URUNK MENNYBEMENETELE

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: Az Egyház kezdetének a bemutatása az Apostolok Cselekedete című könyvben található.  Jézus mennybemenetelének leírásával és Jézus szavaival kezdődik, mely szavakkal az Egyház hatását jelzi előre az emberiség hátralévő történelmében. Tudnunk kell, hogy ahhoz az Egyházhoz tartozunk, amely a világ számára nem csupán iránytű, de élet- és erőforrás is. Mégpedig az egyetlen valódi élet- és erőforrás. Nem viselkedhetünk úgy, mint a Gilgames eposz kígyója, ami ismeri az örök élet füvét, megszerzi, és elrejti az emberiség elől. Az örök élet már a miénk, és erről beszélnünk kell. Ezért Jézus voltaképpen nem is búcsúzik tőlünk. Velünk marad, és általunk a világban marad.  

SZENTLECKE: Ef 1,17-23: A Szentlélek Szent Pálnál a bölcsesség (a kinyilatkoztatás megértése), a világosság (a remény befogadása), a gazdagság (az élet felismerése) Lelke. Emellett Jézus nevezi Vigasztalónak, Közbenjárónak (Paraklétosz), az igazság és a megszentelőlés közvetítőjének. A Szentlélek nélkül nem ismerjük fel létünk igazi gazdagságát, nem ismerjük fel Jézust, és nem ismerjük fel azt a nélkülözhetetlen ajándékot, amelyet az Egyház által nyújt nekünk, és nem ismerjük meg az Atya felénk áradó jóságát, szépségét, igazságát, szeretetét. Egy pici gyermek mindaddig lubickol ezekben az ajándékokban, amíg nem találkozik a bűnnel (gyűlölet, kizsákmányolás, háború), s amíg növekedvén távol tartja magától a bűnt, addig a tiszta lélek örömében él.

EVANGÉLIUM: Mt 28,16-20: Lukács bizonytalanságban hagy bennünket a mennybemenetel helyszínével kapcsolatosan. Jeruzsálem városfalain kívül, Betánia felé egy régi kápolna, jelenleg iszlám mecset jelöli a helyet. Máténál Jézus Galileában búcsúzik a tanítványoktól, de nem említi az evangélista a mennybemenetel tényét. Márk azt sejtteti, hogy a búcsúzás és a mennybemenetel egyaránt Jeruzsálem közelében történt. János nem tesz említést a mennybemenetelről. Pont ezt a tényt nagyolták volna el az evangélisták? Erről szó sincs. Csak jelzik az ősegyház hitét. Jézus velünk van!  

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Urunk mennybemenetelének ünnepe van. Jövő vasárnap Pünkösd napján a Szentlélek küldését és a mi küldetésünk kezdetét ünnepeljük. Jézus a vigasztalás, a bölcsesség, az erő, a világosság, az egység és a szeretet Lelkét küldte el nekünk, hogy a megváltottság örömét élve az örök élet felé haladjunk, s erre másokat is ösztönözzünk.

Pünkösd vasárnap már a megszokott miserend lesz. Pünkösd hétfőn szintén vasárnapi miserendet tartunk. Készüljünk az elsőáldozásra mindnyájan, amely Szentháromság vasárnapján, május 11-én lesz Mogyorósbányán (három gyermek) és Sárisápon (hét gyermek).

Kedden 19.30-kor Mogyorósbányán, szerdán 19 órakor Sárisápon testületi alakulógyűlés lesz. Megválasztjuk az elnökhelyettest és a két számvizsgálót. Ezek a kötelező feladatok.

A nyári táboraink időpontja: napközis tábor a sárisápi plébánián: július 10-14; nagytábor a pilismaróti plébánián: július 24-28. Jelentkezési lapot találunk a templom bejáratánál.

MISESZÁNDÉKOK (május 28. – június 4.) SÁRISÁP V: + Üveges Károly és neje: Viszkok Mária; H: + Wibling József gym.; Sz: + Holló Ervin; P: (….); V: + Imre Sándor és + Takács szülők

Húsvét után negyven nappal Jézus visszatér az Atyához. Mennybemenetelnek, felemelkedésnek mondjuk szinte minden nyelven: Ascendit, Himmelfahrt Jesu, The Ascension of Jesus. Azonban nem helyváltoztatást kell gondolnunk, hiszen a feltámad test a tér és idő dimenzióin túllép, hanem inkább átlényegülésnek. Jézus átlényegült a megdicsőült létrendbe. Tehát éppúgy jelen van számunkra, mint amikor földi valójában látták őt az apostolok. Szent Ágoston mondja, hogy Jézus úgy testesült meg, hogy az Atyánál maradt, és úgy tér vissza mennybe, hogy közöttünk marad. A mennyek országa is jelen van már, csak még nincs képességünk ennek érzékelésére és megélésére. A Szentlélek adja azt a képességünket, hogy a feltámadt és jelen lévő Jézust, valamint a mennyek országát megtapasztaljuk.

Húsvét, mennybemenetel és pünkösd három éltető forrása a hitünknek. Húsvét jelzi, hogy az Atya legyőzhetetlenné nyilvánítja az életet. A mennybemenetel segít látni és hinni a célt. A pünkösdi Lélek segít abban, hogy felülmúljuk önmagunkat, többet tegyünk, mint amire emberi korlátaink képesítenek. E források nélkül az Egyház sem lenne több, mint egy többé-kevésbé sikeres szekta, vagy egy Jézusról elnevezett társaság.  (H. Zahrnt)

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 8,5-8. 14-17: Ahhoz, hogy Szamáriában egy népes csoport befogadja az Evangéliumot, előbb a tisztátalan lélektől való megszállottságukból kellett kigyógyulniuk. A megszállottság igen sokszor abban nyilvánul meg, hogy az illető semmi kétellyel sem rendelkezik azzal kapcsolatosan, hogy netán valamit nem lát tisztán. Ezért megszállottan hirdeti a maga (vélt) igazát. Gyakran rágalmaz, mert arról is megvan győződve, hogy amit ő feltételez, az az igazság. Másokkal szemben rosszhiszemű. Vagyis védekezik. Mivel szemben? Az értelmes, tisztázó, párbeszéddel szemben. Ebben a szentírási szakaszban találjuk a bérmálás leírását is. Akik Szamáriában megszabadultak a tisztátalan lélektől, tehát felhagytak az áligazságok hirdetésével, azok alkalmassá váltak az Igazság Lelkének befogadására. Ne legyünk szemérmesek, ez az Egyház Lelkét jelenti.

SZENTLECKE: 1Pét 3,15-18: Péter is tanítja, hogy megigazulásra az jut el, aki a szívébe befogadja és ajkával megvallja Krisztust. A magyar vallás szó jelzi, hogy valamit meg kell vallanom. Az igazi vallásosság nem abban merül ki, hogy mennyi éneket és a imát ismételgetek, hanem abban, hogy mennyi imát tanítottam meg a gyermekemnek és az unokámnak, mennyire tudtam megszerettetni velük Jézust. Az igazi vallásosság mutatója nem az egyéni ájtatoskodás, hanem az, hogy mennyi időt szántam gyermekem és unokám hitének élesztésére és gondozására.

EVANGÉLIUM: Jn 14,15-21: A világ nem kaphatja meg az Igazság Lelkét, mert más úton jár, mint ami Jézusban feltárulkozott. Nem a világ „igazságából” részesedünk. Ellenkezőleg: a Krisztusra rátalált emberek tudják megajándékozni a világot az igazság szép mozzanataival. Nem hagylak árván titeket, mondja Jézus. Jelzi, hogy mennybemenetele nem helyváltoztatás lesz, hanem egy másfajta létezési mód. Lelkével velünk marad, s e Lélek által formálódunk Krisztus Testévé, az Oltáriszentség által a testvér szentségévé. Ha nem ez az irány, akkor a vallás legalacsonyabb szintjén megrekedünk.  

A latin religió (vallás) kételyt is jelent. Nulla mihi religio est. Nincs kételyem, mert nem törődöm vele. Ez a modern mentálhigiéné egyik vezérelve. A vallástalanság egyik lélektani oka nyilván ebben rejlik. Aki nem tud együtt élni az őt jótékonyan formáló (inspiráló, kutatásra ösztönző, valódi hitet kívánó) kételyekkel, az áligazságokkal veszi körül magát, és ezek révén álbiztonságban él. Illetve nagyon agresszíven lép fel azzal szemben, aki a kételyt felébreszti benne. Korunk mentálhigiénés szakemberei a kételytől akarják megóvni pácienseiket. A kételyt álbiztonság-érzéssel és áligazságok szajkóztatásával szorítják háttérbe. Holott kétely nélkül nincs hit, hit nélkül pedig nem az igazság vonzásában élünk, s nem az életet szolgáljuk.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük. Jövő vasárnap mennybemenetel ünnepe lesz. A jövő vasárnapi szentmisék időpontja egyszeri alkalomra szólóan változik. Sárisápon 9 órakor, Mogyorósbányán 11 órakor kezdődik a szentmise. Szerdán Szűz Mária keresztények segítsége emléknap lesz.

Három közösségünkből több mint százan vettünk részt a 34 éves korában elhunyt Lukács József atya temetésén az újpest-kertvárosi templomban. Emlékét imádságos lélekkel megőrizzük, és a Historia domusban is megfelelő súllyal rögzítem szolgálatának emlékét. Néhai lelkipásztorunkért kedden este 7 órakor Mogyorósbányán, szerdán este 6 órakor Sárisápon mutatunk be gyászmisét. R.I.P.

A héten viszik haza a gyermekek a nyári táborokba való jelentkezési lapokat. A kisebbek sárisápi napközis táborának időpontja: július 10-14; a nagyobbak pilismaróti táborának időpontja: július 24-28. Mindkét táborba szívesen fogadok szülői segítséget egy-egy napra is. A táborokban számítok az előző évek készséges segítőire. A hittanos tábor az elkötelezett kereszténnyé alakulás kiváló eszköze. Ne a legutolsó legyen a nyári programjaink sorában.

A megújult képviselőtestületek fogadalomtétele, ünnepélyes beiktatása Mogyorósbányán és Sárisápon egyaránt június 25-én lesz.

Hálás köszönet Gurin Sándornak a plébániai és a templomkörnyéki park rendbetételéért, és köszönet azoknak is, akik rendszeresen takarítják a templomunkat és annak környékét.

MISESZÁNDÉKOK: SÁRISÁP (május 21-28.) V: + Urbanics Mátyás; H: + Kiss Árpád és szerettei; Sz: + Lukács József atya (gym.); P: + Zsolnai Vilmos és neje: Kókai Erzsébet és + szülők; V: + Üveges Károly és neje: Viszkok Mária.

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 6,1-7: Az apostolok azzal szembesültek, hogy minden jó kezdeményezés mellékvágányra futhat, ha nem gondozzuk kellőképpen, ha kevésbé figyelünk oda. A jó kezdeményezéseket tehetségesen végig kell vezetni, nehogy emberi gyarlóság kisiklassa azokat. Bölcs döntés született. Diakónusokat választottak maguk mellé. Így ők odaadóbban végezhették a tanítást, és az oltárszolgálatot, nem merültek bele a földi szükségletek gondozásába. Ezt a diakónusok feladata lett. Számos helyen aztán felszámolták a diakónusi szolgálatot, ha ők elszakadva a papi vezetéstől, az emberek szeretetét kihasználva, csak a saját javaikat gyarapították. Bizony, gyakran ide is beférkőzött az emberi gyarlóság. Nemcsak a jó kezdeményezés, de a végig fenntartott tiszta szándék, és a gondos vezetés is elengedhetetlen.

SZENTLECKE: 1Pét 2,4-9: Hogy Jézus elvetése folytatódjék a történelemben az emberek között, arra rendkívüli erőfeszítéseket tesz a sátán. Ha lelki házként Jézusra épülünk, akkor a sátán elveszíti felettünk a befolyását. Azért küzd annyira az Egyház ellen, azért kelt zavart az Egyházban, és elsősorban azért tesz gátlásossá bennünket Jézus nevének a kimondásában. Sokan hivatkoznak Szent Péterre, és büszkén vallják azt, hogy a királyi papság méltóságával rendelkeznek. A királyi papság csak azokra vonatkozik, akik nem a saját dicsőségüket hirdetik, hanem csak és kizárólag annak dicsőségét, aki a sötétségből meghívott bennünket az ő csodálatos világosságába. 

EVANGÉLIUM: Jn 14,1-12: Bátran kérdezzük úgy Jézust, ahogy Tamás kérdezte. Ha nem kérdezzük folyamatosan Jézust, akkor könnyen saját tévedéseink és fixaideáink kezdenek vezetni bennünket.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Kegyes szemed legyen rajtunk  *  tebenned van bizodalmunk.

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 5. vasárnapját ünnepeljük. Szombaton a fatimai jelenés centenáriuma alkalmából ünnepi szentmise volt. A Szűzanya oltalmába ajánlottuk családjainkat, jövőnket, és emléklapot vihettek magukkal a családok ezen alkalomból.

Május 20-án, szombaton 15 órakor lesz Lukács József atya temetése az Újpest-kertvárosi templom kolumbáriumában. Sárisápról külön busszal megyünk. 13 órakor indul a busz. A szentmise után jelezze, aki szeretne a busszal jönni. Kb. 1.200-1.500 Ft útiköltségre kell számítani. Május 23-án kedden 19 órakor Mogyorósbányán, május 24-én szerdán 18 órakor Sárisápon mutatunk be gyászmisét elhunyt lelkipásztorunkért. R.I.P.

Elkészült a plébánia tetöterében a vizesblokk felújítása. Szombaton már vendégeink is voltak, az esztergomi Szent Erzsébet Gimnázium egyik ötödikes osztálya. Köszönet azoknak, akik a gyerekek vendégül látásához a plébániaudvart és az épület tetőterét előkészítették és a kétnapos program után rendbe rakták.

A sárisápi elsőáldozásal kapcsolatosan május 19-én, pénteken este ¾ 7-kor szülői megbeszélés lesz azokkal a szülőkkel, akik gyermekeik révén érintettek az idei elsőáldozásban. Az elsőáldozás június 11-én, Szentháromság vasárnapján lesz.

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakra, levelező rendszerű képzésben. Jelentkezési határidő: május 31. Érdeklődés: 06-33-541-971; osk@eszhf.hu

Örülnék, ha Sárisápról vagy Mogyorósbányáról valaki rászánná magát erre a képzésre.

MISESZÁNDÉKOK  SÁRISÁP (május 14. – május 21.) V: + Ligeti Ferenc és + szülők; H: (….); Sz: (….); P: + Kreisz István; V: + Urbanics Mátyás

A kegyelem nagy csodája, hogy szenteket képes formálni azokból az emberekből, akik egyáltalán nem hősök. (P. Daniélou) Nagy dolog egy szent eszméért meghalni, de nem kevésbé nagy dolog egy szent eszméért élni. (Faulhaber bíboros) A Szent Szűz ugyanaz számomra, mint az Anyaszentegyház. Én nehezen tudom megkülönböztetni a kettőt. (Paul Claudel)

Egy képzeletbeli városban megrendezték a Házasság hete programot. Idősödő házaspárok igen sok bölcsességet osztottak meg egymással. Igaz évek óta ugyanazt mondják. Itt-ott, amott összegyűjtötték a jó házasság titkát, s örömüket lelik abban, hogy ezeket az elméleteket másokkal is megoszthatják. Idős bácsi ült az utolsó sorban. Szerényen feltette a kezét, amikor az egyik előadó, kipirulva attól a tudattól, hogy mennyire ütős előadást tartott, felszólította a hallgatóságot, bátran kérdezzenek. A bácsi kérdezett: Milyen házasságban élnek a gyermekeitek? Nagy csönd lett. Kínos csönd. Végre az egyik résztvevő, aki évek óta törzsvendég a Házasság hete programokon, megkérdezte: Bácsi, mit rontottunk el? – s kettőt liftezett le-föl az ádámcsutkája. A bácsi kicsit hümmögött, aztán válaszolt. Most sem beszéltetek Istenről, kegyelemről, a megbocsájtásról és az irgalomról. Azt, hogy együtt maradtatok sok évtized során, a magatok érdemének tudjátok be, természetes képességeitek jutalmának.  El is várjátok érte az elismerést. Ezt adtátok át a gyermekeiteknek. Ők is ezzel próbálkoztak. Azonban nekik ez már kevés volt. Ti ettétek a savanyú szőlőt, és az ő foguk vásott bele. Valami nálatok volt hiányos, és ez náluk jelent meg. Sokkal nehezebb korban élnek, mint ti. Keveset adtatok át nekik a hit valódi erejéből. Kevés szó esett arról, hogy mennyire rászorulunk a kegyelemre és Isten irgalmára. Erről beszéljetek egy ilyen összejövetelen, és ne önmagatok erejét hirdessétek még mindig.

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14a. 36-41: Ma talán így fogalmazna Szent Péter: Egyedül az a Jézus, akit ti feleslegessé nyilvánítottatok, tudja megmenteni azt a jövőt, amit elveszítettetek. Látjuk, hogy az ember belépett egy ördögi körbe. Mivel nincs reménye a jövővel kapcsolatosan, súlyos bűnöket követ el a gyermekeivel szemben, harácsolva éli fel a következő generációkat megillető javakat, s létrehozza az önáltatás és a hazugság kultuszát. Péter ma is mondaná: Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a jövőtlenségből és ebből az önáltatásból.

SZENTLECKE: 1Pét 2,20-25: Milyenek a modern világ „tévelygő juhai”? Kik azok, akik belső és külső vezetés nélkül élnek? Milyen következményekkel fog járni megtévesztettségük? Egyre erősödik a nyugati világban is a keresztényellenesség. És erre széthúzásunkkal, önzésünkkel, kivagyiskodásunkkal, vagy éppen rejtezkedésünkkel bőven adunk okot. Jézus a követőnek mondta: olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Ha nincs pásztorunk, ha csak a magunk feje után megyünk, akkor számunkra is halálos kelepcévé fog válni ez a világ.

EVANGÉLIUM: Jn 10,1-10: A juhok pásztora arról ismerhető fel, hogy nevükön szólítja és kiviszi bárányait a biztonságosnak vélt karámból, és a fűvel és vízzel gazdag végtelen mezőkre vezeti őket. A karám a túlélés, a rejtezkedés, a védekezés. A karámon kívüli élet a szabadság. De ez a szabadság a szabadság szerzője mellett teljesedik ki. Tőle elszakadva félelmetes káosszá válhat a kísérlet.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr kem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 4. vasárnap van, könyörgő nap papi és szerzetesi hivatásokért. Ma köszöntjük az édesanyákat is. Május 13-án, szombaton lesz a fatimai jelenés 100. évfordulója. Este 6 órakor ez alkalomból ünnepi szentmisét tartunk a sárisápi templomban. Jöjjünk el minél teljesebb családi közösséggel, hogy minél többen a Szűzanya oltalmába ajánlhassuk jövőnket, családjainkat. Ősszel pedig Máriazellbe zarándokolunk a centenárium tiszteletére.

Első vasárnap lévén 15 órakor szentórát tartunk. A rózsafüzér és a Lorettoi litánia után papi hívatásokért imádkozunk, és Isten irgalmas szeretetébe ajánljuk + Lukács József atyát, egykori plébánosunkat. A pap az Egyházé. Az Egyház iránti tisztelettel, tapintattal és kellő méltósággal kezeljük a hírt. Senki nem tekintheti saját tulajdonának a hararangot és nem harangozhat saját döntése alapján, a törvényesen kinevezett helyi plébános tudta nélkül.

Május 28-án, vasárnap kivételesen, egy alkalmat érintően miserendváltozás lesz. Sárisápon és Mogyorósbányán felcserélődik a misekezdés. Sárisápon tehát tekintettel a német vendégeink programjára 9 órakor kezdődik a szentmise, Mogyorósbányán pedig 11 órakor.

Az elsőáldozás Sárisápon és Mogyorósbányán egyaránt Szentháromság vasárnapján, június 11-én lesz. A sárisápi szülőknek ezzel kapcsolatosan május 12-én, pénteken este ¾ 7-kor szülői megbeszélés lesz.

Május 27-én 17 órakor Mali Gábor és Hamar Anita házasságot köt templomunkban. Isten áldását kérjük számukra és leendő családjukra.

 

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: + Dombovári Ferenc; H: Lelkipásztorainkért; Sz: + Kurinyecz Mártonné, szül.: Lakics Katalin; P: + Vitek Jánosné, szül.: Kurinyecz Ilona és szerettei; Szo: A Szűzanya tiszteletére; V: + Ligeti Ferenc és + szülők.  *  MOGYORÓSBÁNYA: K: A Szűzanya tiszteletére, a Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Édesanya

Jézus feltámadása és a mennybemenetel közötti negyven napot több egyházatya a negyvenéves pusztai vándorláshoz hasonlítja. A pusztában a nép nem volt még kész arra, hogy átvegye az isteni örökséget. Fel kellett készülnie. Húsvét vasárnap az apostolok nagyon megsebzettek voltak. Ha Jézus mindent lenyűgöző, és mindenkit térdre kényszerítő fényben támadt volna fel, akkor az apostolok gyógyulása és felkészülése a küldetésre elmaradt volna. Ebben a negyven napban meg kellett tapasztalniuk, hogy a feltámadt Úr milyen lelkülettel van közöttünk, át kellett élniük a megbocsájtást a maga teljességében, hogy annak majd ők is hiteles közvetítői legyenek. Ez a negyven nap a szükséges gyógyulás, és felkészülés ideje volt a feltámadás utáni új helyzet, a szinergia megértésére és megélésére. (Török Csaba nyomán)

Egy képzeletbeli országban hogyan, hogyan nem, egyre többen színvakok lettek. Kapcsolatba léptek egymással, és megállapították, hogy nagyon zavarja őket a színlátók többségi súlya. Kirekesztettnek és hátrányos helyzetűnek nyilvánították magukat. Érdekszövetségbe tömörültek. A színlátók magatartását előbb intoleránsnak, majd diktatúrának minősítették. Ezért elérték, hogy mindenkinek fel kellett vennie azt a szemüveget, amely mindent szürkének láttatott. Folyamatosan ünnepelték és ünnepeltették az így megvalósult egyenlőséget, és titkosszolgálati eszközökkel ellenőrizték, nem veszi-e le valaki titokban a szemüveget. Bizony, akadtak ilynek. Őket kipellengérezték. Egy idő után hogyan, hogyan nem, alig született valaki, aki természetes színlátó lett volna. Többségbe kerültek a színvakok. Ők az egyre csekélyebb számú színlátókat nem nézték jó szemmel. Jelenlétüket provokálónak, hivalkodónak, beilleszkedésre alkalmatlannak vélték. Velük szemben átmenetileg bevezették a terrort.

Anyák napi köszöntő

Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom,

Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom

Fejet hajt előtted a fűszál, a virágszál,

Hálát adok neked, hogy reám vigyáztál.

Ne hagyj el engemet édes jó Istenem,

Mert, ha te velem vagy, kicsoda ellenem?

Függeszd őriző szemed édes jó anyámra,

Hints áldást fejére, a lába nyomára.

 

Drága jó édesanyám,

Tavasz van a világon,

Nap süt le a földre,

Madár szól az ágon.

Szívünk világában

Szintén szép tavasz van,

Szeretetnek napja

Fürdeti sugárban.

Telve most a szívünk

Imával énekkel:

Légy megáldva hosszú

És boldog élettel!