Húsvét 2. vasárnapja

Irgalmasság vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,42-47: Az Apostolok Cselekedeteiben ez a rövid rész az Egyház ősmintájára, eredendő erejére mutat rá. A krisztusesemény közelsége, a tanítványok töltekezése a Szentlélekkel, a követésre sarkalló örömhírhirdetés és az önzetlen szeretet együttesen hatott a pogányokra. Engedték, hogy kimentsék őket a romlott nemzedékből. Hiszen csak addig kapaszkodik az ember a saját tévedéseibe és álbiztonságot nyújtó életfelfogásába, amíg nem találkozik a hiteles alternatívával és a szeretetteljes bátorítással: merj kilépni a napfényre!  

SZENTLECKE: 1Pét 1,3-9: Jézus újjáteremt bennünket, ha van elég bátorságunk kilépni a zárt, védett világunkból, hogy kövessük őt. Szükségünk van az újjáteremtésre? A világ egy Istentől elidegenedett létmódban él. Isten a Szentlélekben, a Szentlélek által közli magát az emberrel. Jézus a megváltás művének betetőzéseként elküldi a Szentlelket. A Szentlélek befogadása azonban felismerhetővé teszi számunkra a bűnt és önző életünk megannyi sötét oldalát. Pál apostol amikor a korintusiaknak a feltámadásról kinyilatkoztatott igazságot közöl, azt írja, hogy érzéki (pszichikus) testet vetnek el és lelki (pneumatikus) test támad föl. (A Bibliában a Szentlélek nem a psziché, hanem a pneuma fogalommal van megjelölve.) Mindaddig csupán az érzéki test irányít bennünket, amíg az Egyházat alkotó Lélek nem alakítja át bensőnket. Ha a „csak magunk érzékeléséből” kiszabadulunk és átadjuk magunkat a Léleknek, az a feltámadás élményét adja. Amíg magamat vezetem, addig jórészt az előítéleteimnek és a korlátaimnak a rabja vagyok. Amikor már az Egyházat alkotó Lélek vezet, az életnek egy teljesebb, tisztább dimenziója tárulkozik fel számomra.   

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-31: Tamás apostol, miután nem csupán nézte, de látta is a feltámadt Jézust, „én Uram, Istenemnek” szólította őt. Gyakran emlegetjük, hogy a görög nyelv a szeretet három fokozatát képes kifejezni. A látásnak szintén legalább három módját jelöli meg. (eidó, idó, teoréó) Van fizikai látás. Rendelkezem a fizikai látás képességével, de a kép semmilyen folyamatot nem indít el az értelmemben és a lelkemben. (Ez a bambulás.) Aztán létezik az elemző látás, amely megmozgatja a szellememet, ítéletalkotásra késztet és adhat esztétikai élményt is. A harmadik látásmód mély megtapasztalással jár, mintegy megnyílik a lelki szem. Amikor Mária Magdolna és Péter meglátják az üres sírt, akkor ez utóbbi kifejezéssel találkozunk a szent szövegben (teoréó). Tamás a fizikai látástól tette volna függővé azt, hogy hitelt adjon a tanítványok beszámolójának. Jézus erre mondja, hogy ez nem ad boldogságot, hanem csakis az az eszmélődés, amely a lélekben kezdődik és ott teljesedik ki. „Boldog, aki nem lát (idó), mégis hisz.” (Bölcs Salamon az uralkodása kezdetén „látó szívet” kért Istentől.) Jézus feltámadásához egykoron és ma is háromféleképpen viszonyulhatunk. 1. Nézzük, de nem látjuk. (eidó) 2. Látjuk és elhatárolódunk, korlátolt adottságainkkal értékelünk: Nagy átverés az egész, hiszen csak a tanítványok képzeletében támad fel, aztán ezt tényként kezdték hirdetni. (idó) 3. Nézzük és megnyitja a belső látást: Ez csak így történhetett, ennek csak így van értelme, s csak ez teszi értelmessé az én életemet is. Ezáltal tudok szeretni, megbocsátani, szépen élni és helyesen cselekedni. (teoréó)

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,  *  mivel irgalma örökké megmarad.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 2. vasárnapját, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Csütörtökön egyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek a főünnepe lesz. Szombaton Szent Márk evangélistát ünnepli az Egyház. Jövő vasárnap könyörgő nap lesz a jó termésért, ismert nevén búzaszentelő ünnepe.

Legyen szívügyünk a gyermekek hitoktatása. Hittanbeíratással kapcsolatos tájékoztatót és videót készítettek az egyházmegyei illetékesek. Nézzük meg és hívjuk fel erre mások figyelmét is. Elérhető a következő webhelyen: ebphitoktatas.hu/katolikushittan

Ismertessük másokkal a plébániai honlap elérhetőségét. S bízzuk rájuk, hogy milyen látásmóddal nézik.

Ezen a héten Sárisápon hétfőn és szerdán elmarad az esti szentmise. Ezeken a napokon a temetéseket követően gyászmisét végzek.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 19-26.) V: + Dombóvári Ferenc és + Sinkó Károly; H: (gyászmise Mogyorósbányán: + Galba Ferenc); Sz: (gyászmise Sárisápon: + Mosonyi Ferencné); P: + Basovszki Imréné, szül.: Viszkok Katalin; V: Hálaadás 80 évért

Blaise Pascal: Inkább vagyok barátod, mint bárki más; többet tettem érted, mint bárki más. Senki sem szenvedné el azt, amit én elszenvedtem miattad, s nem halna meg hűtlenségedért, kegyetlenséged idején, ahogy én megtettem érted. S teszem továbbra is érted, választottjaimban és az Oltáriszentségben.

Döpfner bíboros: A világi keresztények már nem segédcsapat többé, hanem együtt-hordozói az egyházi felelősségnek, együtt-cselekvők az Egyház egyetemes küldetésében.

J. Rebret: Uram, tudom, hogy minden emberért kell imádkoznom. De mit kérjek a paraziták számára, akik munka nélkül is jól élnek, és viszontszolgálat nélkül egyesegyedül mások kizsákmányolásából bőségeskednek, s eközben az erkölcsöt kigúnyolva akarnak másokat irányítani? Nekik nyomort és éhséget kell kérnem, hogy kijózanodjanak és a helyes kerékvágásba kerüljenek.