Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: A választott nép zúgolódott Mózes ellen. Nehézzé vált a sorsuk. Az emlékezés megszépítette az egykori rabszolgasorsot, a küzdelem elkedvetlenítette őket. Visszavágyódtak Egyiptomba. Az Isten álltal adott szent haza elérhetősége nem sokat jelentett nekik. Isten mintha finoman intené Mózest: Ne korhold őket, ne várj tőlük többet, mint amire képesek. Egyszerűen csak szeresd és gondozd a népet természetfeletti ajándékokkal. Ma is így van. A keresztényt megkísérti a „gondtalan, vidám” pogány élet. Ne felejtsük azonban, hogy a pogányt pedig folyamatosan megkísérti a krisztusi élet, és óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy ezt a kísértést ne engedje felszínre törni. A pogány és a keresztény között az is különbség, hogy a keresztény, szépnek, rendezettnek, védendőnek látja az egész teremtett világot. A pogány amikor tele van kifogással a világ és annak teremtője ellen, akkor voltaképpen saját szétesettségét vetíti ki másokra és a világra. Ne ítéljük meg őket.

SZENTLECKE: Róm 5,1-8: A keleti teológia azt mondja, hogy az ősbűn azt jelenti, hogy összetörtük magunkban az istenképmást, és bálványt tettünk a helyére, saját képmásunkat. Jézus befogadásával azonban ismét az istenképmás hordozói és előbb-utóbb megjelenítői leszünk. Már nem a bűn végzetes hatalma alatt állunk, hanem Jézus formál bennünket: Istennel és önmagunkkal békében élő megigazult emberré.

EVANGÉLIUM: Jn 4,5-42: A szamáriai asszonyt sokáig a bűn formálta. Mihelyst Jézussal találkozott, már más erők kezdték őt formálni. Egy találkozástörténet áll előttünk. Mit jelent találkozni a szó valódi értelmében? (Előítéletmentesség, bizalom, jószándék, stb.) És mit jelent valóban találkozni az Úrral? Hagyjuk, hogy ami volt, megszűnjön és valami egészen új valósuljon meg az Úr által, miközben azt is tudjuk és érezzük, hogy a megszüntetve-megőrizve dialektika is hozzátartozik egyediségünkhöz. De már élő vízzel táplálkozunk, és nem a posvány iszapjával.  

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 3. vasárnapját ünnepeljük. Mivel idén Szent József főünnepe nagyböjti vasárnapra esik, Egyházunk áthelyezte idei ünneplését március 20-ra, hétfőre. Szombaton, március 25-én lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmisét Annavölgyben 17 órakor tartjuk. Március 18-tól 26-ig tartósélelmiszer gyűjtés van templomainkban.

Jövő vasárnap, nagyböjt 4. vasárnapja az örvendezés vasárnapja. Eredete oda megy vissza, hogy évszázadokon keresztül a nagyböjt a katekumenek befogadásának és felkészítésének is a kiemelt időszaka volt, s ezen belül a negyedik vasárnap a keresztség közelsége miatt különös jelleget kapott. (Ahogy az evangéliumi vakon született ember örvendezett a világosságnak, úgy őrvendezzünk a keresztségre várókkal együtt, hogy a világ sötétségéből rátaláltak és egykor mi is rátaláltunk Isten világosságára.) Ezen a nagyböjti vasárnapon lehet élővirágokkal díszíteni az oltárt, és ünnepi módon szólhat az orgona.

Húsvét vigíliáján várhatóan a mi templomunkban is hat katekument megkeresztelünk. Ők az április 2-ai diákmisén lesznek bemutatva. Így az Egyház szép hagyományát felelevenítve mi is imáinkkal kísérhetjük őket a keresztség elnyeréséhez, és az Egyházba való méltó befogadáshoz.

Március 22-én, szerdán megismételt képviselőtestületi gyűlés lesz 19 órakor a plébánián. Nem tudtam hitelesíteni az előző ülés jegyzőkönyvét, ezért bizonyos formai dolgokat pótolni kell. Emellett a nagyheti feladatokat meg kell beszélnünk, valamint a képviselőtestületi tisztségújítással kapcsolatos előkészítő feladatokat is pontosítani kell.

A képviselőtestület megválasztásához még két hétig tart a szavazásra jelölendők jelölése. Hogy ki jelölhet, ennek is magától értetődő feltétele van. Lelkiismereti kérdés legyen, hogy ne alakuljanak lobbicsoportok, egyedül az általunk alkalmasnak tartott személy lelkisége, családi és egyházi élete, gyermekei hitben való felnevelése, valamint a felelős lelkipásztor lelkipásztori terveivel való együttműködési szándéka legyen a mérvadó. Nem szűklátókörű ellenzéket, hanem az egyetemes Egyház mellett áldozatosan elkötelezett munkatársakat választunk. Érvénytelen az a jelöltállító ív, amelyről nem tudjuk, hogy ki adta le. A jelöltállítás időtartamának letelte után erre a feladatra választott tisztviselők, a plébános elnökletével összeállítják a választásra jelöltek listáját. Ezután történik az új képviselőtestületi szabályzat szerint a választás. Amennyiben ezt a plébános hitelesítheti, azonnal felterjeszti jóváhagyásra a főpásztornak. Az ő megerősítése után áll fel a plébános lelkipásztori munkáját segítő plébániai tanácsadó testület. Megbízatása öt évre szól. Az új testületeknek 2017. június 1-jéig kell felállniuk. Sárisápon és Mogyorósbányán képviselőtestületet, Annavölgyben gondnokságot választunk.

Főpásztorunk így ajánlja az új Képviselőtestületi Szabályzatot: Adja Isten, hogy ez az útmutatás elevenebbé és hatékonyabbá tegye plébániai közösségeink életét, és segítse közös tanúságtételünket Krisztusról a minket körülvevő világban.

Többen megkérdezték, hogy mikor lesz sekrestyés a templomunkban. A lehetőség adva van. Ahogy a plébános négy hónapja sekrestyéskedik, úgy bárki melléje szegődhet segíteni. A sekrestyés ugyanis kiválasztódik a hívek közül. Eleve nem hirdethetjük meg csupán munkahely gyanánt (például önkormányzati közmunkásnak). Az is problémát okozhat, ha az egyházközségen belül hirdetjük meg. A sekrestyés a plébános egyik legközvetlenebb munkatársa, segítője. Ha olyan valaki jelentkezik a felhívásra, akit a plébános nem tud elfogadni (közismert pletykás), igen kínos helyzetet teremthet az elutasítás. Az a legegészségesebb, ezért ne hagyjuk ki ezt az utat, hogy a sekrestyés a jólelkű segítőkből választódjon ki. Igen alkalmas szokott lenni ilyen feladatra a friss nyugdíjas, vagy a közösséget szolgálni kívánó özvegy. A szerződéskötés révén nem a plébánia, hanem az Egyház alkalmazottja lesz (ahogy a plébános sem a plébánia alkalmazottja), az egyházmegyénkben előírt jövedelmezéssel. Bizonyára világossá vált eddig is, hogy nem megélhetési pap vagyok, azért nem hódolok be helyi oligarchiáknak, nem érdekelnek a diktátumok, csak a tiszta szándékú, egyházhű segítőkészség. Aki a település misszójánál fontosabbnak tartja a saját pozícióját, attól én visszahúzódok.

Isten éltesse a Sándorokat, Józsefeket, Gáborokat!

A nagyheti szertartások rendje: Nagycsütörtökön (az utolsó vacsora emlékmiséje): Mogyorósbányán 16.30-kor, Sárisápon 18 órakor; Nagypénteken: Sárisápon, Mogyorósbányán és Annavölgyben: 15 órakor keresztút. Este pedig passió, kereszthódolat, szentáldozás: Mogyorósbányán 16.30-kor; Sárisápon 18 órakor; Nagyszombaton: Mogyorósbányán (tűzszentelés, virrasztás, ünnepi allelúja, keresztségi fogadalmak magújítása, szentmise): 16.30-kor (körmenet a csütörtöki és a pénteki részvétel függvényében); Sárisápon (tűzszentesés, virrasztás, ünnepi allelúja, keresztelés, szentmise, körmenet): 19 órakor. Húsvétkor és húsvét másnapján vasárnapi miserend.

Nagyszerdán szeretném meglátogatni az otthonukhoz kötött idős, beteg testvéreinket.

Minden katolikus figyeljen erősen arra, hogy szűkebb és tágabb családi körében azok a gyermekek, akik idén kezdik el az iskolát, az etika helyett a katolikus hit- és erkölcstan órára legyenek beíratva.

Április 1-jén a hittanosok balatoni kiránduláson vesznek részt. Az 54 fős busz megtelt.

Április 29-én, szombaton Sárisápon, a plébániaudvaron és a templomban mi rendezzük az esperes kerületek hittanos versenyét.

Általában a körmenettel kapcsolatosan fontoljuk meg a következőket. Egyrészről demonstráció, másrészről nagy hiba, ha csak demonstráció marad. A körmenet demonstráció. Nagy számú embercsoportot feltételez, mégpedig olyan emberek csoportját, akik tiszteletet váltanak ki másokból. A pap nem viheti ki az Oltáriszentséget a templomból, ha nem kíséri azt a hívek nagy száma. Főleg olyan kísérettel nem viheti ki a köztérre, akik közé nem vágyódnak a tisztességes vallástalanok. A lelkipásztorát kritizálgató, az egyházat pletykaszinten képviselő, „okos” keresztény előbb gyermekeit és unokáit távolítja el az Egyházból, aztán azokat is elriasztja, akikhez missziós küldetése van. (A keresztény lét alapvetően missziós élet.) A keresztény egyik legnagyobb bűne az Egyházban és az egyházról való pletyka, mert ezzel távol tartja a jószándékú istenkeresőket, gyermekeinek pedig díszkaput épít az Egyházból való kivonuláshoz. Csak alázatos, igazhitű ember tudja megtartani gyermekeit és unokáit kegyelmi közösségben az Egyházzal. Gondoljunk erre nagyböjti szentgyónásunk alkalmával. A nagyszombati körmenethez mindezen túl még egy feltétel társul, hogy kegyelmi erővel bírjon. Azok értik meg a nagyszombati körmenet mirevalóságát, akik jelen voltak a nagycsütörtöki és a nagypénteki szent napon is, és mindent megtettek azért, hogy családjuk minél teljesebb számban jelen legyen.  A húsvétot csak a teljes nagyhéttel lehet megünnepelni. Figyeljünk a hagyományos külső keret belső tartalmára is. Akkor válik pánikszerűen vagy haragosan védetté a külső keret, amikor már csekély a beltartalom.

Ferenc pápa: Szeretetünk úgy tud képmutatóvá válni, ha azért teszünk jót, hogy elismerjenek bennünket, és nekünk legyenek hálásak. Holott a karitász gyümölcse nem emberi mű, hanem Istentől érkező kegyelmi ajándék. A szeretettel és a jósággal tehát nem csupán önmagunkat ajándékozzuk (ez kevés a rászorulónak), hanem azt az Istent, akire jobban szüksége van, mint az alkalmankénti segélyre. Nekünk nem abban kell versenyeznünk a világi karitásszal, hogy ki ér hamarabb oda, és ki visz több adományt, hanem tudnunk kell az Evangéliumot és annak szerzőjét is adni. Nem akciókkal, hanem lélektől lélekig ható érintéssel.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?