Húsvétvasárnap

JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34. 37-43: Kornéliusz az Itáliából Cezáreába vezényelt zászlóalj centúriója. Származását nem tudjuk, de istenfélő nevelést kapott. Szívből imádkozott az igaz Istenhez, és gondja volt a szegényekre. Isten angyala meghívta őt Krisztus követőjének, és Péterre bízza őt. Péter Kornéliusz kapcsán ismeri fel, hogy az Egyház az egyetemes üdvözítés szolgálója. Péter katekézise után (ezt hallottuk az olvasmányban) a római centúrióra és az ő oikoszára (házanépére) leszállt a Szentlélek. Péter megkérdezte kisérőitől: Vajon, megtagadhatjuk-e a keresztséget tőlük? A kereszténység itt lépett ki az ószövetség árnyékából, és felismerte szent hívatását.

SZENTLECKE: 1Kor 5,6-8: Szent Pál szép hasonlata szerint a régi kovász (az ószövetség) már nem éleszt bennünket, így „kovásztalanok” vagyunk mindaddig, amíg a Jézus által érkező új kovászt nem fogadjuk be. Az új kovászt Szent Pál ebben az összefüggésben tisztaságnak és igazságnak mondja.

EVANGÉLIUM: Jn 20,1-9: Szent Pál írja a rómaiaknak, hogy a hit hallásból fakad. Péter és János nem egy előzmények nélküli eseményt szemlélnek, amikor az üres sír előtt állnak, hanem az látják, amit Jézus előre jelzett: harmadnapra feltámadok. A valódi hit dinamikussá teszi az életünket, mindig vezet bennünket, növeli emberségünket.  A hit révén válunk igazzá, a hit révén megigazulunk, mondja ugyancsak Szent Pál. Ez a folyamat igazolja vissza, hogy az igaz hit útján járunk-e. A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk, olvassuk a Zsidókhoz írt levélben. Mi a reményünk? Az összeomlás, a megsemmisülés? Nem. Éppen ellenkezőleg, a létbeli kiteljesedés. Ezt a hitet azonban csak az istenszeretet tudja fenntartani bennünk. Mi vitte Mária Magdolnát az üres sírhoz? A Jézus iránti szeretete. Ez a szeretet a feltámadás első tanújává tett őt. Miért futott lélekszakadva Péter és János Mária Magdolna szavaira az üres sírhoz? Mert lelkük mélyén hitték, hogy Jézus sokkal több annál, mint amit a keresztúton megmutatott magából. Bár édesanyja, és Mária Magdolna, aki vele volt a keresztúton, a fényes istenarcot szemlélhették a por és a véres verejték mögött.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ezt a napot az Úristen adta,  *  örvendjünk és vigadjunk rajta.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvétvasárnap van, Urunk feltámadásának ünnepe. Isten úgy emelte fel az elesett emberiséget, hogy Jézus megtestesülésével, keresztáldozatával és feltámadásával visszavezette teremtményeit az élet útjára, s az Egyházat tette olyan kegyelmi közösséggé, amely segíti, hogy megvalósuljon az Isten és az ember szeretet- és életközössége.

Húsvéthétfőn Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz szentmise.

Mogyorósbányán és Sárisápon köszönet mindazoknak, akik a húsvét méltó megünneplését előkészítették és a szent liturgiákat szolgálatukkal segítették: takarítók, énekesek, ministránsok, kántorok. Nekik és egyházközségünk minden tagjának a húsvét különleges kegyelmét és áldását adja meg Urunk Jézus Krisztus.

Idén április 9-én, hétfőn ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, Urunk megtestesülésének hírüladását. Az elsőáldozás május 27-én lesz, a bérmálás június 9-én szombaton 16 órakor lesz, és Snell György püspök úr szolgáltatja ki.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 1-8.) V: pro populo; H: A keresztelendőkért és családjaikért; Sz: + Papp Jánosné szül: Kurucz Mária és szerettei; P: (….); V: + Stefán Károly

Keresztelések: Nagy Alex Kristóf (húsvéthétfőn); Romfa Norbert (Irgalmasság Vasárnapján)

Temetés: Hertai Katalin (péntek 11 óra)

Jungmann: Jézusom, a mai vasárnap, a feltámadásod, a megváltás, az élet győzelmének napja a halál fölött. E napon tört be végérvényesen az Isten szeretete a világtörténelembe. Érzem, hogy minden vasárnap utórezgése a húsvétnak; minden vasárnap a dicsőséges húsvét reggele akar átragyogni a természet törvényén, amely minket oly nagyon fogva tart. (Mi ez a természet törvénye? A mulandóság, a kirekesztettség érzése, a szeretet megtorpanása, a hit elbizonytalanodása.) Évente ötvenkétszer reszket bele utórezgésként a mi életünkbe a kettérepedt kő Jézus sírján, a húsvéti fény ragyogása. Minden vasárnap együtt akarok ünnepelni az Egyházzal. (Elsősorban önmagam miatt, hogy a hit révén az élet útját tudjam járni.)

Léon-Dufour: Jézus föltámadása kivonja magát minden eddigi történelmi tapasztalat és természettudományos törvény alól. Mégsem marad csupán a hit tárgya, mert részévé lett a történelemnek és nagy kérésévé a természettudománynak. Jézus megtestesülése még csendben és észrevétlenül történt, feltámadása azonban döbbenetes erővel kiáltott bele a világba. Nem hallgathatunk róla, mondták az első keresztények. Jézus feltámadás a szabadság diadala. Az ember Jézusig nem volt szabad, mindent a halál determinált. Ami azonban csoda a földön, törvény az égben. S ez a törvény Isten megváltoztathatatlan szeretete az ember iránt.  Isten a végsőkig elmegy az ember iránti szeretetében.