VIRÁGVASÁRNAP

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: A próféta jelzi, hogy a Messiás maradéktalanul megvalósítja az Atya szándékát és gondolatait. Ez rendkívüli ellenállást vált majd ki sokakból. Amikor a keresztény a papjával szembeszáll, akkor voltaképpen azt nehezményezi, hogy a pap nem őt képviseli, hanem az Istent. Sokan az Isten akarata elé helyezik a saját akaratukat és az isteni tekintélyt semmibe véve a saját tekintélyük fölött őrködnek. A próféták sorsa folytatódott Jézusban és Jézus sorsa folytatódik az Egyházban. Jézus sorsa azonban nem nagypénteken, hanem húsvétvasárnap teljesedett be. A Jézust követő keresztény élete nem a megszégyenülésbe torkollik, hanem a feltámadásba, az igazság és az élet ünneplésébe.  

SZENTLECKE: Fil 2,6-11: A jóléti világ embere olyan jogrendet és filozófiát alakított ki, amely csak addig működik, amíg a földi jólét nem kap léket. Az emberi jogokat csak az individuumra alkalmazza és megtagadja a közösségek jogait (család, nemzet, egyház). Jézust csak egy történelmi jelenségnek tekinti vagy egy mitológiai ihletésű alaknak, kinek a léte semmilyen következményekkel nem jár a vele nem foglalkozó emberek életére. Szent Pál ezt másképpen látja és a történelem újból és újból őt igazolja. Ádám Istentől elfordulva akart istenné válni, ám létében drámai módon elszegényedett. Tőle származó örökségünk lett a dolgokkal való szembenézés elodázása, az önáltatás, a gőg útján való céltalan bolyongás, az élet valódi gyümölcsei helyett dekorációkkal való üzérkedés. A gazdag Jézus azonban emberi formájában szegénnyé lett, hogy megmutassa isten rendkívüli erejét. Ez az erő azonban csak az alázat útján, az Isten akaratába való belesimulás révén kezd sajátunkká válni.

EVANGÉLIUM: Mt 26,14-27,66: Az „A” évben Máté evangéliumából vesszük a passiót. Valamennyi evangélium központi anyaga és valószínűleg a legősibb ókeresztény igehirdetési téma a passió bemutatása. Itt tárulkozik fel, hogy Isten miképpen gondolkodik az emberiségről és miképpen köteleződik el teremtményei mellett. De itt tárulkozik fel az eltévedt emberiség valódi arca is. A passió meghaladhatatlan mű, mert nem az emberi szellem alkotása. Róma egyik legféltettebb ereklyéje a „nem emberkéz által festett Krisztus-arc”. A Lateráni bazilika melletti épületben, a Szent Lépcső felett lévő pápai magánkápolna féltett kincse. A hagyomány szerint ezt a VI. században készült Krisztus-arcot úgy alkotta meg a festő, hogy angyal fogta és vezette a kezét. Ezért hitelesen mutatja be az Istenember arcát. A passió hitelesen mutatja be az emberi drámát és az Isten szeretetét a gazdagságával, értelmével és szabadságával hivalkodó, de Isten nélkül nagyon szegény, nagyon rövidlátó és súlyos rabságban sínylődő ember iránt.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Istenem, Istenem,  *  miért hagytál el engem?

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Virágvasárnap van. Urunk szenvedésének vasárnapja. A jelképes jeruzsálemi bevonulás után Jézus szándékának a bemutatása, a passió előrevételezése hangzik el templomainkban.

Nagyhét. A nagyhét szertartásait is megtartom Sárisápon az erre a helyzetre kiadott liturgikus utasítások szerint. (Nincs kereszthódolat, nincs tűzszentelés, nincs keresztelés, nincs körmenet.) Ha a 65 év alatti korosztályból valaki jelen akar lenni, azt kitárólag a járványügyi előírások legszigorúbb betartásával és a távolságtartás figyelembevételével tegye meg. A templomtérben foglaljunk helyet. A sekrestyébe senki se telepedjék be. Szertartások alatt prédikációk – értelemszerűen – nem lesznek. Talán egy rövid húsvéti buzdítást és imát sikerül a templomunkból feltenni videó formában a honlapunkra. Ezt húsvétvasárnap este vagy húsvéthétfőn tudjuk megtekinteni. Tapasztalhatjuk, hogy számos szentmiseközvetítés elérhető a médiumok segítségével. Figyeljünk arra, hogy a katolikus hitünk szerinti vasárnapi istentiszteleti kötelezettség és az Egyházunkkal való hitbéli együttműködés a médiumok által sugárzott lehetőségek közül a katolikus szentmisébe való bekapcsolódással valósul meg. Lehetőleg mindenki naponta egy tized rózsafüzért imádkozzon el azért, hogy kiérdemeljük Isten rendkívüli segítségét, amellyel képesek leszünk megállítani a járványt.

Szja 1 %. Van, aki az idei évtől már tud rendelkezni a személyi jövedelemadójának 2 x1 %-áról. Van, aki eddig még nem rendelkezett. Családjainkban, ismerőseink között említsük meg ennek fontosságát. A személyi jövedelemadó első 1 %-a közhasznú alapítványnak, a második 1 %-a egyháznak ajánlható fel. Aki az előző években már rendelkezett, nem kell megismételnie. Olyan is rendelkezzen a Katolikus Egyház javára a 0011-es technikai szám segítségével, aki a különböző családi kedvezmények folytán adómentes. Ugyanis az állam az egyházaknak a kiegészítő támogatást a rendelkezők számának arányában adja.

Hittanbeiratkozások. Az idei évben valószínűleg a hittannal kapcsolatos tájékoztatók is online formában tudnak megvalósulni. Az óvodát megkérjük, hogy az iskolába lépő gyermekek szüleinek tájékoztatására tegyen fel az óvoda közösségi oldalára a plébánia által kiadott tájékoztatót az iskolai hitoktatásról. Emellett azonban az online beszélgetésekben is hozzuk szóba a hitoktatás fontosságát családtagjaink, ismerőseink számára.

MISESZÁNDÉK – SÁRISÁP (április 5-12.) V: + Varga Ferenc és szerettei; H: (….); Sz: (….); Cs: Az utolsó vacsora emlékmiséje (Egyházunkért); P: Nagypénteki szertartás; Sz: Húsvét vigíliája; V: Húsvétvasárnap; H: (Húsvéthétfő): + Dombovári Ferenc és + Sinkó István és + hozzátartozók.

„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk.

Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.

Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak;

erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez.

Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem.

Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért.

Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek vagy ettől kell tartaniuk.

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak

és senkit sem tudnak átölelni. Töltsd el szívüket szelídségeddel.

Imádkozunk azért, hogy a járvány visszahúzódjon és legyen minden úgy, mint régen,

de ezt a „régit” már megújult szívvel, igazabb lélekkel éljük.

Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd elfelednünk, hogy az élet ajándék. Emlékeztess rá, hogy egyszer meg fogunk halni, s nem tudunk mindent kontrollálni;

végsősoron teljesen rád kell bízni magunkat. Egyedül Te vagy örök és csak nálad van öröklét.

Segítsd felismerni azokat az értékeket, amelyeket a krízisek nélkül figyelmen kívül hagyunk.

Bízunk benned. Köszönjük gondviselő jóságodat.” (Johannes Hartl)