Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Sám 26,2-23: A fiatal Dávid azzal, hogy nem áll bosszút Sámuel királyon, a szelíd és alázatosszívű Jézus előképeként mutatkozik meg. Az ellenségszeretet keresztény eszményét testesíti meg.

SZENTLECKE: 1Kor 15,45-49: Szent Pál a feltámadásról beszél, aminek pontos mikéntjét az ember nem ismerheti és nem is képes felfogni. Szent Pálnak mégis van három támpontja. Arról vall a korinthusiaknak, hogy tizennégy évvel ezelőtt testben-e vagy testen kívül nem tudja, de elragadtatott a harmadik égig, mintegy a paradicsom közelébe jutott. A másik támpont a korabeli gnosztikus tanításból az a gondolat, miszerint az emberi test a földön a szellemi test jeleit is mutatja (művészetek, zene, önátadó szeretet) de a teljes átszellemülés itt a földön nem lehetséges, az a mennyei szférákban létezők állapota. (A gnosztikus tanítással az a gondunk, hogy szétválasztotta és egymással ellentétbe helyezte a testet és a lelket.) A harmadik támpont azok tanúságtétele, akik feltámadása után  találkoztak Jézussal. Természetesen, óvakodunk attól, hogy Szent Pál e kijelentései alapján a feltámadt testről többet mondjunk, mint azt, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fel nem foghatja. Szent Pál is mindössze annyit közöl, hogy a feltámadásról gondolkodva nagyon el kell vonatkoztatni az érzéki test sajátosságaitól.

EVANGÉLIUM: Lk 6,27-38: Azok az elvek, amelyeket Jézus a Hegyibeszédben megfogalmaz, meghökkentik minden korban az embereket. Megpróbálják értelmezni, relativizálni, korszerűvé formálni ma is éppúgy, mint korábban. Maga Jézus mondja, hogy akinek füle van, hallja meg. Sokan vannak, akik néznek, de nem látnak, látnak, de nem értenek. S ennek oka, hogy senki sem mehet Jézushoz, csak az, akit az Atya vonz. A Hegyibeszéd nem a földi boldogulásról, hanem az Atya felé vezető útról és az ember üdvösségéről szól. Mégis azt kell mondanunk, hogy a társadalmi útvesztők annál biztosabbak, minél inkább szembe helyezkedünk ezekkel a jézusi elvekkel. Nem az ellenségszeretettel kezdődik a szeretet, hanem önzésünket feladva, és másokért élve fokozatosan jutunk el ide, a krisztuskövetésnek erre a szintjére.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk,  *  könyörületre hajlik szíve.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 7. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Ma országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (február 24. – március 3.) V: + Gyarmati Ferenc; H: + Mali Márton és neje: Petőcz Erzsébet; Sz: + Basovszky Imre és + leánya, Katalin, + szülei és szerettei; P: + Kollár Sándorné, sz. Varga Katalin; V: (….)