P ü n k ö s d

OLVASMÁNY: ApCsel 2,1-11: Jézus mennybemenetele után Jeruzsálemben, az emeleti teremben dicsőítették a tanítványok Istent. Hozzájuk csatlakoztak az asszonyok, Mária és a rokonok. Megválasztották Mátyást Júdás helyett, hogy ismét teljes legyen a tizenkettő közössége. Így vannak együtt, amikor Pünkösd napján betölti őket a Szentlélek. Péter a többiek társaságában az ember sokasága elé lép, és úgy beszél Jézusról, hogy az több ezer ember szívét megrendíti és megváltoztatják az életület.

SZENTLECKE: 1Kor 12,3-13: Mi mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által. Ebben a testben mindenki elnyerheti az emberi kibontakozás teljességét. Ám a tagoknak segíteniük kell egymást, ki-ki a maga Istentől kapott képességével, és részesedni kell a Test nagy adományából, a Szentlélekből. Általa teljessé válik az életünk, nélküle azonban elsorvad az életünk, és szenvedést okozunk az egész Testnek. Ahhoz, hogy részesüljünk a Lélek ajándékaiból, szeretettel és örömmel kell megélnünk a Testben való közösséget. Ahogy a család is, ha szeretetközösségben van, mindenki fejlődik és erősödik, ha levertség és harag van a családban, mindenki sínylődik.

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-23: Felmerül a kérdés, hogy az apostolok a feltámadás napján, Jézus első megjelenésekor kapták meg a Szentlelket, vagy pedig ötven nappal később, azaz pünkösdkor? (Jézus Húsvétvasárnap, amikor először megjelent nekik, rájuk lehelt és mondta: vegyétek a Szentlelket. Ezzel felhatalmazta őket a bűnök megbocsátásra.) Jézus minden gyógyítása, minden szava az Szentlélek kisugárzása volt. A Lélek mind azokra kiáradt, akik Jézust hallgatták, akik Jézushoz csatlakoztak. Pünkösdkor azonban a Szentlélek teljessége az Egyházban megjelent. Az apostolokat teljesen betöltötte a Lélek, és az Egyház közösségében léptek az emberek elé, hogy ebbe a közösségbe hívják meg őket. Az apostolok pünkösdkor az Egyház szolgálatával léptek az emberek közé. Az a szülő tudja Jézushoz vinni gyermekét, s ezzel segíteni a Lélekben való kiteljesedését, aki teljes közösségben van az Egyházzal. Oda hívja gyermekét, ahol ő maga is van.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk.  *  újítsd meg a föld színét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Pünkösd van. Az Egyház születésének ünnepe. Az Egyház a Szentlélek teljességét megkapta. Azok az ajándékok, amelyek valóban szükségesek az emberlét teljes kibontakozásához, az Egyházban vannak. Pünkösdhétfőn vasárnapi miserendet tartunk Sárisápon és Mogyorósbányán is.

Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz az elsőáldozás. Az első szentgyónás és a főpróba Mogyorósbányán május 26-án, szombaton 16 órakor lesz, Sárisápon pedig 17.30-kor. (A litániát kivételesen 17 órakor imádkozzuk el.)

Június 9-én, szombaton lesz Sárisápon a bérmálás. Kilenc fiatal kéri a bérmálás szentségét. Snell György püspök atya jön bérmálni. A bérmálási szentmise előtt 15 órától lesz a gyóntatás a fiatalok és a hozzátartozók számára. Feldhoffer Antal esperes úr segít a gyóntatásban.

Június 2-án, szombaton egy időpontban, 17 órakor a világ minden táján szentségimádásra gyűlnek össze a katolikusok. Mi is csatlakozzunk ehhez a közösséghez, amelynek jótékony hatása, az egész világra kiáradó kegyelmi ereje meghalad mindenféle katonai és politikai demonstrációt. Az utóbbiak regulázni akarják a világot, az ima azonban Isten szeretetének erejével hat, Isten szeretetének forrását nyitja meg.

MISEREND – SÁRISÁP (május 20-27.) V: Pünkösd; H: + Ligeti Ferenc és + szülők; Sz: élő családért; P: élő családért; V: + édesanya, Ujasi Jánosné

Európában 25 %-kal kevesebben vallják magukat katolikusnak, mint tíz évvel ezelőtt. Magyarországon ugyanez az arány mutatható ki. Nyugaton a változást a migrációval magyarázhatjuk. Nálunk pedig azzal, hogy a szülők olyan elszántan nem nevelik vallásosan a gyermekeiket, mintha megcáfolhatatlan tudományos bizonyítékok igazolnák, hogy a vallásos nevelés káros a gyermek számára. Holott ennek az ellenkezője az igaz. Megcáfolhatatlan tudományos bizonyítékok igazolják, hogy a nem vallásosan nevelt gyermek sokkal nagyobb eséllyel lesz boldogtalan és megroppant életű. Magyarországon a józan megfontolást az is háttérbe sorolja, hogy hogy két nagyon népszerűtlen tényező, az egyház és a kormányzati politika túlzottan összekapcsolódik. Az egyház meggyengülését nem annyira a külső lejáratások okozzák, mint az, hogy egyre több „hívő” kényelmi megfontolásokból „vallásos a maga módján”. Az is gondot okoz, hogy amíg régen az Egyházat nem teljesen értve, de szokásból hozzá csatlakozhattunk, ma már szükséges a teljesebb értés, a személyes elköteleződés és hitbéli csatlakozás.

Néhány európai országban felmérték, hogy a fiatalok (14-29 év) hány százaléka vesz részt vasárnap szentmisén. A két véglet Belgium és Lengyelország.

Belgium: 2 %; Ausztria: 3 %; Magyarország: 3 %; Németország: 6 %; Svájc: 8 %; Portugál: 27 %; Lengyelország: 47 %

Szent II. János Pál pápa: Az Egyház az egész emberiség szívét magához ölelve, teljes szívéből kéri a Szentlélektől azt a boldogságot, amelynek teljessége csak Istenben található, kéri az örömet, amelyet senki el nem vehet tőlünk, s amely a szeretet gyümölcse. Az Egyház hordozza azt a képességet, hogy elővételezze az Isten országát, amely igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.

Beethoven: Csak Isten tud lelkesíteni, csak nála van az ihlet. Mindenütt másutt nyomasztó mélység fenyeget. Emeld fel lelkemet, Szentlélek, hogy valamit visszatükrözzek Isten nagyságából és szépségéből.