Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: Szof 2,3;3,12-13: A szegény a biblia nyelvén nem a nincstelen, hanem az, aki keresi az igazságot és keresi az alázatot. A szegény az, aki rábízza magát az Úrra, nem csap vissza a megbántásért, mer gyenge lenni, hogy megtapasztalhassa az Úr erejét. A legteljesebb mértékben a gyermekek valósítják meg azt, amit Jézus a szegénység alatt ért. Nem tudják az érdekeiket érvényesíteni, rászorulnak arra, aki gondozza őket. Nyitottak a világra, tanulékonyak, és érzelmeikben őszinték. A krisztusi szegénység tehát nem a házi költségvetésben, hanem a lélekben látszik. Van, akit az anyagi szegénység dölyfössé, kedvetlenné, elzárkózóvá, bizalmatlanná tesz, van, aki ebben a helyeztben is aranyszívű, nyitott, segítőkész marad. Szent Pál ez utóbbit sokkal nagyobb értéknek mondja Isten szemében, mint a világ által ünnepelt és jutalmazott dolgokat.

SZENLECKE: 1Kor 1,26-31: Nem kell aggódnunk amiatt, hogy a világ nem minket jutalmaz, hanem azokat, akiket a világ nagyon eltévedt embere saját vágyaival ruház fel. Nagyon nehezen veszik észre, hogy nem az általunk ünnepelt sztárok viszik előre a világot, hanem azok az édesanyák, akik csendben meghúzódva, derűs örömmel szolgálnak, és azok az idősek, akik nem a visszaemlékezéseiket kozmetikázzák, nem a róluk szóló újságcikkeket rendezgetik naphosszat, hanem felkerekednek és elindulnak a szentmisére.

EVANGÉLIUM: Mt 5,1-2: Sokan éreznek belső ösztönzést arra, hogy az emberiség jótevő tanítójaként lépjenek fel. Van egy pillanatnyi pozitív tapasztalatuk, és máris meg akarják ajándékozni vele az emberiséget. Nekünk érdemes mérlegelni azt, amit hirdetnek. Mégpedig abból a szempontból, hogy követik-e híven a nyolc boldogság útmutatását. Sok divatos, felkapott elmélet, csak arra való, hogy eltérítsen az Evangélium vonzerejétől. Bármilyen tetszetősnek tűnik valami, a jézusi nyolc boldogsággal össze kell vetnünk. Vajon, miért van az, hogy olyan nagy odaadással fordul korunk embere azokhoz, akik a nyolc boldogság tagadását hirdetik nekik? 

Részelet Szent Ágoston De civitate Dei című könyvéből: „Valóban a keresztény időket kell vádolni, hogy a köztársaság a legrosszabb, a leggyalázatosabb állapotban van?  Akik így vélekednek, azt mondják: Csak álljon fenn és gazdagodjék a győzelmek által. Mi más érdekel bennünket? Ránk nézve az a fontos, hogy mindenki gyarapítsa vagyonát, amely elég neki a naponkénti pazarlásra, a hatalmas pedig tiporja le a gyengét. A szegények engedelmeskedjenek párfogóiknak, hogy oltalmuk alatt élvezhessék a nyugalmas restséget. A tömeg ne azokat dicsérje, akik a javukról gondoskodnak, hanem azokat, akik gyönyöröket osztogatnak. Ne parancsoljanak fáradtsággal járó dolgokat és ne tiltsák a tisztátalan szórakozásokat. A tömeg éjjel-nappal játszék, igyék, okádjék, dőzsöljön. Mindenhol hangozzék a tánczene. És nyilvános bűnösnek tartsák azt, akinek ez nem tetszik. Nos, nem a kereszténység jelenléte, hanem emiatt pusztul el a köztársaság.” (Második könyv XX. fejezet)

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 • Az egyházközségi farsang február 18-án lesz a Művelődési Házban, 15.30-as kezdettel. Tombolanyereményekhez felajánlásokat szeretettel várunk és fogadunk.
 • A héten lesz gyertyaszentelő ünnepe. Mivel csütörtökön nincsen szentmise, február 1-jén, szerdán tartjuk a gyertyaszentelést. Pénteken és a vasárnapi szentmise után Balázsáldás lesz.
 • Az idei első központ gyűjtések: február 26: katolikus iskolák, április 2: Szentföld javára.
 • Az új Egyházmegyei Képviselőtestületi Szabályzat szerint 2017. június 1-jéig fel kell állni plébániánkon is az új képviselőtestületnek. A testület a plébános munkáját segítő tanácsadó testület. Azok a 18-70 közötti személyek lehetnek tagjai, akik a plébánia területén laknak, fizetik az egyházi hozzájárulást, hitvalló katolikusok, az Egyház iránti szeretetből szeretnék segíteni a lelkipásztori munkát az adott plébánián. A legalább nyolc fős testület választás és kinevezés útján jön létre. A választást jelölés előzi meg. A plébános a hívek ajánlására, az előző testület meghallgatása után állítja össze a válaszhatók listáját. A választásnak két lehetséges módja van: Azok választanak a jelölőlistáról, akik az adott évben egyházi hozzájárulást fizettek. Két egymást követő vasárnapi szentmise után is válaszhatnak a nagykorú testvérek a szavazólap segítségével.

Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 8,23-9,3: A nép, amely sötétségben járt, nagy fényességet látott. A Zabulon és Naftali vidékének szóló jövendölés minden ember életében valóra válhat, amikor az illető elfogadja Jézust személyes megváltójának.

SZENTLECKE: 1Kor 1,10-13,17: A bölcs tanító mind csak szolga, nem léphet Jézus elé, halljuk az egyik ismert református énekben. Az az igazi tanító, aki a leghűségesebb tanítványa Jézusnak, aki minden nap beül Jézus iskolájába. Az tud hitelesen beszélni Jézusról, aki meghitt kapcsolatban vele.

EVANGÉLIUM: Mt 4,12-23: Jézus azért cselekszik valamit, hogy beteljesedjék a próféta szava, halljuk gyakran az evangéliumokban. Az Úr így is jelzi, hogy Ő a próféták által várt és jövendölt Messiás. További nehézségeket jelent, hogy a hivatalos vallási körök, és az egyszerű nép is egészen másképpen képzelték el az eljövendőt, mint ahogy eléjük állt. S nem a művelt, hivatalos vallási körök fogják feladni várakozásaikat, hanem az általuk lenézett egyszerű nép, s ezáltal Jézus megújító, gyógyító kegyelmi erejét is megtapasztalhatják.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 1. Az évközi 3, vasárnapot ünnepeljük. Ezen a héten volt a keresztény világban az ökumenikus imahét. Szombaton Rácz Tibor tiszteletessel és református testvéreinkkel közös imaórát tartottunk templomunkban. Köszönet mindazoknak, akik segítették az imaóra megrendezését. Megemlékeztünk a Verona melletti baleset áldozatiról. Tizenhat mécsest helyeztünk el a templom előtti keresztnél.
 2. Február 18-án lesz a hagyományos egyházközségi jelmezes farsang a Művelődési Házban, 15.30-as kezdettel. A tombolasorsoláshoz tombolanyereményeket várunk szeretettel. Ezeket a plébániára vagy a sekrestyébe lehet beadni, illetve Szőke Erzsébet tanárnőnek eljuttatni.
 3. Január 22-én, délután 3-tól 4-ig szeretettel várom a plébániára a hittanos gyermekeket farsangi előkészületre.
 4. Szerdán lesz Szent Pál apostol megtérésének ünnepe, Pálforduló.

Álmodtam: Egy ember megjelent az Úr ítélőszéke előtt. Nézd, Istenem, így szólt, parancsaidat megtartottam, nem tettem semmi rosszat. Nézd, a kezeim tiszták. Kétségtelenül, szólt az Úr, tiszták, de üresek. (Raul Follereau)

Az Újszövetség nem azt mondja, hogy az emberek kiengesztelik az Istent, hanem azt tanítja, hogy Isten Krisztusban kiengesztelte önmagával a világot. Ez valami egészen újszerű, sohasem hallott vallási igazság, a keresztény élet kiindulópontja és a kereszt-teológia lényege. Isten nem vár addig, amíg a bűnösök belátásra térnek, megindulnak és kiengesztelődnek vele. Ő siet eléjük, és kiengeszteli őket. Ez a megrendítő szeretet az Isten emberré levésének mozgatója. (J. Ratzinger)

Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,3-6: Izajás az eljövendő Messiást a nemzetek világosságának mondja. Jézus nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megértsék, ő nem egy etnikumot, nem egy szűk vallási kört, hanem az egész emberiséget felemeli. A mi kereszténységünknek is messze túl kell látni az ismerősök és a barátok körén, vállalnunk kell a minden emberhez szóló küldetésünket. Az elmúlt kétezer év arról győz meg bennünket, hogy ahol Jézust befogadták, ott nem visszalépés történt, hanem az emberi lét sokkal mélyebb megértése. De ezt látjuk közvetlen környezetünkben is. A Jézushoz való megtérés egyszerre adja meg az üdvösség iránti vágyat, és a földi hívatásunk szeretetét.

SZENTLECKE: 1Kor 1,1-3: Szent Pál három csoportot köszönt: a Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket, és azokat, akik segítségül hívják az Úr nevét. Az első csoport, akik már a korinthusi krisztusi közösség tagjai, a második csoport, akik katekumenként várnak a keresztségre, a harmadik csoport pedig a városon kívül bárhol élő keresztények, akikkel éppoly közösségben vannak, mint egymással. Pálnál a szent fogalom különleges tartalmat nyer: a profán világból Jézushoz csatlakozó ember, aki a megigazulás útján halad. 

EVANGÉLIUM: Jn 1,29-34: Az evangélisták már a könyvük legelején nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy az olvasó Jézus istenségét felismerje, és az Evangélium minden mondatát ebben az összefüggésben értelmezze. Már az első sorokat is úgy olvassa, hogy személyes megváltójával, a megtestesült teremtő Igével legyen kapcsolatban. A bibliai szemlélődés azt jelenti, hogy már nem a befogadó (az olvasó) korlátjai formálják és alakítják a jézusi üzenetet, hanem egyre tisztábbá válik Jézus jelenléte és az Ő szava. János ezzel a felütéssel kezdi Evangéliumát: Bár övéi közé jött és övéi nem ismerték fel, mert összenőttek a sötétséggel, de Ő az Isten Fia.

Ma már nem tanítják, csak visszaélnek vele a médiában, valamikor azonban elképzelhetetlen volt a kommunikáció modelljének ismerete értelmiségi körökben. Négy tényezője van. Maga a közlő, aztán az üzenet, amely közvetítő közegen keresztül érkezik a befogadóhoz. A közvetítő közegnek azért van jelentős szerepe, mert a befogadó értelmezési adottságai nagyon változatosak, és sohasem esnek teljesen egybe a közlő adottságaival. Számunkra a közlő Jézus, az üzenet az Evangélium, amely az Egyház által érkezik hozzánk. Hogy mennyire fontos a közvetítő közeg, az Egyház, az abból is látszik, hogy amíg magasan képzett emberek nagyon eltévednek az Evangélium értelmezésében, az Egyház iránt alázatos, engedelmes egyszerű, de tanulatlan emberek magas ismeretek közelébe jutnak. A célba érkezés hatékonysága nagyban függ attól, hogy milyen állapotban lévő lélekkel fogadjuk a krisztusi üzenetet. Négy kérdésre kell választ adni. Ki az üzenet közlője? Mi az üzenet? Mi a közvetítő közeg? Milyen állapotban van a befogadó lelke? Sajnos, ez utóbbi nagyon domináns szempont. A rossz állapotban lévő lélek hamis közlőt, hamis üzenetet és hamis közeget keres.

Vas István A rostiront letettem című verse rámutat a bibliai szemlélődés titkára. A zsidó rabbi ősökkel rendelkező író azt írja ebben a versében, hogy míg az evangéliumharmóniát készítette, valami egészen különleges kapcsolatba került Jézussal. Amikor azonban a munkája végeztével a rostíriont letette, fájdalmasan tapasztalta, hogy kihullott lelkéből Jézus, az Isten Fia, s maradt a nagy érdeklődést kiváltó személy.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 • Január 21-én, szombaton 16 órakor mi vagyunk a házigazdái az ökumenikus imaórának. A sekrestyében tartjuk az összejövetelt. Az igehirdetéseket követően a könyörgéseket a hívek olvassák majd fel. Gondoskodjunk kis vendéglátásról is (sütemény, üdítő).
 • Január 18-án, szerdán este 7 órakor a plébánián összejövetelt tartunk. Átbeszélgetjük az idei tennivalóinkat, részben az újévi hírlevélben jelzett feladatok szerint. Minden tenni akarót szeretettel várok a plébániára.

Évközi 1. vasárnap – Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY: Iz 42,1-7: Izajás, az ószövetség „evangélistája” szinte minden elmond Jézusról, amit a Szentlélek kinyilatkoztatott Jézus eljövetele előtt. Őrá várnak a nemzetek. Ő ad világosságot a nemzeteknek és az egyes embereknek, hogy felismerjék az igazságot és az igazság útján járjanak. Izajás minden népről és minden nemzetről beszél, nem csupán egy kiváltságos helyzetben lévő népcsoportról. Jézus megváltó áldozatára valamennyi embernek szüksége van, mindenkit Jézus vezet el az Atyához. SZENTLECKE: ApCsel 10,34-38: Gyakran halljuk, hogy Joppéban vált világvallássá a kereszténység. Természetesen, ez a joppei esemény túlértékelése, hiszen Jézus akarata a döntő, nem pedig Péter belátása. Egyfajta predestináció létezik: Jézus minden embert üdvözíteni akar, minden emberért feláldozta magát. Ebből fakad az az eleve elrendelés, amely az embert az üdvösség vonzásába helyezi. Minden ember érzi ezt a vonzást, de nem mindenki találja meg rá a helyes választ. EVANGÉLIUM: Mt 3,13-17: Jézus megkeresztelkedése nem csupán Keresztelő Szent Jánosban, de bennünk is felvet kérdéseket. Jézus megkeresztelkedett, hogy megszentelje a keresztség vizét. Megkeresztelkedett, hogy bemutassa a keresztség hatását. Megkeresztelkedett mindazok nevében, akik önhibájukon kívül nem jutnak el a keresztségre, de a „vágykeresztség” emberileg nehezen megragadható állapotában éltek.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 1. A mai vasárnappal kezdődik az idei első évközi idő, amely március 1-jéig, Hamvazószerdáig tart. Hassunk oda, hogy a farsangi bálok ezen időszak alatt megtörténjenek.
 2. Az idei ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért január 15-től 22-ig tart. Mottója: Krisztus szorongató szeretete (az Istennel és egymással való megbékélésre) ösztönöz. 2Kor 5,12-20. Idén a németek állították össze az imahét menetét. Mi a 7. napon, azaz január 21-én, szombaton 16 órakor tartjuk a sárisápi Szent Imre templom sekrestyéjében. A liturgikus szolgálatot a helyi plébános és a református lelkész úr vezeti, de bekapcsolódnak énekkel, felolvasással, könyörgésekkel a hívek is. Az egységtörekvés ökumenikus körében a katolikusokkal nem ellenséges testvéregyházak vannak: reformátusok, evangélikusok, baptisták. Hívogassuk ilyen felekezetű rokonainkat, ismerőseinket. Az imaóra után süteménnyel és üdítő itallal szervezzünk agapét magunknak és vendégeinknek.

Az általános krízisben egy egyetlen dolog nincsen krízisben, és ez a kereszténység. Ne egyes keresztényekre gondoljunk, hanem magára a kereszténységre. Betlehemi csillaga éppoly fényeséggel ragyog és mutatja az utat, mint egykor hajdanán. Ha mi látjuk ezt a csillagot, akkor megfelelően tudunk tanúskodni azoknak, akik valami ok miatt nem néznek az égre. Akit ez a csillag megszűnik vezetni, egyre céltalanabbul fog bolyongani a földön. (Franz Werfel)

Krisztus az emberi élet egészét váltotta meg. Ezért naggyá-levésünk eszköze nem csupán a siker, az öröm, és a látványos alkotás lehet, hanem a szenvedés és a fájdalmas veszteségek is. A türelem, a szenvedés, a lemondás, a sérelmek elviselése nem iktatható ki az életből. Ezek nélkül a szeretetben való előre haladásunk megreked és visszafordul. (Gál Ferenc)

Szűz Mária Isten anyja

 1. Adjon az Isten mindenkinek békés évkezdést és az új esztendőben hitben, szeretetben, kegyelmekben való növekedést. BUÉK! Bízd újra életedet Krisztusra!
 2. Január 1-jétől változik a miserend. Hétfőn, szerdán és pénteken 18 órakor, vasárnap 11 órakor kezdődik a szentmise. Pénteken, Vízkereszt napján parancsolt ünnep lesz. A szentmise 18 órakor kezdődik, és elvégezzük a vízszentelést is. Mogyorósbányán pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik Vízkereszt ünnepi szentmiséje.

Az Isteni Irgalmasság rendkívüli szentéve volt a 2016-os év. Szentatyánk arra biztatott bennünket, hogy lépjünk ki kereszténységünk magunk szabta, kényelmes kereti közül, és váljunk érzékennyé arra a szolgálatra amelyet nekünk kell betölteni a világban. Ez a szolgálat nélkülözhetetlen, és semmi mással és senki mással nem pótolható.

Templomunk a felszentelésének 250. évfordulóját ünnepeltük. Az ünneppel azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a településen kezdje mindenki érezni azt, hogy övé a templom, és hite jelenlegi szintje szerint fejezze ki a kötődését és megbecsülését őseink eme nagy öröksége iránt. Segítsük hozzá ehhez az érzelemhez hitükben még gyengélkedő embertársainkat. Tudni kell, hogy a legsúlyosabb bűnt követjük el mi, katolikusok, ha a hitben gyengélkedő embertársainknak és az Egyháztól távolodó kamasz gyermekeinknek a békétlen, pletykálkodó, rosszindulatú „kereszténységet” mutatjuk.

Szent Család ünnepén jubileumi áldásban részesült Pfluger István és Bíber Éva, akik 45 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, valamint Hévizi Pál és Pintér Mária, akik 55 éve kötöttek házasságot. Mindannyian sok erőt, kegyelmet, jó egészéget kívánunk Nekik, tartsa meg őket a Jóisten sokáig szeretetben.

Új lelkipásztor érkezett, akinek az útmutatása alapján igyekezzünk az Egyház küldetését Sárisápon valamennyi itt lakó ember javára gyümölcsözően élni. Egy ilyen váltás jó alkalom arra, hogy megújuljunk. Az Egyházban egyetlen igazi hagyomány van, a megtérés. Minden más csak lelkipásztori eszköz e cél érdekében. Szent Ignác ezt a „magis” szóval érzékeltette: Mindig egy kicsit többet, egy kicsit előrébb, soha le nem ülve. Lassan fél év elteltével világosan látom az értékeket és a hiányokat. Az értékek a múltból táplálkoznak. Nekünk most az a feladatunk, hogy megértsük az Egyház jelenkori küldetését, és abba belekapcsolódjunk. Hogy mi is egykor majd jó hivatkozású múlt lehessünk. Hitünk egyre gyengül, ha nem válik tisztán eucharisztikus ünneppé a szentmise. A keresztény ember legsúlyosabb bűne, ha a szentmisét profanizálja, ha ott nem Jézus az, aki betölti a lelket. Az egész falu alapvetően olyan, amilyen a település templomában a szentmise. A szentmise a felszentelt pap szolgálata révén valósul meg. Mindenki kívül marad a szentmise misztériumán, aki nem működik együtt tiszta szándékkal és igaz szívvel az átváltoztatás szavait mondó pappal. Sokszor tapasztaljuk, hogy minél távolabb kerülünk az Egyház iránti engedelmességtől és a szentségek ismeretétől, annál fontosabbá válik a magunk kitalálta hagyomány. Minél inkább gyengül a szentségekkel való kapcsolat, annál erősebb lesz a szentségek nélküli hagyományhoz való ragaszkodás. A tétel nagyon egyszerű. A Katolikus Egyházban a legfontosabb hagyomány a szentségek iránti ragaszkodás, azok egyre mélyebb megélése.

Az új évben a Szentlélektől ihletett célokat tűzünk ki magunk elé. A hitéletünk alapvetően a templomhoz kötődjön, és kellő szakralitást mutasson fel. A katolikus lét minimuma a következő: Heti egy óra közösségi istentisztelet, és heti egy óra önkéntes feladatvégzés a közösségért. Ez alatt már nem található tudatos keresztény élet. Magyarországon a lakosság egyharmada végez karitatív feladatokat. A mi plébániánk élete sem nélkülözheti az önkéntességet és a kifelé ható tevékenyéget. Nem magunkért vagyunk keresztények, hanem a miránk bízottakért. Jelzem azokat a területeket, amelyek a helyi önkéntesekre várnak ahhoz, hogy Krisztus kellő képviseletet kapjon itt, Sárisápon általunk. Természetesen, az önkéntességben a plébánosnak kell elől járnia. Tehát a mindannyiunkra váró közösségi feladatok:

 1. A templom előterében lévő hirdetőtáblák esztétikus, hasznos, időszerű, folyamatosan megújítása. (A templom előtere hű képet mutat a közösség vonzerejéről.)
 2. A templom előterében sajtóasztal működtetése, annak felügyelete, gondozása.
 3. Alkalmankénti segítség a plébánia irodában. (Hivatalos időben felügyelet, anyakönyvek másolása, regiszterek vezetése, statisztikák készítése, a hírlevél összeállításában segítés, stb.) A plébániai jelenléthez diszkréció kell. Nem elégíthetjük ki azok sanda kíváncsiságát, akiknek legfőbb időtöltésük a pletyka. Ahol pletyka van, ott biztosan nincsen jelen Jézus.
 4. Területfelelős. (Az általa ismert utcában vagy utcákban összekötő a templom, illetve plébánia és azok között, akik nem hárítják el mereven a gesztusokat. A területfelelős kiadványokat, hírlevelet, értesítéseket visz, észreveszi, ha valahol olyan szükség keletkezett, ami közösségi támogatásra vár.)
 5. A plébános által lelkipásztori megfontolásokból kezdeményezett gyermek események önkéntes segítői (hittanos és közösségi programok, ünnepségek, kirándulások, stb.)
 6. Aki(k) a faluban gyűjtik az egyházi hozzájárulást azoktól, akik szívesen adják, de valami okból nem jönnek a templomba. Ehhez a közösség lelkipásztorától külön megbízatás és kinevezés kell!
 7. Perselyezés a templomban, és a kollekta megszámolása a szentmise után.
 8. Elkötelezettebb, hívatásszerű lelkipásztori kisegítés végett jelentkezés a főegyházmegyei lelkipásztori munkatárs képzésre (lektor, akkolitus, sekrestyés), illetve a hitoktatói vagy ifjúságvezetői képzésre. Ezek a képzések lehetővé teszik, hogy az adott plébánián a plébános felügyelete és irányítása mellett valaki kisközösséget vezessen (Baba-mama klub, imakör, házaskör); a bibliakört jó, ha maga lelkész vezeti.

Egyházközségi képviselőtestület. A napokban megjelent a Főegyházmegye új szabályzata az egyházközségi képviselőtestületek számára. 2017. július 1-jéig kell felállnia minden plébánián az új szabályozás szerinti testületeknek. A testület gazdasági tanácsból és pasztorális tanácsból áll. A plébános tanácsadó testülete. A választott tagok jelölés és választás útján lesznek a tanács tagjai öt évre. (Emellett vannak még hivatalból tagok és a plébános által kinevezett tagok) Összesen minimum 8 fő, maximum 20 fő.) A jelölés feltételei: 18-70 közötti életkor, példamutató keresztény élet, készség a lelkipásztorral való együttműködésre, az egyházjogban foglaltak szerint.

Az elmúlt év az összehasonlító statisztika tükrében (zárójelben az előző év)

Keresztelés:    Sárisáp 11 (12)        Annavölgy 1 (0)      Mogyorósbánya 9 (14)

Házasságkötés:   Sárisáp 3 (1)        Annavölgy 0 (0)      Mogyorósbánya 1 (2)

Temetés:          Sárisáp 14 (24)        Annavölgy 2 (0)      Mogyorósbánya 11 (7)

2016-ban egyházmegyei támogatással 1.7 millió forintért a plébánia fűtési rendszere lett felújítva, 0.5 millió forintos pályázati támogatást az EMMI utalt át, ebből tavasszal a plébánia tetőterében lévő vizesblokk lesz rendbe téve. A templomok és a plébániák jó állapotban vannak. Mogyorósbánya anyagilag önfenntartó és kellő tartalékkal rendelkezik. Sárisápon a napi működés biztosított, s ha beruházásra, javításra van szükség – ahogy ezt a jubileum mutatta – lehet számítani a közösség elegáns összefogására. Az Annavölgyi Lelkészség a másik két plébánia támogatására szorul, de ezt természetesen szívesen megadjuk. Sárisápon 2016-ban 117 fő fizetett egyházi hozzájárulást, ez 972.500 Ft készpénzbefizetést jelent. A 2016. évi perselypénz (54 kollekta) 1.598.270 Ft (Tavaly: 1.639.670 Ft volt az évi kollekta.) Tartalékunk nem képződik. A Főegyházmegyétől kapott hitéleti támogatással tudjuk ellátni legszükségesebb feladatainkat.