Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 15,1-2.22-29: A pizídiai Antiochiában gondot okoz, hogy az apostolok megbízatása nélkül viszik néhányan az emberek közé az Evangélium örömhírét. S ez így inkább emberi elképzelést közvetített, mint a Jézus Krisztusról való hiteles tanúságtevést és az Ő egyetemes üdvözítő szeretetét. Az apostolok a megkeresztelkedéshez nem kérnek még teljes hitismeretet a pogányoktól és felmentik őket a körülmetélés kényszere alól. Nem arról van szó, hogy a kereszténység megelégszik a minimális erkölcsi elvárásokkal, de a kezdeti lépések segítéséhez megértő türelem kell, és nem annak a szintnek a kihirdetése, ahová hosszú, belső megtérési folyamattal lehet csak megérkezni.

SZENTLECKE: Jel 21,10-14.22-23: A mennyország különleges, allegorikus leírását olvashatjuk, melynek valamiképpen előképe kell legyen az Egyház, a mennyből alászállt szent Jeruzsálem. A városnak nincsen szüksége Napra, mert az Isten dicsősége és a bárány fényessége ragyogja be. Szent XXIII. János nem azért hirdette meg az aggiornamento-t, az Egyház ablakainak kitárását a világra, hogy az Egyházban beáramoljon a liberális világ fényessége, hanem éppen fordítva: az Egyházból kiáradjon a világra Isten ragyogása és a szeretet világossága.

EVANGÉLIUM: Jn 14,23-29: Igen sokan az Egyházban új tanítást hirdetnek. Ezzel csak az egyik probléma az, hogy apostoli megbízatás nélkül teszik, a másik és nagyobb probléma viszont az, amit Jézus jelez az utolsó vacsorán. Aki nem szeret engem, bár rám hivatkozik, de mégsem az én tanításomat hirdeti, hanem csupán a sajátját. Ahhoz, hogy valaki az én nevemben szóljon, szeretettel el kell, hogy fogadjon engem, mondja Jézus. (vö.: Jn 14,23k) Sokan úgy magyarázzák az Egyházat, hogy nincsen Jézussal ima- vagy szentségi kapcsolatuk. Ennek ellenére Jézusra hivatkoznak, amikor feminista, gender és abortuszpárti, CEU-n végzett „katolikus teológusként” kritizálják az Egyházat. Szeretnék, ha az Egyház őket igazolná. Ha pedig nem, akkor szeretnék, ha az Egyház megszűnne. A lelkek megkülönböztetésének képességéhez vagy tudományához tartozik, hogy világosan felismerjük, ki az, aki Jézus iránti szeretetből és az Egyház küldetésének elősegítése érdekében szól, és ki az, aki illetéktelenként, ostobán vagy romboló szándékkal. Mindössze a doktori címére hivatkozva, de nem a Krisztustól kapott egyházi megbízatására és a tabernákulum előtt átelmélkedett adorációira.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Magasztaljanak, Isten, a pek,  *  minden nemzet áldjon téged.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Ma van a tömegtájékoztatási világnap. Ezen a héten pénteken este elmarad a szentmise. Ünnepélyes májusi litániát (szentségimádással) szerdán tartunk.

Jövő vasárnap, június 2-án, Urunk mennybemenetelének ünnepén Mogyorósbányán elsőáldozás lesz. Négy mogyorósbányai és egy sárisápi gyermek lesz elsőáldozó.

Keresztelések: június 1. (Annavölgy): Németh Nolen István; június 2. (Sárisáp): Nagy Zente Csaba Péter; június 9. (Mogyorósbánya): Robotka Zoltán János; június 16. (Sárisáp): Varga Gellért; június 22. (Sárisáp): Dobos Hunor István; július 7. (Sárisáp): Mali Marcell

A keresztelés felelősségteljes, lelkiismeretes cselekedet a szülők részéről. Lényegesen nagyobb esélyt adnak gyermeküknek a boldog életre. Isten oltalmába és az Egyház imáiba helyezik őt. Idén elkezdtünk kis közösségben imádkozni településünkért. Ezeket a kereszteléseket már az ima eredményének is betudom. Folytatódjék az előrelépés a hitoktatás iránti nagyobb nyitottság terén is.

Házasságkötések: május 25. (Sárisáp): Nagy Róbert – Takács Edina; június 22. (Sárisáp): Radeczky Zoltán – Balogh Barbara.

Minden emberi élet bölcsője a család. A szentségi házasságban a férfi és a nő megszentelik egymást, életadó és életet megtartó szülőkké válnak a gyermek számára. Szentségi házasság nélkül az „ahogy esik úgy puffan” elv érvényesül.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 26. – június 2.) V: + Ligeti Ferenc és + szülők; H: (….); Sz: (….); P: (––); V: + Krisztina

Farkas István piarista: Az állatok nem ismerik a szépet, a jót és az igazat, egyedül a szeretet érzékelik és hálásak érte. Az ember azonban érzékeli és igényli mind a négyet, s nem tud kibontakozni a szép, a jó és az igaz ismerete és szeretete nélkül. A nevelés kulcskérdése, hogy miképpen vezetjük rá gyermekeinket a szép, a jó és az igaz ismeretére, és a szeretet hatalmának felismerésére.

Az Egyház Krisztus titokzatos Teste. Ezzel a Testtel nem kerülhetek valóságos kapcsolatba, ha nem érintem meg a szegények meggyötört testében magát Jézust, aki éppúgy jelen van a szegények meggyötört testében, mint az Oltáriszentségben. De éppúgy jelen van az abortált magzatok testében is. (Ferenc pápa és XVI. Benedek pápa gondolataiból.)  Európában évente 1,8 millió abortuszt végeznek. Magyarországon két élve született gyermekre jut egy abortusz. (Pár éve még minden második gyermeket abortáltak.) Európának a gazdaság működtetéséhez és a megszokott jólét (kényelem) fenntartására évente 1 millió migránsra (értsd: olcsó munkaerő) van szüksége. A nyugati politikai elit ezeket az embereket nem önmagukért, hanem a hasznukért szereti. Ha valóban szeretnék ezeket az embereket, akkor a szülőföldjüket, családi otthonaikat nem bombázták volna le.