Szent Család vasárnapja

OLVASMÁNY: Sir 3,3-7; 14-17: A bibliai szöveg olyat kér a gyermektől, amit ő csak akkor tehet meg, ha így nevelték. Tehát nem annyira a gyermekekhez szól a szöveg, mint inkább a szülőkhöz, irányt mutatva nekik a nevelés szép, de nehéz feladatában. Ha őszinte tiszteletre ébred irántuk a gyermek, akkor jól neveltek.
SZENTLECKE: Kol 3,12-21: Krisztus békéje töltse be szíveteket és legyetek hálásak, az egy test közösségében, írja Szent Pál. Hitünkről azzal teszünk tanúságot, ha olyan az arcunk, mint akit megváltottak és mint akinek megbocsátottak, mondta Ferenc pápa advent harmadik vasárnapja után.
EVANGÉLIUM: Lk 1,22-40: Lukács már az evangéliuma elején jelzi, hogy Jézus különleges módon Istennek szentelt személy. Mária és József együtt viszik fel a templomba, hogy az elsőszülött kiváltása egyben az Istennek való felajánlás legyen. Jézus nem ószövetségi pap, hanem az újszövetség egyetlen, tökéletes áldozatát bemutató főpap. Az agg Simeon az ószövetséget képviseli, amely immár beteljesült, Jézus pedig megnyitja az újszövetséget.

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldog az az ember, aki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szent Család vasárnapja van, és az év utolsó napja. A Szent Család áldását kérjük családjaink számára, különösen áldást kérünk a jubiláns házaspárokra, és Isten áldásával zárjuk az évet. Holnap, hétfőn január 1-je lesz, Mária Istenanyaságénak ünnepe, kötelező főünnep. Sárisápon 11 órakor, Mogyorósbányán 17 órakor lesz szentmise. Szombaton szintén főünnep lesz. Január 6-a, Vízkereszt néhány éve kötelező ünnep. Annavölgyben 17 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz szentmise.

Pénteken 17.30-tól elsőpénteki szentségimádás lesz. A héten folytatódnak a hittanok. Pénteken a bérmálkozásra készülők hittanóráját is megtartjuk. Január elején elkezdjük az elsőáldozási előkészítőt is. A szülők levelet kapnak ennek mikéntjéről, és egy jelentkezési ív kitöltésével írathatják be gyermeküket az előkészítőre.
Sárisápon idén 10 keresztelés (ebből 6 diák); 4 esküvő; 22 temetés volt. Mogyorósbányán: 3 keresztelés; 2 esküvő; 10 temetés volt.

MISESZÁNDÉKOKSÁRISÁP. V: (…); ÚJÉV: (…); H: (…); Sz: (….); P: + Varga Ferenc és neje: Basovszki Mária és szeretteik; V: (…)

Keresztény ember számára az idő nem múlik, hanem telik. Jézus nem azt mondta a kereszten, hogy befejeződött, hanem azt mondta, hogy beteljesedett. A katolikus ember a szentségek megszentelő erejének segítségével készül belépni az isteni életbe. A katolikus ember számára szentség a házasság is. Kezdetére nem azt mondja, hogy „talán”, hanem Isten színe előtt azt mondja, hogy „igen”. A gyermekre nem jogot formál, hanem Isten ajándékának tekinti, és azt a családi szeretetet biztosítja számára, amelyben az isteni élet magja fejlődésnek indulhat. Katolikus családok idős, betegeik mellett nem az idő múlásában bíznak, hanem segítik, hogy beteljesedjék az az emberi élet, és a betegek kenetével felékesítve Istenhez vágyakozzék.

Mennyi jó Atyánk, teremtő Istenünk! Földi életünket mennyei előkészületnek adtad. Ennek az előkészületnek és az emberi személy életképes kibontakozásának legfőbb színtere a család. Áldd meg azokat, akik szeretetből áldozatot hoznak a családért! Gazdagítsd értelmüket a hit egyszerűsége által, növeld erejüket a remény sugarával, nemesítsd szívüket a szeretet lángjával. Legyenek családjaink Isten jóságát befogadó és a világra tükröző közösségek. Legyenek Isten gondviselésének és csodálatos tervének tanújelei. Gyújtsanak fényt a világban!
Áldott Szent Család, Jézus otthona, Isten hajléka, szeretet virágoskertje, hit forrása. Áldd meg az édesanyákat, akikre az életet bíztad. Legyenek telve hittel és reménnyel, vegye körül őket biztató szeretet, hogy szent hívatásukban megerősödjenek. Áldd meg az édesapákat, hogy mindig érezzék munkájuk értelmét. Legyenek áldozatosak és igazi hősök családjuk mellett. Áldd meg a gyermekeket, hogy testi, szellemi és lelki életük virágba borulása váltsa örömmé szüleik minden gondját és fáradozását. Áldd meg a nagyszülőket, hogy békés lélekkel állhassanak Isten elé, és fennmaradjon emlékük a hálás szívekben. Legyetek áldottak az Atyától a Fiú által a szentlélekben. Ámen.

Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 2Sám 7,1-5; 8-16: A templomépítésnek sorrendje van. Dávidnak Isten népét, Izraelt kell valódi néppé formálnia. A templomot majd Salamon építi fel Isten akarata szerint. Először a közösség építésére kell minden erőt fordítani. Az Istent szerető közösség majd megteremti a maga istenhajlékát. Először a belső forma és utána a külső forma. Legyünk így az ünnepekkel is.

SZENTLECKE: Róm 16,25-27: Jézusban kinyilvánul egy titok, amelyre ősidők óta csend borult. A megtérés az egyedi ember életében sem kívülről jövő átalakító erő, hanem belső megelevenedés, önmagunknak, belső világunknak az életre támadása, ami eddig tetszhalottként létezett, amire eddig ősi csend borult. Ebbe az állapotba azonban sohasem gőggel és önteltséggel, hanem nagy alázattal léphetünk be. Igen sokszor ehhez az alázathoz úgy jutunk el, hogy megtör bennünket az élet. Tegnap egy kedves ismerős családtól levelet kaptam, amelyben összegzik idei évüket. Idén leányuknak a rákkal kellett megküzdenie. Így zárják a beszámolót: „Erre az évre rendelt dolgainkat bevégeztük. Köszönjük Istennek, hogy a próbatételhez kegyelmi erőt is kaptunk, így megmaradtunk a SZERETETBEN.”

EVANGÉLIUM: Lk 1,26-38: A mariológia, vagyis mindaz, amit a Szentírásból kiolvasva Máriáról tanítunk, segít jobban megérteni Jézus csodálatos jelenlétét ebben a világban és a mi életünkben. Valóságos Isten és valóságos ember, akiben összekapcsolódik a menny és a föld, az isteni és az emberi. Jézus nem azért jött, hogy tőlünk tanuljon, és hozzánk formálódjon, hanem azért, hogy mi formálódjunk őhozzá, és belépjünk az örök élet előszobájába.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

Karácsony * * * 2017. december 25.

OLVASMÁNY: Iz 52,7-10: Jézus örömhírt hozott nekünk. Vajon, enélkül az örömhír nélkül milyen lenne ma az életünk a Földön? Hogy nézne ki az emberi kultúra, hogy néznének ki az emberi kapcsolatok? S mi marad a karácsonyból, ha kivesszük belőle Jézust? Ferenc pápa arra biztatott bennünket, hogy örömmel, imával és hálaadással készüljünk a karácsonyra, töltsük be életünk ürességeit, csiszoljuk le gőgünk érdességeit.

SZENTLECKE: Zsid 1,1-6: Most a végső napokban Isten Fia által szól hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget. Ha nem halljuk meg, hogy Fia által hogyan szól hozzánk az Isten, valamiről nagyon lemaradunk. Pontosan arról, amiért megszülettünk erre a földre.

EVANGÉLIUM: Jn 1,1-18: Nem győzünk betelni ilyenkor karácsonykor a János evangélium felemelő prológusával. Isten megtestesült Igéje dicsőséggel telve, kegyelemmel, békességgel és igazsággal belépett az életünkbe. Akik befogadják, azoknak megadja, hogy Isten fiai legyenek.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: A föld minden határa látta * Üdvözítő Urunknak jóságát.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 4. vasárnapját ünnepeljük, holnap Karácsony, Jézus születésének ünnepe lesz. Ma, december 24-én délután 15 órakor Sárisápon, 16 órakor pedig Mogyorósbányán a hittanos gyermekek betlehemes játékot adnak elő. 22 órakor Mogyorósbányán. 24 órakor Sárisápon lesz éjféli mise.
Hétfőn és kedden, karácsonykor és karácsony másnapján a következőképpen lesznek a szentmisék: Mogyorósbányán mindkét nap 9 órakor; Sárisápon mindkét nap 11 órakor; Annavölgyben december 24-én és 25-én 17 órakor.
Köszönet mindazoknak, akik a karácsony ünnepét a templomunkban széppé tették: takarítók, ministránsok, betlehemesek, énekesek.

Szerdán Sárisápon elmarad a szentmise. Pénteken este 6 órakor Szent Család ünnepi mise lesz. Megáldjuk a jelen lévő családokat. A jubiláns házaspárok külön áldásban részesülnek, ha ezt kérik.

Jövő vasárnap Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz az év végi hálaadás. Annavölgyben 17 órakor. (Annavölgyben tehát csak vasárnap 17 órakor lesz szentmise, ami egyben újévi előesti mise is.) Január 1-je kötelező főünnep. Sárisápon 11 órakor, Mogyorósbányán 17 órakor lesz szentmise.

Áldott, békés Karácsonyt mindenkinek!

MISESZÁNDÉKOKSÁRISÁP: V: (….); K/1: pro populo; K/2.: (….); P: családjainkért; V: (….)

Nagy Szent Leó pápa: Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk. Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis mint a bűnnek és a halálnak legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Ismerd fel, ó keresztény nagy méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj a hozzád méltatlan régi romlottságba. Fontold meg, milyen főnek és milyen testnek lettél a része!

Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 61,1-2;10-11: Az ószövetségben senki nem írt olyan pontosan az Eljövendőről, mint Izajás. Az Eljövendőhöz az eljövendő kort is kötötte. Ott, ahol felismerik és befogadják a Messiást, a szeretet és a béke korszaka árad ki. Izajás a messiási korról, az Egyház koráról jövendöl. Az egyház tehát nem háríthatja el magától a messiási kort, mondván, hogy mi hűségesen várjuk, de szép is lesz, ha majd eljön. Az Egyháznak hinnie kell, hogy a messiási kort, a béke és a szeretet új időszakát neki kell megjelenítenie. Ahol ez nem történik meg, ott még az Egyház sem született meg.

SZENTLECKE: 1Tessz 5,16-24: Szent Pál gyakran azt mondja egy-egy közösségnek, amit ott látni szeretne, ami megvalósulhat, ha arra irányul az akarat. A gyermeket is úgy neveljük, hogy már dicsérjük benne azt, ami felé halad. Nem szidjuk benne a rosszat, hanem elmondjuk, mi tudjuk, hogy ő a rosszal sikeresen meg tud küzdeni. Ehhez persze az is szükséges, hogy mi magunk pontosan eligazodunk a jó és a rossz kérdésében. A rosszal szemben mi magunk is küzdünk, a jó iránt pedig folyamatosan vágyakozunk. Ezt a morális életünket bátran a gyermek elé állítjuk.

EVANGÉLIUM: Jn 1,6-8; 19-18: Milyen sok mentálhigiénés guru, tanító és szülő mer úgy viselkedni, mintha az emberi élet boldogítására és annak minden kérdésére nála lenne a megoldás. Istenen, Egyházon és vallásoson kívüli életvitel, bármilyen magabiztos is az egy időben, előbb-utóbb önmaga paródiájává válik. Keresztelő Jánost megváltónak akarták látni az emberek. Nagysága abban is rejlik, hogy ezt a vonzó szerepet nem fogadta el, sőt közölte, hogy ő maga is a Megváltóra vágyik. Milyen nagy az elfogadottsága annak a sok mentálhigiénés terapeutának, akik nem Istenre, hanem csakis saját képességeikre hivatkozva akarnak „segíteni”. Ezzel azt a tévhitet sugallják és erősítik meg, hogy Isten nélkül is teljessé tehető az élet. Ebben rejlik nagy népszerűségük.

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Lelkem ujjongva hirdeti, * Istenemnek dicsőségét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 3. vasárnapját ünnepeljük (III. zsoltárhét) Jövő vasárnap, advent 4. vasárnapján már elérkezik a szenteste. Mogyorósbányán 22 órakor, Sárisápon 24 órakor kezdődik az éjféli mise. Sárisápon december 24-én 15 órakor, Mogyorósbányán december 24-én 16 órakor kezdődik a hittanos gyermekek pásztorjátéka.

MISESZÁNDÉKOKSÁRISÁP: V: + Horváth Jakab és szerettei; H: + Teréz; Sz: (…); P: + Klimó Jánosné; V: (…); V/24: (…);

Jörg Zink: Egyszer valaki azt mondta: „A Föld mennyei égitest, de az élet rajta pokol.” Ezt nem hisszük. Nem hisszük, hogy az Isten azt akarta, hogy az emberek pokolban éljenek. De az biztos, hogy ez a föld pokollá válhat, ha nem vigyázunk egymásra – elsősorban is a szülők a gyermekekre. És az is biztos, hogy ez a Föld némileg hasonlít a mennyre, mert az ember abban a tudatban élhet, hogy a mennyei Atya hazavárja, és a mennyei Atya elküldte a Földre Jézust, akihez, ha hozzákapcsoljuk az életünket, belépünk a mennyek földi országába.

Szent Pál így ír Titusznak: „Figyelmeztesd őket (a krétai híveket), hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jóra. Senkit ne szidalmazzanak, legyenek békeszeretők és barátságosak, tanúsítsanak kellő szelídséget mindenki iránt. Hiszen egykor mi magunk is balgák, engedetlenek és tévelygők voltunk, mindenféle szenvedély és gyönyör hatalmában tartott bennünket; gonoszságunk, irigységünk miatt utálatra méltók voltunk és gyűlöltük egymást. Amikor azonban üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket. nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból és a Szentlékeben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, és az örök élet reménybeli örököseivé váljunk.”
Szinte minden nagy megtérő szó szerint ezt a folyamatot ismeri fel lelkében, erről számol be. A harag gyermeke volt, aztán egyszer csak váratlanul átölelte őt az Isten, szíve megtelt az Isten iránti hálával és emberszeretettel, és nagy-nagy boldogságot érzett.

Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 40,1-10: Kezdődik a vigasztalások könyve, vagyis Izajás könyvének második egysége. Ismét fellép Izajás, és a fogságban lévő népet vigasztalja: Isten úgy fog bennünket kivezetni a fogságból, ahogy őseinket kivezette Egyiptomból. Az Istenben bízó ember sohasem veszíti el a reményét. S ez a remény az embert a fogságból a kietlen pusztán át is célba vezeti. Izajás tudja, hogy a nép elvész, ha elhagyja az Istent. A mi helyünk az Isten mellett van. Látjuk korunkban is, hogy mennyire békétlenné válik az ember, ha kitessékelik őt a saját természetes helyzetéből. Ha elveszik tőle a családot, a vallást, az Egyházat és elvágják gyökereit, akkor mindennel csak elégedetlenkedik. Nem érti a problémáját, szidja a szomszédját, szidja a kormányt, szidja az Istent, szidja a volt házastársát. Látjuk, hogy miután belevezették az embereket egy katasztrofális szexuális kultúrába, az alig mérhető IQ-jú celebek milyen bajba sodorják a szabadosság pofátlan képviselőit. Pedig az egyik nem gazember, a másik pedig nem igazi áldozat. A katasztrofális szexuális kultúra következményeit kérődzik vissza. Nagyon sokféle fogságot és sokféle kietlen pusztát élünk meg, ha Istentől eltávolodunk, ha már nem Isten táplálja a reményünket. A prófétai szöveg arról is szól, hogy a remény isteni kegyelem (isteni erény), azonban utat kell készíteni számára, hogy elérje a lelkünket. Egyengetni az utat, feltölteni a völgyeket, elhordani az akadályt képező hegyeket. Fontos adventi cselekedet.

SZENTLECKE: 2Pét 3,8-14: Szent Pál arról szól, hogy az istenkapcsolatunkban valamiképpen ki kell lépnünk az idő fogságából. Az idő csak az emberhez tartozik, Isten időtlen, örök jelenben él. Emellett ki kell lépnünk a földi életünk fojtogató végességének érzéséből is. Minden elmúlik itt a földön, csak az marad, ami Istenbe belegyökerezett.

EVANGÉLIUM: Mk 1,1-8: Isten saját történelmében, saját kultúrájában szólítja meg az embert. Nem okozhat gondot, hogy példabeszédei a korabeli zsidókhoz és a zsidókkal közösségben élő pogányokhoz szóltak. Érteni kell, hogy ez miránk miképpen vonatkozik. Keresztelő Szent János felszólítása minket is kötelez: Készítsük elő az Úr útját! Sorsdöntő számunkra, hogy hozzánk is megérkezzen. Talán Rainer Marie Rilke írja, Jézus ezerszer megszülethetne Betlehemben, én magam elvesznék, ha nem születne meg a szívemben.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 2. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét)
MISESZÁNDÉKOK (december 10.-17.) – SÁRISÁP: V: + Kun Sándor; H: (…); Sz: + Pap Sándor és szerettei; P: (…); V: + Horváth Jakab és szerettei

SÁRISÁP:
December 24-én, advent 4. vasárnapján 11 órakor adventi szentmise lesz, éjfélkor pedig a hagyományos éjféli mise. December 25-án, karácsony ünnepén és december 26-án, karácsony másnapján egyaránt vasárnapi miserend lesz. December 24-én 15 órakor mutatják be a hittanos gyermekek a templomban a betlehemes játékot. Erre december 10-én, vasárnap ¼ 4-kor próbálunk a plébánián. Az év végén gondoljunk az idei önkéntes egyházi hozzájárulásra. A plébánián hétfőn és szerdán irodai időben tudjuk fizetni, továbbá a szentmisék után, valamint Szőkéné Marikánál. A jövő évre már lehet előjegyeztetni szentmiséket.

MOGYORÓSBÁNYA:
December 24-én, advent 4. vasárnapján 9 órakor adventi szentmise lesz, este 10 órakor pedig karácsonyi „éjféli” mise. December 25-én és 26-án egyaránt vasárnapi miserend lesz, azaz 9 órakor kezdődik a szentmise.  December 24-én 16 órakor mutatják be a hittanos gyermekek a templomban a betlehemes játékot. Erre december 10-én, vasárnap 14 órakor próbálunk a templomban. Az év végén gondoljunk az idei önkéntes egyházi hozzájárulásra. A szentmisék után tudjuk befizetni, vagy a templomban található sárga csekk felhasználásával.

ANNAVÖLGY:
Annavölgyben december 24-én és december 25-én, 17 órakor lesz szentmise.

Bogyai Katalin (Magyarország ENSZ nagykövete, az UNESCO volt elnöke): Nem lehet világpolgár az, akit előzőleg a saját népének kultúrája, hite, spiritualitása nem épített fel erős, harmonikus emberré. A szétesett, önmagát elveszített ember nem lehet jó világpolgár. Nagyon kaotikus világban élünk. Nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és ez leginkább a fiatalokat érinti. Ez a bizonytalanság szüli a félelmet, a rossz reakciókat, a bizalmatlanságot és a gyűlöletet mások iránt. A mi családunk imafalán mindig ott van az a kérés, hogy a béke mindig a mi lelkünkben szülessen meg. (Mert a háború is mindig az emberi lélekben születik meg.)

Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 63,16-17; 64,1-8: Izajás könyvének harmadik fejezete már nem a fogságról szól, hanem Jeruzsálem siralmas állapotáról, és a nép elbizonytalanodásáról. A fogságban egybetartotta őket a túlélés ösztöne, most azonban az újraépítkezés ideje jött el. Hasonló kihívással áll elénk az advent. Isten nem az állandóság, hanem a folyamatos születés, a folyamatos teremtés. Olykor aggódunk, hogy túlfutott bennünket ez a világ. A technikai fejlődést már nem tudjuk követni. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy engedjük, Isten magával ragadhasson bennünket, jelen lehessen az életünkben, alakíthasson bennünket kegyelme által. Az embert nem a technika teszi emberré, hanem az, ha növekszik a szeretetben.

SZENTLECKE: 1Kor 1,3-9: Jézust követve jól telik a földi életünk, nagy biztonságban érezhetjük magunkat. Mennyire keresi minden ember a fix pontokat az életében. Alig van valaki, aki ne érezne kényszert arra, hogy életfilozófiát alakítson ki magának. Ezek gyakran önáltató életfilozófiák. Jézust megismerve ez szükségtelenné válik, sőt minden immanens életfilozófia szánalmasan elégtelennek tűnik. Jézus által gazdagok lettünk a tanításban és az ismeretben, és semmi kegyelmet sem nélkülözve várjuk az Úr eljövetelét.

EVANGÉLIUM: Mk 13,33-37: Amikor a ház ura hosszabb útra eltávozik, akkor szolgáira bízza házát, és ők önállóan tevékenykednek. Mivel bármikor megérkezhet a gazda, mindig rendben kell tartaniuk a házat. Isten ránk bízta a teremtés minden értékét. Úgy kell gondoznunk életünket, emberi kapcsolatainkat, hogy bármikor véget érhet az az idő, amit Istentől kaptunk, és el kell számolnunk a ránk bízott javakkal. (Szüleinket addig kell szeretni, amíg élnek. Képességeinket a maga idején kell kamatoztatni.)

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Téríts meg minket, Istenünk,  *  ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent első vasárnapja van, az új egyházi év kezdete. Márk éve, vagyis a „B” év kezdődik. (I. kötet, I. zsoltárhét) Advent során minden hétfőn, szerdán és pénteken reggel 6 órakor roráté szentmisét tartunk. Igyekezzen minden család egy-két roráté szentmisére eljönni. Egyházunk iránti elköteleződésünk megerősödik, és lelkünk még inkább befogadóvá válik a kegyelemre.

December 17-én, advent harmadik vasárnapján diákmise lesz, hogy hittanosaink jobban értsék és jobban megéljék advent különleges értékét. Az advent készíti elő a karácsony örömét. Szombaton volt az adventi koszorúkészítés. Sok gyermek eljött, kiosztottuk a karácsonyi betlehemes játék szerepeit. Sárisápon december 24-én 15 órakor, Mogyorósbányán december 24-én 16 órakor lesz a pásztorjáték a templomban. Hálás köszönet mindazoknak, akik Sárisápon és Mogyorósbányán az adventi koszorúk készítését előkészítették és vezették.

December 8-án, pénteken a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe lesz. Ezen napon nem lesz roráté szentmise, hanem este 6 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét. Az esti szentmise előtt ½ 6-tól 6 óráig szentségimádást tartunk. Ez helyettesíti az elsőpénteki szentségimádást (amellyel helyi közösségünk készül az Eucharisztikus Kongresszusra). A roráté szentmisék után gyónási lehetőség van.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: + id. Horváth Jakab és szerettei; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (…); P: (…); V: + Kun Sándor

A Magyar Püspöki Konferencia püspökei, a nem nyugalmazott magyarországi püspökök ad limina látogatáson voltak Rómában. Ötévente esedékes ez a találkozás a pápával, de Benedek pápa váratlan visszavonulása miatt kimarad egy ad limina, így 9 év telt el a legutolsó óta. Újdonság volt, hogy a pápa nem négyszemközt találkozott püspökeinkkel, hanem közösségben, fórumszerűen beszélgettek. A pápa megnyilatkozásaiból kitűnt, hogy elhibázottnak tartja Brüsszel konformista álláspontját, amely meglehetősen figyelmen kívül hagyja a nemzetek sajátos történelmi és kulturális adottságait. Szóba került a keresztséggel kapcsolatos helyes álláspont is. A pápa azt közölte, hogy a keresztséggel kapcsolatosan semmilyen előfeltételt sem támaszthatunk. Ha a szülők a keresztséget kérik, akkor nem vonakodhatunk keresztelni. A Szentlelket helyezzük bele a gyermek lelkébe, és a befogadó közösség segítse a hitben való növekedést. A többi szentséggel kapcsolatosan azonban már indokolt az igényesség, hogy ne sérüljön a szentségeket megillető tisztelet. Arról is beszélt a pápa, hogy a család mennyire fontos a hit továbbadásában, és hangsúlyozta a plébánia közösségek kiemelt szerepét az evangelizálásban.

Krisztus befogadásával azt öltjük magunkra, aki énünket és a világot egyaránt jótékonyan meg tudja változtatni. De nem forradalmi módon, nem rombolva és lebontva, hanem szeretetének gyengédségével átalakítva. (Ft. Wetter)

Ki tudná megmondani, hogy mi mindent tehetne velünk Isten kegyelme, ha teljes bizalommal átadnánk magunkat Teremtőnknek és Megváltónknak? (Teilhard de Chardin)