Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 18,15-20: Mózes ötödik könyve évszázadok során bővült. A legkorábbi részek lejegyzése talán Illés és Elizeus próféta idejéből való, a legújabbak pedig a Krisztus előtti 6. századból. Mózes tekintélyével közli a könyv, hogy milyen legyen a vallási élet és az Isten iránti hűség. A könyvben Mózes utal arra, hogy hozzá hasonló prófétát fog küldeni az Úr. A kenyérszaporítás csodája után a nép ezt a prófétát véli felismerni Jézusban (Jn 6,14), és fanatikus lelkesedésükben királlyá akarják kiáltani. Jézus elhagyja ezt a vidékét. Ez a fajta rajongás alacsonyabb szintre helyezi őt annál, mint ahol jelen akar lenni. Ő nem külső, hanem belső erőnkké kíván válni. Lásd: Eucharisztia.

SZENTLECKE: 1Kor 7,32-35: Folytatódik a sokaknak gondot okozó páli tanítás a családról. A kulcs abban a kijelentésben van, hogy ő a férfi és a nő kapcsolatát Jézus és az Egyház viszonyából vezeti le. Ahogy Jézus élteti és óvja az Egyházat, úgy kell éltetnie és óvnia a férfinak az asszonyban az élet bölcsőjét. A férfi nem görög vagy római hadisten a nő mellett, hanem testvér. A korabeli fiatal keresztény házasok húgomnak és bátyámnak nevezték egymást. Ha Szent Pál tanítását követtük volna a családról, akkor ma nem kínlódnánk annyit a genderrel meg az egyneműek házasság iránti vonzalmával. Azt is meg kell különböztetni, hogy Pál mikor beszél házasoknak és mikor a szűzek és özvegyek közösségének.

EVANGÉLIUM: Mk 1,21-28: Mk 1,21-28: Már az ókorban is gondot okozott bizonyos betegségek, így főleg az idegbetegségek jelenléte. Hogyan egyeztethető ez össze a teremtés tisztaságával? Zavart okozott az emberi fajról vallott felfogásban. Ezért a démonok tevékenységének tulajdonították ezeket a betegségeket. Van olyan vélekedés, hogy Máté Jézus tanítását emeli ki, Márk pedig Jézus csodatetteit. Máté a tanítás isteni erejére mutat rá, Márk pedig a csodákat tevő isteni erőre. Attól azonban, hogy Márk kevésbé részletezi a tanítást, nála is hangsúlyt kap a tanító Jézus és tanításának isteni ereje. Jézusban és Jézus által Isten országának hatalma van jelen az emberek között. Ezt ismerik fel – hamarabb, mint az emberek – a gonosz lelkek. Jézus azonban megtiltja nekik, hogy ezt ők, a gonosz lelkek hirdessék ki. Majd a kereszten kell hittel felismerni a Megváltót. A gonosz lelkek ma is azzal keltenek zavart, hogy Jézusról bennfentesként úgy beszélnek, mint az ezotéria és a mentálhigiéné előfutáráról. Vagy az Istentől elfordult világot felruházzák azzal az öntudattal, hogy ők sokkal magasabb erkölcsi szinten vannak, mint a keresztények. Ők csak világháborúkat robbantanak ki, atombombákat gyártanak, népirtó diktátorokat nevelnek fel, legfőbb politikai eszközként használják a hazugságot, a keresztények azonban – ó, jaj, minő borzalom – házastársi hűséggel kriminalizálják a szabadelvűség ártatlanságára eljutott tiszta lelkű társadalmat. Hány kisszerű, hataloméhes, önismeret nélküli, jellemtelen politikus hivatkozik arra, hogy neki szabad bejárása van Istenhez, ő tökéletesen ismeri Istent. Ez mind az ördög szószátyárságából fakad. Jézus ezért tiltotta meg neki, hogy róla beszéljen. Az ördög csak alattomosan, félrevezető szándékkal tud megszólalni Jézusról, anélkül, hogy rendelkezne a szeretet képességével. 

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,  *  népem ne légy keményszívű.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 4. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Pénteken Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz (Urunk bemutatás a templomban). A szentmise 18 órakor kezdődik. Előtte ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

Köszönet azoknak, akik jelen voltak vasárnap az ökumenikus imaórán.

MISESZÁNDÉKOK (január 28. – február 4.) SÁRISÁP: V: + Gurin Sándor, + szülei, + testvérei; H: (…); Sz: (…); P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Jurásek János

Sárisápon, Mogyorósbányán és Annavölgyben elkészültek a zárszámadások és az idei évre vonatkozó költségvetések. Még egy hétig bárki betekintést nyerhet ezekbe a plébánián. Sárisápon az anyagi helyzet nem romlott. Amennyivel kevesebb lett az egyházi adó, annyival lett több lett a perselypénz. Ez sokfelé megfigyelhető jelenség. Sajnos meghalnak az idősek, akik még belenevelődtek abba, hogy év elején már rendezzék az egyházi adót, a fiatalok azonban inkább nagyobb összegű vasárnapi perselypénzzel támogatják a helyi egyház fennmaradását. Mogyorósbányán azonban olyannyira csökkent mindkét bevétel, hogy amennyiben a tendencia fennmarad, jövőre már nem tud papot és kántort eltartani, s gondot okoz a fűtési számlák kifizetése is. Annavölgy olyan csekély költségvetéssel is fenntartható, amit akár Sárisáp, akár a plébános is ki tud egészíteni.

Sárisápon 2018-ban a harangok vezérlésének és mechanikus felfüggesztésének javítását tervezzük.

Aki sohasem szórakozott el az imádságban, az valószínűleg nem is tud imádkozni. Az ima indítéka az Istent kereső vágyunkban van, amely sokkal mélyebbről tör fel, mint a szavak és az érzések. Aki elméjében és képzeletében számos haszontalan, zavaró képpel és gondolattal küszködve kénytelen imádkozni, lehet, hogy jobban imádkozik, mint az a testvér, aki könnyedén száll a világos szavak és költői képek szárnyán.

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Jón 3,1-10: Ninive Kr. e. 612-ben pusztult el. Jónás próféta, aki az 5. a kispróféták sorában, ez esemény előtt 150 évvel élt és tevékenykedett. Ekkor még Ninive a hatalma csúcspontján volt. Jónás könyve az egyetlen prófétai könyv, ami nem az írójáról, hanem a benne szereplő személyről kapta a nevét. Jónás istenképe nagyon ószövetségi, ezért az Úr komoly nevelési folyamaton vezeti át. Nekünk is figyelnünk kell arra, hogy miképpen alakult az istenképünk. Büntető vagy irgalmas Isten előtt állunk-e?

SZENTLECKE: 1Kor 7,29.31: Három értelmezést is adnak e páli tanításnak. Az egyik az, hogy Pál kezdetben nagyon közelinek vélte az Úr második eljövetelét. A másik magyarázat szerint a várható üldöztetésekre utalt. A harmadik megközelítés pedig az, hogy az evilági teendőinkbe ne merüljünk bele úgy, hogy Jézus egyre távolabbra kerüljön tőlünk, és a kereszténységünk formálissá váljon.

EVANGÉLIUM: Mk 1,14-20: János másképpen írja le az első tanítványok meghívásának történetét. Valószínűleg ő az időrendet rögzíti, Márk pedig a tekintélyi sorrendet. Péter volt a tizenkettő sorában az első, a legfőbb tekintély. Amikor Márk az evangéliumot írja, akkor már Péter tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt. Figyeljünk Jézus szavára: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban”. Nem szabad, hogy a megtérésre való felszólítás nyomasszon bennünket, mert ez a mondat az örömtől ragyog. Az Isten országa, amelybe a megtéréssel lépünk be, csupa-csupa örömhír nekünk. Az Isten országa ahhoz is nagyon közel van, aki a bűnei miatt letört, csüggedt önfeladásban él. Isten országa ahhoz is nagyon közel van, aki úgy érzi, hogy nincs értelme az életének. Hozzájuk különösképpen szól a küldetésünk, nekik meg inkább kell tanúskodnunk a szabadulás rendkívüli közelségéről.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Utaidat mutasd meg kem,  *  én, Uram, Istenem!

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 3. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét). Csütörtökön lesz Szent Pál megtérének (Pálforduló) ünnepe. Idén február 14-ig tart a farsang.

Ma kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Január 21-én délután 15 órakor a Művelődési Házban lesz az ökumenikus imaóra.

Megvolt a zárszámadási és költségvetési közgyűlés. Két hétig bárki betekinthet a könyvelésbe és a dokumentumokba a plébánián. Ezt követően juttatjuk el az espereshez, aki még ellenőrzi, és felterjeszti a Főegyházmegye illetékes hivatalába felülvizsgálatra és jóváhagyásra. A zárszámadás és a költségvetés elkészítésben nagy munkát végzett a két egyházközségi számvizsgáló, Boros János és Jurásek János. Köszönjük nekik.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (január 21-28.) V: A bányaszerencsétlenség áldozataiért. (Egyben alapítványi, fogadalmi szentmise) H: (…); Sz: (…); P: (…); V: + Gurin Sándor, + szülei, + testvérei.

A keresztények megosztottsága részévé válhat a világ zűrzavarának és felfordulásának. Ne álltassuk magunkat, mi is hozzájárulunk ehhez. A világ az extra elméletektől és felforgató ideológiáktól sem riad vissza, hogy kétségbeesett kiutakat keressen. Mi pedig rendelkezünk a kiút biztos ismeretével. Ezt azonban a legszélesebb összefogásban kell képviselnünk. Enélkül mindössze a világ zavarodottsága miatti zavarodottságunk fog növekedni. Nekünk azt kell megélnünk, amit Jézus ránk bízott.

Urunk, Istenünk! Alázatosan kérünk, hogy a te kegyelmed által az egyházak az egész világon békességed eszközei legyenek. A Te gyógyító és szerető követeid és küldöttjeid egységben jelenjenek meg a megosztottságtól szenvedő világban. Ámen.

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Sám 3,3-19: Sámuel Izrael történetében a királyságot közvetlenül megelőző átmeneti időszaknak kiemelkedő alakja. Silóban, az Úr ládáját őrző sátoregyüttesben, tehát az Úr közelében cseperedett fel. Itt történt a kiválasztása és meghívása a prófétai küldetésre. A mai olvasmány Sámuel meghívástörténete. Mindenkinek, aki az Úr közelében cseperedik fel, van meghívástörténete. Ez erőt és biztos irányt ad életének, bármi is legyen a hívatása.

SZENTLECKE: 1Kor 6,13-20: Szent Pál a test és a lélek egységét vallja. (A katolikus teológiai mindig elvetette a platóni dualizmust, amely a testet a lélek börtönének mondta.) A testünket nem a kívül viselt ruha nemesíti, hanem az, ha a krisztusi Test részévé válik és a Szentlélek élteti. Szent Pál gyakran írja, hogy bujaságra és tobzódásra adott test nem tud az isteni Testhez kapcsolódni, és nem tud nemes lelket felmutatni.

EVANGÉLIUM: Jn 1,35-42: A Jézusról való fenséges szavak és Keresztelő Jánosnak Jézusról való tanúskodása után János és András meghívástörténetével folytatódik János evangéliuma. Majd következik Péter meghívástörténete. A hit nem egy kívülről ránk parancsolt, vagy szokásként átvett valami, hanem személyes megtapasztalás, és a személyes kérdéseinkre adott isteni válasz nyomán formálódik. A hit lehet egy darabig a közösség (család, Egyház) által közvetített érték, azonban egy idő után már személyes, belső tartalommá kell válnia. A családi és az egyházi nevelésnek bábáskodnia kell a személyes hit megszületése mellett.  

 A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Íme, eljövök, Uram,  *  hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 2. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Csütörtökön Árpád-házi Szent Margit ünnepe lesz. Isten éltesse a Margitokat.

Január 21-én 15 órakor a Művelődési Házban lesz az ökumenikus imaóra. Ezúttal a református testvérek hívnak bennünket.

Január 18-án este 7 órakor a plébánián zárszámadási és költségvetési képviselőtestületi gyűlés lesz.

Tavasszal elsőáldozás és bérmálás lesz Sárisápon, Mogyorósbányán pedig elsőáldozás.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (január 14-21) V: A doni hősökért; H: (…); Sz: (…); P: (…); V: A bányaszerencsétlenség áldozataiért

Főleg az elsőáldozást vegyék nagyon komolyan a családok. Ha azt a nagyon segítőkész, méltányos lehetőséget (rövid felkészülés, diákmisén való részvétel), amit felkínálok, nem fogadják el a szülők, akkor ez a hajó nagy valószínűséggel elment, és gyermekük nem lesz katolikus ember. Nem a keresztség által, hanem az elsőáldozás által válunk katolikussá! A szentáldozás és a szentgyónás képessége nélküli keresztény nem katolikus. Előfordulhat, hogy később a megszerzett képesség ellenére nem áldozhat valaki egyházjogi akadály miatt, de ebben az esetben is közösségben maradhat az Egyházzal, mert az Egyház iránti ragaszkodása révén (gyermekeit a szentségi életre vezeti) külön kiváltságban részesül. Ehhez azonban az kell, hogy ő maga mindent megtegyen, hogy az egyházjogi akadály elháruljon, és elismerje a szentségek és az Egyház rendkívüli, isteni eredetét. Az elsőáldozást egy képpel tudom szemléltetni. A kegyelmi élet forrásából, amely a keresztséggel nyílt meg, mindaddig a szülők és a nagyszülők tudnak meríteni a gyermeknek, amíg ő maga is el nem tud menni a forráshoz. Egy idő után a forrás elapad, és csak akkor ad kegyelmi erőt, ha maga a gyermek akar meríteni belőle. A Jézus iráni személyes szeretetünket a szentségi életünk mutatja. Szentgyónás és szentáldozás nélkül elapadhat a kegyelmi élet forrása.

A bérmálással zárul le az a folyamat, ami a kereszteléssel elkezdődött.  A bérmálással érkezem meg teljesen a katolikus egyházba és kezdődik életemnek az a szakasza, amelyet a Szentlélek ereje tölthet be, hogy Isten élő tanúja legyek az Egyházban és a világban, hívatásom és családi életem révén. A bérmálást élete bármely időpontjában kérheti az a megkeresztelt ember, akinél nincsen egyházjogi akadály, és őszinte vágyat érez arra, hogy a Szentlélekben kiteljesedjék az élete.

Január 21-én kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Az egyégtörekvés célja, hogy mi keresztények mindannyian ugyanazt valljuk az Egyházról és az Eucharisztiáról. Jézusról egymást túllicitálva tudunk nagyon szépeket mondani. Ezeket bizonyára Jézus is gyönyörűséggel hallgatja. Az ökumenikus egységtörekvés során nekünk kell inkább hallgatni és Jézust beszéltetni, hogy ne magunkat halljuk folyamatosan vissza, hanem az Ő hangja erősödjön fel.

Évközi 1. vasárnap

Jézus megkeresztelkedése

OLVASMÁNYIz 42,1-7: Az Egyháznak van testi és lelki formája. A testi az emberi arc, a lelki pedig a krisztusi lényeg. Helytelen az Egyházat „látható és láthatatlan” fogalompárral leírni, mert az Egyház nem lehet láthatatlan. Minden látszik az emberi arcon. Az Egyháznak az Eucharisztia révén Jézust kell bemutatnia, nem rejtheti el. Az Egyház létrehozza az Eucharisztiát. Hogyan? Létrehozza azt, aki létrehozta őt? Igen, ahogy Máriára is mondjuk: A világra szülte azt, aki teremtette őt. Az Eucharisztia által az a Jézus van jelen közöttünk, akiről Izajás ír: „A megtört nádszálat nem roppantja össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, hűségesen hirdeti az igazságot…” 

SZENTLECKE: ApCsel 10,34-38: Jézust a Jordánnál felkeni a Szentlélek erővel és hatalommal. Itt a kereszteléskor Jézus kinyilvánítja magát a zsidóknak: Ő az Isten Fia. Hamarosan a Kánai menyegzőn kinyilvánítja magát a családnak: Ő az, akiben és aki által teljesen igen-t lehet mondani az életre és a szeretetre. Mindezeket megelőzően, a napkeleti bölcsek látogatásakor Jézus kinyilvánította, hogy a Föld valamennyi népének ő az üdvözítője. Ez Jézus hármas megjelenése, epifániája. 

EVANGÉLIUMMk 1,7-11: Márk Jézus megkeresztelkedésével kezdi az Jézusról tanúskodó evangéliumát. Ő is már az evangéliuma elején jelzi, hogy Jézus, akit elénk állít, akiről tanúskodik, az Isten Fia.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Örömmel merítsetek vizet,  *  az üdvösség forrásaiból. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Urunk megkeresztelkedésének vasárnapját ünnepeljük. Tegnap, Vízkereszttel lezárult a karácsonyi ünnepkör, a mai nappal kezdődik az évközi idő.

Január 21-28.között van az idei ökumenikus imahét. Alapgondolata: „Uram, a jobbod kitűnik erejével …” (Kiv 15,6) Január 21-én délután 3 órakor a Művelődési Házban szeretettel vár bennünket a református Lelkész Úr és a református közösség ökumenikus imaórára és azt követő agapéra.  

MISESZÁNDÉKOKSÁRISÁPV:(…); H: A rózsafüzér Társulat szándékékára Sz(…); P: (…); V: A Doni Hősökért 

Az elsőáldozás és a bérmálás felé, valamint az Eucharisztikus Világkongresszus felé haladva a szentségekkel kapcsolatos ismereteinket és a szentségek iránti elköteleződésünket megújíthatjuk. Jézus önmagát átadta az Egyháznak. Az Egyház pedig Jézus megszentelő tevékenységét a szentségek révén folytatja a világban. A szentségek az Egyházat építik, amely az Eucharisztiában tudja teljesen kifejezni önmagát. Az Egyház missziós lendületének hanyatlása, az egyháztudat gyengülése azonnal megmutatkozik a szentségekhez való viszonyban és az Eucharisztia ünneplésének tisztaságában. Az Egyház ereje (és a krisztushívők ereje) az Eucharisztia ünnepléséből és a szentségimádásra szánt időből táplálkozik. Benedek pápa írta, hogy az Egyház hozza létre az Eucharisztiát, s ezt azért teheti meg, mert Jézus odaadta magát az Egyháznak. Az Egyház nem rejtheti el Jézust a világ elől, nem tarthatja meg saját magának, ismétli folyamatosan Ferenc pápa. 

Hogy jól közeledjünk az Egyház lényegének megértéséhez (és helyes képviseletéhez), érdemes jelezni, hogy mi nem az Egyház. Nem családi projekt. Nem félkeresztény kulturális egyesület. Nem egy baráti kft. Nem elitklub. Ellenben az Egyház az Eucharisztiát mély hittel ünneplő, alázattal megjelenítő, missziós küldetést hordozó tanítványi kör. Egy plébánia legfőbb feladata, hogy Krisztus Egyházát megjelenítse és kegyelmi áldásait közvetítse. Ez pap nélkül elképzelhetetlen. Benedek pápa a Szeretet szentsége kezdetű enciklikájában a következőket írja: „A szent liturgiában mindenki hívatott a rendezett, tevékeny, részvételre, de igen fontos, hogy világos legyen a pap sajátos feladata. Az Egyház hagyománya szerint ő az, aki nem helyettesíthető abban, hogy vezesse az egész eucharisztikus ünneplést az első köszöntéstől a befejező áldásig. A szentelés erejéből fakadóan ő jeleníti meg Jézus Krisztust, az Egyház fejét, és valamiképpen az Egyházat is. Ugyanis minden eucharisztikus ünneplést a püspök vezet személyesen, vagy munkatársai, a papok által”.

A hívek tevékeny részvételi kötelezettségéből fakad, hogy a plébániához egyházjogilag hozzátartozik a helyi plébániai tanács. E nélkül nem működhet szabályosan a plébánia. A képviselőtestületek működését szabályozó legújabb főpásztori előírás is hangsúlyozza, hogy a plébániai képviselőtestület nem munkáltatója a papnak. Tanácsadó testület, olyan kompetens kör, amely a helyismerete révén a legközvetlenebb segítséget adja a papnak a lelkipásztori és missziós feladatvégzéshez.  

A plébánián kötelező felállítani a gazdasági tanácsot. Ők segítik a papot abban, hogy a jó gazda gondosságával képviselje a legfőbb egyházi vagyonkezelőt, a főpásztort. A plébános csak limitált összeghatárig hozhat döntést a plébániai pénz felhasználásáról, a képviselőtestület egyetértésével. Nagyobb összeg felhasználásáról a püspök dönthet. Minden plébániai vagyon egyházi tulajdon, és nem helyi befektetés. A gazdasági tanács tagjai közül kerül ki a két számvizsgáló. Felügyelik, hogy időben és a hatályos jogszabályok szerint történjen a plébániai könyvelés.  

Lehetőleg minden plébánián legyen karitász csoport. A karitász csoport szervezi az egyházközség karitatív feladatait, a plébános által jóváhagyott terv szerint.