Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ter 15,5-18: Isten a kezdeményező abban a szövetségben, amelyet Ábrahámmal köt, és egyoldalúan, visszavonhatatlanul elkötelezi magát. Isten szándékát, hogy visszavezeti az embert a teremtéskor neki felkínált dicsőségbe, még a legsúlyosabb szövetségszegés, Jézus keresztre feszítése sem változtatja meg. Isten kezében futnak össze az emberi sorsok ágas-bogas szálai és az emberi történelem fonalai. Mindent úgy tud alakítani, hogy a teremtményi szabadságába belerészegedett ember ne pusztítsa el magát végleg. Isten terveibe még a sátán sem képes belelátni. S bár a mindenható ellenfelének tartja magát, van olyan szent, aki a sátánt egyszerűen Isten majmának nevezi. 

SZENTLECKE: Fil 3,17-4,1Krisztus keresztjének ellenségei, akik csak maguknak élnek. A kereszt a szeretet és a szolidaritás jele. A keresztet megvető ember nincs tekintettel embertársaira, családjára, gyermekeire. Még az sem rendíti meg őt, hogy mennyi fájdalmat okoz szeretteinek is. Az istentelenek szenvtelenné válnak, mások iránt, mert azt az önző boldogságukat építgetik, ami sohasem fog felépülni, s egyre inkább egy súlyos lidérccé válik lelkükben. Mi akkor viszonyulunk helyesen a boldogsághoz, ha azt Istennel építettjük, és szemünket Jézusra, reményünket a mennyországba vetjük. Bár örömmel élünk a világban, amelyet Isten nekünk teremtett, de nem válunk e világ foglyaivá. A mi igazi hazánk a mennyben van. 

EVANGÉLIUM: Lk 9,28-36: Az ember lelkében nem aludhat ki az a vágy, hogy Isten valódi arcát megláthassa és az Ő dicségébe beléphessen. E vágy nélkül egyre alacsonyabbra csúszik az ember az emberlét céljának meghatározásában. Jézus kereszthalála előtt feltárta önnön lényegét: halhatatlanságát, örök dicsőségét és azt, hogy Ő az, akire a bűnbeesése óta vár az ember. Minden szentmisén úgy kell(ene) jelen lennünk, hogy az a vágy, amelynek lángját csak Jézus tudja táplálni bennünk, valóban fellobbanjon. halandó világ foglya, de az is lehet, hogy a sátán foglya az a kereszny, akit a szentmisén nem ragad magával Jézus jelenléte, mert saját érzéki testének irányítása alatt marad. (Beteges kíváncsiság, pletyka, megszólás, kritika, követelődzés, nyugtalanság.) Jézus arra hív minket, hogy részt vegyünk isteni életében, hogy bennünk, választottjaiban kezdje el és munkálja a világegyetem megdicsőítését.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr az én vigosságom,  *  és Ő az én üdvösségem. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Nagyböjt második vasárnapja van. Kedden lesz Szent József főünnepe. Sárisápon a hétfői előesti szentmisében ünnepeljük, Mogyorósbányán pedig a napján, márciu19-én, kedden.  

Péliföldszentkereszten április 7-én, nagyböjt 5. vasárnapján délután 3 órakor kezdődik a plébániák közös keresztútja. Mi ezúttal is a 10. állomást kaptuk. 

A vasárnapi szentmisék előtt van lehetőség a szentgyónás elvégzésére. Gondoljunk rá, és jöjjünk kicsit korábban a szentmisére.  

Nagyböjtben Sárisápon pénteken este ½ 6-kor, Mogyorósbányán kedden ½ 5-kor kezdődik a keresztút.  

Áprilisban 1.1 millió forint értékben felújítjuk a harangokat és kiépítjük az új, korszerű vezérlést. Aki tud erre a célra adományt adni, köszönettel fogadjuk.  

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 17-24.) V: Urbanics Sándor, + fia, József, élő és + családtagokH: + Rédei József atya és + Lukács József atya; Sz: + Pender Ferencné szül. Hajnal Anna és szerettei; P: Osztermann Józsefné szül. Gyurgyák AnasztáziaV: + Dsupin Ferenc és szerettei.  

Lelkitükör szentgyónáshoz

A valódi szentgyónáshoz nem a pszichológiai szorongás vezet el bennünket és nem az a helyzet, amikor valamely cselekedetért szorul a nyakunkon a hurok, hanem az istenszeretet, amelyből táplálkozik családunk és embertársaink iránti felelős szeretünk is. Mindig rájövünk, hogy azokat, akiket szeretnünk kell, nem tudtuk eléggé szeretni. Ellanyhult istenkapcsolatunk és nem éltünk kellő alázattal, Anyaszentegyházunk vezetésére bízva magunkat.  

Meggyónom, ha: Imaéletemben gyengélkedtem. 

Hitemben ingadoztam és másokat is bizonytalanná tettem. Szitkozódtam. Káromkodtam. 

Kötelező szentmisét nekem felróható hanyagságból elmulasztottam.

Nem tápláltam örömöt magamban azért, hogy katolikus vagyok. Hitem ellen beszéltem. 

Családomban és környezetemben nem képviseltem megfelelően Krisztust és az Ő Egyházát.  

Nem mutattam érdeklődést Egyházam mostani küldetése iránt. Lelkipásztorommal kapcsolatos nézeteltérésemet az egyházi közösségen kívüliek elé vittem. Püspökömet és a pápát mások előtt megszóltam. A templomban méltatlanul viselkedtem.  

Családomnak lelki kárt okoztam, a rám bízottak hit– és erkölcsi nevelését elhanyagoltam. 

Családomban viszályt szítottam. A család békéjét és egységét veszélyeztettem. Férjemnek/feleségemnek/ gyermekeimnek szomorúságot okoztam. Kirekesztő voltam.   

A káros szenvedélyeknek nem álltam ellen. A káros függőségek legyőzésére (ital, drog, pornográfia, játékfüggőség) nem törekedtem elég erősen, nem kértem Isten segítségét. 

Mások életét veszélyeztettem (közúti közlekedés, felelőtlen munkavégzés). Öngyilkossággal fenyegetődztem. Másokról megvetéssel beszéltem. 

A keresztény tisztaság terén fegyelmezetlen, gyenge akaratú voltam. Ebben nem mutattam jó példát. A kísértéseknek elébe mentem.  

Házasságtörésben vétkeztem. Abortuszban vétkeztem, mást erre bátorítottam.  

Babonával és ezotériával sértettem meg Istent.  

Önző voltam, nem voltam tekintettel másokra. Anyagias voltam. Loptam. Mást megkárosítottam. Rágalmaztam, pletykálkodtam. Hazám iránti kötelességeimet nem teljesítettem.  Másokat bűnbe vittem. A segítségnyújtást elmulasztottam.  A bajban lévőt magára hagytam 

 

Add, Uram, hogy olyan szeretettel tekintsek az Egyházra és olyan elkötelezetten tevékenykedjek érte, hogy az másokat is elgondolkoztasson, magával ragadjon és jó elhatározásra juttasson. Általam, az én segítségemmel minél több ember ismerje fel Isten jóságát és kezdjen vonzódni az egész emberi nem Üdvözítőhez, Jézushoz.