Évközi 8. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,14-15: Az ószövetség „evangélistája” címet méltán érdemelte ki Izajás. Ő Jézusról, a Jópásztorról beszél, mégpedig úgy, ahogy szívébe helyezte őt az Atya. De alaposabb odafigyeléssel ezt mondhatjuk az egész ószövetségről is: az ószövetség szívében voltaképpen Jézus volt. Ezeket a szavakat, amelyeket Izajás vígasztalásul mondott a fogságtól meggyötört népnek, II. János Pál, Benedek, és Ferenc pápától is gyakran halljuk. Hiszen a nyugati kereszténység most az anyagiasság, a fel nem ismert bűn és az önzés babiloni fogságában szenved.

SZENLECKE: 1Kor 4.1-5: Szép leírást hallunk a krisztusi élet mibenlétéről: szolgák, akik Isten titkainak ismerői és hűséges intézői. Szent Pál azt írja, hogy önmaga felett sem ítélkezik. Nem akar abba a hibába esni, hogy emberi szempontból túlértékelje magát, de abba sem, hogy kishitűként hirdesse az Evangéliumot. Életét teljesen Jézus irányítása alá helyezi. Loyolai Szent Ignác lelki indifferencia alatt azt érti, hogy semmit sem akar addig, amíg Isten akaratát nem ismeri fel. 

EVANGÉLIUM: Mt 6,24-34: Isten rólunk való gondoskodását felemelő módon megtapasztaljuk, ha elköteleződünk mellette, és nem szolgálunk két úrnak. Jézus a két urat nevesíti is: Isten és a mammon. Az arám mamóna vagyont jelent. Jézus a mammon szóval a vagyonhoz való beteges kötődést jelöli meg. Ez a kötődés megszűnteti az Istenre figyelést, illetve hamissá teszi szívet. Csak az Istennél lévő szív következtet helyesen. Ha megkérdezne ma egy jó tündér száz édesanyát gyermekük születésekor, hogy gazdagságot, de mindennel elégedetlen, kesergő szívet, vagy szegénységet, de elégedett, derűs szívet kérnek-e neki, akkor még ma is jelentős túlsúlyban lenne a második választás. Aztán minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a második valósuljon meg. A mennyei Atya úgy gondoskodik rólunk, hogy adja Jézust, adja az Egyházat és adja a szentségeket. A mi problémánk, ha ezt nem értékeljük.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 1. Az évközi 8. vasárnapot ünnepeljük. Ma országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára. Jövő vasárnap diákmisére várom az iskolai hittanosokat. Kérem a szülők és nagyszülők segítségét.
 2. Március 1-jén, szerdán hamvazószerda lesz. Az esti szentmisén a hamvazkodás szentelményének kérésével jelezzük, hogy tudatosan, őszinte lélekkel elkezdjük a nagyböjt szent és megszentelő időszakát. Igyekezzünk minél többen jelen lenni a szerda esti szentmisén. Március 5-én, vasárnap is lesz hamvazkodás Sárisápon, Mogyorósbányán, illetve szombaton Annavölgyben. Hamvazószerdán szigorú böjt van. A nagyböjti péntekeken a böjti fegyelem húsételtől való tartózkodást is jelent.
 3. Az idei évre egyházi hozzájárulás nyugta ellenében történő beszedésére továbbra is megbízatást adtam Sárisápon Szőke Sándorné Papp Máriának, Mogyorósbányán Birkésné Jutkának, Annavölgyben Pécskei Józsefné mellett Szabó Miklósnénak is. Ebbéli szolgálatukat az egész plébániai közösség nevében hálásan köszönöm. Természetesen, a sekrestyében és a plébánián is átvesszük az egyházi hozzájárulást.

Katolikussá válni, vagyis betölteni ezt a legfelemelőbb küldetést a világban az Egyházban, az Egyház által lehet. Szentségi életet csak az Egyházban és az Egyház által élhetünk. Az Egyház az alapszentség. Minden más szentség az Egyházzal való kapcsolatunkra hat. Nem a szentség önmagában, hanem az Egyházban való létünk segíti a lelki gyógyulásunkat.  A keresztség beleojtja az életünket az Egyházba. A bérmálás megerősíti az Egyházzal való kapcsolatunkat, és az Egyház küldetésének tevékeny részesévé tesz. A szentáldozás az Egyházzal való teljes egységünk színvallása és megünneplése. Nem a szentáldozás, mint magáncselekmény, hanem az Egyházban való létünk teszi egyre teljesebbé az életünket. A bűnbocsánat szentségében a pap feloldozása által Isten megbocsájtja bűneinket, és kiengesztelődünk az Egyházzal, amelyet bűneinkkel megsebesítettünk. A betegek kenetét véve az Egyház különleges oltalma alá kerülünk. A szentségi házasság révén új életállapotunkban, párunkkal és leendő családunkkal együtt ojtódunk bele az életet biztosító szőlőtőbe, hogy házaséletünk bőséges gyümölcsöt teremjen. Az egyházi rend jogosítja fel az arra kiválasztott férfiakat, hogy az Egyház szervezői, a szentségek gondnokai, a katolikus hit őrzői és a katolikus nevelés irányítói legyenek.

Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY: Lev 19,1-2; 17-18: A nevelés szinte mindent meghatároz az életünkben. Ha apa és anya kedves volt egymással, a gyermek kedves lesz másokkal. Ha a gyermekkel sokat beszélgettek, akkor türelmes és megértő lesz. Ha megtanították őt szeretni, kevesebbel is megelégedni, céltudatosan kitartani és előre tekinteni, akkor a családi élete örömtelibb lesz. Az ember azonban a legtöbb fogyatékossággal a nevelés és a neveltetés terén rendelkezik. Ezért tudni kell, hogy egyedül Isten a tökéletes nevelő. Nagy gonddal kell alakítgatni a gyermek istenképét, Istennel való meghitt viszonyát. Mózes a következő isteni üzenetet tolmácsolja népének: Legyetek szentek, miként én az Úr is szent vagyok. Szentnek lenni azt jelenti, hogy az életet értem, befogadom és teljesen megélem. Isten nem azért szent, mert jól viselkedik, hanem azért, mert Ő maga az élet. Csak a vele való egyre teljesebb közösség formál tetszhalottból, múmiából, intelligens gépből élővé bennünket.

SZENTLECKE: 1Kor 3,16-23: A bölcsesség egyik legfőbb ismérve, ha el tudja valaki helyezni magát, ha tudja, hogy mi a feladata és hol van a helye a teremtésben. Sajnos, az Egyházban is nagyon sok a frusztrált ember, aki szenved attól, hogy nem kapta meg az élettől azt, amire vágyott. Ezek az emberek, ha teret kapnak az Egyházban, nagyon sok zavar, keserűséget és széthúzást okoznak. Szent Pál ókori filozófiai bölcsességet közöl: „Tárva az Úr (istenek) előtt az ember gondolata, csupa hiúság annak foglalata. Sok gondot okoz, ha ez a hiúság (kisebbrendűségi érzés) nincs felismerve és kezelve. Ebből fakad minden beteges megsértődés, felmondás, lemondás, bosszúállás, pletyka, megszólás, aláírásgyűjtés, feljelentés, tudálékoskodás. Szent Pál azt kéri a korinthusiaktól, hogy hagyják abba a vetélkedést, a rivalizálást, és találja meg mindenki a helyét Jézus Krisztus mellett. Ne akciózzunk és fontoskodjunk az Egyházban, hanem figyeljünk erősen Jézusra.

EVANGÉLIUM: Mt 5,38-48: Ki az ellenségem? Akit én a magam számára azzá nyilvánítok. A beteg lélek egyik legfőbb ismérve az ellenségképzés. A beteg léleknek, sajnos, szüksége van ellenségre. Akinek van ellensége, az nem egészséges. Jézus azt kéri, hogy hagyjunk fel az ellenségképzéssel, ne blokkolja a magunk kreálta ellenség a szeretetünket és ne sötétítse el belső világunkat. Aki nem szeret, téves úton jár, és veszíti az élettel való kapcsolatát. Jézus azt mondja, legyünk olyanok, mint a mennyei Atya. Nyilván nem arra gondol Jézus, hogy az Atya teológiai ismérveit követve legyünk omnipotens et absconditus (mindenható és rejtőzködő). Arra gondol, hogy menjünk nagyon közel, a szeret és az élet forrásához, és belőle táplálkozzunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 1. Az évközi 7. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Szerdán Szent Péter apostol székfoglalásának, pénteken Szent Mátyás apostolnak az ünnepe lesz. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz országos gyűjtés. Köszönet azoknak, akik az egyházközségi farsang előkészítésében és megvalósulásában szorgalmasan és tehetségesen tevékenykedtek.
 2. Ismét van honlapunk: www.sarisapiplebania.hu

Szent Ágoston: A bűn szenvedélyét csak egy nagyobb szenvedéllyel, a szeretet szenvedélyével lehet visszaszorítani. Vagy a bűn szenvedélye uralkodik rajtunk, vagy a szeretet.

Pilinszky János: A bűn bizonyos értelemben a kegyelmet imitálja, ahogy a részegség az ihletet. A bűnös az alvajáró pontosságával és szinte súlytalan, mámoros önkívületben cselekszik. Bűnét reálisan csupán annak elkövetése után éli át, ha ugyan átéli. Egyetlen valaki volt, Jézus, aki a bűn terhét tudatosan, a bűn mámorának megélése nélkül vette magára, hogy a bűnbeesésben semmiképpen sem, de elveszettségünkben velünk lehessen.

Aki megnevel egy fiút, megnevelt egy embert. Aki megnevel egy leányt, megnevel egy családot. Aki megnevel egy generációt, száz érvre erőt és tartást ad egy nemzetnek.

Barsi Balázs: Nem tudok jó ember lenni, mert állandóan visszatérnek a bűneim. Azonban szent lehetek, mert Jézushoz tudok csatlakozni.

Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 15,15-20: Mennyiben igaz az a mondás, hogy az ember a saját sorsának kovácsa? Valószínűleg ez az egyik legkevésbe helytálló megállapítás. Az ember sorsa nagyon sok olyan tényezőtől függ, amelyekre kevés a befolyása. Az ember, ha nagyon céltudatos, az a nevelés révén erősödött meg. Ha nagyon céltudatos, még nem biztos, hogy rendben van a kapcsolatteremtő képessége, amelyre apa és anya szolgáltatta a mintát. Ha nagyon céltudatos, és rendben van a kapcsolatteremtő képessége, még nem biztos, hogy Istenre figyel. A napi ima és a teremtés rendjébe való beleilleszkedés szintén nem az ember döntése, hanem a krisztusi közösség kiáradó és vonzó ereje. Bár sok minden meghatározza az ember sorsát, az üdvösség és az élet iránti vágy született adottságunk. Miképpen a szépség, a jóság és az igazság iránti vágy is. Nagy kegyelem, ha ilyen kultúra veszi körül az embert, de semmilyen negatív külső hatás sem adódahat össze olyan erővé, hogy Isten ne tudna különleges utat találni a bezárt és sötétté vált lélekbe.

SZENTLECKE: 1Kor 2,6-10: Isten bölcsessége rejtve marad abban a világban, amelyet a sátán kotyvaszt. A talmi csillogás, az álszent szólamok, a hazugság, a beteges gyűlölködés és az önzés nem az a keret, ahol a lélek magára és Istenre talál. Már a kezdetektől az egyik legfontosabb üzenete a kereszténységnek, hogy két út, élet és halál, bűn és erény, világosság és sötétség késztet választásra bennünket. S ha netán hosszasan téves választásaink voltak, Isten nem vonja vissza a felkínált alternatívát, sőt még inkább „orrba üt” vele bennünket.

EVANGÉLIUM: Mt 5,17-37: Az az igényesség, amelyet Jézus ezekben a példázatokba elénk tár, akkor riasztó, ha csupán csak esetleges vele a kapcsolatunk. Ha valóban Ő van legnagyobb hatással az életünkre, akkor ez a „radikalizmus” olyan természetes lesz, mint az egészséges lélegzés. Azonban, amíg megérkezünk a vallási élet magától értetődő természetességébe, az erények adta jó közérzetbe, addig bizony a kötelességetikára nagy hangsúly helyeződik. Szent Pál azt mondja, hogy a törvény Krisztushoz vezető tanítónk. A verseny nem a céllal, hanem a starttal kezdődik. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 1. Az évközi 6. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét)
 2. Február 18-án, szombaton lesz az egyházközségi farsang a Művelődési Házban, ½ 4 órai kezdettel.
 3. Február 26-án lesz az idei első központi gyűjtés, a katolikus iskolák javára.

Az Istent megtagadó ember meghasonlott magával. Ennélfogva az egész emberi – egyéni és közösségi – élet a jó és a rossz, a világosság és a sötétség drámai küzdelmének tűnik. És az ember arra is képtelen, hogy a maga erejéből hatékonyan kivédje a gonosz ostromait. Ám az Úr maga jött el, hogy megszabadítsa és a megerősítse az embert azzal, hogy bensőleg megújítja és kiveti lelkéből a „világ fejedelme” iránti vonzalmat. (II. Vatikáni zsinat)

Barsi Balázs: Jó ember nem lehetek, mert bűneim mindig felülkerekednek. Szent azonban lehetek, mert Jézushoz kötöm az életemet. Igen a bűneim gyakran visszatérnek. De a mosakodást sem azért végezzük, hogy többé ne kelljen tisztálkodni, hanem azért, hogy újból és újból élvezzük a tisztaság jó érzését. Ahogy nem tudunk több napra való levegőt a tüdőnkbe préselni egyetlen lélegzéssel, és nem tudunk egy hónapra elegendőt enni egyetlen ebédnél, úgy az istenkapcsolat és az imádság is fáradhatatlan, folyamatos, megszakítás nélküli legyen, mert csak így tapasztaljuk meg annak rendkívüli hatásait. Hogy a kötelességetika örömteli erénnyé váljon, át kell lépni egy küszöböt.

Programok – 2017

Kedves Szülők!

A következő programokról értesítem Önöket.

 1. Február 18-án, szombaton ½ 4-kor kezdődik a Művelődési Házban az egyházközségi farsang. Köszönöm azoknak a hittanosoknak a részvételét, akik a két rövid színdarabban szerepelnek. Február 17-én, pénteken 16 órakor a plébánián tartunk még egy próbát.
 1. Február végén elkezdjük a tavaszi diákkeresztelésre való felkészülést. Azok a szülők, akik a gyermekkel egyetértésben kifejezték együttműködési szándékukat, külön levelet kapnak a jövő héten. A magam részéről ezt nagyon jónak és fontosnak tartom. Most szinte tálcán kínáljuk a lehetőséget, ami évről-évre egyre távolabbra kerül, és egyre nehezebben lesz elérhető. A keresztség nem csupán a katolikus egyházzal köt össze, de családunk istenhívő őseivel is. A keresztség kegyelmei rendkívüli segítséget nyújtanak az élet megértéséhez és boldog éléséhez.
 1. A rendkívüli hideg elmúltával el tudjuk kezdeni a havonkénti diákmiséket a hittanosoknak. Az első kettő március 5-én 11 órakor, illetve április 2-án, 11 órakor lesz. Megalapítjuk a gyermekek kis szkóláját. A diákmiséken a gyermekek saját családjukért, és saját jövőjükért imádkoznak, és ismerkednek a szentmisével. A diákmisékre minden hittanost szeretettel várunk! E nélkül értelmét veszíti az egész évi hittan.
 1. Április 1-jén, szombaton 8 órakor indul a busz a plébánia elől a balatoni kirándulásra. (Tihany, Badacsony, Keszthely és egy szabadtéri játékprogram.) Este 7-re érkezünk vissza. Azoknak a gyermekeknek, akik a templomunk 250. éves évfordulójára pályázatot nyújtottak be, valamint részt vettek a karácsonyi templomi pásztorjátékban ingyenes a részvétel. Óvodások, valamint elsős és másodikos gyermekek esetében egy felnőtt kísérőnek szintén ingyenes az út. Minden más esetben gyermekeknek 500 Ft, felnőtteknek 1.000 Ft a részvétel. A jövő héttől már lehet jelentkezni az útra. Étkezésről mindenki maga gondoskodjon.
 1. Az elsőáldozás június 11-én, 11 órakor lesz a templomunkban.
 1. Két nyári táborunk lesz.

A.– Július 10-11-12-13-14-én (hétfőtől péntekig) napközis tábor lesz a plébánián a nagycsoportos óvodás hittanosoknak, illetve azoknak, akik szeptembertől első, második, harmadik osztályban kezdik az iskolát. A napközis táborban minden nap 9 órától 16 óráig lesznek a foglalkozások egy izgalmas kerettörténet szerint. Napi három étkezést biztosítunk. Várom a fiatalokat a tábori programok vezetéséhez, és a felnőtteket a háttérmunkához.

B.– Július 24-25-26-27-28-án (hétfő reggeltől péntek délig) Pilismaróton ottalvós tábor lesz. Ebbe a táborba azok a hittanosok jöhetnek, akik az idei évben már legalább harmadik osztályosok voltak. Itt is várom a fiatalok segítségét, és egy-két felnőtt háttérmunkáját. A segítők akár válthatják is egymást a tábor során. A tábor jellegéből és abból, hogy jelentős mértékben finanszírozom, fakad, hogy (rendkívüli esetet kivéve) csak hittanosok jelentkezhetnek. Lesz egy kirándulás, egy olimpia és egy strandnap. A táborokról a tanév vége felé külön levelet és jelentkezési lapot kapnak a kedves Szülők.

 1. Azok a fiatalok és felnőttek, akik legalább az egyik nyári táborban segítettek, a nyár legvégén kétnapos máriazelli utat kapnak ajándékba. Ez a pazar természeti környezetben lévő osztrák kisváros Európa egyik legismertebb Mária-kegyhelye. A magyarság számára is igen jelentős. (Nagy Lajos király alapította.)

Tisztelettel és szeretettel:

Sárisáp, 2017. február 12.

Szabó József László plébános atya

Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 58,7-10: A legtöbb sebet az önzés ejti rajtunk. Az önzés a helytelen nevelés során alakul ki. Ezért mondja Izajás, hogy kezdj el figyelmessé válni mások iránt, kezdj segíteni másokon, és akkor felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Ha levetjük az önzést, akkor válaszol az Úr, és megtapasztaljuk jelenlétét.

SZENTLECKE: 1Kor 2,1-5: Szent Pál valóban aggódott azon, hogy a művelt, büszke görögök elfogadják-e tőle azt, hogy nem egy új, fantasztikus filozófiai elméletet hozott, hanem az emberré lett és értünk szenvedett Isten hírét. Tudja, hogy az emberi bölcsességet ki lehet tenni az ablakba, mint a mikuláscsokikat. Annyit érnek. Ha azonban Jézus Krisztusról szól az örömhír, az gyökeres változást hoz létre a szívben, az értelemben, az emberi kapcsolatokban, a jövőhöz való viszonyunkban.

EVANGÉLIUM: Mt 5,13-16: Mennyire keresi korunk embere azokat a rendkívüliségeket, amelyek segítségével orvoslást nyerhet egyre gyarapodó problémáira. Mindazt a gyógymódot, amit eddig a hit közvetített, előbb elveti és kineveti, majd újból felfedezi, és profán átcsomagolásban, kellőképpen jézustalanítva, mint új csodamódszert, jó pénzért árulja. Jézus világossá teszi, hogy a gyógymód már jelen van. Ez pedig az egyre odaadóbb istenkapcsolat, amelyre ő mutat példát, és amelynek Ő nyitja meg a lehetőségét. A vallási komfortzóna az ördög találmánya. Itt látszólag jól érezzük magunkat, viszont semmi hasznunkat sem látja a világ. A gyógymód, amire oly nagyon vár a világ, évezredek óta: Jézus Krisztus. Ő viszont nem a vallási komfortzónánkban akar jelen lenni, hanem azok szívében, akik készek Őt tovább ajándékozni másoknak. Az úgynevezett hagyományból, amelyet harcosan védünk, és amely a komfortzónánkat jelenti, szinte teljesen eltűnhet Jézus. Hogy miképpen van jelen a szívünkben, családjainkban és miáltalunk a miránk bízott környezetben, azt egyetlen dolog mutatja meg egyértelműen: a templomhoz és a szentmiséhez való viszonyunk. Ha kaján öröm tölt el bennünket, hogy „nem jól mennek a dolgok” a templomban és a szentmisén, akkor szentségtörő viszonyban vagyunk az Úr Jézussal. Efelől ne legyen kétség. A szentmise a legszentebb liturgia (leiton ergon), vagyis a legszentebb együttműködés a testvérek között. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 1. Az évközi 5. vasárnapot ünnepeljük. A vasárnapi szentmise után a balázsáldás szentelményében részesülhetünk.
 2. Február 18-án, szombaton lesz az egyházközségi farsang a Művelődési Házban, fél négy órai kezdettel. Tombolanyereményekhez felajánlásokat szívesen fogadunk. Február 5-én, 15 órakor ismét klubfoglalkozás lesz a hittanosoknak a plébánián.
 3. Tavaly 117-en fizettek önkéntes egyházközségi fenntartást (egyházi „adó”). Az összeg néhány ezer forint híján egymilliót tett ki. Akinek módjában áll, idén is az év elején fizesse be az összeget, hogy a megnövekedett fűtési számlákat ki tudjuk egyenlíteni.

Az évtizedek óta megfigyelhető tendencia szerint egyre inkább eltűnik Jézus neve a modern ember beszédéből. Egy darabig még valamiféle körülírás elő-előfordult. A nyugati ember rátért arra az útra, amely az ókorban az egyik legtipikusabb eretnekség volt, az önmegváltás kísérletének útja. A jó közérzet, a békés belső világ, a szorongásmentes hangulat, a stressz feloldása a keresztény embernél is Jézus nélkül megvalósulni látszik, mégpedig mentálhigiénés tréning segítségével. S ennél többet nem is akar kihozni a modern ember a saját életéből. Minek akkor ide Jézus? A Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége hírlevelet tett közzé, segítve a hitoktatókat, hogy miképpen kezeljék a veronai buszbaleset kapcsán a gyermekek és a fiatalok érzelmeit. Szó van különféle fázisokról, azok felismeréséről, és kezeléséről, félelmekről és megválaszolhatatlan kérdésekről. Egy valakiről nincsen szó, Jézusról. Nincs szó a szentmise és az ima értelméről, kegyelemről és arról, hogy az ember nem csupán test, hanem halhatatlan lelke is van, elfelejtődtek az ilyen énekek: Jertek, Atyám áldottai, és vegyétek azt az országot, amely nektek készíttetett a világ kezdetétől. Mintha át akarnák képezni a hitoktatókat etika tanárrá, a hittant pedig etikaórává, hogy sikeresebben lehessen elhallgatni Jézus nevét és a szentségek erejét. Abba kellene hagyni a mentálhigiéné iránti bódulatot. Keresztény ember esetében eretnekség ez a javából.