Virágvasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: Halandó ember nem képes úgy fogadni a megaláztatásokat és a szenvedést, mint az Úr Szolgája. Izajás ezzel a jövendöléssel leírja az egyik jelet, amiről felismerhető lesz a Messiás. Valóban, Pilátus elbizonytalanodik, a lator megtér, a kereszt alatt a százados hitvallást tesz. A virágvasárnapi és a nagypénteki passió meghív bennünket, hogy a meggyötört „fényes istenarcot” szemléljük. A mi bűneinkért töretett össze. Vajon emberi ésszel képesek vagyunk felfogni, hogy bűneinkkel mit ártottunk gyerekeinknek, családunknak, nemzetünknek, jövőnknek? S egyáltalán tudjuk, hogy mi a bűn? Mindezt nem tudnánk elviselni és felfogni, ha nem Jézus megváltó, szabadító áldozata felől tekintenénk vissza. S ne csupán egy emberi szenvedéstől rendüljünk meg, hanem az isteni szeretet mértékétől is.

SZENTLECKE: Fil 2,6-11: Jézus minden teremtés elsőszülöttje. Ezt a jogát a keresztáldozattal vette vissza a bitorló Sátántól. A Sátán nem tudja kiüresíteni önmagát (a végsőkig ragaszkodik a vélt hatalmához), nem tud szeretetből elégtételt adni, ezzel bukta el az ember feletti uralmat. A kenózisz, amit Szent Pál így jelöl: Jézus kiüresítette önmagát, a szeretet leleménye. Jézus így tudott utat találni az emberhez, aki a bűn miatt elzárkózott az Istennel való találkozástól.

EVANGÉLIUM: Mt 26,14-66: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Máté és Márk is tanúskodik Jézus ezen felkiáltásáról. Tehát nagyon fontos része volt az ősegyház igehirdetésének. Lukács, aki nem ószövetségi neveltetésű, nem jelzi ezt a mozzanatot. Kálvin tévesen állítja, hogy ez annak a bizonyítéka, hogy Jézus elszenvedte a kárhozat gyötrelmét is. (A kárhozatból nincs visszaút. Az olyan állapot, ahol az ember végleg elengedte az Istent.) Jézus az Istentől való elhagyatottság érzését élte át. Azt az érzést, amelyet kioszt a Sátán a mártíroknak, az emberségükben megalázottaknak, az emberektől elhagyatottaknak. Ám Isten nem engedi el az embert. E kísértés mélyén egyszer csak az Ő együttszenvedő szeretete jelenik meg, és lerombolja a Sátán utolsó nagy kelepcéjét. Lukácsnál ez Jézus utolsó mondata: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.  

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Virágvasárnap van, Urunk szenvedésének vasárnapja. A barkaszentelés és az ünnepélyes bevonulás után a passió előtt nyitjuk meg szívünket, jelezvén, hogy Jézus megváltói szolgálatát megrendülten, de hálás lélekkel fogadjuk. Vasárnap délután 3 órakor a sárisápi kálvárián keresztutat végzünk.

Nagycsütörtökön 13 órakor tartjuk a ministránspróbát a szent háromnap szertartásainak begyakorlására. Nagypénteken elmaradnak a plébániai hittanórák. Az óvodás hittant legközelebb április 26-án tartunk.

A nagyhét szertartásrendje:

Mogyorósbányán: a szent háromnap mindegyikén ½ 5-kor kezdődik a szertartás.

Sárisápon: Nagycsütörtökön és Nagypénteken 18 órakor, nagyszombaton 19 órakor kezdődik a szertartás. Nagypénteken 15 órakor keresztutat járunk a templomban.

Annavölgyben: Húsvétvasárnap 17 órakor lesz szentmise.

Szülők és nagyszülők tartsák keresztény kötelezettségüknek, hogy az iskolai hitoktatásra beírassák a család gyermekeit, sőt a szomszédok és munkatársak felé is tanulják meg az okos érvelést. Tanúskodjunk Egyházunk iránti szeretetünkről és elkötelezettségünkről.

Michel Quoist: Az ember lázadása egy óriási keresztet állított a világba, amely sötétségbe borítja az egész emberiséget és a világegyetemet. De Jézus Krisztus az Atya és az emberek iránti szeretetből magára vette ezt a keresztet és felszegeztetett rá, így a feltámadás útjává, az élet kapujává tette.

Giovanni Papini:  Jézusunk, mindazt a rosszat, amit veled elkövettek, halálod és feltámadásod után mi is elkövetjük. Mennyi farizeus, mennyi Kaifás jár-kel ma is a világban! Hányan és hányan újra keresztre szegeznének téged. Mi alig változunk. Te azonban egyáltalán nem változol. Újból és újból felkínálod a megbocsájtást.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?