Urunk mennybemenetele

OLVASMÁNY: ApCsel 1,1-11: A tanítványoknak arról a Jézusról kell tanúskodniuk a föld végső határáig, aki megváltott bennünket, visszatért a mennybe és újra eljön az idők végeztével, hogy helyreállítsa az Isten országát, s benne helyet adjon övéinek. Nem úgy állítja helyre Isten országát, ahogy a zsidók gondolták, hanem sikerre viszi a teremtő Atya tervét, melynek minden ember részese lehet. A tanítványok a Szentlélek keresztségében ismerik fel Jézus minden szavának és cselekedetének értelmét, s a Szentlélek keresztségében részesítik azokat, akik hozzájuk csatlakoznak. A keresztség kegyelmi közösséget hoz létre Jézussal és az apostolokkal, részesít az Egyházra bízott ÉLET-ben, és meghív Isten teremtő társának.

SZENTLECKE: Ef 1,17-23: Szent Pál imája az ember felemelkedésének titkáról szól. Az ember és az emberiség minden baját abban ismerhetné fel, hogy nem öltözik bele Krisztus örökségébe, a megváltottság szent ajándékába, és nem az Egyház szolgálatába lép, hanem az egyházellenes erők bűvkörébe kerül. Ahol nagyon hamis, de legalábbis fogyatékos az élet teljes megragadásához szükséges szeretet.

EVANGÉLIUM: Lk 24,46-53: Idén Lukács evangéliumának segítségével elmélkedhetjük át a mennybemenetel misztériumát. Lukács a Jézus feltámadása utáni jelenéseket egyetlen napba sűríti, mintha a nap végén már meg is történne a mennybemenetel. Lukács talán 63-ban írja az evangéliumát, amikor Pál az első római fogságában volt, s ő kitartott mellette. Talán a római keresztények számára állította össze a szent iratot. Lukács később leírja a Pünkösdkor született Egyház lendületes életkezdését, a Szentlélek rendkívüli hatását és Szent Pál hősies missziós útjait. Ez az irat valószínűleg 85-ben már elkészült. Mindenféleképpen az evangélium után. Ebben már arról tanúskodik, hogy Jézus a feltámadása után még negyven napon át sokaknak megjelent, mint ahogy ezt Szent Pálnál is olvassuk (1Kor 15,6): az apostolok után, később megjelent egyszerre még 500 testvérnek. Ezeket az értesítéseket ma már nehéz összhangba hozni. A tény azonban egyértelmű. Jézus a mennybemenetele előtt többeknek megjelent. Meghagyta az apostoloknak, hogy várják a Szentlelket, majd a Szentlélekkel megkeresztelkedve, hirdessék az evangéliumot az egész világon. Váljék tapasztalattá, hogy Jézus nem elhagyott bennünket, hanem más formában van jelen a számunkra az idők végezetéig. Mégpedig abban a formában, amelyben felismerve és befogadva őt örök élet árad a világra.         

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjongás közt ment föl Isten,  *  Az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Urunk mennybemenetelének ünnepe van. Jövő vasárnap lesz pünkösd.

Ma, június 2-án 9 órai kezdettel elsőáldozás van Mogyorósbányán. Négy mogyorósbányai gyermek és egy sárisápi lesz elsőáldozó.

Június 8-án, szombaton egy sárisápi hittanos csapattal részt veszünk a budapesti ministráns focikupán. Reggel ½ 8-kor indulunk a plébánia elől. Az esemény előre láthatólag 14 óráig tart Havannatelepen. Élelmiszert mindenki hozzon magával.

Június 17-én hétfőn a mogyorósbányai ministránsokkal – köztük a négy elsőáldozóval – Pilisszentkeresztre kirándulunk. 10 órakor indulunk a plébánia elől. Végigjárjuk a szurdokot, majd a csodaforrásnál lévő sziklakápolnához is elmegyünk. Ott hálát adunk az elsőáldozásért és további kitartást kérünk. (A program csak jó idő esetén tud megvalósulni.) Élelmiszert mindenki hozzon magával. 16 órára érkezünk vissza Mogyorósbányára.

Június 8-tól Annavölgyben már 18 órakor kezdődik szombatonként a szentmise. Mogyorósbányán pedig június 11-től szintén 18 órakor kezdődik a keddi szentmise.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki előkészületként június 22-én, Úrnapja előtti szombaton Egyházmegyénk templomaiban szentségimádás lesz. Mi is karoljuk fel ezt az eseményt és szervezzük meg minél nagyobb részvétellel. Sárisápon 16 órától 19 óráig egymást válthatják a közösségek (Rózsafüzér Társulat, énekkar, családok). Az Úrnapjának előkészítésében így nem csupán a külsőségekre helyezzük a hangsúlyt, hanem lelkileg is ráhangolódunk az Eucharisztia nagy ünnepére, a misztérium mélyebb befogadására.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 2-9.) V: + Krisztina; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: + Gregor János és szerettei; V: (….)