Évközi 4. vasárnap

Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

OLVASMÁNY: Mal 3,1-4: Malakiás próféta a Messiást a szövetség angyalának mondja, aki után vágyakoznak az igazak, és akitől halálra válnak a gonoszok. (Olyan számukra az istenközelség, mint az ezüstolvasztók tüze és a ványolók lúgja. Amikor valaki irtózik a templomtól, akkor erről a lelkületről tesz tanúbizonyságot.) Amikor a szövetség angyala belép az Úr szentélyébe, akkor benne és általa maga a mindenható Isten jön közénk. Megadja nekünk, hogy igazságban az igaz áldozatot mutassuk be Istennek. Minden szentmisében visszaköszönnek Malakiás jövendölései.

SZENTLECKE: Zsid 2,14-18: Ahogy a testvéreknek közös a testük és a vérük, úgy Jézus is közössé teszi testét és vérét velünk. Jézus megtestesülésével és megváltó áldozatával nem az angyalokat karolta fel, hanem minket, embereket.

EVANGÉLIUM: Lk 2,22-40: Az agg Simeon jövendölése segít eligazodni minket ebben a világban. Jézus az ellenmondás jele lesz, hogy napfényre kerüljenek a szív rejtett szándékai. Ezért szeretnék Jézust olyan sokan kizárni az életükből. Ezért gúnyolódik oly sok szánalmas, szerencsétlen ember vele. Sokan elbuknak és sokan életre támadna, attól függően, hogy miképpen viszonyulnak hozzá. (Látszik egy-egy temetésnél, ha a hozzátartozók az elbukottak állapotában vannak még. Az is beszédes, hogy némely politikus milyen alpári módon gúnyolódik a keresztények hitével.) Az ünnep szoros kapcsolatban van Epifánia ünnepével, vagyis Jézus Istenként való megnyilvánulásának szentírási eseményeivel. A kronológia miatt azonban most kell ünnepelnünk, azaz negyven nappal Jézus születése után.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az égi seregek Ura,  *  ő a dicsőség Királya.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, a negyvennapos Jézus bemutatása a templomban. (III. zsoltárhét)

Hétfőn Szent Balázs napján az esti szentmise után, illetve vasárnap valamennyi templomban balázsáldás lesz.

Február 12-én, szerdán este ¾ 7-kor tartja a sárisápi képviselőtestület a rendes évi költségvetési és zárszámadási közgyűlését.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (február 2-9.) V: (….); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Szent Jusztiniánusz (+ Róma, 160 k.): „A napról nevezett napon pedig a városokban és vidéken mindenki összegyűl közös ünneplésre. Ekkor felolvassák az apostolok iratait vagy a próféták írásait, ameddig az idő engedi. Miután a felolvasó megfelelt feladatának, a gyülekezet vezetője szózatot intéz a jelenlévőkhöz, sürgetően buzdítva hallgatóit, hogy váltsák valóra életükben ezeket a gyönyörűséges tanításokat. Azután valamennyien felállnak és imádságokat mondanak. Az imák befejezése után a testvéri gyülekezet vezetője elé kenyeret és bort hoznak, aki a tőle telhető legjobban imát mond és hálát ad. A nép pedig Ámennel kapcsolódik be. Ezután a diakónusok mindenkit részesítenek azokból az adományokból, amelyekre imát mondtak és elviszik a távollévőknek is. Ezután a jómódúak adakoznak, amennyit akarnak. Ami összegyűlt, azt a vezetőhöz viszik, ő pedig meghatározza, hogy mely rászorulókat segítsék belőle.”

Másutt a kenyértörés (szentmise) elejét így írja le Jusztiniánusz: „Miután megkereszteltük azt, aki megvallja hitünket és csatlakozik hozzánk, bevezetjük az úgynevezett Testvérek gyülekezetébe. Ott közösen könyörgünk önmagunkért, az új keresztényért és másokért az egész világon. Az imák befejezése után csókkal üdvözöljük egymást.” (Részlet Szent Jusztiniánusz első apológiájából)

Már az V. században szenteltek gyertyát a keresztények ezen a napon és otthonaikba vitték a meggyújtott gyertyát, hogy jelezzék, számukra is világosságot és örömöt jelent az a közlés, amelyet Simeon mondott. Az ő életükbe is világosságot hoz Jézus, akiben életünk megváltóját látjuk. Ezen a napon a királyok alattvalóiknak, az urak szolgáiknak megszentelt gyertyát adtak ajándékba. Sokan a keresztségi gyertyát is pótolják, ha az már csonkig égett.

Szent Anzelm: Jézusom, nevedért tégy velem neved szerint, légy szabadítóm. Felejtsd el azt, aki kevélységében szembefordult veled és tekints arra, aki felismert nyomorúságában visszatér hozzád. Uram, ne engedd, hogy gonoszságom tönkre tegye benne azt, amit oly nagy szeretettel már felépítettél bennem. Végtelen jóság, tekintsd ismét magadénak azt, ami a tiéd és hántsd le rólam mindazt, ami idegen, ami elzár tőled.