. Konstantinápolyi zsinat: Jézus által az Atyához a Szentlélekben. Nem szakadhatunk el a Teremtőnktől. Ezért az Atya újjáteremtőt küldött nekünk. Az új élet pedig a Szentlélek befogadása által bontakozhat ki bennünk.

Michel Quoist: Ha kész vagy arra, hogy csökkentsd az önszeretetedet, hogy az Isten és az embertárs iránti szeretet növekedjék benned, akkor tud a Szentlélek téged igaz emberré formálni.

Jézus nem pusztán egy korszak, egy faj, egy társadalmi osztály, egy kultúra embere, hanem minden ember kortárásává vált. Benne az örök ember lép be a történelembe. Nélküle nagyon nehéz, sőt lehetetlen megérteni azt, hogy mit jelent embernek lenni a szó teljes értelmében.

P ü n k ö s d

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: Jézus mennybemenetele után Jeruzsálemben, az emeleti teremben dicsőítették a tanítványok Istent. Hozzájuk csatlakoztak az asszonyok, Mária és a rokonok. Megválasztották Mátyást Júdás helyett, hogy ismét teljes legyen a tizenkettő közössége. Így vannak együtt, amikor Pünkösd napján betölti őket a Szentlélek. Péter a többiek társaságában az ember sokasága elé lép, és úgy beszél Jézusról, hogy az több ezer ember szívét megrendíti és megváltoztatják az életület.

SZENTLECKE: 1Kor 12,3-13: Mi mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által. Ebben a testben mindenki elnyerheti az emberi kibontakozás teljességét. Ám a tagoknak segíteniük kell egymást, ki-ki a maga Istentől kapott képességével, és részesedni kell a Test nagy adományából, a Szentlélekből. Általa teljessé válik az életünk, nélküle azonban elsorvad az életünk, és szenvedést okozunk az egész Testnek. Ahhoz, hogy részesüljünk a Lélek ajándékaiból, szeretettel és örömmel kell megélnünk a Testben való közösséget. Ahogy a család is, ha szeretetközösségben van, mindenki fejlődik és erősödik, ha levertség és harag van a családban, mindenki sínylődik.

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-23: Felmerül a kérdés, hogy az apostolok a feltámadás napján, Jézus első megjelenésekor kapták meg a Szentlelket, vagy pedig ötven nappal később, azaz pünkösdkor? (Jézus Húsvétvasárnap, amikor először megjelent nekik, rájuk lehelt és mondta: vegyétek a Szentlelket. Ezzel felhatalmazta őket a bűnök megbocsátásra.) Jézus minden gyógyítása, minden szava az Szentlélek kisugárzása volt. A Lélek mind azokra kiáradt, akik Jézust hallgatták, akik Jézushoz csatlakoztak. Pünkösdkor azonban a Szentlélek teljessége az Egyházban megjelent. Az apostolokat teljesen betöltötte a Lélek, és az Egyház közösségében léptek az emberek elé, hogy ebbe a közösségbe hívják meg őket. Az apostolok pünkösdkor az Egyház szolgálatával léptek az emberek közé. Az a szülő tudja Jézushoz vinni gyermekét, s ezzel segíteni a Lélekben való kiteljesedését, aki teljes közösségben van az Egyházzal. Oda hívja gyermekét, ahol ő maga is van.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk.  *  újítsd meg a föld színét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Pünkösd van. Az Egyház születésének ünnepe. Az Egyház a Szentlélek teljességét megkapta. Azok az ajándékok, amelyek valóban szükségesek az emberlét teljes kibontakozásához, az Egyházban vannak. Pünkösdhétfőn vasárnapi miserendet tartunk Sárisápon és Mogyorósbányán is.

Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz az elsőáldozás. Az első szentgyónás és a főpróba Mogyorósbányán május 26-án, szombaton 16 órakor lesz, Sárisápon pedig 17.30-kor. (A litániát kivételesen 17 órakor imádkozzuk el.)

Június 9-én, szombaton lesz Sárisápon a bérmálás. Kilenc fiatal kéri a bérmálás szentségét. Snell György püspök atya jön bérmálni. A bérmálási szentmise előtt 15 órától lesz a gyóntatás a fiatalok és a hozzátartozók számára. Feldhoffer Antal esperes úr segít a gyóntatásban.

Június 2-án, szombaton egy időpontban, 17 órakor a világ minden táján szentségimádásra gyűlnek össze a katolikusok. Mi is csatlakozzunk ehhez a közösséghez, amelynek jótékony hatása, az egész világra kiáradó kegyelmi ereje meghalad mindenféle katonai és politikai demonstrációt. Az utóbbiak regulázni akarják a világot, az ima azonban Isten szeretetének erejével hat, Isten szeretetének forrását nyitja meg.

MISEREND – SÁRISÁP (május 20-27.) V: Pünkösd; H: + Ligeti Ferenc és + szülők; Sz: élő családért; P: élő családért; V: + édesanya, Ujasi Jánosné

Európában 25 %-kal kevesebben vallják magukat katolikusnak, mint tíz évvel ezelőtt. Magyarországon ugyanez az arány mutatható ki. Nyugaton a változást a migrációval magyarázhatjuk. Nálunk pedig azzal, hogy a szülők olyan elszántan nem nevelik vallásosan a gyermekeiket, mintha megcáfolhatatlan tudományos bizonyítékok igazolnák, hogy a vallásos nevelés káros a gyermek számára. Holott ennek az ellenkezője az igaz. Megcáfolhatatlan tudományos bizonyítékok igazolják, hogy a nem vallásosan nevelt gyermek sokkal nagyobb eséllyel lesz boldogtalan és megroppant életű. Magyarországon a józan megfontolást az is háttérbe sorolja, hogy hogy két nagyon népszerűtlen tényező, az egyház és a kormányzati politika túlzottan összekapcsolódik. Az egyház meggyengülését nem annyira a külső lejáratások okozzák, mint az, hogy egyre több „hívő” kényelmi megfontolásokból „vallásos a maga módján”. Az is gondot okoz, hogy amíg régen az Egyházat nem teljesen értve, de szokásból hozzá csatlakozhattunk, ma már szükséges a teljesebb értés, a személyes elköteleződés és hitbéli csatlakozás.

Néhány európai országban felmérték, hogy a fiatalok (14-29 év) hány százaléka vesz részt vasárnap szentmisén. A két véglet Belgium és Lengyelország.

Belgium: 2 %; Ausztria: 3 %; Magyarország: 3 %; Németország: 6 %; Svájc: 8 %; Portugál: 27 %; Lengyelország: 47 %

Szent II. János Pál pápa: Az Egyház az egész emberiség szívét magához ölelve, teljes szívéből kéri a Szentlélektől azt a boldogságot, amelynek teljessége csak Istenben található, kéri az örömet, amelyet senki el nem vehet tőlünk, s amely a szeretet gyümölcse. Az Egyház hordozza azt a képességet, hogy elővételezze az Isten országát, amely igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.

Beethoven: Csak Isten tud lelkesíteni, csak nála van az ihlet. Mindenütt másutt nyomasztó mélység fenyeget. Emeld fel lelkemet, Szentlélek, hogy valamit visszatükrözzek Isten nagyságából és szépségéből.

Urunk mennybemenetele

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Márk és Lukács evangéliuma a mennybemenetel leírásával záródik. (Máté evangéliuma a missziós paranccsal, János evangéliuma pedig azzal, hogy Jézus Péterre bízza az Egyházat.) Az Apostolok Cselekedete azonban a mennybemenetel leírásával kezdődik, majd bemutatja az ősegyház születését és az Egyház küldetésének máig irányadó, lelkes primíciás időszakát. Az Apostolok Cselekedete szerint Jézus meghagyja apostolainak, hogy maradjanak együtt és várják a Szentlélek eljövetelét (innen ered az Egyházban a pünkösdváró nyolcad), mert csak az Ő vezetésével indulhat meg az Egyház missziós küldetése.

SZENTLECKE: Ef 1,17-23: Az Egyház akkor válik teljessé, ha teljesen betölti Jézus, ha teljesen átadja magát a Szentlélek irányításának. A Szentlélek teljessége a földi ember számára az Egyházban nyerhető meg. Ez fontos iránymutatás arra nézve, hogy miképpen viszonyuljunk az Egyházhoz, és miképpen öltsük magunkra keresztény küldetésünket. Szent Pál azt mondja, hogy minden hiány az emberben, valamint az emberi közösségekben és a világban Jézus hiánya. Ha ezt felismerjük, akkor helyes szándékkal és kellő alázattal fordulhatunk Jézushoz. Az Egyház Szent Pál megfogalmazásában Jézus Teste. Amikor a Test teljessé válik, betelik a történelem és lezárul a teremtésnek az a szakasza, amelyet a tér és az idő kötöttségében éltünk.

EVANGÉLIUM: Mk 16,15-20: Jézus a missziós paranccsal búcsúzik tanítványaitól, majd jelzi a keresztségnek azokat a rendkívüli hatásait, amelyeket az üdvösség felé haladó ember átélhet. Megkérdezhetjük, hogy ma miért nem érzékeljük a keresztségnek ezeket a hatásait? Ahol valóban keresztség történik, ott ezek a hatások megjelennek és felismerhetők lesznek. Kezdetben a gyógyulás látványos és magával ragadó élményt nyújt. Később a gyógyulás már áttevődik a gyóntatószékbe, s talán még értékesebb, mint az a gyógyulás, ami a karizmatikus közösségben, egymás hitének megerősítésére történik.   

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjongás közben ment föl Isten,  *  az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Jövő vasárnap Pünkösd ünnepe lesz. Május 15-étől Mogyorósbányán az alkalmankénti keddi szentmisék 18.30-kor kezdődnek. Annavölgyben május 19-től a szombati szentmisék 19 órakor kezdődnek.

A héten kapnak tájékoztatót a gyermekek szülei a nyári hittanos táborokról. Plébániai tábor: július 2-6; szobi tábor: július 16-20.

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakra, levelező rendszerű képzésre. (A képesítéssel hittanári kinevezést kaphatunk.) A képzési idő 6 félév, félévenként 10 szombat. A finanszírozási forma: állami ösztöndíjas (első diploma) vagy önköltséges (50.000 Ft/fő). Jelentkezési határidó: május 31. Jelentkezési lap letölthető: www.eszhf.hu honlapról. Érdeklődni lehet: Stefler Krisztina Tel: 06-33-541-971, e-mail: osk@eszhf.hu

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 13-20.) V: + Üveges Károly és neje: Viszkok Mária; H: +Wibling József (1. évf.); Sz: (….); P: + Zsolnai Vilmos és neje. Kókai Erzsébet és + szülők; V: PÜNKÖSD

Jézus mennybemenetelének és a pünkösdnek a hatása, hogy a tanítványok egymásért is felelősséget vállaló, közösségi emberré válnak. Megértik, hogy milyen küldetésre nevelte őket Jézus, és a küldetés bátor és okos betöltésére erőt kapnak a Szentlélektől. Már nem csupán a saját életüket akarják megjobbítani, hanem azt keresik, hogy mitől válhat jobbá a világ. Szeretetváró keresztényből szeretetadó kereszténnyé válnak. Nem sorban állnak, hogy a mások által létrehozott javakból részesüljenek, hanem beleállnak a munkába, hogy ezeket a javakat fenntartsák és gyarapítsák. Küldetésükké válik az egész emberiség iránti felelős cselekvés. Napjaink bizonytalan kereszténye ugyanezzel a küldetéssel tud kereszténnyé válni és kereszténységében megerősödni. Az Egyház szolgálatát végezve tudunk kereszténnyé válni és tudunk keresztények maradni. A Szentlélek segítségével minden korban figyelnünk kell arra, hogy az ősi, életadó gyökérzetet megóvjuk, de a mindig új és a mindig friss lombozatot gondozzunk, amely mindig új és friss gyümölccsel ajándékozza meg az emberiséget.

Szent Pál az athéni aeropáguszon felfedezte a pogányok ismeretlen istennek szentelt oltárát. (Agnóthó Theó) Gyakran halljuk, hogy a keresztények számára Szentlélek az ismeretlen Isten. A karizmatikusok aztán igyekeznek ezt orvosolni. Pedig az „ismeretlen” Isten, aki a Szentháromság örök kisugárzása a földre, az ember számára legteljesebb módon az Egyházban van jelen. Tehát úgy kell vágyódnunk a Szentlélek teljességére, hogy teljesebben élünk az Egyházban. Csak azok számára „ismeretlen isten” a Szentlélek, akik elhagyják az Egyházat.

Marics József: Az Egyház alkotója a mennyei Atya. Alapítója az Úr Jézus Krisztus. Éltetője a Szentlélek. Édesanyja a Boldogságos Szűz Mária. Védőszentje Szent József.

Suhard bíboros: Tudatosítani kell híveinkben, hogy ők alkotják a titokzatos Testet, és nekik kell tovább építeniük, hogy egyre teljesebbé váljon. Ezt pedig nem tehetik másképp, mint hogy benne állnak a világban életük tanúságtételével; nem nagyhangú ágálással, hanem olyan jelenléttel, ami mások javára válik.

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 10,25-48: Kornéliusz százados rendkívüli tiszteletet mutatott a házába belépő Péter iránt. Nem Péternek szólt a tisztelet, hanem annak a Jézusnak, kinek a nevében Péter megérkezett. A Szentlélek immár nemcsak Jeruzsálemben a zsidókeresztényekre áradt ki, hanem itt, Cezáreában a Jézus iránt hitre ébredt pogányokra is. Kornéliusz házában is a Szentlélek kiáradásának egyik jele a nyelveken beszélés volt, vagyis a lélek örömének túlcsordulása. 

SZENTLECKE: 1Jn 4,7-10: Csak az mondhatja magáról, hogy ismeri az Istent, aki a szívében lévő szeretetről hiteles tanúságot tud tenni. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent. A szeretetlenség egyik markáns jele, amikor nem a cselekményekkel, helyzetekkel és ügyekkel van gondunk, hanem a másik ember személyiségével. Azért nem tudunk egy eseményt építő módon átbeszélgetni, mert bevezetésképpen már alávalónak minősítettük a másik embert. (A kulturálatlan politikusok nem megoldásokat keresnek, hanem egymást minősítik.) Jézus keményen beszél azokról, akik azért nem képesek jobbító szándékkal cselekedni, mert butának, elutasítandónak, istentelennek nyilvánítják az őket irritáló embertársaikat. Ez a fajta elhatárolódás nem csupán kulturálatlan és bizonyos esetekben – mint jó hírnév megsértése – büntetőjogilag is szankcionálható, hanem megszünteti a Jézussal, sőt az egészséges élettel való kapcsolatunkat is. A Jézussal való kegyelmi kapcsolat nélkül pedig nem állíthatjuk azt magunkról, hogy ismerjük az Istent.

EVANGÉLIUM: Jn 15,9-17: Kevés az, ha csupán deklaráljuk a Jézus iránti szeretetünket. Meg is kell tartanunk az Ő parancsait, a felebaráti szeretet parancsát és a missziós parancsot. Jézus barátainak mond bennünket. Átadja nekünk mindazt, amit az Atyától hozott. A szolga egyszerűen kiszolgálja az urát, de nem lesz részese az ő életének. Jézus azonban a saját életének részeseivé tesz bennünket. S emellett szolgál is bennünket. Fontos azt is látnunk, hogy Jézus nem kiszolgál bennünket, hanem szolgál minket. Nem kiszolgálja a téves elképzeléseinket és életvitelünket, hanem a szolgálja bennünk a még magunk által sem teljesen felismert embert. A szülő nem kiszolgálja a gyermekét, hanem szolgálja benne a reményteli jövőt.                                                                                                                                       

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr megmutatta üdvösségét  *  a nemzetek színe előtt.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 6. vasárnapja van. (II. zsoltárhét) Egy hét múlva Urunk mennybemenetelét ünnepeljük.

Csütörtökön este ½ 7-kor az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel lesz szülői megbeszélés, 19 órakor pedig a bérmálásra készülő fiatalok szüleit várom a plébániára.

Annavölgyben május 19-én már 19 órakor kezdődik a szentmise.

Mogyorósbányán május 6-tól a vasárnapi szentmisék ismét 9 órakor kezdődnek. Május 15-től az alkalmanként megtartandó keddi szentmisék ½ 7-kor kezdődnek.

A szombaton megrendezett dorogi esperes kerületi hittanos versenyen egy sárisápi alsó tagozatos csapattal indultunk. A gyerekek (Borsos Borbála, Kletner Zsolt, Kollár Ádám, Kollár Éva, Pál Soma) a 12 indulóból a harmadik helyet szerezték meg. Ügyesek voltak, gratulálunk nekik.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 6-13): V: + Lukács József atya (halálának első évfordulója); H: + Holló Ervin (1. évf.); Sz: + Üveges József és felesége Skrek Teréz; P: + Vitek Jánosné és szerettei; V: + Üveges Károly és neje + Viszkok Mária

A szeretet nem abból áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem abból, hogy Ő szeret bennünket. Nem mi érdemeltük ki az Ő szeretetét, hanem érdemeink hiányában és bűnösségünk mélységében előbb szeretett bennünket az Isten. Az Ő szeretete tesz képessé bennünket arra, hogy szeressük embertársainkat, hogy egyáltalán képessé váljunk arra, hogy szeretni tudjunk. Meglepő állítások ezek Szent János apostoltól. Azonban ezek az állítások kereszténységünk alapját képezik. Nekünk nem azt kell demonstrálnunk, hogy mennyire szeretjük az Istent, hanem azt, hogy az Ő szeretetétől éltetve miképpen szeretjük embertársainkat, miképpen tartjuk be Isten törvényeit. Az Ő szeretete előbbi, mint a miénk. Nem a mi istenszeretetünk teljesítményjellege adja a megigazulásunkat, hanem az, ahogy befogadjuk Isten szeretetét, és engedjük, hogy az éltessen bennünket. Igaza volt Luthernek, hogy a vallási teljesítmények nem helyettesíthetik az Isten szeretetének a hatását a lelkünkben. Nem maguk az emberi cselekedetek tesznek bennünket megigazulttá hanem az, ahogy befogadjuk Isten szeretetét, amely Jézus által tárulkozott fel nekünk. Aki azt mondja, hogy szereti Istent, de haragban van embertársával, önmagát csapja be. Nem a cselekedetek morális ereje, nem a külsőséges vallásgyakorlatok halmozása, hanem a Jézus által befogadott, és a bennük lévő szeretet tisztasága formál bennünket tanúságtevő kereszténnyé.

Nézzünk egy köznapi példát. Ha valaki beteg édesanyját morális kötelességből ápolja, meg azért, hogy ne szólják meg őt az emberek, könnyen beleroppanhat a feladat nagyságába. Ha azonban feléleszti magában annak a szeretetnek az emlékét, amelyet kicsi gyermekként kapott az édesanyjától, akkor a beteg és tehetetlen testből ismét ez fog sugározni feléje. S akkumulátorként tölti fel őt a rendkívüli feladat végzésére. Hány éjszakát virrasztott egykor az ő ágya mellett még ifjú édesanyaként ezt a beteg ember? Az örömötök akkor lesz teljessé, ha az én szeretetem bennetek elevenen él és az formál benneteket, mondja Jézus.