Szűz Mária Isten anyja

  1. Adjon az Isten mindenkinek békés évkezdést és az új esztendőben hitben, szeretetben, kegyelmekben való növekedést. BUÉK! Bízd újra életedet Krisztusra!
  2. Január 1-jétől változik a miserend. Hétfőn, szerdán és pénteken 18 órakor, vasárnap 11 órakor kezdődik a szentmise. Pénteken, Vízkereszt napján parancsolt ünnep lesz. A szentmise 18 órakor kezdődik, és elvégezzük a vízszentelést is. Mogyorósbányán pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik Vízkereszt ünnepi szentmiséje.

Az Isteni Irgalmasság rendkívüli szentéve volt a 2016-os év. Szentatyánk arra biztatott bennünket, hogy lépjünk ki kereszténységünk magunk szabta, kényelmes kereti közül, és váljunk érzékennyé arra a szolgálatra amelyet nekünk kell betölteni a világban. Ez a szolgálat nélkülözhetetlen, és semmi mással és senki mással nem pótolható.

Templomunk a felszentelésének 250. évfordulóját ünnepeltük. Az ünneppel azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a településen kezdje mindenki érezni azt, hogy övé a templom, és hite jelenlegi szintje szerint fejezze ki a kötődését és megbecsülését őseink eme nagy öröksége iránt. Segítsük hozzá ehhez az érzelemhez hitükben még gyengélkedő embertársainkat. Tudni kell, hogy a legsúlyosabb bűnt követjük el mi, katolikusok, ha a hitben gyengélkedő embertársainknak és az Egyháztól távolodó kamasz gyermekeinknek a békétlen, pletykálkodó, rosszindulatú „kereszténységet” mutatjuk.

Szent Család ünnepén jubileumi áldásban részesült Pfluger István és Bíber Éva, akik 45 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, valamint Hévizi Pál és Pintér Mária, akik 55 éve kötöttek házasságot. Mindannyian sok erőt, kegyelmet, jó egészéget kívánunk Nekik, tartsa meg őket a Jóisten sokáig szeretetben.

Új lelkipásztor érkezett, akinek az útmutatása alapján igyekezzünk az Egyház küldetését Sárisápon valamennyi itt lakó ember javára gyümölcsözően élni. Egy ilyen váltás jó alkalom arra, hogy megújuljunk. Az Egyházban egyetlen igazi hagyomány van, a megtérés. Minden más csak lelkipásztori eszköz e cél érdekében. Szent Ignác ezt a „magis” szóval érzékeltette: Mindig egy kicsit többet, egy kicsit előrébb, soha le nem ülve. Lassan fél év elteltével világosan látom az értékeket és a hiányokat. Az értékek a múltból táplálkoznak. Nekünk most az a feladatunk, hogy megértsük az Egyház jelenkori küldetését, és abba belekapcsolódjunk. Hogy mi is egykor majd jó hivatkozású múlt lehessünk. Hitünk egyre gyengül, ha nem válik tisztán eucharisztikus ünneppé a szentmise. A keresztény ember legsúlyosabb bűne, ha a szentmisét profanizálja, ha ott nem Jézus az, aki betölti a lelket. Az egész falu alapvetően olyan, amilyen a település templomában a szentmise. A szentmise a felszentelt pap szolgálata révén valósul meg. Mindenki kívül marad a szentmise misztériumán, aki nem működik együtt tiszta szándékkal és igaz szívvel az átváltoztatás szavait mondó pappal. Sokszor tapasztaljuk, hogy minél távolabb kerülünk az Egyház iránti engedelmességtől és a szentségek ismeretétől, annál fontosabbá válik a magunk kitalálta hagyomány. Minél inkább gyengül a szentségekkel való kapcsolat, annál erősebb lesz a szentségek nélküli hagyományhoz való ragaszkodás. A tétel nagyon egyszerű. A Katolikus Egyházban a legfontosabb hagyomány a szentségek iránti ragaszkodás, azok egyre mélyebb megélése.

Az új évben a Szentlélektől ihletett célokat tűzünk ki magunk elé. A hitéletünk alapvetően a templomhoz kötődjön, és kellő szakralitást mutasson fel. A katolikus lét minimuma a következő: Heti egy óra közösségi istentisztelet, és heti egy óra önkéntes feladatvégzés a közösségért. Ez alatt már nem található tudatos keresztény élet. Magyarországon a lakosság egyharmada végez karitatív feladatokat. A mi plébániánk élete sem nélkülözheti az önkéntességet és a kifelé ható tevékenyéget. Nem magunkért vagyunk keresztények, hanem a miránk bízottakért. Jelzem azokat a területeket, amelyek a helyi önkéntesekre várnak ahhoz, hogy Krisztus kellő képviseletet kapjon itt, Sárisápon általunk. Természetesen, az önkéntességben a plébánosnak kell elől járnia. Tehát a mindannyiunkra váró közösségi feladatok:

  1. A templom előterében lévő hirdetőtáblák esztétikus, hasznos, időszerű, folyamatosan megújítása. (A templom előtere hű képet mutat a közösség vonzerejéről.)
  2. A templom előterében sajtóasztal működtetése, annak felügyelete, gondozása.
  3. Alkalmankénti segítség a plébánia irodában. (Hivatalos időben felügyelet, anyakönyvek másolása, regiszterek vezetése, statisztikák készítése, a hírlevél összeállításában segítés, stb.) A plébániai jelenléthez diszkréció kell. Nem elégíthetjük ki azok sanda kíváncsiságát, akiknek legfőbb időtöltésük a pletyka. Ahol pletyka van, ott biztosan nincsen jelen Jézus.
  4. Területfelelős. (Az általa ismert utcában vagy utcákban összekötő a templom, illetve plébánia és azok között, akik nem hárítják el mereven a gesztusokat. A területfelelős kiadványokat, hírlevelet, értesítéseket visz, észreveszi, ha valahol olyan szükség keletkezett, ami közösségi támogatásra vár.)
  5. A plébános által lelkipásztori megfontolásokból kezdeményezett gyermek események önkéntes segítői (hittanos és közösségi programok, ünnepségek, kirándulások, stb.)
  6. Aki(k) a faluban gyűjtik az egyházi hozzájárulást azoktól, akik szívesen adják, de valami okból nem jönnek a templomba. Ehhez a közösség lelkipásztorától külön megbízatás és kinevezés kell!
  7. Perselyezés a templomban, és a kollekta megszámolása a szentmise után.
  8. Elkötelezettebb, hívatásszerű lelkipásztori kisegítés végett jelentkezés a főegyházmegyei lelkipásztori munkatárs képzésre (lektor, akkolitus, sekrestyés), illetve a hitoktatói vagy ifjúságvezetői képzésre. Ezek a képzések lehetővé teszik, hogy az adott plébánián a plébános felügyelete és irányítása mellett valaki kisközösséget vezessen (Baba-mama klub, imakör, házaskör); a bibliakört jó, ha maga lelkész vezeti.

Egyházközségi képviselőtestület. A napokban megjelent a Főegyházmegye új szabályzata az egyházközségi képviselőtestületek számára. 2017. július 1-jéig kell felállnia minden plébánián az új szabályozás szerinti testületeknek. A testület gazdasági tanácsból és pasztorális tanácsból áll. A plébános tanácsadó testülete. A választott tagok jelölés és választás útján lesznek a tanács tagjai öt évre. (Emellett vannak még hivatalból tagok és a plébános által kinevezett tagok) Összesen minimum 8 fő, maximum 20 fő.) A jelölés feltételei: 18-70 közötti életkor, példamutató keresztény élet, készség a lelkipásztorral való együttműködésre, az egyházjogban foglaltak szerint.

Az elmúlt év az összehasonlító statisztika tükrében (zárójelben az előző év)

Keresztelés:    Sárisáp 11 (12)        Annavölgy 1 (0)      Mogyorósbánya 9 (14)

Házasságkötés:   Sárisáp 3 (1)        Annavölgy 0 (0)      Mogyorósbánya 1 (2)

Temetés:          Sárisáp 14 (24)        Annavölgy 2 (0)      Mogyorósbánya 11 (7)

2016-ban egyházmegyei támogatással 1.7 millió forintért a plébánia fűtési rendszere lett felújítva, 0.5 millió forintos pályázati támogatást az EMMI utalt át, ebből tavasszal a plébánia tetőterében lévő vizesblokk lesz rendbe téve. A templomok és a plébániák jó állapotban vannak. Mogyorósbánya anyagilag önfenntartó és kellő tartalékkal rendelkezik. Sárisápon a napi működés biztosított, s ha beruházásra, javításra van szükség – ahogy ezt a jubileum mutatta – lehet számítani a közösség elegáns összefogására. Az Annavölgyi Lelkészség a másik két plébánia támogatására szorul, de ezt természetesen szívesen megadjuk. Sárisápon 2016-ban 117 fő fizetett egyházi hozzájárulást, ez 972.500 Ft készpénzbefizetést jelent. A 2016. évi perselypénz (54 kollekta) 1.598.270 Ft (Tavaly: 1.639.670 Ft volt az évi kollekta.) Tartalékunk nem képződik. A Főegyházmegyétől kapott hitéleti támogatással tudjuk ellátni legszükségesebb feladatainkat.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?