Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 8,5-8 14-17: A bérmálás szentségéről szóló tanítás legősibb formáját itt találjuk meg. Szent Lukács leírja, hogy Péter és János apostol kézrátétellel és imával hívja le a Szentlelket azokra, akik Szamáriában már elnyerték a bűnbocsánat keresztségét. A keresztség az újjászületés fürdője. Kibontakozunk a halandó világ legsajátosabb adottságából, a bűn és a halál lefelé húzó örvényéből. Ez a keresztség áldása azoknak, akik megvallják Jézust Isten fiának, az emberi nem megváltójának és őhozzá csatlakoznak. A keresztség bevon az Egyház közösségébe, ahol három lépcsőben megkapjuk a Szentlelket. A kereszteléskor a Szentlélek jelét, a bérmáláskor a Szentlélek erejét, a hitvalló és hűséges keresztény élet végén pedig a Szentlélek által a feltámadást. A keresztség nyomán a pszichikai ember pneumatikus emberré kezd formálódni. (A Bibliában a pneuma szó a Szentlelket jelöli.) Szent Pál tanítja: pszichikai testet vetnek el és pneumatikus test támad fel. Szükséges a bérmálás hatása ahhoz, hogy emberi életünk anyagi túlsúlyát legyőzze és áthassa életünket a Lélek. Vajon szükség lenne-e ennyi pszichiáterre, mentálhigiénés terapeutára és a felszínen matató pszichoanalitikusra, ha tudatosan bérmálkoznánk és beleöltöznénk annak hatásába?

SZENTLECKE: 1Pét 3,15-18: Ha valaki a házastársát tiszteli és szereti, akkor róla mindenki előtt szépen szólal meg. Ha a Jézussal való szép kapcsolatunknak élvezzük a gyümölcseit, akkor Jézusról szeretettel és hitelesen tudunk beszélni. Azt mondja Szent Péter, hogy ez az alapja a keresztények missziós küldetésének. Amivel nem ráerőltetünk a világra egy tőle idegen dolgot, mert hamar megbizonyosodunk róla, hogy kimondva, kimondatlanul, rendkívüli módon szomjazza a világ Jézust. Ne bizonytalanítson el, hogy kezdetben meg nem értéssel vagy elutasítással találkozunk. Végleges elutasítást ugyanis csak a színlelés, a hamisság kap, mert azzal korunkban már mindenkinél tele van a padlás.

EVANGÉLIUM: Jn 14,15-21: A Szentlelket Jézus vígasztalónak mondja. Nagyon nagy ajándékot kaptunk Jézustól, amikor elküldte a Szentlelket nekünk. A vigasz nélküli ember élete egy hajótöröttéhez hasonlít. A vígasztalan gyermeket, aki nem tudja, hogy miért van ebben a világban s nem tudja, hogy mi miért történik körülötte, nem hagyhatja magára a felnőtt. Kivezeti őt ebből az állapotából. Ám a felnőtt ember vigasztalansága éppígy orvoslásra vár. A vígasz nélküli vigasztalanságnál nagyobb baj azonban, ha valaki hamis vigasz foglya lesz. A Szentlélek azt jelenti a mi életünkben, hogy elég egy félóra imádság és már kezd kitisztulni az égbolt, amikor elkeseredtünk, amikor nem tudtuk, hogy kik vagyunk, minek vagyunk és miért vagyunk. Volt ilyen élménye Adynak is, amikor azt írja az Úr érkezése című versében: „Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”. Az embernek azonban végső soron arra van szüksége, hogy egy általános, nagy, egzisztenciális biztonságban legyen. Érezze azt, hogy ő megváltott ember, Isten drága gyermeke. Látjuk azok ámokfutását, akik ehelyett egy hamis vígasz illúzióját veszik magukra. A valódi vígasz forrásából táplálkozva és az ebből fakadó reményünkkel kell keresztényként az emberek elé lépnünk.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Minden föld Istent dicsérje!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Ma van a Tömegtájékoztatás világnapja. Jövő vasárnap ünnepeljük Jézus mennybemenetelét. Elképzelhető, hogy már részlegesen megnyitott templomokkal. Figyeljük a híreket.

MISESZÁNDÉKOK ­– SÁRISÁP (május 17-24.) V: + Lukács József atya; H: + Hozzátartozók; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Szent Maximilian Kolbe: Minél inkább kialakítja valaki magában Krisztus arcát, annál inkább részesedik az isteni létben, hiszen egyesül benne az isteni és az emberi. Minél inkább megjelenik bennünk az isteni lét, annál több tiszta örömöt és lelki békét ad embervoltunk tudata.

Luigi Guassani: Isten Lelkének kiáradása Jézus áldozatának a gyümölcse. Isten Lelke számunkra a mindenható Isten ajándéka (dónum Dei Altissimi). Nem lehet emberi előrelátással, emberi okossággal és képességgel megszerezni. Nem olyan ajándék, amihez jogot formálhatnánk. Ezért Isten Lelkének kiáradása és bennünk való megjelenése váratlan esemény, teljes meglepetés, abszolút ajándék. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy igényeljük és megrendeljük a Szentlelket egy nagyon tisztességes, hasznos tervünk megvalósításának támogatására. A Szentlélek nem a mi terveinket támogatja, hanem bevon bennünket Isten tervébe és ezzel legsajátosabb önmagunk felfedezésébe és örömteli megélésébe. Pünkösd Lelkével lépünk be Jézus misztériumába. Abba a misztériumba, amely megérteti velünk egész emberi létünk értékét, szépségét és távlatát. Isten Lelke által valóban megelevenedünk.

C. S. Lewis: Ha olyan vágyak feszítenek, amelyeket a világnak egyetlen élménye sem tud kielégíteni, akkor a legvalószínűbb magyarázat az, hogy egy másik világ számára vagyok teremtve.