Ú R N A P J A

OLVASMÁNY: Ter 14,18-20: A kenyér és a bor nem csupán alapvető élelmiszerként, de ősi szimbolikus jelként is feltűnik az ószövetségben az ősatya, Ábrahám idejében. Ugyanakkor a papság, mint egyetemes küldetés jelenik meg Sálem királyának, Melkizedeknek az alakjában. Ábrahám megadja a tiszteletet neki.

SZENTLECKE: 1Kor 11,23-26: Szent Pál az első korinthusi levélben írja le a pogányoknak, hogy miképpen ünnepli a keresztény közösség Jézus szent hagyatékát. A későbbiekben Szent Pál nem erre a cselekményre teszi az igehirdetés hangsúlyát, hanem arra, mit e szentség létrehoz, vagyis az Egyházra. Az ősegyház számára az Oltáriszentség közvetítő szentség volt, hogy általa létrejöjjön az Egyház, amelyben éppúgy meg akar testesülni Jézus, mint a kenyér és a bor színében.

EVANGÉLIUM: Lk 9,11-17: Ti adjatok enni nekik! – mondja Jézus az apostoloknak, amikor ők jelzik a csüggedt, fáradt, éhező tömeget. Az Egyház ezt a küldetést hordozza az Eucharisztia ajándékában. Az emberek éheznek a jóságra és a szeretetre, vágyódnak a teljesebb életre. Ennek a mindenki által vágyott ajándéknak mi csak akkor lehetünk birtokosai, ha egyben közvetítői is vagyunk.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Pap vagy te mindörökké,  *  Melkizedek rendje szerint.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja van. Hétfőn Keresztelő Szent János születésének főünnepe, pénteken pedig Jézus Szent Szíve főünnepe, szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. Jövő vasárnap tartja egyházunk a Péter-fillérek gyűjtést.

Köszönet azoknak, akik az Úrnapjára a templom környékét megszépítették és az oltárokat elkészítették.

A nyári napközis tábor a plébánián az óvodásoknak és az alsósoknak július 1-jén kezdődik. Az ötnapos tábor pénteken fejeződik be.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 23-30.) V: Hálából; H: + Bercsényi József; Sz: + Lovasi Ferenc és szerettei; P: + Gurin Károlyné, Vass Julianna és szerettei; V: (….)

Te pap vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint

Lengyelországban nagyszabású támadás és lejárató kampány indult a nemzetközi hátterű liberális médiumokban a katolikus Egyház, nevezetesen a katolikus papság ellen. A nagyon „sikeres” kampány váratlan akadályba ütközött. Most egy fénykép mindent beelőz a médiában. Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök az egyik kórházban egy haldokló pap ágyánál térdel és újmisés áldását kéri. A fényképet a kórház dolgozói készítették és juttatták ki. A fényképen szereplő fiatal pap még nem jutott el a képzésben a papszentelésig, amikor a rák egy igen agresszív formáját diagnosztizálták nála. Hetei vannak hátra, közölték vele. A fiatalember, Michal Las Ferenc pápához folyamodott, hogy engedje meg neki az idő előtti papszentelést, mert papként szeretne meghalni. (Huszonhárom év alatti papszenteléshez pápai engedély kell.) Ferenc pápa természetesen postafordultával megadta az engedélyt. Amikor nagyon agresszívvá válik a támadás, és minden összeomlani látszik, a Jóisten olyan váratlan segítséget küld, hogy a támadás szégyenül meg.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés ideje már eddig is sok kegyelmi ajándékot hozott. Ilyen volt az Úrnapja előtti szombaton tartott világméretű szentségimádás. Az Úrnapjának méltó megünneplése ide helyeződött és nem csupán a körmenetre, ami sok helyütt már csak egy olyan performance lett, amit a pogányok nem értenek, félrehúzódnak tőle és nem kérnek belőle. Jézust előbb a saját életünk tanúságtevésével kell az ember közé vinni, és csak utána jöhet a látványos körmenet.

Az Úrnapjának logikus időpontja a nagycsütörtök lenne. De akkor az Egyház gyásza kerül előtérbe. Az Eucharisztia olyan nagy kincs, hogy előbb-utóbb egy külön ünnepet kért magának. Az ünnep először Lüttichben jelent meg, 1247-ben. Boldog Jolán lüttichi apáca magánkinyilatkoztatását Róbert püspök felkarolta és egyházi ünneppé tette. A világegyházba 1264-ben IV. Orbán pápa vezette be, aki pápasága előtt lüttichi főpap volt.

Közép-Európában alakult ki a körmenetnek az a formája, hogy négy oltárt készítenek a templomon kívül és a négy világtáj felé áldás adnak. A világ sok táján van körmenet, de nem ismert a négy oltáros liturgikus forma.

„Ne szabályokban raboskodjék, az élő áramokhoz igazodjék a lélek és a test.”

Ha imádkozva rendet teremtesz önmagadban, e benső rend, mely a nagy renddel örökre összecseng: ez a menny. Ha nem teremtesz rendet önmagadban, gomolyogsz az alaktalan zűrzavarban: ez a pokol.”                                                                        (Weöres Sándor: Füves könyv)

Roger Schutz: Egyedül az Eucharisztia tud természetfeletti erőt és képességet adni nekünk, hogy megvalósítsuk az egységünket a földön a keresztények között, mert az Eucharisztia eszköze és egyúttal létrehozója a valódi egységnek. Egzisztenciális igazság, sorsunk helyes irányulása rejlik ebben a felismerésben. Az egység szentsége értünk adatott, hogy megszűnjön bennünk és körülöttünk a szakadás minden csírája.