Ú R N A P J A

OLVASMÁNY: MTörv 8,2-3; 14-16: A zsidó nép pusztai vándorlását előszeretettel hasonlították a szentatyák az emberiség történelmi vándorlásához. Isten nem veszi el a felelősségünket a kreativitásunkat „túltáplálással”. Annyi táplálékot ad, hogy a szükséges lelki erőnk fennmaradjon, lássuk a végső célt, és afelé erőfeszítéseket tegyünk. A Sátán ezzel szemben túltáplál, elkényelmesít, értelmünk debilitását hangos ünneplésben részesíti, és gúny tárgyává teszi az Egyházat. Korunkban különösen nagy erőkkel szervezi az egyháztudat szétesését. Holott a manna, az Eucharisztia az Egyházban válik azzá, amire a krisztusi emberré formálódáshoz nélkülözhetetlenül szükségünk van. A Sátán tudatosan félremagyarázza az Egyházat, a krisztusi ember iránt gyanakvást kelt, a teremtést romba döntőt viszont a jóléti kultúra teljes arzenáljával felmenti.

SZENTLECKE: 1Kor 10,16-17: Az egész emberi nem egységének szent célja felé az első lépés, hogy az egy kenyérből részesülők Krisztus megdicsőült testét láthatóvá teszik szent egységük révén ebben a világban. Ha az Egyházat nem tudjuk megjeleníteni a világban, akkor haszontalanná válik a keresztény élet. Sokszor halljuk, nem tudunk mit tenni, kamasz gyermekink végtelenül unalmasnak találják a szentmisét, ezért hagyják el a templomot. Nem a szentmise a kulcs, hanem az Egyház, ahogy azt megéljük, ahogy arról beszélünk, ahogy annak szolgálatába kiskoruktól fogva bevontuk a gyermekeket. Nem a szentmise nézése fogja őket kereszténnyé formálni, hanem az Egyház iránti odaadás. Halott az a plébánia, ahol nincs ifjúsági imacsoport, lelkiségi csoport, bibliakör, rendszeres szentségimádás, és önzetlen, lelkes karitász, amely a gyermekeknek is tanítja a jótékonykodást.

EVANGÉLIUM: Jn 6,51-58: Jézus rámutatott a kafarnaumi zsinagógában a bigott hagyománnyá rögzült vallás drámai hiányosságaira. Eltűnt belőle az élet, maradt az önelégültség, a kényelem, a vallási szofisztika. Jézus életet hoz az élettelen struktúrákba és abba, ami a legfontosabb nekünk, az egyéni életünkbe. Jézus eucharisztikus Teste a világ élete. Súlyosan eltévelyedik az a keresztény, aki a szentáldozást nem a világ életéből való részesülésnek tekinti. Az „egyéni” szentáldozás bezár önmagamba, a „közösségi” szentáldozás hozzákapcsol Krisztus megdicsőült jelenvalóságához.   

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Jeruzsálem, szentek otthona,  * dicsérd fölséges Istened!

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Úrnapja van. Az Úr Jézus Szent Testének és Vérének tisztelete és a szentmise méltó ünneplése katolikus életünk forrása és kiteljesítője. Hitünk szerint a teremtett világ legfőbb kincse. Erről vallunk, amikor kivesszük az Oltáriszentséget a tabernákulumból, kilépünk vele a templomból, mintegy jelezve, hogy Jézus szeretetét befogadva tabernákulummá válhat az egész világ. Ez az emberiség gyógyulásának útja. Köszönet azoknak, aki az úrnapi körmenetet előkészítették és a liturgiát segítették.

Főpásztorunk az idei Úrnapjával meghirdette a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület kezdetét. Ennek jegyében minden elsőpénteken az esti szentmise után 20 óráig szentségimádást tartunk, amelyet karoljanak fel a családok. Igyekezzen valamennyi család az év során egy alkalommal tevékeny résztvevőjévé válni az elsőpénteki szentségimádásnak. Szeptembertől pedig megalakítjuk azt a lelki csoportot, amely az egyházmegyén belül a mi plébániánk hozzáállását és méltó készületét animálja a plébános vezetésével. A honlapunkon is nyitunk egy „Lelkiség” menüpontot.

Pénteken Jézus Szíve főünnepe lesz. Az esti szentmise után szentséges litániát végzünk Jézus Szíve tiszteletére. A Jézus Szíve tisztelet megóvja vallási életünket az elfásulástól, és mindig a lényegre irányítja a figyelmünket. A Jézus Szíve kultusz kibontását találjuk a Szeretet Láng mozgalomban és az Isteni Irgalmasság ünnepében is.

Ezen a héten hétfőn Sárisápon, kedden pedig Mogyorósbányán elmarad az esti szentmise. Szerdán este Sárisápon Fülöp Ákos atya ezüstmisét tart.

Pénteken este 7 órára tábori megbeszélésre hívom a segítőket a plébániára.

A könyvhétre megjelent könyvemből 1500 forintért lehet vinni a templomi könyvesasztalról. Az árát a Szent Antal perselybe tegyük.

MISESZÁNDÉKOK (június 18. – június 25.) SÁRISÁP: V: + Gurin Sándor, + szülők, + testvérek; P: (….); V: + Lengyel László és + Ollé Erzsébet. MOGYORÓSBÁNYA V: hálából az 50 évért

A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll(hat) meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az evangéliumot és a segítő szeretet tanúságtételét. (Egyházmegyei körlevél)

A szentmise a lényegét tekintve epifánia (Úrjelenés) és a Szentlélek alászállása. Ahhoz, hogy ezt átéljük, és a szentmise hatása ne álljon meg a templom kapujában, szinte csak egy dologra kell ügyelnünk, hogy ne önelégült keresztényként legyünk jelen a szentmise közösségében. (Cselényi István)

Szent II. János Pál pápa: Isten országa nem gyengül ott, ahol virágzik a szentségimádás. Ápoljátok a hagyományos imaéletet, megtisztítva, ahol kell, és alapos hittani képzéssel megerősítve. Legyetek képesek az Egyház vezetése által mindig megújulni.