Ú r n a p j a

OLVASMÁNY: Kiv 24,3-8: Ahogy az ószövetségben az áldozati vér a szövetség jele volt, úgy Jézus az újszövetség jelévé is a vért tette. S annyiban több az újszövetség, amennyivel értékesebb Jézus vére a kosok és a bikák vérénél. Isten ebbe a szövetségbe tulajdon vérét adja.

SZENTLECKE: Zsid 9,11-15: Az ószövetségben az ember maga épített szentélyt az Istennek, és áldozatokkal vélte fenntartani az Úr jelenlététét a Szentek Szentjében. Jézus azonban maga épített szentélyt, tulajdon szent Testét, az Eucharisztiát, és ebbe Ő maga hív meg bennünket.

EVANGÉLIUM: Mk 14,12-26: Jézus az utolsó vacsorán jelezte, hogy az ő földi léte a törékeny emberi testből az Eucharisztiába lép át. Jézus a jelképek rendkívüli gazdagságával beszél (az új bort Isten országában iszom), mert mindaz, ami a húsvét misztériumában történik, messze túllépi a mi értelmezési lehetőségeinket. Engednünk kell, hogy a misztérium közeledjen hozzánk.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Veszem az üdvösség kelyhét,  *  és az Úr nevét hívom segítségül.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Úrnapja van, Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe. Szombaton szentségimádással készültünk Úrnapjára, és bekapcsolódtunk az országos imaórába. Szép számban voltunk jelen. Köszönet az úrnapi körmenet előkészítéséért és a liturgiában való segítésért. Pénteken Jézus Szent Szívének főünnepe lesz. A szentmise Sárisápon 18 órakor kezdődik.

Úrnapján teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az Eucharisztia iránti szeretetben és tiszteletben él, és Úrnapján ezzel a lelkülettel vesz részt a szentséges körmeneten. Jézus Szíve főünnepén teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a Szent Szív iránti imádságos tiszteletben él, és ezzel a lelkülettel vesz részt a főünnepi liturgián, valamint elimádkozza az „Urunk, Jézus! Az emberekre árasztott szeretetedet …” kezdetű engesztelő imát.

Június 9-én, szombaton 16 órakor kezdődik a bérmálási szentmise, amelyben Snell György püspök úr 9 sárisápi fiatalt részesít a bérmálás szentségében. Kiemelt ünnepe ez plébániánknak, jöjjünk minél többen.

A nyári táborokkal kapcsolatos tájékoztatót és jelentkezési lapot találnak a templom bejáratánál azok a középiskolások is, akik segítőként szeretnének részt venni valamelyik táborban. Ők is töltsék ki és adják le a jelentkezési lapot.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 3-10.) V: + Tutervai István és felesége, Szekeres Mária; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (…); P: + Gregor János és szerettei; V: (…)

Engesztelő ima Jézus Szentséges Szívének ünnepén

Urunk, Jézus! Az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlan felejtéssel, nemtörődéssel és megvetéssel viszonozzák. Íme, mi leborulunk oltárod előtt, és különösen nagy tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönyösségéért. Engesztelni akarunk a sértésekért, amelyekkel szeretetre legméltóbb szívedet minden oldalról illetik.

Elsősorban a magunk számára kérjük mély fájdalommal irgalmadat, mert bizony sokszor mi is méltatlanul bántunk veled. De önként vállalt engesztelésünkkel a magunk gyalázatos vétkei mellett mások bűneiért is elégtételt óhajtunk adni, hiszen oly sokan messze tévedtek az üdvösség útjától: nem követnek Téged, a Pásztort és Vezért, megátalkodtak hitetlenségükben, lábbal tapossák keresztsédi fogadásukat, és lerázták törvényed édes igáját.

Amikor ezekért a siratni való bűnökért engesztelni kívánunk, különösen is szeretnénk jóvá tenni az emberek szerénytelen és szemérmetlen életét és életmódját, a romlottak tőrvetését az ártatlanok lelke ellen, az ünnepnapok megszegését, a Te szentjeid szörnyű káromlását, földi helytartód és papságod gyalázását, az Oltáriszentség elhanyagolását vagy borzalmas szentségtöréssel történő megbántását, a nemzetek nyilvános vétkeit, amelyekkel az általad alapított Egyház joga és tanítása ellen szegülnek. Bárcsak jóvá tehetnénk ezeket a megbántásokat!

Hogy Téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk az áldozatot, amelyet a kereszten Atyádnak bemutattál, és amelyet oltárainkon naponként megjelenítesz. Hozzá csatoljuk a Szűzanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyiben tőlünk telik, kegyelmed segítségével, erős hittel, tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvények, főleg a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és a mások bűneiért és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségekért.  Amennyire tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek.

A Boldogságos Szűz közbenjárására fogadd, kérünk, legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hívatásunkban és szolgálatunkban a végső állhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és mindnyájan eljussunk abba a hazába, ahol az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökké. Ámen.

Az Úrnapi körmenet könnyen üres látványossággá, kulturális érdekességgé laposodik, ha nem épül rá a sok-sok csendes, meghitt szentségimádásra. Az Úrnapi körmenetben az Egyház küldetéséről vallunk. Csak az a közösség léphet ki a templomból az Eucharisztiával, amelyet az Eucharisztia mély tisztelete formált egységbe. Az úrnapi körmenet nem csupán külső demonstráció, hanem annak a szeretetnek a sugárzása, ahogy Jézus szereti a világot.