Szent Család ünnepe

OLVASMÁNY: 1Sám 1,20-22. 24-28: Isten megszabta az anya jogait a gyermekkel szemben, olvassuk a Bibliában (Sir 3,3) A gyermeknek ugyanis az édesanyától az istentiszteletet is meg kell tanulnia. Enélkül olyan hajót bocsájtunk a vízre, amin eleve egy nagy lék tátong. Az édesanya akkor tud teljes felelősséggel odaállni a gyermeke mellé, ha őt Istentől kapott ajándéknak, de nem személyes ajándéknak látja. Gyermekeinket útra bocsájtjuk az örök élet felé. Böjte Csaba nevelőotthonaiban a jelszó: Befogadás, elfogadás, elengedés.

SZENTLECKE: Kol 3,12-21: Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Azt látjuk, hogy a család fennmaradásának és különleges értékké válásának mindenütt az őszintén megélt vallásosság volt az alapja, bármely civilizációban és kultúrában is nézzük azt, térben és időben. Tehát nem csupán a vak hagyomány, hanem az élő és megújuló istenhit tartja meg az embert valóban felemelő értékeket. A keresztény családdal semmit sem tud kezdeni a világ. Zavarában elfordítja tőle a fejét, vagy alattomosan belerúg egyet, mint az iskolában a hülyegyerek a jótanulóba. Az első János levélben olvassuk: „Azért nem ismer minket a világ, mert Istent sem ismeri”. A helyes istenismeret és az ebből fakadó alázatos istenszeretet a feltétele annak, hogy családunk olyan keresztény családdá váljon, amely kereszténységnek boldogan – és nem bután vagy pöffeszkedő önteltséggel – megélt értékeit egyetlen gyermek sem akarja elhagyni. Azok a kisgyermekek, akik szüleikkel együtt, helyes szándéktól vezérelve, az Evangéliumot befogadva, minden vasárnap keresték a szentmisében a Jézussal való kapcsolatot, csodálatosan beleépülnek az Egyházba. Felnőttként pedig sokak támaszai lesznek.

EVANGÉLIUM: Lk2,41-52: A szülői hívatáshoz szükséges az időnkénti megújulás. Ahogy a keresztény élet értékekben való növekedésének alapvető feltétele a rendszeres lelkigyakorlat. Még a legcsodálatosabb édesanyának, Máriának is szembesülnie kellett azzal, hogy anyai hívatása újabb felismerésekre szorul. Nem arról van szó, hogy a kiskamasz kisjézus huncutkodott, felelőtlenkedett vagy önállóskodott egyet, hanem döntő felismeréshez segítette édesanyját.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldogok, Uram, mindazok,  *  akik a te zadban laknak.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szent Család ünnepe van. Ma egyre inkább tudatosulnia kell annak, hogy a keresztény családnak életbevágó küldetése van ebben a világban. S ezt az üzenetet már a gyermeknevelésben is vonzó és lelkesítő módon el kell helyezni. A keresztény család is, miképpen az Egyház is, az Eucharisztikus lelkület által válik gyógyító erővé ebben a világban. Hála Istennek, most már van olyan egyházi iskola, ahol a szülők egy csoportja vállalta, hogy rendszeresen összejárnak szentségimádásra, hogy gyermekeik iskolájának erős lelki hátteret adjanak. Enélkül folyamatos lanyhul a lelkesedés, háttérbe szorul Jézus és kialakul a merő szakmai rutin. A szentségimádás a legnagyobb lelki erőbázisa egy iskolának.

Sárisápon hétfőn 18 órakor év végi hálaadást tartunk. 24 órára kinyitom a templomot, hogy ott énekeljük el a Himnuszt és 10 perces szentségimádással kezdjük az új évet azokkal, akiknek ez igénye. Kedden Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor, Annavölgyben 17 órakor lesz ünnepi szentmise. Jövő vasárnap Vízkereszt ünnepe lesz, a szokásos vízszenteléssel.

Mogyorósbányán január 1-jével szolgálatba lép az új sekrestyés, Herter Márton Józsefné. Megkértem számára főpásztorunktól a szükséges Missio Canonica-t. Álljunk melléje jóakarattal, figyelembe véve azt, hogy munkáltatója nem a hívek egy csoportja, hanem a főegyházmegye, illetve a plébános.

Január 2-án, szerdán az esti szentmise elmarad.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2018. december 30. – 2019. január 6.) V: Az Isten terve szerinti családi életért; H: (….); Sz: (—–); P: + Varga Ferenc, felesége Basovszky Mária és szeretteik; V: (….)

Jean-Marie Lustiger (1981-től 2005-ig Párizs érseke) Azon kisgyermekek életét, akik abortusz vagy az emberek egyéb bűne, illetve betegség miatt nem nyerhették el itt a földön a felelős keresztény nagykorúságot, Isten különleges teremtő szeretete teszi teljessé a mennyben. Akik önhibájukon kívül nem működhettek együtt Isten teremtő tervével, azok teremtését is végig viszi az Isten. Az Egyház közbenjárására nekik is szükségük van.

Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az önmaga után sóvárgó élet fiai és lányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataikat nem ti adjátok,
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem,
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik,
Ahová ti nem látogathattok el még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők,
De ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok,
Mert az élet sem visszafelé nem halad,
Sem meg nem áll a holnapban.
Ti vagytok az íj, amelyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján,
És ő feszít meg benneteket, minden erejével,
Hogy nyilai sebesen és messze szálljanak.
Legyen az íjász kezének hajítása a ti örömötök forrása,
Mert ő egyként szereti a suhanó nyilat,
És az íjat, mely szilárd és megbízható.                         (Kahil Gibran indiai származású angol költő)

Karl Rahner: Add, Urunk, hogy a Karácsony a hit és a szeretet ünnepe legyen mindnyájunknak. Szeressük az Igét, aki testté lett, és szeressük egymást is, hiszen az ember csak azóta tudja igazán szeretni az embert, amióta maga az Isten emberré lett.

Advent 4. vasárnapja / Karácsony

OLVASMÁNY: Mik 5,1-4: Mikeás Izajás próféta kortársa. A prófétai beszéde tipikus. A népet a jog betartására, a szegények gondozására és az istenszeretetre buzdítja. Ezek elmaradása miatt történelmi kataklizmát kell átélnie a népnek, de Isten felemeli azt a szent maradékot, amely tovább viheti és megélheti az emberiség történetében az isteni ajándékokat. Mikeás nem csupán a szent maradék felemeléséről szól, de a Messiás születésének a helyét is megjelöli. S ez nem Júda valamely büszke, fényes városa, hanem a kis Betlehem.

SZENTLECKE: Zsid 10,5-10: A szent író nem azt mondja, hogy eleve céltalanok és haszontalanok voltak a vallási áldozatok, azonban azzá váltak, mert nem vittek közelebb az Istenhez. Erre ma is látunk példát. Amikor egy alázat nélküli helyi csoport kialakítja a maga kedvére a saját vallási rutinját, s az már róluk szól, nem Jézusról, akkor szembe mennek a pappal, az egyetemes Egyház szentségtanával, és felszámolják az adott településen az Egyház jelenlétét. A saját szektás vallási kedvteléseiket élik alázat nélkül, önző módon, s megakadályozzák, hogy az emberek Jézus Egyházának vonzásába kerüljenek.

EVANGÉLIUM: Lk 1,39-45: Az Üdvözlégy Mária imádságunk az angyali üdvözlet szavai után azzal folytatódik, hogy Erzsébet köszönti Máriát. Erzsébet, a boldog kismama, nem a saját öröméről zengedezik, hanem Máriát és magzatát köszönti, áldottnak mondva őket. Erzsébet Jézus jelenlétében megfeledkezik önmagáról és személyes öröméről, mert mindazt, ami Máriával történt, sokkal nagyobb eseménynek ismeri fel. Bizony, így kellene minden édesanyának Jézus hatása alá helyeznie gyermekét. Sokszor halljuk, hogy nem vallásosnak lenni kisebb baj, mint rosszul vallásosnak lenni. A vallást rosszul élve és a vallásra hivatkozva rosszul nevelni a gyermeket, kevesebb eredményt hozhat, mint a vallás nélküli merő humanista nevelés.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Téríts meg minket, Istenünk,  *  ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

Karácsony     * * *     2018. december 25.

OLVASMÁNY: Iz 52,7-10: Isten Szabadítót ad, és ő szabadítást hoz az embernek. Miért nem élik át sokan ezt a szabadulást. Bizonyára azért, mert frusztráltságuk oka közel sem az, miről fennen beszélnek (igazságtalan kormány, romlott emberiség, felborult családi élet stb.) A frusztrációt előidéző ok nem kívül van, hanem belül. S ez az Istentől való elszakadtság. Erdő Péter bíboros rámutatott, hogy az igazi gond nem a szegénység, hanem a magány. Jézus minden embernek társa akar lenni a belső magány és a kilátástalanság legyőzésében. Embertársaink nem csupán udvarias, vigasztaló szavakat várnak tőlünk, hanem az igazi örömhírt is, hogy Jézusban való életünket megosszuk velük.

SZENTLECKE: Zsid 1,1-6: Jézus az idők teljességében jött el. Ez azt jelenti, hogy a történelemnek elérkezett az a szakasza, amelyben Ő már nélkülözhetetlen. Nélküle elveszne az emberiség a maga nagy tudományával és szabad(os)ságával.

EVANGÉLIUM: Jn 1,1-8: Az emberiség kiépítette a maga túlélési stratégiáit, és előbb megnyugtatta, majd jól elszórakoztatta magát a mitológiákkal. Nehéz azt áttörnie Jézusnak. Ezért várja a mi elkötelezett, együttműködő szolgálatunkat.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: A föld minden határa látta  *  üdvözítő Urunknak jóságát.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 4. vasárnapja van. (IV. zsoltárhét) Hétfőn egy szentmise lesz, a 24 órakor kezdődő éjféli mise Sárisápon. Hétfőn délután 3 órakor Mogyorósbányán, 4 órakor pedig Sárisápon várjuk a híveket a hittanos gyermekek karácsonyi betlehemes játékára.

Az ünnepi miserend:

SÁRISÁP:

december 24-én, hétfőn: 24 órakor éjféli mise
december 25-én, kedden: 11 órakor karácsonyi ünnepi mise
december 26-án: 11 órakor karácsony másnapja (Szent István diakónus ünnepe)
(szerdán és csütörtökön nem lesz szentmise)
december 28-án: 18 órakor Aprószentek ünnepe
december 30-án, vasárnap: 11 órakor Szent Család ünnepe
december 31-én, hétfőn: 18 órakor év végi hálaadás
január 1-jén, kedden: 11 órakor Mária Isten Anyja ünnep

MOGYORÓSBÁNYA:

december 24-én, hétfőn: ––
december 25-én, kedden: 9 órakor karácsonyi ünnepi szentmise
december 26-án: 9 órakor karácsony másnapja (Szent István diakónus ünnepe)
december 30-án, vasárnap: 9 órakor Szent Család ünnepe
december 31-én, hétfőn. ––
január 1-jén, kedden: 9 órakor Mária Isten Anyja ünnep

ANNAVÖLGY:

december 25-én, kedden: 17 órakor karácsonyi ünnepi szentmise
december 29-én, szombaton: 17 órakor Szent Család ünnepe
január 1-jén, kedden: 17 órakor Mária Isten Anyja ünnep

A budapesti Bartók Béla úti Szent Imre kápolna plébánosától, Horváth József atyától a következő levelet kaptuk:

„Kedves főtisztelendő Atya!

A Szent Imre kápolna hívei és a kápolnánkban működő Szeretetláng imacsoport csatlakozott Verőczei Gábor atya felhívásához, a szentségimádási stafétához. Szentségimádásunk alkalmával híveink közül hárman a sárisápi Szent Imre plébánia híveiért imádkoztak: Probáld Ferencné (70 éves), Kertész Hajnalka (49 éves), Berkecz Mátyás (31 éves) Az ezzel kapcsolatos szentségimádási imalapokat szeretettel küldjük, annak reményében, hogy saját szentségimádási napjukon a stafétát továbbadják, és a Nemzetközi Eucharisztikus konferenciáig hátralévő két évben a közös imádságban testvéri közösséggé fonódunk össze.”

Itt, Sárisápon a mi plébániánk szentségimádási napja április 5-én és november 4-én van. Április 5-én, a szentségimádási napon a budapesti Szent Imre kápolna híveiért is imádkozunk.

Köszönet azoknak, akik munkájukkal, fenyőfa adományozással, liturgikus szolgálatukkal, a pásztorjátékkal segítették a templomi ünnepet.
Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk.
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat.
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó csendet. A Te titkaidat elfogadó csendet.
A Te szeretetedet elfogadó csendet. A Megváltó érkezését váró csendet.
A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet!

(Avilai Szent Teréz: Adventi ima)

Békés, boldog Karácsonyt, áldásban és kegyelmekben gazdag új esztendőt!

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Szof 3,14-18: Szofoniás könyvében található himnusz hasonlóságot mutat a Magnificat-tal. Jézus megtestesülése nagy örömmel töltheti el az emberiséget. Elvétetett rólunk az ítélet, elűzettek ellenségeink, erős szabadítót kaptunk, aki újjáéleszt bennünket szeretetével. Mindemellett megtapasztaljuk, hogy milyen szeretettel tekint ránk, aki közénk jött a mennyből.  

SZENTLECKE: Fil 4,4-7: Az olvasmány és a szentlecke is cáfolja azt a vádat, hogy egy kegyetlen, büntető Istent hirdetünk és vele fenyegetődzünk. Lehet, hogy egy nagy gonoszság esetében büntetést helyez kilátásba a Biblia, ám Isten a szeretetével gyógyítja szívünket és igyekszik beragyogni belső sötétségünket. Ez a sötétség lehet félelem, szomorúság, nélkülözés, de lehet a személyes gőg miatti elzárkózás az igazság kényszerítő hatása elől.

EVANGÉLIUM: Lk 3,10-18: A felebaráti szeretet leleményes. Nem általában szeretjük az emberek és bizonyos akciókban veszünk részt, hanem felismerjük az aktuális szükséget és képességeink szerint orvosoljuk azt. Az erkölcs sem azt jelenti, hogy ismerjük és tanítjuk annak általános kritériumait, hanem azt, hogy a hiányosságokat a saját életünkben felismerjük és azok kijavításán szorgalmasan dolgozunk. Sokan ennek azért nem látják szükségességét, mert tisztességesnek nyilvánítják magukat. Gyakran hallunk ilyeneket: „Én egész életemben tisztességes voltam.” Ezzel azt is közli, hogy az élete további részében, anélkül, hogy azért erőfeszítést tenne, csakis tisztességes cselekedetei lesznek. Nyilván a fogalommal is gond van az ilyen embernél. Keresztelő Szent János nagyon konkrétan mondja, hogy kinek miképpen kell változtatnia az életén ahhoz, hogy a tisztesség jutalmát Istennél is elnyerje. Persze, az istentagadó a tisztesség mértékét önnönmagához igazítva állítja fel.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjong és zengjél háladalt,  *  mert nagy és szent a te megváltód.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 3. vasárnapja van. (III. zsoltárhét) Ezen a héten is hétfőn, szerdán és pénteken reggel 6 órakor roráté szentmise lesz. Felajánlhatjuk azokért, akik nehezen nyitják meg szívüket Jézus számára. Ilyenek akár még a családjainkban is lehetnek.

A plébános idén megjelent könyvei a bejáratnál megtekinthetőek, és a bolti ár feléért a sekrestyében meg is vehetők.

Szerdán temetés miatt elmarad az óvodások hittanos foglalkozása.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 16-23.) V: Üveges Márton és Balig Mária lelkiüdvéért és gyermekeikért; H: (….); Sz: Hubacsek János és Hajnal Mária lelkiüdvéért és gyermekeikért; P: (….); V: + Horváth Jakab és szerettei

Mogyorósbányán január 1-jei szolgálatba lépéssel keresek sekrestyést a közösségünkből. A sekrestyés feladatköre védett, ahogy a plébánost, úgy őt sem irányíthatja a hívek egy-egy csoportja. Munkáltatója az egyházmegye, a munkáltatói jogokat a plébánosa gyakorolja. Feladatát az egyházmegye által kiadott munkaköri leírás és a munkaszerződés megfelelő pontjai szabályozzák. A sekrestyés a kántorral egyetemben a lelkipásztor legközvetlenebb munkatársa és segítője.

Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Bár 5,1-9: Jeremiás hű társának, Báruknak könyve két költeményt tartalmaz. Az első arra kéri Izraelt, térjen vissza az önfeladás helyett az élet útjára, kövesse a Bölcsességet és a Törvényt. A második, amelyből a mai vasárnapi részletet vettük, a visszatérés erényéről, a reményről szól, és arról az isteni értékről, amelyhez a remény elvezet.

SZENTLECKE: Fil 1,4-6, 8-11: A szeretet a helyes ismeretben és a teljes megértésben tud valódi szeretetté nemesedni. A helyes ismeret legfontosabb eleme az emberről való mind teljesebb tudás, és ezen belül a tulajdon életemről való mind teljesebb ismeret.

EVANGÉLIUM: Lk 3,1-6: János a bűnbánatot úgy tünteti fel, mint az élet helyes irányba állásának nyitányát. A bűnbánat előfeltétele az alázat. Az alázat megóv bennünket attól a téveszmétől, hogy mindent a saját kontrollunk alatt akarunk tartani, bele éljük magunkat saját nélkülözhetetlenségünk tudatába, és azzal hitegetjük magunkat, hogy csak a saját döntéseinkre hagyatkozhatunk. Életünk meggazdagodását reméljük ettől, de fokozatosan leépülünk. Az alázat azonban a folyamatos gazdagodás útján tart bennünket, mivel képesek vagyunk másra figyelni, más által gazdagodni és megújulni.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,  *  ezért szívből ujjongunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

SÁRISÁP

Advent 2. vasárnapja van. (II. zsoltárhét) Hétfőn, szerdán és pénteken tartunk roráté szentmisét. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad.

Vasárnap délután 3 órakor tartjuk a karácsonyi betlehemes játék próbáját. Szenteste délutánján, 24-én 16 órakor adjuk elő a templomban.

Tavasszal azoknak lesz elsőáldozás, akik belépnek a ministránsok közé. Számukra ministráns klubot szervezek. Így tudjuk pedagógiailag feloldani a templommal kapcsolatos pánikszerű tartózkodást.

MISESZÁNDÉK – SÁRISÁP (december 9-16.) V: + Kun Sándor; H: (….); Sz: + Papp Sándor és szerettei; P: (….); V: (….)

MOGYORÓSBÁNYA

Január 1-jei szolgálatba lépéssel sekrestyés jelentkezését várom. Valaki azt mondta, úgysem vállalja senki, mert azt kikezdik. Remélem, hogy nem így van, de azt mindenféleképpen tudni kell, hogy csak az szólhat bele plébánia életébe, aki ott tisztséget vállal. Ezáltal az Egyház szabályzatát magára vonatkoztatja, és aszerint végzi a feladatát. Egyetlen katolikus plébánia sem válhat egy-két család magánügyévé. Ott az Egyház egyetemességének kell jelen lennie a püspök által kinevezett pap révén, hogy a megtérők ne egy-két család elképzelésével, hanem Krisztus Egyházával találkozzanak. Egy adott településen azonos súlya van minden családnak, ugyanazon jogok illetnek meg mindenkit. Nincsenek már kegyurak. Vannak azonban, akik Krisztus iránti szeretetből és az Egyházban való elköteleződésüket követve, az Egyház szabályzatát betartva, testületi cselekvést vállalnak embertársaik javára. Ez a képviselőtestület. S ezt nem uralkodásnak, hanem szolgálatnak tekintik. Nekem nincs feltétlenül szükségem sekrestyésre, de a közösség megítélése igen problémássá válik, ha sem képviselőtestületet, sem tisztségviselőket nem tud adni.

Pénteken 14 órakor tartjuk az iskolában a karácsonyi betlehemes játék próbáját. December 24-én, 15 órakor fogjuk előadni a templomban.

Ha pontosan odafigyelünk, azt látjuk, hogy a jóra jó az élet válasza, a rosszra rossz. Morálisan így tudjuk felismerni a jót és a rosszat. Az zavaró lehet, hogy az emberek válasz gyakran fordítottja az élet válaszának. Ez azonban ne zavarjon meg bennünket. Figyeljük az élet válaszát. Valódi bölcsességre tanít.

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Jer 33,14-16: Azokban a napokban Dávid sarja jogot és igazságot teremt, békét és szabadságot ad.  Ehhez azonban ki kell mondani: Az Úr a mi igazságunk. Amíg mi nagyon ragaszkodunk a saját igazságunkhoz, és azt nincs bátorságunk felülvizsgálni, addig az Úr igazsága nem érkezik meg hozzánk.

SZENTLECKE: 1Tessz 3,12-4,2: Ahhoz, hogy az Isten felé vezető utunkon előre haladjunk, gyarapodnunk kell a felebarát iránti szeretetben és a másokat segítő jócselekedetekben.

EVANGÉLIUM: Lk 21,25-28, 34-36: A végidőről szóló jövendölések egységesek abban, hogy a végidő közeledtével kozmikus természeti jeleket vetítenek előre, és a józan ész összezavarodását a társadalmakban, amikor a lenyilvánvalóbb érdeke ellen cselekszik az ember. A jelek nagy félelmet és szorongást keltenek azokban, akik eddig gúnyolták az Istent, viszont bátran és örömmel emelik felfelé a tekintetüket azok, akik addigi életükben Jézus barátai lettek.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hozzád emelem a lelkem,  *  én Uram, Istenem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

SÁRISÁP

Advent első vasárnapja van. (I. kötet, I. zsoltárhét) Szombaton lesz a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának főünnepe. Az ünnepi szentmise Annavölgyben lesz 17 órakor.

Szombaton volt a gyermekek hagyományos adventi koszorúkészítése a plébánián. Köszönet a két tanárnő Kollárné Mázsi Krisztina és Szőke Erzsébet szervező munkájáért.

December 2-án, vasárnap délután 15 órakor a karácsonyi betlehemes játék első szereposztása és rövid próbája lesz.

Ádvent során minden hétfőn, szerdán és pénteken roráté szentmisét tartunk reggel 6 órai kezdettel. Ezen időszak alatt nem lesznek esti szentmisék.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 2-9.) V: (….); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: (….); V: + Kun Sándor

MOGYORÓSBÁNYA

2019. január 1-jei munkába állással sekrestyés jelentkezését várjuk. A közösségünkből való legyen, aktív nyugdíjas, aki szeretettel és a gáncsoskodásokat nem meghallva tudja szolgálni a templomot. Díjazása az Egyházban előírtak szerint történik.

December 8-án, szombaton 11 órakor lesz Dániel Jánosné temetése, majd a temetést követően a gyászmise.

Évközi 34. vasárnap

Krisztus Király ünnepe

OLVASMÁNY: Dán 7,13-14: Dániel próféta fontos dolgokat elmond az eljövendő Megváltóról. Teljesen az Atya akarata szerint jár el. Hatalma megkerülhetetlen igazság lesz. Amit hoz, az nem egy lehetséges opció a sok közül, hanem valamennyi ember számára az egyetlen útja az ÉLET-hez.

SZENTLECKE: Jel 1,5-8: A Jelenések könyve a Megváltóval kapcsolatos helyes értelmezést segíti.  Hiszen nem csupán az eljövetele előtti várakozást zavarták meg a téves elképzelések, de az eljövetelét is igyekszik a sátán jelentéktelennek feltűntetni, emberi érdektelenségbe rejteni.

EVANGÉLIUM: Jn 18,33-37: Pilátus hatalma és Jézus hatalma között igen nagy a kontraszt. Pilátus hatalmát pénz, megvesztegetés, erőszak, ideológia, katonák biztosítják, és a császár kegyétől függ. Jézus hatalma az igazság, amelyet a földi hatalom arzenálja időlegesen megtörhet, de le nem győzhet.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr országol,  *  királyi fölségbe öltözött.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

SÁRISÁP

Krisztus Király vasárnapja van. Ezzel a héttel zárul az egyházi évünk, és jövő vasárnap, advent első vasárnapjával kezdődik az új egyházi év, a „C” év. Lukács évnek is szoktuk mondani, mivel jobbára Szent Lukács evangéliumán keresztül szól hozzánk Jézus ebben az évben. Pénteken Szent András apostol ünnepe lesz.

December 3-ától, advent során hétfőn, szerdán és pénteken reggel 6 órakor roráté szentmiséket végzünk (az esti szentmisék helyett).

A gyermekek adventi előkészülete jegyében a szokásos adventi koszorúkészítés november 30-án, pénteken lesz a plébánián, 16-tól 18 óráig. A koszorúkat a templomban a 6 órakor kezdődő szentmisén megáldjuk, és úgy vihetik haza a gyerekek. Pénteken megbeszéljük a karácsonyi játék szerepeit is. Idén szeretném, ha az iskolai hittanosok játszanák a Betlehemest, és meghívnák rá az osztálytársaikat is.

Postai befizetési csekkeket helyeztünk el a kis asztalon, hogy aki idén még nem rendezte az egyházi hozzájárulását, megtehesse.

MISESZÁNDÉKOK (november 25. – december 2.) V: + Vass József; H: (….); Sz: + id. Horváth Jakab és szerettei; P: Hálából 90 évért; V: (….)

MOGYORÓSBÁNYA 

November 27-én, kedden este 6 órakor hittanos szülői megbeszélés lesz a plébánián.

2019. január 1-jétől kezdődő munkába állással sekrestyést keresünk. Ne külső munkavállaló legyen, hanem a közösségünkből jöjjön, aki ismeri a katolikus szertartásokat, és szívből végzi a feladatát. A fizetés az Egyházban meghatározottak szerint történik. Lehetőleg két héten belül meg kellene találni a megfelelő személyt, hogy időben megköthessük a munkaszerződést.

A szentségimádás iskolája

A szentségimádás az imádságnak az a módja, amelyet a leginkább felemelő formában a szentek gyakorolnak és tanítanak. A szentségimádás az az imádság, amelyet már nem csupán emberi lelki szükségletek (fájdalom, aggódás, frusztráció) tartanak fenn, hanem Jézus magával ragadó jelenléte. A szentségimádásban már nem én vagyok kezdeményező, hanem az életemet egyre inkább betöltő Jézus. Ez a jelenlét megvilágítja a krisztus-eseményt és odaköt a Szentíráshoz, fényt gyújt bennem az Egyház küldetésével kapcsolatosan és növeli cselekvő felebaráti szeretetemet, elcsendesíti bennem azt a szenvedélyt, hogy az ünneplést és az elismerést magam felé fordítsam. Ez utóbbi hány és hány keresztényt megakadályoz abban, hogy katolikussá is váljon.

A katolikus lét egyik kulcsa, hogy képes vagyok-e túllátni az egyéni vallásgyakorlatom csak engem érintő hatásain. Másképpen fogalmazva, a katolikus lét egyik kulcsa, hogy miképpen értem meg az Egyházat és az Egyházban való küldetésemet. A pap legfőbb feladata, hogy a katolikussá válás feltételeit és körülményeit erősítse, óvja, gondozza. A papnak ugyanis nem az a feladata, hogy misézzen, temessen és kereszteljen, hanem az, hogy úgy jelenítse meg a közösségében az Eucharisztiát, hogy ezzel erősödjenek a katolikussá válás helyi feltételei. Vagyis egyre inkább láthatóvá és megtapasztalhatóvá váljon az Egyház, a katolikussá válás és a katolikus hitben való megmaradás nélkülözhetetlen alapfeltétele. A katolikus nem csupán saját maga és családja hitét őrzi, hanem tanúságot tesz a világban Jézusról. Enélkül az Egyházban való kiteljesedő léte helyett saját egyházról való elképzeléseibe csúszik egyre lejjebb és lejjebb. A pap nem azért keresztel, hogy egy már alig értett családi szokást fenntartson (vagy egy elitklub beavatási rítusát végezze), hanem azért, hogy a családot annak a felemlő küldetésnek a közelébe vigye, amely a kereszteléssel kezdődik. A pap nem azért temet, hogy a temetéssel kapcsolatos szép helyi formákat teljesítse, hanem azért, hogy az Egyház hite és Jézus „megoldása” a halál kapcsán átütő erővel megjelenjen. Ha a keresztények megértik és segítik – saját jól felfogott érdekükben – a pap küldetését, akkor ez a kihalásra ítélt, leginkább „veszélyeztetett faj”, a papság ismét virulenssé válik, és vele együtt a katolikus lét is. A tét nem csekély. Maga az igazság kaphat teljesebb látásmódot, mint amit a számos szubjektív igyekezet elérhet. A pap személyéhez a szentségi élet van kötve, őt „meghaladva” az individuumok harca erősödik fel.

Bár a szentségimádás a legtöbbször nagyon bensőséges és igényli az intimitást, mégis a leginkább kihat arra, hogy miképpen válik virulenssé bennünk és a körülöttünk az élet. Amikor Jézus arról beszél, hogy a szobánk rejtekében imádkozzunk (vö.: Mt 6,5kk), akkor azt az elmélyült imát kéri Isten jelenlétében, amely aztán minden szavunkat és cselekedetünket hitelessé teszi az igazak között, igaz felbőszíti a hamisság ügynökeit.

Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY: Dán 12,1-3: Dániel próféta a végidőt egyesek számára gyötrelemmel telinek írja le, míg az igazak, akiknek neve szerepel az élet könyvében, mentesülnek ezektől a gyötrelmektől. Az Egyház a mennyországot olyan végső és állandó állapotként mutatja be, ahol nagy boldogság van nagy közösségben. Ezzel ellentétes a kárhozat: nagy szomorúság teljes magányban, és ebből nincs kiút.

SZENTLECKE: Zsid 10,11-14.18: Jézus egyetlen áldozata tökéletes, végtelen, örök áldozat. A szentmise nem megismétli, nem megújítja, hanem megjeleníti ezt az áldozatot. Jelenvalóvá teszi a minden emberért, a világ életéért bemutatott megváltó áldozatot, és lehetőséget nyújt arra, hogy a feltámadt Jézus életének részesei legyünk.

EVANGÉLIUM: Mk 13,24-32: A keresztény ember tudja, hogy nem a feketelyuk gravitációja fogja elnyelni az emberi világot, hanem azt Isten szeretete vonz minket magához. Az első lehetőség pokoli világot eredményezne. A megsemmisülésig harácsolást, telhetetlen élvezkedést, a megsemmisüléskor pedig a teljes kétségbeesést. Ezzel szemben mi Isten szeretetének a vonzásában élünk, és készülünk a boldogító találkozásra. Ez az Egyház belső élete, amely a szeretet és az élet kultúráját helyezi a világba.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Védelmezz engem, Istenem,  *  hiszen tebenned bízom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 33. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) A Katolikus Karitász tevékenységét helyezi figyelmünk előterébe a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele, amit a mai napon templomainkban felolvasunk. Hétfőn lesz Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Jövő vasárnap már a Krisztus Király ünnepével kezdődő héttel lezárul az egyházi év. Jövő vasárnap a karitász javára lesz gyűjtés.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (november 18-25.) V: + Teréz; H: beteg gyógyulásáért; Sz: (….); P: + Bíber Józsefné, szül: Üveges Katalin és szerettei; V: + Vass József

Teréz anya: Az ember érthetetlen, logikátlan, önző. Nem fontos, szeresd őt.
Ha jót teszel, önös céljaidnak tudják be. Nem fontos, tedd a jót.
Ha megvalósítod céljaidat, hamis barátokra és őszinte ellenségekre lelsz. Nem fontos, valósítsd meg céljaidat.
A jót, amit teszel, holnapra elfelejtik. Nem fontos, tégy jót.
A tisztesség és azt őszinteség sebezhetővé tesz. Nem fontos, légy tisztességes és őszinte.
Amit évekig építettél, egy perc alatt romba dőlhet. Nem fontos, építs, alkoss.
Pórul járhatsz, ha segítesz az embereken. Nem fontos, segíts nekik.
A legjobbat adod magadból és verés a köszönet. Nem fontos, add a legjobbat magadból.

Teréz anya: Jézus az, akit teljes szívemmel és teljes lényemmel szeretek és követek. Mindent neki adtam, még bűneimet is, és Ő gyöngéd szeretettel eljegyzett engem.

Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir17,10-16: Az ószövetségben a királyság megjelenésével igen komoly szerep jut a prófétáknak. A politika még csak azt sem tudja teljesíteni, ami a megbízatása, nem tudja megvalósítani az igazságos társadalmat. Nincs ereje és képessége ugyanis azt adni az embernek, ami a legfontosabb: az élet értelmét, az emberi lét kiteljesedésének útját. Ez a prófétákra hárult. Ma is ez a szerepe az Egyháznak a társadalmakban. Jóllehet a szekularizált társadalom embere elveti az Egyházat, mert elhiszi, hogy másutt és máshol is ki tud teljesedni. Illés próféta cselekedete messzire mutató jelképes cselekedet: az Egyházat is előre vetíti. A száreptai özvegyasszony befogadta az Isten emberét, ezért a két legfontosabb életfenntartó dologban többé nem szenvedett hiányt: búzalisztje és olaja soha nem fogyott el.  A búzaliszt a természetes életre, az olaj a természetfeletti életre utal.

SZENTLECKE: Zsid 9, 24-28: Krisztus nem emberek által épített templomba lépett be, hanem a mennybe. Ezáltal pedig lehetővé tette, hogy az Egyház az Isten országát tükrözze a földön. A Jézus előtti papság emberi erővel rendelkezett és saját nevükben tevékenykedtek. Nem Istent, hanem az embereket képviselték.  Az újszövetség papja Krisztus nevében jár el és Krisztust képviseli az emberek között. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy mindazok a keresztények, akik a papjuk küldetését aláássák az emberek között, szentségtörő módon vannak jelen az Egyházban, hiteltelenítik az Egyházat az emberek között, helyette a saját projektjüket népszerűsítik. 

EVANGÉLIUM: Mk 12, 38-44: Lehetőséget ad a mai evangélium arra, hogy a templom és a keresztény ember viszonyáról elmélkedjünk, illetve megfontoljuk azt, hogy miképpen tud önmaga és mások számára gyümölcsöző módon jelen lenni a keresztény ember az Egyházban. A maga által épített egyházba szorult-e bele, vagy Krisztus Egyháza kiteljesedésének élményében fejlődik-e a lelke? A keresztény ember életének fejlődését tökéletesen megmutatja a szentségimádás iránti vonzalma, illetve az a lelkület, ahogy jelen van a szentmisén, ahogy belép a templomba. 

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áldjad lelkem az Urat,  *  dicsőítsed az Istent! 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Az évközi 32. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a karitász javára.  

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (november 11-18.) V: + Urbanics Ferenc atya és + Rédei József atya; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: + Nagyszülők és szeretteik; V: + Teréz 

Lehetőséget ad arra a mai evangélium, hogy a templom és a keresztény ember viszonyáról elmélkedjünk. A mai történetben két merőben különböző templomi jelenlétet szemlélhetünk. A gőgös farizeusok, az írástudók és a gazdagok nagyon otthonosan mozogtak a templomban, nagyon otthon voltak. Otthon, de nem az Isten Házában. Ellenben a szegény asszony egész lénye arról tanúskodik, hogy ő viszont az Isten színe elé járult. Amikor Jézus megtisztítja a templomot, határozottan jelzi, hogy az ő jelenléte autentikusabb itt bárki másnál. Ő hívatott megmondani, hogy mit vár tőlünk az Isten. Már a templomba belépve jelzem, hogy gazdag farizeusként vagy evangéliumi szegényként érkeztem-e. Gazdag farizeus az elittudattal érkező keresztény, aki a templomban nem a szentség atmoszférájába lépett be, mert saját atmoszférájától nem tud megválni. Evangéliumi szegény, aki belépve a templomba átéli, hogy Isten színe elé járult, akivel szemben csak szegénynek érezhetjük magunkat. S nem gondolhatjuk azt, hogy bármit is mi adunk Istennek. Ellenben Ő és csak ő gazdagíthat minket.

Számos nyelvben a templomot és az Egyházat ugyanazzal a szóval jelezzük. (kirche, church, chiesa, iglesia) A templomi lelkületünk az Egyházban való lelkületünknek gyakran tükörképe. Az Egyházat – miként a szentmisét is – nem tehetséges emberi szervezőerő, hozza létre, hanem az Eucharisztia. Amilyen az Eucharisztiával való kapcsolatom, olyan az Egyházzal való kapcsolatom is – és fordítva. Az Egyház, miként az Eucharisztia is számomra misztérium: Krisztus titokzatos Teste. A hívő keresztény alázatosan (a folyamatos megtérés lelkületével) halad e misztérium magaslatai felé.

A keresztény ember helyes magatartása a templomban az alázat. S vegye rendkívül nagy megtiszteltetésnek, ha ő ott valamilyen szolgálatot végezhet. Az Egyház paródiája jön létre minden esetben, amikor valaki önmagának ad tisztséget a keresztény közösségben, s azt nem a lelkipásztortól veszi át. Új lelkipásztor érkezésével minden megbízatást meg kell erősíteni a közösségi szolgálatok terén: képviselőtestület, kántor, sekrestyés, felolvasók, áldoztatók, énekkar vezető, ministráns vezető stb. Elkerülendő, hogy a közösség megújulását néhány gőgös keresztény hátráltassa. Az új lelkipásztor érkezése elsősorban a hitbéli növekedés esélyét adja. Vannak azonban, akik pánikszerűen menekülnek ettől a lehetőségtől. Ők adnak munkaköri leírást a papnak, ellenőrzik és felügyelik, hogy változás ne történjen, legfeljebb annyi, hogy Jézus egyre kisebbedjen, ők pedig egyre nagyobbodjanak. Ha meggyengül az egyháztudat, akkor az egekig nőhet az öntudat. A keresztény morális szerint a legfontosabb krisztusi erény az alázat. Enélkül valóban az Egyház paródiáját valósítjuk meg, ami taszít minden új megtérőt. Hogy egy plébánia valóban Krisztus útján jár-e, azt egyetlen dolog jelzi, mégpedig az, hogy hány új, megtérő család csatlakozik hozzá egy évben. Az élő, eleven kereszténységnek van missziós ereje. A magánhasználatra elképzelt kereszténység kihal.

Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 6,2-6: Mózes az Ígéret földjéig kísérte népét. Ő maga nem léphetett be ősei földjére, de megpillanthatta. Mi sem léphetünk be abba a világba, amely majd gyermekeinké lesz, de annak a világnak a kapujáig elkísérhetjük őket. Mózes útravalót adott és végrendelkezett. Elhangzott a „Sema Jiszraél”, amelyet a hithű zsidók naponta elmondanak. Vajon mi is tudunk olyat adni gyermekeinknek, amely abban az új világban, amelybe csak ők léphetnek be, napi segítséget ad nekik, hogy Istent felismerjék, elismerjék és szolgálják? Szent István királyunk olyan útravalót adott az Intelmekben fiának, Imrének, amellyel mi, magyarok léphetünk be sikeresen mindig az adott kor kapuján.

SZENTLECKE: Zsid 7,23-28: Krisztus egyetlen papságáról tanít a könyv szent írója. Papok egymást váltó sokasága kellett ahhoz, hogy az ószövetségben a hit fennmaradjon. Jézus azonban az újszövetség és az új élet egyetlen főpapja lett. Az ószövetségben a papi szolgálat nem ismerte fel Jézust. Ez a szolgálat önállósodott és Jézus felett ítélkezett. Az újszövetségben csak az lehet pap, akit Jézus kiválaszt, és aki egyes egyedül csak magát, Jézust követi és Őt hirdeti. Az újszövetség papja mindent Jézustól kap: képességet, hatalmat, küldetést és a személyét érintő értékelést is.

EVANGÉLIUM: Mk 12,28-34: Máté és Márk rögzíti evangéliumában Jézus tanítását a főparancsról. Márk arról is tudósít, hogy a feltámadásról és a családtagok mennyei viszonyáról adott tanítás miatt addig akadékoskodó farizeus most meghajol. Megérti és befogadja Jézus tanítását. Az ószövetségi könyvekben két helyen találjuk meg a főparancs egy-egy részét. Az első a „Semma Jiszraél”, másik pedig Mózes harmadik könyvéből, a Leviták könyvéből vett kissé elrejtett mondat az erkölcsi törvények felsorolásában: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ez egyébként az ókorban oly nagyon ismert „aranyközépút” fogalommal jelzett erkölcsi alaptörvény egyfajta megfogalmazása. Ne tedd másnak azt, amit magadnak sem kívánnál. Viszont tedd azt a másiknak, amit magad is örömmel vennél tőle.       

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Szeretlek, Uram, Istenem,  *  én erősségem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 Az évközi 31. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Sárisápon ma van a templombúcsú. Hétfőn Szent Imre herceg ünnepe lesz. Az esti szentmise előtt elimádkozzuk a Mindenszentek litániáját. Pénteken a Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe lesz.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (november 4-11.): V: + hozzátartozók; Sz: élő családtag; P: hálából 75 évért; V: + Urbanics Ferenc és + Rédei József atyákért.

Papp Miklós: „Kétségtelenül növekszik a nyílt és az elfojtott agresszivitás a nyugati társadalmakban. (Ennek sajnálatos jele a két világháború, a családok szétesése, az idősek és a magzati életet élő gyermekek elleni agresszió stb. Miközben fennkölt szavakat mondunk az idősek és a gyermekek védelmében, kampányok indulnak az euthanázia és az abortusz teljes legalizálásáért.) Rousseau nagyban befolyásolta a felvilágosodást: vessük el a tekintélyeket, vessük el Istent és az egyházat, figyeljük az állatvilágot, és tanuljuk meg az ösztönök természetes használatát. A felvilágosodás eszméi bármennyi kárt okoznak, nagyon pozitív sajtót kapnak. Az agresszivitás másik oka, hogy az Isten nélküli ember már nem elégséges jólétre vágyik itt a földön, hanem a teljes jólétre. A közösségi keretekből kilépett ember önző lesz, és agresszív azokkal szemben, akik a „teljes jólétét” akadályozzák. Az agresszióval szemben kialakul a passzivitás. Ezzel az agresszív magatartást tanúsítók számára még inkább megnyílik az út. A keresztény magatartás sem nem agresszív, sem nem passzív, hanem asszertív. Az asszertív ember az, aki határozottan állít valamit, amellett kitart és ezzel kapcsolatban érvényesíti a saját akaratát.”

Az agresszivitás oka, hogy nagyon a háttérbe szorult a felebarát jézusi fogalma. Mégpedig egyenes arányban az Isten iránti nyegleség térnyerésével. Aki nem tud meghajolni Isten előtt, nem lesz képes méltányolni a másik ember és a teremtett világ elemi szükségleteit sem. Kóros önszeretetében elveszíti a realitással való kapcsolatát. Az agresszív ember nehezen viseli el az asszertív magatartást. Ez az egyik pszichikai oka a mindenkori keresztényüldözésnek.

Szent István Intelmei a magyar jogalkotás és a magyar irodalom jeles műve. Arról tanúskodik, hogy a magyar (jog)államiság – megelőzve Európa sok jelenlegi államát – igen magas szintről indul. A fontossági sorrendet is figyelembe véve, a nemzet boldogulását és boldogítását a következő elvekhez köti. 1. A hit megőrzése. 2. Az Egyház szolgálatát segíteni és szabadságát védeni. 3-4. Az elöljárók iránti tisztelet, velük való együttműködés, a vitézek társadalmi rangjának biztosítása. 5. Az igazságosság és az ítélkezéseben a türelem gyakorlása. 6. Vendégek befogadása. Általuk gazdagodik a nemzet. 6. A bölcsek tanácsának (korabeli parlamentarizmus) súlya. 7. A fiak az elődök által mutatott helyes úton járjanak. 8. Imádság. 9. Irgalmasság és a többi erény gyakorlása.

Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 31,7-9: Két állítás, amelyek az Egyházra is vonatkoznak. Mindkettőt óvatosan kell kezelnünk. Az Egyház nem azért első, mintha különleges méltóságba emelné tagjait, hanem azért, mert rendelkezik mindazzal a gyógyító erővel, amely nélkülözhetetlen az ember és az emberiség számára. Az Egyház nélkül nem látjuk meg az emberi méltóság teljességét. Mi arra vagyunk kiválasztva, hogy ezt a gyógyító erőt befogadjuk és mások számára hozzáférhetővé tegyük. A második állítás, hogy Isten atyjává és anyjává lett Izraelnek (és Jézusban az új kiválasztottaknak). Úgy kell ezt az új életet élni, hogy minél több ember testvérre találjon bennünk, így ők is felismerjék különleges kapcsolatuk lehetőségét az Istennel.

SZENTLECKE: Zsid 5,1-6. Amit itt olvasunk a főpapi szolgálatról, az minden papi szolgálatra vonatkozik az újszövetségben is. Ha a pap tanítói, megszentelői és pásztori feladata nem nyer befogadást egy közösségbe, akkor ott óhatatlanul néhány önmagát előtérbe helyező ember hobbitevékenységévé válik a hitélet. A pap a helyi közösséget a világegyházhoz kapcsolja. Meghatározza a misszió aktuális feladatait. A képviselőtestület nem munkaköri leírást ad a papnak, és nem merül ki a feladata a tanácsadásban, hanem odaadóan segíti az Evangélium mind szélesebb körben való megtestesülését. Vannak hagyományosan vallásos falvak, ahol a gyüttmentekkel nem foglalkoznak. Itt nagy válságban van a katolikus élet. A plébánia legfőbb értéke a hosszú tévelygésből éppen visszatért ember és a gyüttment, akinek testvéri közösséget kínálunk fel. Enélkül a missziós lelkület nélkül egyéni passzióvá válik a hitélet és egyre jobban veszíti az erejét. A városi közösségekben azért kezd virágozni a kereszténység, mert ott nincs gyüttment kategória. Helyette gyakran felhangzik a másik ember felé szóló biztatás: Gyere, ne félj, Jézus téged is hív! Tapasztald meg te is a testvéri közösségben a gyógyító Isten közelségét.

EVANGÉLIUM: Mk 10,46-52: A mai Evangéliumban elhangzik a misszió kulcsszava. „Gyere, bátorság, téged hív!” Semmit nem értettünk meg Jézusból, ha nem lendülünk szolgálatba és nem tekintjük testvérnek a mellettünk lévő embert. Isten kegyelmét az is tudja blokkolni, ha csak egyetlen emberrel szemben haragot táplálunk. Azonban Isten kegyelmének rendkívül széles csatornát nyit a felebaráti szeretet gyakorlata. A felebarát jézusi értelmezése a következő: nincsenek kedvenc felebarátaink, kevésbé kedvenc felebarátaink és érdeklődésünket elkerülő gyüttmentek, hanem az a kategória, hogy felebarát egyetemes jelleget ölt bennünk. Egyébként erre a világban csak a katolikus ember képes, ha valóban Jézushoz és nem csupán egy valláshoz csatlakozott.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hatalmas dolgokat művelt az Úr lünk,  *  ezért szívből ujjongunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 30. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Csütörtökön lesz Mindenszentek ünnepe. Parancsolt főünnep. Mogyorósbányán 17 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz szentmise. Pénteken Halottak napja. A miserend megegyezik az előző napival. Mogyorósbányán 17 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz szentmise mindannyiunk halottjaiért. Pénteken Mogyorósbányán ½ 5-től a temetőben lucernárium és kérésre sírszentelés lesz. Sárisápon mindezt a szent mise után tartjuk. Sárisápon sírszentelést lehet kérni a vasárnapi szentmise után is. Jövő vasárnap, október 4-én lesz Sárisápon a templombúcsú.

Mogyorósbányán Pintér József atya síremlékének felújítása megtörtént. A sírszentelés péntek ½ 5-kor lesz. A munka 195 ezer forintot igényelt. Ez közadakozásból jött össze. Az adományok összege: állópersely: 162.780 + külön adomány: 42.000 = 204.780 Ft

Sárisápon hétfőn 11 órakor temetés (Vass József), majd gyászmise lesz. Este 18 órakor viszont elmarad a szentmise. Szerdán, október utolsó napján a szentmise előtt ¾ 6-kor litánia lesz szentségi áldással.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (október 28. – november 4.) V: + id. Tutervai József és neje: Varga Etelka és + hozzátartozók; H: (––); Sz: (….); Cs: (….); P: Mindannyiunk halottjaiért; V: + Keszthelyi Antal és szerettei.

Karl Barth: Érdekes hír jelent meg 1959-ben az újságokban. Fülöp-szigeteken az őserdő mélyén két japán katonát találtak, akik teljes fegyverzetben védték az állásaikat. Nem jutott el hozzájuk a hír, hogy vége a háborúnak. Furcsa emberek? Nos, mi is ilyen furcsa emberekké válunk, ha nem jut el hozzánk a hír, hogy Jézus megváltott bennünket, megszűnt a bűn elnyomása felettünk és érvényre juthat életünkben a kegyelem, vagyis az isteni élet. Istenünk, adj még több fényt a szemünknek, hogy felismerjünk Téged, a világ Világosságát, és a világosság fiaiként élve másoknak is világítsunk.

Imádság a Fülöp-szigetekről: Urunk hitünk olyan, mint a rizsföld. Kezdetben, amikor a palántákat elültetjük, mind különálló kis bokornak látszik. De ahogy a növény gyökeret vert és egyre nagyobbra nő, lassanként egybeérnek az egyes bokrok, és olyannak látszik, mint az összefüggő széles mező. Add Urunk, hogy gyökeret verjünk a szeretetben, és hadd növekedjünk közösségben és összetartozásban, hogy akaratod szerint történjék életünkben minden.