Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 12,1-4: Az ószövetségben sok meghívástörténetet olvasunk. A legismertebb Ábrahámé és Mózesé. Azonban minden ember, aki rátalál Istenre, elmondhatja, hogy nem ő, hanem Isten volt a kapcsolatfelvételben a kezdeményező. Valamennyi krisztuskövető embernek van egy saját meghívástörténete. Elmondhatja, eddig a világ irányította az életét, mostantól kezdve azonban már más utat jár, mint amerre a világ kényszerítené. Olyan jellé válik a keresztény ember, amelynek sokan ellentmondanak. Élete nem lesz kompatibilis azzal a merőben emberi tervvel, amely az isteni teremtést emberi teremtéssel helyettesíti, és amely az emberi önzésre épít. De ellenmondás jelévé válik az igaz keresztény abban a „hívő” közösségben is, amely a saját törvényei szerint akar élni és csupán díszletként használja Jézust. Ábrahám gyakorlatilag lenullázta az életét és felégetett maga mögött mindent. Valami merőben új kezdődhet el, immár teljesen az Isten terve szerint. Kicsiben ilyen egy házasság is. Egészen más úton kell immár együtt járni és radikálisan fel kell adni az eddigi életstílust, a megszokott rutint, a plüssmacis (vagy világmegváltó) ábrándokat és az önkényeztetést.

SZENTLECKE: 2Tim 1. 8-10: Szent Pál nem csupán az apostoli életről, de minden megkeresztelt ember életéről beszél, amikor arra buzdítja kedves tanítványát, Efezus püspökét, hogy odaadó hittel és teljes elköteleződéssel járja a krisztusi utat. Nem könnyű. Személyes elköteleződés és a szenvedésekben való kitartást is szükséges. De nem választhatunk más utat, mert csak ez vezet a halhatatlanságba, ahol kioltódik a halál ereje és felragyog előttünk az élet. Minden nagyböjt a keresztény ember számára egyfajta kivonulás egy konszolidálódott állapotból és határozott megindulás azon az úton, amelynek a végén már nem az én zárt (és egyre zártabb) világom, hanem Isten végtelen szeretetének szabadsága vár.

EVANGÉLIUM: Mt 17,1-9: Máté és Lukács szinte teljesen azonos módon írja le a színeváltozást. Eszerint ez a történet az ősegyház igehirdetésének kiforrott, fontos anyaga volt. Mindkét evangélista utal a hallgatási parancsra és mindkét evangélista közvetlenül ez eseményhez kapcsolja a nyavajatörős gyerek meggyógyítását, akivel szemben a tanítványok leblokkoltak. Jézus már a feltámadása előtt birtokolta az istenség teljes ragyogását, de azt mintegy háttérbe vonta. Szent Pál szavai szerint: kiüresített önmagát. Tehát ő nem a feltámadásában vált Istenné, hanem a megtestesülésétől kezdve egybeölelkezett nála az isteni és az emberi lényeg. Jézus a tizenkettőn belül különös szerepet szánt Péternek, Jánosnak és Jakabnak. Őket erősíti meg halála előtt a színeváltozás élményével. Jézus azt is határozottan a tanítványok tudomására hozza, hogy nem tőle kell várni mindent. Merjünk az Ő nevében cselekedni és akkor olyan dolgokat viszünk végbe, mint amiket ő maga is tett. Máténál itt elhangzik a hittel kapcsolatosan a mustármag hasonlat, meg az a közlés is, hogy az ördög ellen szükség van az imádság mellett a böjtre is. 

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Kegyes szemed legyen rajtunk,  *  tebenned van bizodalmunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 2. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét)

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt.

Az idei nagyböjtben is tartós élelmiszerek célba juttatásával teszünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról. Március 15-én és 22-én, valamit a két vasárnap közé eső héten gyűjtjük a szokott helyeken, elsősorban a templomok bejáratánál az élelmiszer csomagokat, amelyeket a plébániai karitász juttat el a leginkább rászorulókhoz.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 15-22.) V: + Polgárdi Mártonné, szül.: Mátyási Éva; H: Beteg testvérünkért; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Ferenc pápa apostoli buzdítást írt Querida Amazónia (Szeretett Amazónia) címmel. A buzdítás 4. fejezetében egyházi álmot fogalmaz meg: kialakítani az Egyház amazóniai arculatát. Az ott élőknek joguk van az Evangélium hirdetésére, mert enélkül ott is és másutt is minden egyházi struktúra (plébánia) egy NGO-vá, nem kormányzati szervezetté válik. (Kilép az egyházkormányzat biztosította egyetemes Egyházból.) Felhívja a figyelmet a pápa az Eucharisztia ünneplésének a gyakoriságára. Ehhez kell a papság inkulturációs képessége. (Nem jó, ha egy papnak csak városi hívatása van.) Már a szemináriumokban is hangsúlyt kell fektetni a papok missziós lelkületének a fejlesztésére. A nőknek pedig nagyobb szerepet kell adni az Egyházban anélkül, hogy klerikalizálni akarnánk őket.

Margitta von Quast: Uram, te fent a fénylő magasságban élsz és uralkodol, és szeretettel fényt árasztva gondot viselsz ránk. Ahogy a napfény a sötét éjszaka után beragyogja a földet, úgy tölts be engem is fényeddel, sugaraddal, örömben, szenvedésben egyaránt. Érezze szívem az örökkévalóság szépségét és közelségét, hogy a legkisebb feladatomat s legnehezebb küldetésemet is világosság hassa át, s az életem tiszta és áttetsző legyen.

Pajor András: Mennyire központi kérdéssé vált sokak életében a koronavírus általi fenyegetettség. Mindenki erről beszél és mindenki egyetért abban, hogy nagyon veszélyes, meg kell fékezni. Ugyanakkor évtizedek óta teljes érdektelenséget mutatunk a sokkal veszélyesebb vírusokkal szemben. Valamennyi veszélyt sokkal komolyabban kellene vennünk. Azt a vírust, amely miatt 60 % lett a válások száma. Azt a vírust, amely Magyarországon hetven év alatt 5 millió abortuszt okozott. Azt a vírust, amely kiölte gyermekeinkből a hitet. Azt a vírust, amely rászoktatta őket a pornográfiára és a drogra. Azt a vírust, amely állhatatlanná teszi őket a jó ügy iránti küzdelemben.