Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ez 37,12-14: Ezekiel próféta mintegy fél évszázaddal Jeremiás után élt. Ő is Jeruzsálemben tevékenykedett, majd a babiloni fogságban adott erőt a népnek. Jeremiás a megtérést hirdette, amellyel elkerülhető a történelmi kataklizma. Ezekiel a történelmi tragédiát elkerülhetetlennek mondta. A bűn ugyanis mindig benyújtja a maga számláját. Ugyanakkor azt is hirdette, hogy az Úr minden helyzetből kimenti a népét, mert ő irgalmas és hűséges a szövetségben adott ígéretéhez. Ezekiel nevével azonnal összekapcsolódik a csontmező-látomás. Az elszáradt csontok megelevenednek és életre kelnek. Isten így támasztja fel halott és reménytelen állapotából az ő népét.

SZENTLECKE: Róm 8,8-11: Szent Pál a megigazulás útját másképpen tanítja, mint sok őrá hivatkozó kisegyházi vagy szektás tanító. Ők azt a reményt keltik követőikben, hogy a megigazulás a Szentlélek könnyen elérhető ajándéka, és ezt követően már a tökéletesség érzésével a diadal útját járhatjuk. Szent Pál arról ír, hogy a test a bűn miatt halott és a halálba tart, de akinek lelkét Jézus élteti, az nem a test és a halál hatalma alatt él, hanem a feltámadás reményében és erős vonzásában. Életét nem a bűn tagadása és rejtegetése határozza meg, hanem a bűn feletti folyamatos győzelem. A szektás a „megtérése” után semmi értelmét nem látja a gyónásnak. A katolikus ember ezt másképpen gondolja. A szektás, ha elbukik, azonnal kérheti és azonnal kapja Jézustól a „fehér ruhát”. A katolikus ember a bűn legnagyobb problémáját abban látja, hogy megsebesítette vele az Egyházat. Ezért az Egyházat is engesztelnie kell és kérni a visszafogadást. Ha ezt jobban megértenék a keresztények, másképpen jelenítenék meg ebben a világban az Egyházat, vagyis Krisztus titokzatos Testét.

EVANGÉLIUM: Jn 11,1-45: A Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumi rész éppúgy, mint az örökélet vízére szomjazó szamáriai asszony története vagy a vakon született ember meggyógyítása a keresztelésre készülő katekumenek felkészítését is szolgálta. Lázár istentisztelő jó ember volt, sokak megbecsülését kivívta. De neki is meg kellett tapasztalnia, hogy a halált nem ő győzi le, hanem Jézus. Lázár Jézus barátja volt. Ezért bizonyosságot kaphatott arról, hogy Jézus a sírból feltámadott. Lázár így annak az első keresztény, tanúságtevő közösségnek is a tagja lehetett, amely már Jézus feltámadásának a hitéből és az igazak feltámadásának a reményéből élhetett. Lázár megkapta Jézustól azt az ajándékot, hogy evangéliumhirdető lehetett.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úrnál az irgalom,  *  és bőséges a megváltás nála.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 5. vasárnapját ünnepeljük. Jövő vasárnap már Virágvasárnap lesz, kezdődik a nagyhét. A templomunkban valamennyi szentmisét megtartok, így a nagyheti szertartásokat is, a központi egyházi utasítás előírásai szerint. Püspöki engedéllyel a nagycsütörtöki szentmisét hívek jelenléte nélkül is megtarthatja a pap. Lélekben valósíthat meg közösséget a hívekkel. Egyébként ez a szentmise, utolsó vacsora emlékmiséje, az Egyház és az Eucharisztia alapításának emlékezete, csak a hívő közösség részvételével ünnepelhető. A honlapunk segítségével szeretném, ha húsvétkor videón keresztül – vizuálisan ­– beléphetne bárki a templomba közös imára és hálaadásra.

A hittanosok a honlapunkon keresztül kapcsolódjanak be a digitális hitoktatásba. A honlapunk: www.sarisapiplebania.hu A „Hitoktatás” menübe kell belépni és ott eligazítást kapunk, hogy szöveges vagy videó hittanórák vannak-e az adott héten. (Ezen a héten videó van.) Minden hét kezdetén, vasárnap este már a honlapunkon van az arra a hétre elkészített hittananyag.

Ismét felhívom a figyelmet arra, hogy a vasárnap szentmisével való megünneplése rendkívüli helyzetben a rádió vagy televízió segítségével is megtörténhet abban az esetben, ha valóban a katolikus Egyház szentmiséjébe kapcsolósunk be, az otthoni körülmények között megvalósítható legnagyóbb tisztelettel. A szentmise és a (lelki) szentáldozás lényege az Egyházunkkal való hitvalló közösség megvalósítása. Imádkozzunk egymásért! Lehetőleg akkor, amikor a szentmise kezdetét jelző harang megszólal.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 29. – április 5.) V: A veszélyhelyzetben élőkért és a megbetegedettekért; H: (…); Sz: + Papp Jánosné, szül.: Kurucz Mária és szerettei; P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Varga Ferenc és szerettei