Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20,10-13: Az ősbűn óta tapasztalható, hogy az isteni üzenet első megközelítésre nem kompatibilis a világ gondolkodásmódjával és értékrendjével. Ezt természetes konfliktusként kell kezelnünk. Nem okozhat csüggedést és visszahúzódást, ha elutasítanak bennünket. Olykor előfordul az ószövetségben az a sematikus közlés, hogy Isten minden esetben bosszút áll a hitetleneken. (Bár a zsoltárok más tapasztalatokról is beszámolnak. Gyakran gondtalanul jól megy a hitetlenek sora.) Istennek a bosszúállás, a revans nem természete, és erre nincs is szüksége. A Istent megvető életforma büntet, mégpedig úgy, hogy elhal az istentelen emberben a hála, a szeretet, az élet csodájától való megérintettség.

SZENTLECKE: Róm 5,12-15: Az ősbűn egyetemes: a megváltatlan teremtményi élet része. A hatása is egyetemes: a csalódás, a szomorúság, a harag és az elhagyatottság egyre növekvő érzése, majd egzisztenciális vágyódás az Isten után. A megoldást nem az ember önfejlődése hozza, hanem az, ha Jézus belép az életünkbe. A jó nevelés, a szerencsés életkörülmények, a megbecsült élet hatásai mind elmúlnak, és végül nekünk kell erőfeszítést tenni, hogy a személyes hit útjára rátaláljunk. Az ember nem egy csúcsrajáratott, de halandó biológiai életre vágyik, hanem arra a létteljességre, amely az Istennel való szeretetkapcsolatban kezdi megmutatni önmagát. Ennek a szeretetkapcsolatnak a lehetőségét Jézus hozta el nekünk.  

EVANGÉLIUM: Mt 10,26-33: Isten országából nem csupán a bennfentesek részesülnek. Isten országa olyan hatással van mindenkire, mint az éltető Nap. Aki elzárkózik tőle, az nem tudja magára ölteni az áldottak érzését.  Isten országának hiányától szenved, aki senyved. A valódi keresztény élet nem rögzíti a sértéseket, nem tekinti végső szónak az elutasítást, mindig készen állunk arra, hogy mosolyogva letelepedjünk, ha végre hellyel kínálnak bennünket, és örömünk oka, vagyis Isten iránti szeretetünk felől érdeklődnek.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Uram, hallgass meg engem,  *  nagy irgalmasságod szerint.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 12. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Kedden lesz Szent László király ünnepe. Mogyorósbányán ünnepeljük szentmisével este 7 órakor. Csütörtökön Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. A nagy ünnepre való tekintettel kivételesen lesz csütörtökön is esti szentmise, de csak 7 órára tudok Budapestről megérkezni. Ekkor kezdődik a szentmise.

Szépen szervezett, bensőséges volt Fülöp Ákos atya ezüstmiséje. Hálás érte. Mi is, hogy ezüstmisés áldásban részesített bennünket.

A vasárnapi szentmisék után imádkozunk az Eucharisztikus Kongresszusért.

MISESZÁNDÉKOK (június 25. – július 2.) SÁRISÁP: V: + Lengyel Lászó és + Ollé Erzsébet; H: + Gurin Károlyné, szül.: Vass Julianna; Sz: + Lovasi Ferenc és szerettei; Cs: (…..) P: + Klimó János és szerettei; V: (….) MOGYORÓSBÁNYA: K: Hálából az 50 évért.

Eucharisztia

Az Eucharisztikus Nemzetközi Kongresszus 2020. szept. 13-20. között Budapesten lesz. Jó, de mi az Eucharisztia? Ahhoz, hogy egy alapvető fogalmat jobban megértsünk, a hatásai felől érdemes megközelíteni. Anyák napján nem az anya fogalmat ünnepeljük, hanem az anyaság hatásait nyilvánítjuk pótolhatatlan, hálát érdemlő, megtartandó értéknek az életünkben. Az édesanya fogalom annak mond sokat, akinek nagyon jó édesanyja volt, s ennek áldásait a saját életében is folyamatosan érzi, és ez az érzés hálára kényszeríti őt. Amikor az Eucharisztiát ünnepeljük, nem egy tárgyat (Babits szavaival: totemet) tisztelünk, hanem az Eucharisztia életünket formáló hatása alá helyezzük magunkat. A szentségimádás lényegét nem a kimondott szavak mennyisége és esztétikai értéke adja, hanem az, hogy mennyire tudtuk magunkat Isten jelenvalóságába belehelyezni. Az eucharisztikus lelkület alapja a megváltottság iránti öröm és hála. Ez az eucharisztikus lelkület, amely megéli és feltárja az emberi lét igazi méltóságát, képes úgy formálni a világot, hogy az „új ember” által (ez az eddigi legnagyobb evolúciós lépés) az Isten Országa jelenvalóvá legyen.

Az eucharisztia görög szó. Az ószövetség görög nyelvű könyveiben, a Bölcsesség könyvében és a Makkabeusok két könyvében az emberek közötti hála kifejezésére is használták, de leginkább az Isten iránti hálát jelentette, amely imában fejeződött ki. Az evangélisták az eucharisztia szót használják, amikor Jézus a kenyérszaporítás csodájánál megáldja a szétosztás előtt a kenyeret (eukarisztészasz eklaszen). Természetesen akkor is az eucharisztia szót használják, amikor az utolsó vacsorán hálát mond a kehely fölött, miután a kenyeret megáldotta. Tehát a kenyeret megáldja (eulogészasz eklaszen), a kehely felett pedig hálát mond (eukarisztészasz edoken). A keresztény szóhasználat nem tesz különbséget az áldás (eulogia) és a hálaadás (eukarisztia) között, és Szent Pált követve gyakran fel is cseréli a két fogalmat. Az eucharisztia áldottá, hálával telítetté tesz, a régi magyar szóhasználat háládatost mondott. Ez a megtért ember legfontosabb jellemzője. Tehát az eucharisztia nem csupán egy reálszimbólum, nem csupán egy cselekmény, de annak szükségszerű hatása is az emberben. Az Eucharisztia tehát egy hármas koncentrikus körben valósul meg: oltáriszentség, szentmise, Egyház. Az Eucharisztiával kapcsolatosan nagyon fontos e harmadikról beszélni. Az ősegyházban, sőt még Szent Ágostonnál is az Eucharisztia és az egyház ontológiai egységet alkotott. Ehhez az örökséghez tért vissza a II. Vatikáni zsinat. Az Oltáriszentség és az Egyház Krisztus egyazon misztikus teste. Az Eucharisztia hatása nem állhat meg a templom küszöbénél, olvastuk a kongresszus előkészületét meghirdető püspökkari körlevélben. Az Eucharisztia szentelheti meg a világot, tanítja a II. Vatikáni zsinat.

 Az Eucharisztia a katolicitás alapja. Az Eucharisztia az Egyház életének forrása és beteljesítője. Az egyház az Eucharisztia által válik Egyházzá, és nem reked meg a hagyományőrző kulturális egyesület szintjén. Az Eucharisztia által létezik a plébánia. Miközben a plébániai közösség az Eucharisztiát méltóképpen ünnepli – s ez nem csupán a szentmisét jelenti!!! – maga is valódi krisztusi közösséggé formálódik.  Ha egy plébániai közösség félkeresztény kulturális egyesületként akar csupán működni, amelynek megvannak a helyi vezetői, s amelyben a plébánosnak mindössze pártolótagsági szerepet szánnak, elvész az Eucharisztia központi jellege, ereje és hatása. A plébános küldetése nem valamely félkeresztény kulturális egyesülethez szól, hanem a Római Katolikus Anyaszentegyház plébániáját kell szerveznie az Eucharisztia által. Olykor a lelkiségi csoportok is a plébánia egyetemes küldetése ellen hatnak, mert vallási felsőbbrendűségi tudatot táplálva egymástól is elkülönülnek, nem tudnak példamutató egységet bemutatni. Általában a plébánossal való tusakodás mögött nem az a felismerés van, hogy a pap alulképzett, tapasztalatlan, kevésbé intelligens, hanem a félkeresztény kulturális egyesület, és az abban kivívott pozíciók folytatnak fennmaradási küzdelmet. A lélektani alap pedig a félelem a megújulással szemben. A katolicitás messze túlmutat a helyi állapotokon. Az Eucharisztia ellen hat az is, ha valaki elegendő erkölcsi alapot talál önmagában ahhoz, hogy egy előző plébános hagyatékának hitbizományosaként helytelennek minősítse az új plébános törekvéseit. Nem a helyiek „tanítják be” a plébánost, mert az Egyház a felszentelésben a tanítói megbízatást – a megszentelői és a kormányzati képességgel egyetemben – a plébánosnak adja. Nem minősítheti a helyi önkormányzat az egyházközség tevékenységét, mert az önkormányzat nem rendelkezik sem az Egyház lényegének az ismeretével, sem az egyháztól való megbízatással. A nyugati demokráciákban az állam és az Egyház érzékeny szétválasztása alkotmányosan megtörtént. A helyi önkormányzat nem sorolhatja a civil egyesületek vagy a helyi intézmények közé a plébániát. Az Egyháznak egészen más a természete, mint ezeknek, és egészen más a természete, mint az önkormányzatnak. Kicsúszik a politikai értelmezés tartományából. Akkor beszélhetünk plébániáról, és nem csupán félkeresztény helyi kulturális egyesületről, ha a következő elemek, mint minimális feltételek életképesek és kellő támogatást élveznek: ifjúsági imacsoport, felnőtt bibliakör, legalább egy lelkiségi csoport, katekumeneket kísérő és támogató közösségi élet.

S a hatás egy fontos területen különösképpen kimutatható. Fiataljaink életében morális és vallási megtartó ereje nem a helyi félkeresztény kulturális egyesületi életnek lesz, hanem a Római Katolikus Anyaszentegyház iránti odaadásunk egyértelmű megélésének. Ne csupán a hagyományaink tiszteletét adjuk át, de sokkal inkább az Eucharisztia iránti tiszta érzelmeinket. Mihelyst gyermekeink egy nagyváros hatása alá kerülnek, már nem a megszokás tartja meg őket a katolikus hit és morál útján, hanem a szülők és a nagyszülők odaadó, közös, kitartó imája.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet,

hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük.

Ő Urunk és Mesterünk,

barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez.

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk,

fővárosunk, népünk,

Európa és a világ

lelki megújulására szolgáljon. Ámen.

Cserháti József: Az újszövetségi keresztség közvetlen megelőzője Keresztelő Szent János bűnbánati keresztelése volt. Célja a bűnbánatra való indításban jutott kifejeződésre, és így személyi teljesítmény alapján, tökéletes bánat esetében bűnbocsánatot is eredményezett. Önmagában azonban nem közölte a kegyelmet, hanem előkészített a kegyelemre, ami a Szentlélek kiáradásában érkezik.

Ú R N A P J A

OLVASMÁNY: MTörv 8,2-3; 14-16: A zsidó nép pusztai vándorlását előszeretettel hasonlították a szentatyák az emberiség történelmi vándorlásához. Isten nem veszi el a felelősségünket a kreativitásunkat „túltáplálással”. Annyi táplálékot ad, hogy a szükséges lelki erőnk fennmaradjon, lássuk a végső célt, és afelé erőfeszítéseket tegyünk. A Sátán ezzel szemben túltáplál, elkényelmesít, értelmünk debilitását hangos ünneplésben részesíti, és gúny tárgyává teszi az Egyházat. Korunkban különösen nagy erőkkel szervezi az egyháztudat szétesését. Holott a manna, az Eucharisztia az Egyházban válik azzá, amire a krisztusi emberré formálódáshoz nélkülözhetetlenül szükségünk van. A Sátán tudatosan félremagyarázza az Egyházat, a krisztusi ember iránt gyanakvást kelt, a teremtést romba döntőt viszont a jóléti kultúra teljes arzenáljával felmenti.

SZENTLECKE: 1Kor 10,16-17: Az egész emberi nem egységének szent célja felé az első lépés, hogy az egy kenyérből részesülők Krisztus megdicsőült testét láthatóvá teszik szent egységük révén ebben a világban. Ha az Egyházat nem tudjuk megjeleníteni a világban, akkor haszontalanná válik a keresztény élet. Sokszor halljuk, nem tudunk mit tenni, kamasz gyermekink végtelenül unalmasnak találják a szentmisét, ezért hagyják el a templomot. Nem a szentmise a kulcs, hanem az Egyház, ahogy azt megéljük, ahogy arról beszélünk, ahogy annak szolgálatába kiskoruktól fogva bevontuk a gyermekeket. Nem a szentmise nézése fogja őket kereszténnyé formálni, hanem az Egyház iránti odaadás. Halott az a plébánia, ahol nincs ifjúsági imacsoport, lelkiségi csoport, bibliakör, rendszeres szentségimádás, és önzetlen, lelkes karitász, amely a gyermekeknek is tanítja a jótékonykodást.

EVANGÉLIUM: Jn 6,51-58: Jézus rámutatott a kafarnaumi zsinagógában a bigott hagyománnyá rögzült vallás drámai hiányosságaira. Eltűnt belőle az élet, maradt az önelégültség, a kényelem, a vallási szofisztika. Jézus életet hoz az élettelen struktúrákba és abba, ami a legfontosabb nekünk, az egyéni életünkbe. Jézus eucharisztikus Teste a világ élete. Súlyosan eltévelyedik az a keresztény, aki a szentáldozást nem a világ életéből való részesülésnek tekinti. Az „egyéni” szentáldozás bezár önmagamba, a „közösségi” szentáldozás hozzákapcsol Krisztus megdicsőült jelenvalóságához.   

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Jeruzsálem, szentek otthona,  * dicsérd fölséges Istened!

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Úrnapja van. Az Úr Jézus Szent Testének és Vérének tisztelete és a szentmise méltó ünneplése katolikus életünk forrása és kiteljesítője. Hitünk szerint a teremtett világ legfőbb kincse. Erről vallunk, amikor kivesszük az Oltáriszentséget a tabernákulumból, kilépünk vele a templomból, mintegy jelezve, hogy Jézus szeretetét befogadva tabernákulummá válhat az egész világ. Ez az emberiség gyógyulásának útja. Köszönet azoknak, aki az úrnapi körmenetet előkészítették és a liturgiát segítették.

Főpásztorunk az idei Úrnapjával meghirdette a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület kezdetét. Ennek jegyében minden elsőpénteken az esti szentmise után 20 óráig szentségimádást tartunk, amelyet karoljanak fel a családok. Igyekezzen valamennyi család az év során egy alkalommal tevékeny résztvevőjévé válni az elsőpénteki szentségimádásnak. Szeptembertől pedig megalakítjuk azt a lelki csoportot, amely az egyházmegyén belül a mi plébániánk hozzáállását és méltó készületét animálja a plébános vezetésével. A honlapunkon is nyitunk egy „Lelkiség” menüpontot.

Pénteken Jézus Szíve főünnepe lesz. Az esti szentmise után szentséges litániát végzünk Jézus Szíve tiszteletére. A Jézus Szíve tisztelet megóvja vallási életünket az elfásulástól, és mindig a lényegre irányítja a figyelmünket. A Jézus Szíve kultusz kibontását találjuk a Szeretet Láng mozgalomban és az Isteni Irgalmasság ünnepében is.

Ezen a héten hétfőn Sárisápon, kedden pedig Mogyorósbányán elmarad az esti szentmise. Szerdán este Sárisápon Fülöp Ákos atya ezüstmisét tart.

Pénteken este 7 órára tábori megbeszélésre hívom a segítőket a plébániára.

A könyvhétre megjelent könyvemből 1500 forintért lehet vinni a templomi könyvesasztalról. Az árát a Szent Antal perselybe tegyük.

MISESZÁNDÉKOK (június 18. – június 25.) SÁRISÁP: V: + Gurin Sándor, + szülők, + testvérek; P: (….); V: + Lengyel László és + Ollé Erzsébet. MOGYORÓSBÁNYA V: hálából az 50 évért

A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll(hat) meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az evangéliumot és a segítő szeretet tanúságtételét. (Egyházmegyei körlevél)

A szentmise a lényegét tekintve epifánia (Úrjelenés) és a Szentlélek alászállása. Ahhoz, hogy ezt átéljük, és a szentmise hatása ne álljon meg a templom kapujában, szinte csak egy dologra kell ügyelnünk, hogy ne önelégült keresztényként legyünk jelen a szentmise közösségében. (Cselényi István)

Szent II. János Pál pápa: Isten országa nem gyengül ott, ahol virágzik a szentségimádás. Ápoljátok a hagyományos imaéletet, megtisztítva, ahol kell, és alapos hittani képzéssel megerősítve. Legyetek képesek az Egyház vezetése által mindig megújulni.

Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 34,4-9: Mózesnek két fontos kinyilatkoztatást ad önmagáról az Isten.  Hórebnél az égő csipkebokornál Isten az élet forrásának, minden létező atyjának mondja magát. A Sínai-hegynél pedig a Mózes előtt elvonuló Úr közli, hogy ő az irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. E két kinyilatkoztatás adja legfőbb ószövetségi ismeretünket az Istenről.

SZENTLECKE: 2Kor 13,11-13:Örvendjetek és tökéletesedjetek. Béke és szeretet. Ezek párban lévő, összetartozó fogalmak Szent Pálnál. Csak az tud tökéletesedni, aki megtalálja életében az örvendezés elégséges okát. Az örvendezést nem külső okok vagy tárgyak váltják ki az emberi szívben, mert az örvendezés a lélek azon állapotából ered, hogy felismerte Teremtőjét és a tőle érkező ajándékokat.

EVANGÉLIUM: Jn 3,16-18: Az evangélium legtömörebb összefoglalása ez a mondat, amelyet Jézus Nikodémusnak mond, hallhattuk gyakran Gyökössy Endrétől. Jézus életet jött adni a világnak. Az ítélet pedig abban áll, hogy aki nem fogadja be az élet igéjét, egyre gyötrőbb hiányérzetben kénytelen élni.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szentháromság vasárnapja van, s egyben az ünnepélyes elsőáldozás Sárisápon és Mogyorósbányán. Jövő vasárnap Úrnapja. Tekintsük úgy, hogy belépünk vele a 2020-as Budapesti Eucharisztikus Világkongresszus helyi előkészületeibe.

Június 21-én, szerdán este 6 órakor Fülöp Ákos atya ezüstmisét tart Sárisápon.

A tanévzáró Te Deum június 25-én lesz. E szentmise előtt várom második szentgyónásukra az idei elsőáldozókat. Köszönet azoknak a gyerekeknek, akik szorgalmasan gyarapodtak idén hitünk ismereteiben. Fontos, hogy az Egyházban való létünk kellő büszkeséggel és kurázsival társuljon gyermekkorunkban, hogy mint értékes gyermekkori élményt vigyük magunkkal. Ebben segít a nyári hittanos tábor is. Igazából a nyári táborban összeállt csapatra lehet a következő évben építeni és számítani.

MISESZÁNDÉKOK SÁRISÁP: V: elsőáldozókért; H: Lelkipásztorainkért; Sz: (….); P: (….); V: +Gurin Sándor, + szülők, + testvérek

Ötvenéves Boldog VI. Pál pápa Populorum progressio kezdetű enciklikája. 1967-ben, a nagy pápa derűlátó korszakában született meg. A pápa kijelentett, hogy a fejlődés a béke új neve. A fejlődés alatt nem a technikai fejlődést értette, hanem a harmadik világ nyomorának a felszámolását. Szembeszállt azzal a felfogással, hogy a fejlődést az ipari, a technikai és technológiai fejlődés biztosítja, amelynek alapja a harmadik világ piaca és olcsó munkaereje. A fejlődés alatt a kiszélesedő szolidaritást értette. Ez nem azonos, nagyon nem azonos a nyugati demokrácia erőszakos exportálásával. Újból elolvasva az enciklikát, felsejlik, hogy mit rontottunk el az elmúlt ötven évben, mert nem a pápa által mutatott utat követte a pénzvilág által irányított nyugati politikai hatalom szűklátókörű arroganciája.

A II. Vatikáni zsinat nagy elismeréssel szólt az egyistenhívő nem keresztény világvallásokról. Mégis, mi, keresztlények markánsan megkülönböztetjük magunkat tőlük azzal, hogy Istent Szentháromságnak hisszük és látjuk. Nagy örömmel folytatjuk, mi, katolikusok a keresztény testvéreinkkel az ökumenikus párbeszédet, mégis markánsan megkülönböztetjük magunkat az egyháztudatunk és egyházképünk alapján. A Szentháromság vasárnapja a keresztények nagy ajándéka, az Úrnapja pedig a katolikusoké. Úrnapján kifejeződik az a hitünk, hogy az Eucharisztia nem szűkíthető le az Oltáriszentségre, Jézus nem zárható be egy szimbólumba, mert Ő az egész világ gyógyulásának záloga. Krisztus titokzatos Testének hatását és növekedését mi nem korlátozhatjuk morálteológiával és dogmatikával. A feladatunk: élő és éltető sejtté válni a Testben, az egyre inkább tisztuló szeretetünk révén.

Boulad egy szemléletes hasonlattal különbözteti meg a keresztényt a nem keresztény hitű embertől. Két kimerült és elájult fuldoklót kiment valaki a tengeri áramlásból és a part fövenyére fekteti őket, majd tovább megy. Mindkettő magához tér. Az egyik siet, hogy megkeresse barátait. A másik azonban meg akar ismerkedni azzal, aki megmentette őt, és kérdezősködik felőle.

P Ü N K Ö S D

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: A pünkösdi csodát minden vallásos férfi érzékelte Jeruzsálemben. Értették egymás szavát. Vagyis mindenki ugyanazt értette: Isten kiáradó jóságát, a teremtés szépségét, létük hiánytalan értelmét.

SZENTLECKE: 1Kor 12,3-13: A Szentlélek kapcsolja be Krisztus titokzatos Testébe a hívőket, és teszi láthatóvá a feltámadt testet, a világ egyetlen reményét – ha rábízzuk magunkat a Szentlélekre. XIII. Leó pápa 1900-ban kifejezte azt a vágyát, hogy a XX. század a Szentlélek százada legyen. Akik kivonták magukat a Szentlélek hatása alól, azok két világháborút, tömeges hitelhagyást, abortusztablettát, és számos genocídiumot produkáltak, akik rábízták magukat, azok életben tartják az emberiség számára a reményt. Nagyon fontos, hogy kereszténnyé nevelt gyermekeink ne csak az egyéni ambícióik bűvöletében éljenek, hanem küldetést érezzenek a világ jobbá tételére, gyógyítására. Ha ez a tudat nem munkál bennük, nem neveltük őket kereszténnyé. 

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-23: Jézus feltámadása után jelzi, hogy azok kerülnek a Szentlélek áldásos hatása alá, akik tudomásul veszik saját bűnösségüket, de az is, hogy Jézus megváltó szeretete leveszi rólunk a bűn végzetes hatását, és elindít a megigazulás útján. Ezen az úton nem a „hatalmas intelligenciánk” és a megfellebbezhetetlen akaratunk, hanem a Szentlélek fog vezetni bennünket.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,  *  újítsd meg a föld színét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Pünkösd vasárnapját ünnepeljük. Pünkösdhétfőn vasárnapi miserendet tartunk.

Szerdán Sárisápon felállt a plébános egyházi küldetését segítő új képviselőtestület. Sárisáp így szervezett, törvénykövető része az egyházmegyének. A testület megválasztotta az alelnököt, Borsos Jánost. A testület megbízatása, a főpásztor jóváhagyásával öt évre szól.

Fülöp Ákos atya 25 éves papi jubileuma alkalmából nálunk is tart ezüstmisét, június 21-én, szerdán 18 órakor. Ajándékul emlékalbumot készítünk neki. Ebbe az albumba a plébániára, vagy a koordinációt végző Szőke Erzsébetnek bárki leadhat a családjáról fényképet és néhány személyes sort (nem szentírási idézetet!), aki hálás Ákos atya itteni papi szolgálatáért. A fénykép és a szöveg digitálisan elküldhető Jurásek Jánosnak: janos.jurasek@gmail.com

Imre Sándorné Margitka pünkösdi terítőt készített az oltárra. Hálásan köszönjük neki.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a szentmise után megemlékezés lesz.

A pilismaróti tábor tájékoztató lapján sajnálatos hiba van. Természetesen a tábor egész hete kerül hatezer forintba, vagyis 1.200 Ft/fő/nap, s ebből vonjuk le a bónuszokat. A javított jelentkezési lapot a templom bejáratánál megtaláljuk.

 MISESZÁNDÉKOK (június 4. – június 11) SÁRISÁP V: + Imre Sándor és + Takács szülők; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: + Gregor János és szerettei; P: (….); V: Az elsőáldozókért.

Úgy tűnik, hogy a katolikus egyházban most megy végbe az a fordulat, amely 500 éve a protestáns világban megtörtént, vagyis az egyház laikussá válása. A folyamat megfordíthatatlannak látszik. A szentségek gyakorlatilag eltűntek, a papság sok „kereszténynek” tehertételt jelent. Bár a papság kezéből kicsúszott az irányítás, mégis nagyon fontos – okulván a protestáns tanulságokból, ahol tízezer vallásalapító jelent meg –, hogy a folyamat, ha a Szentlélektől való, a Szentlélek által legyen irányítva. Kérjük a Szentlelket, hogy a laikussá váló „katolikus” egyház híveiben növekedjék az Egyház iránti lojalitás, az éntudat mellett az egyháztudat is, a túlfejlett vezetési hajlam helyett a Szentlélektől vezetettség elfogadása. Kérjük a Szentlelket – látván a világ drámai szétesését –, egyre többen határozzák el, hogy kereszténnyé nevelik a gyermekeiket, és ezt nem a világ tetszéséhez igazítják.

Akiket az apostolok megkereszteltek a Szentlélekkel, azokat nem a nagyvilágba küldték, hogy boldoguljanak, ahogy tudnak, hanem bevonták őket a kenyértörés közösségébe. Abba a közösségbe, ahol kibontakozik a megkezdett élet. Nem egyénileg részesültek az Eucharisztia áldásában, hanem közösségben. Kereszténnyé válni nem egyéni és szűk családi érdekek és elképzelések mentén lehet, hanem az Egyházzal való teljes közösségben. Az elsőáldozással a gyermekeket az Egyház szeretné jobban bevonni a kenyértörés közösségébe, az Eucharisztia áldásába, hogy kereszténnyé formálódjanak. Kérdés, hogy a szülők is így gondolják-e ezt. Mostanság történt. Figyelmeztettem valakit. Ami nekünk elég volt az emberré formálódáshoz és a hit megtartásához, az a gyermekeinknek már nem elég, mert ők egy káosz közepén vannak. Ha ilyen tétova és elképzeléstelen vagy a gyermeked kereszténnyé nevelésében, és megelégszel azzal, hogy egy gyenge egyházi iskolába beíratod őt, akkor fennáll a veszélye annak, hogy tizennyolc évesen már nem a liberális ateisták, hanem az iszlám hatása alá fog kerülni. A válasz a következő volt: És akkor mi van? Ma így gondolkodik Németország kétharmada. Németországban a nők 30 %-a tudatos gyermekkerülő. Eldöntötte, hogy gyermek nélküli életet fog élni. Most már látjuk, hogy a nőket megtartó keret szétesésével a társadalmak is szétesnek. Eddig a nők a családban teljesedtek ki. Németországban ezt 10 millió nő másképpen gondolja. Van, aki kimondja: A következő generációnak itt már nagyon bizonytalan a jövője, inkább csak a magam kedvteléseiről gondoskodom. Magyarországon ez az arány 5-6 %. Jónak tűnik. Azonban 5 éve még 2 % volt. Szent II. János Pál pápa fontos végrendeletet hagyott ránk: Európa jövője az Egyház. Kinek hiszünk? Neki vagy a tőke szélhámosainak?