Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 1Sám 16,1-13: Izáj hét fia emberi méricskélés szerint mind alkalmas lett volna királynak, Dávid viszont nem. Isten mégis őt választotta, mert mást és másképpen lát, mint az ember. Isten engem is kiválasztott. Látom-e magamban azt, ami miatt ezt megtette? Helyesen határozom-e meg küldetésemet?  Ha igen, akkor harmonikus és békés életet tudok élni.

SZENTLECKE: Ef 5,8-11: Szent Pál örömmel állapítja meg, hogy azok az efezusiak, akik eddig az Úrtól távol sötétségben éltek, a keresztség kegyelméből elhagyták a meddő cselekedeteket és világosságává váltak ennek a világnak. Ha valóban beleöltözöm a keresztségem kegyelmeibe, akkor átérzem a küldetésemet és annak örömét: világosságot tudok vinni oda, ahol a reménytelenség, az önvád, a harag, a meddő anyagiasság, a múltbeli sérelmek mindenre sötétséget terítettek.

EVANGÉLIUM: Jn 9,1-41: Három dolgot fontoljunk meg. Mindannyian vakon születettek vagyunk és szükségünk van az Egyházban való létre, hogy a szemünk megnyíljon. Itt kapjuk meg a hitvallást, és Jézus biztató szavát: Barátaim vagytok! A másik dolog, amit meg kell fontolnunk, hogy milyen a viszonyunk azokhoz, akik gyermekkori traumák, inger- és érzelemszegény családi környezet, alacsonyszintű nevelés miatt nem csupán vakon születettek, de még a fénye is allergiások. Vegyünk biztatást az evangéliumi történetből. Ha Jézussal találkoztatjuk őket, lehet, hogy élesebb látásra jutnak, mint azok, akik mentálhigiénés guruként igazolják a mondást, hogy vakok között a félszemű a király. Végül azt is tudatosítanunk kell, hogy a bűnös bűnhődik, nem az áldozat. Ezekiel inti a zsidókat: Miért mondjátok, hogy atyáink ették a savanyú szőlőt és a mi fogunk vásik belé? (Ez 18,1-4) Az atyák bűnének következményeit bár magukon viselik a fiúk, de erkölcsi felelősségük csak a saját személyes bűneik miatt van. Látnunk kell, hogy embertársaink miről tehetnek és miről nem. S ezt a megkülönböztetést önmagunk életében is meg kell tennünk. Örököltünk jót és rosszat egyaránt. (Nagy tévedés, hogy nekünk csak a jóhoz van jogunk.) A jóért meleg szívvel emlékezzünk őseinkre, a rosszért pedig vállaljuk értük szívesen az önkéntes vezeklést. Így az a rossz, ami tőlük érkezett az életünkbe, szintén a javunkra fog válni. Ne ítéljük meg embertársainkat amiatt, amiről nem tehetnek. Jézus mondja, egyáltalán ne ítéljétek meg őket, mert csak az Isten tudhatja, hogy miért tartoznak számadással. Ez persze, nem jelenti azt, hogy ne kellene teljes odaadással és példamutatással tanítanunk az isteni igazságokat.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr kem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

MISESZÁNDÉKOK: (március 26 – április 2.) SÁRISÁP: V: + Urbanics Sándor és szerettei; H: + Kajtár István és felesége, + Szilágyi Rozália, valamint szeretteik; Sz.: (……); P: (…….) V: + Varga és Kun szülők, valamint szeretteik. MOGYORÓSBÁNYA: V: Hálából 90 évért

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 4. vasárnapját ünnepeljük. Nagyszerdán tudom meglátogatni az otthonukhoz kötött betegeket, hogy elvégezhessék húsvéti szentgyónásukat. A vasárnapi szentmisék előtt, és a nagycsütörtöki szertatást követő virrasztás alatt hívom és várom a híveket a szentgyónásra. Lehetőség van a plébánián is a szentgyónásra. A nagycsütörtöki virrasztástól a húsvéti szentmiséig csak a betegellátást végzi az Egyház. Ekkor már ne kérjék a szentgyónást azok, akik bármikor elvégezhetik.

Április 2-án ismét diákmise lesz 11 órakor a Szent Imre templomban. Azoknak a gyermekeknek a bemutatása is most történik meg, akiket a nagyszombati vigília felemelő szertartásában megkeresztelünk. Az Egyház ősi szokása, hogy a nagyböjt során odaáll nagy szeretettel és imával azok mellé, akik készülnek a keresztsége. Ezzel még inkább előkészülve a keresztségi fogadalmak nagyszombati megújítására. Saját keresztségünk örömét is újra éljük.

A képviselőtestületi tisztújításra készülve jövő vasárnapig lehet leadni a jelöltek listáját. Ezt követően összeáll a választhatók listája. Ismét két hét áll majd rendelkezésre, hogy a választhatók listáján nyolc hívünk nevét bejelöljük, akiket alkalmasnak tartunk a képviselőtestületbe.

Április 1-jén 8 órakor indul a balatoni kirándulásra a busz a községháza elől. Este 6 órára érkezünk. Úticél: Tihany, Badacsony, Szigligeti vár. A plébániai feladatokban részt vállaló fiatalok és felnőttek számára ősszel tervezünk kétnapos máriazelli utat.

Április 2-án délután 15 órakor kezdődik Péliföldszentkereszten a plébániák közös keresztútja. Nyolc személy tud a plébániai kisbusszal utazni. A vasárnapi szentmisék után lehet jelentkezni.

Gauthier: Uram, adj nekem világosságot, hogy lássam és megtaláljam jelenléted nyomait a mai világban; fölismerjem az idők jeleit és ezek jelzéseiben a saját feladataimat. Ne hagyj bizonytalanságban, és adj reményt ahhoz, hogy a történelemnek ebben az órájában is te maradsz a világ egyetlen Ura, és nekem az a küldetésem, hogy az emberekkel való találkozásodat előkészítsem.

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: A választott nép zúgolódott Mózes ellen. Nehézzé vált a sorsuk. Az emlékezés megszépítette az egykori rabszolgasorsot, a küzdelem elkedvetlenítette őket. Visszavágyódtak Egyiptomba. Az Isten álltal adott szent haza elérhetősége nem sokat jelentett nekik. Isten mintha finoman intené Mózest: Ne korhold őket, ne várj tőlük többet, mint amire képesek. Egyszerűen csak szeresd és gondozd a népet természetfeletti ajándékokkal. Ma is így van. A keresztényt megkísérti a „gondtalan, vidám” pogány élet. Ne felejtsük azonban, hogy a pogányt pedig folyamatosan megkísérti a krisztusi élet, és óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy ezt a kísértést ne engedje felszínre törni. A pogány és a keresztény között az is különbség, hogy a keresztény, szépnek, rendezettnek, védendőnek látja az egész teremtett világot. A pogány amikor tele van kifogással a világ és annak teremtője ellen, akkor voltaképpen saját szétesettségét vetíti ki másokra és a világra. Ne ítéljük meg őket.

SZENTLECKE: Róm 5,1-8: A keleti teológia azt mondja, hogy az ősbűn azt jelenti, hogy összetörtük magunkban az istenképmást, és bálványt tettünk a helyére, saját képmásunkat. Jézus befogadásával azonban ismét az istenképmás hordozói és előbb-utóbb megjelenítői leszünk. Már nem a bűn végzetes hatalma alatt állunk, hanem Jézus formál bennünket: Istennel és önmagunkkal békében élő megigazult emberré.

EVANGÉLIUM: Jn 4,5-42: A szamáriai asszonyt sokáig a bűn formálta. Mihelyst Jézussal találkozott, már más erők kezdték őt formálni. Egy találkozástörténet áll előttünk. Mit jelent találkozni a szó valódi értelmében? (Előítéletmentesség, bizalom, jószándék, stb.) És mit jelent valóban találkozni az Úrral? Hagyjuk, hogy ami volt, megszűnjön és valami egészen új valósuljon meg az Úr által, miközben azt is tudjuk és érezzük, hogy a megszüntetve-megőrizve dialektika is hozzátartozik egyediségünkhöz. De már élő vízzel táplálkozunk, és nem a posvány iszapjával.  

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 3. vasárnapját ünnepeljük. Mivel idén Szent József főünnepe nagyböjti vasárnapra esik, Egyházunk áthelyezte idei ünneplését március 20-ra, hétfőre. Szombaton, március 25-én lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmisét Annavölgyben 17 órakor tartjuk. Március 18-tól 26-ig tartósélelmiszer gyűjtés van templomainkban.

Jövő vasárnap, nagyböjt 4. vasárnapja az örvendezés vasárnapja. Eredete oda megy vissza, hogy évszázadokon keresztül a nagyböjt a katekumenek befogadásának és felkészítésének is a kiemelt időszaka volt, s ezen belül a negyedik vasárnap a keresztség közelsége miatt különös jelleget kapott. (Ahogy az evangéliumi vakon született ember örvendezett a világosságnak, úgy őrvendezzünk a keresztségre várókkal együtt, hogy a világ sötétségéből rátaláltak és egykor mi is rátaláltunk Isten világosságára.) Ezen a nagyböjti vasárnapon lehet élővirágokkal díszíteni az oltárt, és ünnepi módon szólhat az orgona.

Húsvét vigíliáján várhatóan a mi templomunkban is hat katekument megkeresztelünk. Ők az április 2-ai diákmisén lesznek bemutatva. Így az Egyház szép hagyományát felelevenítve mi is imáinkkal kísérhetjük őket a keresztség elnyeréséhez, és az Egyházba való méltó befogadáshoz.

Március 22-én, szerdán megismételt képviselőtestületi gyűlés lesz 19 órakor a plébánián. Nem tudtam hitelesíteni az előző ülés jegyzőkönyvét, ezért bizonyos formai dolgokat pótolni kell. Emellett a nagyheti feladatokat meg kell beszélnünk, valamint a képviselőtestületi tisztségújítással kapcsolatos előkészítő feladatokat is pontosítani kell.

A képviselőtestület megválasztásához még két hétig tart a szavazásra jelölendők jelölése. Hogy ki jelölhet, ennek is magától értetődő feltétele van. Lelkiismereti kérdés legyen, hogy ne alakuljanak lobbicsoportok, egyedül az általunk alkalmasnak tartott személy lelkisége, családi és egyházi élete, gyermekei hitben való felnevelése, valamint a felelős lelkipásztor lelkipásztori terveivel való együttműködési szándéka legyen a mérvadó. Nem szűklátókörű ellenzéket, hanem az egyetemes Egyház mellett áldozatosan elkötelezett munkatársakat választunk. Érvénytelen az a jelöltállító ív, amelyről nem tudjuk, hogy ki adta le. A jelöltállítás időtartamának letelte után erre a feladatra választott tisztviselők, a plébános elnökletével összeállítják a választásra jelöltek listáját. Ezután történik az új képviselőtestületi szabályzat szerint a választás. Amennyiben ezt a plébános hitelesítheti, azonnal felterjeszti jóváhagyásra a főpásztornak. Az ő megerősítése után áll fel a plébános lelkipásztori munkáját segítő plébániai tanácsadó testület. Megbízatása öt évre szól. Az új testületeknek 2017. június 1-jéig kell felállniuk. Sárisápon és Mogyorósbányán képviselőtestületet, Annavölgyben gondnokságot választunk.

Főpásztorunk így ajánlja az új Képviselőtestületi Szabályzatot: Adja Isten, hogy ez az útmutatás elevenebbé és hatékonyabbá tegye plébániai közösségeink életét, és segítse közös tanúságtételünket Krisztusról a minket körülvevő világban.

Többen megkérdezték, hogy mikor lesz sekrestyés a templomunkban. A lehetőség adva van. Ahogy a plébános négy hónapja sekrestyéskedik, úgy bárki melléje szegődhet segíteni. A sekrestyés ugyanis kiválasztódik a hívek közül. Eleve nem hirdethetjük meg csupán munkahely gyanánt (például önkormányzati közmunkásnak). Az is problémát okozhat, ha az egyházközségen belül hirdetjük meg. A sekrestyés a plébános egyik legközvetlenebb munkatársa, segítője. Ha olyan valaki jelentkezik a felhívásra, akit a plébános nem tud elfogadni (közismert pletykás), igen kínos helyzetet teremthet az elutasítás. Az a legegészségesebb, ezért ne hagyjuk ki ezt az utat, hogy a sekrestyés a jólelkű segítőkből választódjon ki. Igen alkalmas szokott lenni ilyen feladatra a friss nyugdíjas, vagy a közösséget szolgálni kívánó özvegy. A szerződéskötés révén nem a plébánia, hanem az Egyház alkalmazottja lesz (ahogy a plébános sem a plébánia alkalmazottja), az egyházmegyénkben előírt jövedelmezéssel. Bizonyára világossá vált eddig is, hogy nem megélhetési pap vagyok, azért nem hódolok be helyi oligarchiáknak, nem érdekelnek a diktátumok, csak a tiszta szándékú, egyházhű segítőkészség. Aki a település misszójánál fontosabbnak tartja a saját pozícióját, attól én visszahúzódok.

Isten éltesse a Sándorokat, Józsefeket, Gáborokat!

A nagyheti szertartások rendje: Nagycsütörtökön (az utolsó vacsora emlékmiséje): Mogyorósbányán 16.30-kor, Sárisápon 18 órakor; Nagypénteken: Sárisápon, Mogyorósbányán és Annavölgyben: 15 órakor keresztút. Este pedig passió, kereszthódolat, szentáldozás: Mogyorósbányán 16.30-kor; Sárisápon 18 órakor; Nagyszombaton: Mogyorósbányán (tűzszentelés, virrasztás, ünnepi allelúja, keresztségi fogadalmak magújítása, szentmise): 16.30-kor (körmenet a csütörtöki és a pénteki részvétel függvényében); Sárisápon (tűzszentesés, virrasztás, ünnepi allelúja, keresztelés, szentmise, körmenet): 19 órakor. Húsvétkor és húsvét másnapján vasárnapi miserend.

Nagyszerdán szeretném meglátogatni az otthonukhoz kötött idős, beteg testvéreinket.

Minden katolikus figyeljen erősen arra, hogy szűkebb és tágabb családi körében azok a gyermekek, akik idén kezdik el az iskolát, az etika helyett a katolikus hit- és erkölcstan órára legyenek beíratva.

Április 1-jén a hittanosok balatoni kiránduláson vesznek részt. Az 54 fős busz megtelt.

Április 29-én, szombaton Sárisápon, a plébániaudvaron és a templomban mi rendezzük az esperes kerületek hittanos versenyét.

Általában a körmenettel kapcsolatosan fontoljuk meg a következőket. Egyrészről demonstráció, másrészről nagy hiba, ha csak demonstráció marad. A körmenet demonstráció. Nagy számú embercsoportot feltételez, mégpedig olyan emberek csoportját, akik tiszteletet váltanak ki másokból. A pap nem viheti ki az Oltáriszentséget a templomból, ha nem kíséri azt a hívek nagy száma. Főleg olyan kísérettel nem viheti ki a köztérre, akik közé nem vágyódnak a tisztességes vallástalanok. A lelkipásztorát kritizálgató, az egyházat pletykaszinten képviselő, „okos” keresztény előbb gyermekeit és unokáit távolítja el az Egyházból, aztán azokat is elriasztja, akikhez missziós küldetése van. (A keresztény lét alapvetően missziós élet.) A keresztény egyik legnagyobb bűne az Egyházban és az egyházról való pletyka, mert ezzel távol tartja a jószándékú istenkeresőket, gyermekeinek pedig díszkaput épít az Egyházból való kivonuláshoz. Csak alázatos, igazhitű ember tudja megtartani gyermekeit és unokáit kegyelmi közösségben az Egyházzal. Gondoljunk erre nagyböjti szentgyónásunk alkalmával. A nagyszombati körmenethez mindezen túl még egy feltétel társul, hogy kegyelmi erővel bírjon. Azok értik meg a nagyszombati körmenet mirevalóságát, akik jelen voltak a nagycsütörtöki és a nagypénteki szent napon is, és mindent megtettek azért, hogy családjuk minél teljesebb számban jelen legyen.  A húsvétot csak a teljes nagyhéttel lehet megünnepelni. Figyeljünk a hagyományos külső keret belső tartalmára is. Akkor válik pánikszerűen vagy haragosan védetté a külső keret, amikor már csekély a beltartalom.

Ferenc pápa: Szeretetünk úgy tud képmutatóvá válni, ha azért teszünk jót, hogy elismerjenek bennünket, és nekünk legyenek hálásak. Holott a karitász gyümölcse nem emberi mű, hanem Istentől érkező kegyelmi ajándék. A szeretettel és a jósággal tehát nem csupán önmagunkat ajándékozzuk (ez kevés a rászorulónak), hanem azt az Istent, akire jobban szüksége van, mint az alkalmankénti segélyre. Nekünk nem abban kell versenyeznünk a világi karitásszal, hogy ki ér hamarabb oda, és ki visz több adományt, hanem tudnunk kell az Evangéliumot és annak szerzőjét is adni. Nem akciókkal, hanem lélektől lélekig ható érintéssel.

Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 12,1-4: Amikor az üdvösségtörténet a szövetségkötéssel új fejezetet vesz, Isten abszolút kezdeményezővé válik. Az ember hozzáállása az isteni kezdeményezéshez: a hit. Akik úgy érzik, Isten megfeledkezett erről a világról, azok a saját életükben veszítették el Őt. Pedig az istenhiány megannyi traumája kiáltóan beszél arról, hogy Ő jelen van, csak az ember zárja be előtte a szívét. Nagyböjtben több teret kell adnunk Istennek, és kezdeményezéseit alázattal, figyelmes együttműködési szándékkal fogadjuk. Gondoljunk arra, hogy a keresztséggel Isten különleges módon már belépett az életünkbe. Ne haljon el ez a nagyszerű kezdet.

SZENTLECKE: 2Tim 1,8-10: A nagyböjtben az Egyház a katekumenek befogadására, megkeresztelésére is készült. Ezzel a keresztények saját keresztségük feletti örömükről is vallottak, és a keresztségi kegyelmekbe mintegy újraöltöztek. Csak azt tudjuk jól képviselni és másoknak is ajánlani, amihez mi magunk is hittel és örömmel kötődünk. A keresztség nem egy anyakönyvi bejegyzés, hanem új életállapot, amely szerint ebben a világban, de már nem ebből a világból élünk. Kibontakozunk a világ kínálta halálkultúrából, és Istennél találjuk meg az élet kultúráját.

EVANGÉLIUM: Mt 17,1-9: Jézus színeváltozása minket is biztosít arról, hogy nem kell belefulladnunk ebbe a földi létbe, ha úgy tetszik máris kétéltűek vagyunk, föld és ég fia. Testünk a földből való, lelkünk az égből, s ha a lélek pártjára állunk, akkor egyre inkább feltárulkozik számunkra az Isten országának valósága és közelsége. A nagyböjt helyes megélése megmutatja, mennyivel több az, amikor lelkünk nem a mulandó dolgokon csüng, hanem az örökkévalókhoz kötődik. A mulandó dolgokon csüngő lélek szükségszerűen depressziós lesz, az örökkévalókhoz idomuló lélek az öröm, a győzelem és a halhatatlanság erejét ölti magára.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 2. vasárnapját ünnepeljük. Idén nem lesz külön nagyböjti triduum. Péntekenként tartok a hétköznapinál kissé nagyobb lélegzetű nagyböjti szentbeszédeket, hogy a keresztút mellett ez is segítse lelki megerősödésünket.

Egyházmegyénkben jövő vasárnap, nagyböjt 3. vasárnapján van a hagyományos nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtés a rászorulók javára. Igyekezzünk legalább egy kiló élelmiszert adományozni. (rizs, liszt, cukor, olaj, keksz, édesség, ételízesítő, méz, stb.) Jövő vasárnap és a vasárnapot követő hétfőn és szerdán a templom előterében lehet elhelyezni az adományokat. (Mogyorósbányán a keddi mise után is, Annavölgyben március 18-án a szombati szentmise előtt.) Figyeljünk arra, hogy a szentmisék szakralitását ne zavarja az akció. Az adományokat a plébániák karitász csoportjai fogják eljuttatni a megfelelő helyre. Fontos elv, hogy a karitász csoport tagjai és hozzátartozóik nem részesülhetnek ezekből az adományokból. Ők a plébániától külön kérjenek segélyt, ha arra szükségük van.

Jövő vasárnap, március 19-én az espereses szervezésében ismét megtartják a szomszédos esperesi kerületek számára Bajóton a hagyományos képviselőtestületi nagyböjti lelki napot. A lelkinap 15 órától 18 óráig tart. Bár jelenleg ügyvezető testületeink vannak mind Sárisápon, mind Mogyorósbányán (a tisztújítás március végén lesz), mégis örülnék, ha néhányan jelentkeznének a lelki programra, és a plébánossal közösen részt vennének rajta.

Április 2-án, nagyböjt 5. vasárnapján Péliföldszentkereszten 15 órakor kezdődik a hagyományos keresztút, több esperes kerület részvételével. A rám bízott három település (Sárisáp, Mogyorósbánya, Annavölgy) hívei idén a 10. állomást imádkozzák. A plébániai kisbusszal tervezzük a Péliföldszentkeresztre utazást, így idősebbek is nekibátorodhatnak.

Május 20-ig lehet rendelkezni a befizetett személyi jövedelemadó kétszer 1 %-áról a Katolikus Egyház, valamit egy közhasznú alapítvány számára. Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyebben elkerülheti az szja 1 %-áról való rendelkezés a Püspökkari Konferencia kéri, hogy tájékozódjunk a templomokban található szórólapok, valamint a www.johelyrekerul.hu honlap segítségével. Abban az esetben is tegyünk felajánlást a Magyar Katolikus Egyháznak, ha az szja bizonyos kedvezmények miatt 0 Ft, mert a nullás bevallás is számít. A rendelkezők számának arányában kapnak az egyházak kiegészítő támogatást, és nagyobb érdekérvényesítő erővel tudnak tárgyalni az állammal. Az 1 %-os felajánlások révén kapott összeggel tudják a püspökségek az egyes plébániákat támogatni.

Nagyböjt 1. vasárnap

A nagyböjt a tudatos lelki élet időszaka. Mivel nem egyénileg, hanem Egyházban vagyunk keresztények, elsősorban az Egyházunk iránymutatását követjük ebben a szent időszakban, és megerősítjük az Egyházzal való közösségünket. Vannak időszakok, amikor csak úgy megtörténnek velünk a dolgok, esetleg a talajt is elveszítjük rövid időre a lábunk alól. Most nagyon tudatosan figyelünk Istenre, és átadjuk életünkben a kezdeményezést Jézusnak. Nagy megújulást remélhetünk ettől, csak ne legyen rutinszerű a nagyböjtünk. (Tesszük, mert így szokás.) A felnőtt ember akkor éli át a jólét és az egész-ség élményét, ha örömét leli állapotbéli feladatainak végzésében, ha vigyáz legfontosabb emberi kapcsolataira, és gondozza a meghitt viszonyt lelke mélyén az Istennel. A nagyböjt legfőbb keresztény cselekedetei: ima, böjt, jótékonykodás és a folyamatos megtérés tudatosítása (szentgyónás, lelkigyakorlat).

OLVASMÁNY: Ter 2,7-9. 3,1-7: Miután a föld már minden bőséggel rendelkezett, Isten megteremtette az embert, vagyis halhatatlan lélekkel ajándékozott meg egyetlen lényt a földön, és ezzel saját képére és hasonlatosságára formálta őt. Az ember átmenetileg elveszítette ezt a tökéletes állapotot, hogy a küzdelem, a szeretet és a lehajló isteni irgalom elfogadásának útján sokkal magasabbra emelkedjen, mint amilyen a paradicsomi állapot volt. A paradicsom helyett Isten Szentháromságos életközösségébe nyer befogadás az ember.

SZENTLECKE: Róm 5,12-19: Ádám és Éva nem két magánszemély, mert bennük az egész történelmi emberiség képviselete megvalósult. Általuk valamennyien cselekedtünk: próbáljuk ki az Istentől való függetlenség totális szabadságát. Rá kell jönnünk, hogy ez abszurditás. (Hányan indultunk meg gyermekkorunkban, hogy világgá megyünk, aztán az utca végéről hazatértünk.) Ám Jézus is a teljes emberiség nevében cselekszik. Valamennyiünkről leveszi a bűn végzetes terhét, hogy most már ne a bűn távlatát, hanem a megigazulás távlatát éljük, még ha olykor-olykor vissza is csúszunk a bűn hatalma alá. 

EVANGÉLIUM: Mt 4,1-11: Jézus egyedül a pusztában. Magunkra hagyott bennünket. Nem velünk törődött. Jézusnak is szüksége volt arra, hogy teljes odaadással az Atya akaratára hangolódjon, hogy így lépjen az Atyától kapott küldetése útjára. Nekünk is egyensúlyt kell találnunk a lelki élet és az aktivitás között. A fontosabb tevékenységek kezdetét ima előzze meg. S az imáról tudni kell valamit. Az imában nem az a fontos, amit mi mondunk Istennek, hanem az, amit Ő mond nekünk. Az imában nem az a fontos, hogy milyen ékesszólóan beszélünk, és milyen szépen éneklünk, hanem az, ami a lelkünkben történik az ima közben. Ha a szentmise végére nem gyógyulnak legalább egy kicsit az emberi kapcsolataim, akkor csak egy rutinszerű cselekvéssor részese voltam, de valójában nem vettem részt a szentmisén.   

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 1. vasárnapját ünnepeljük. A vasárnapi szentmisék után még részesülhetünk a hamvazkodás szentelményében. Nagyböjtben minden pénteken az esti szentmise előtt, fél 6-tól keresztutat járunk (nem ülünk, hanem járunk). Az elmélkedéseket az egyes stációknál a hívek olvassák. Figyeljünk arra, hogy csak az Egyház által jóvá hagyott szövegekkel imádkozzuk a keresztutat. Mogyorósbányán április 4-én, a keddi szentmise előtt lesz keresztút, illetve április 14-én, nagypénteken délután 3 órakor a hívek maguk végezzék el.

Johann Wolfgang Goethe: Ha valaha istenség jelent meg a földön, az csak Krisztus személyében történhetett.

Fjodor Dosztojevszkij: Még azok is, akik tagadják és támadják a kereszténységet, legbelül mégis a keresztény eszményképet próbálják követni. Eddig még sem éles eszükkel, sem szívük teljes lelkesedésével nem voltak képesek egy magasabb emberi és erkölcsi példaképet teremteni annál, amit Krisztus adott. Akárhányszor megkísérelték ezt, az eredmény groteszk lett.

Sheryl Sutton: A tények mögül száműzött Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét.

Charles Malik (ENSZ diplomata): Igazán nem tudom, hogy mi marad a civilizációnkból és történelmünkből, ha a Krisztus által hozott hatásokat kivesszük az irodalomból, a művészetből, a mindennapi életünkből. Vajon létezhet-e az emberiséget életben tartó civilizáció, Jézust tagadva?