Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 1,4-5. 17-19: Jeremiás Júda egyik legkiválóbb királyának, Joziásnak az uralkodása idején kapja prófétai meghívását az Istentől. Részese volt a nagy vallási megújulásnak. Ez időből nem is maradt fenn írása, életét a gyakorlati tennivaló foglalhatták le. Józiás halála (609) után Júda utolsó királyainak idejében nagy erőfeszítéseket tesz Jeruzsálem megmentésére, aminek a garanciáját az Isten iránti hűség megtartásában és a templomi kultusz tisztaságában látta. Jelképes cselekedetekkel igyekezett az igaz vallás útjára visszatéríteni a vesztébe rohanó honfitársait. A baj bekövetkezik, Babilon elpusztítja Jeruzsálemet és a nép 586-tól 538-ig babiloni fogságba kerül. Ide már nem követi őket Jeremiás. A próféta mindenkori küldetéséről ír, és arról, hogy az Istentől való elpártolás drámai következményekkel jár, de a visszatérés lehetőségét is megadja az Úr.

SZENTLECKE: 1Kor 13,4-13: Szent Pál számára talán a legtöbb lelkipásztori gondot a korintusi egyház adta. Számos levelet ír nekik, tanította, intette, figyelmeztette, józanította őket, de minden tettét szeretet vezérelte e bűnös városban éledező egyház iránt. Az Egyház akár tanítóként, prófétaként vagy bíróként nyilvánul meg a legfőbb irányelve a szeretet. Az Egyházi Törvénykönyv azzal a mondattal zárul, hogy az Egyházban a legfőbb törvény a lelkek üdvösségének szolgálata. Ez irányt mutat a személyes életünkben is a szeretet mibenlétének felismerése és helyes gyakorlására. Az nem szeretet, amiben és ami után károsodik a lélek. De az sem szeretet, amiben helyet kap az önzés és az öntömjénezés.

EVANGÉLIUM: Lk 4,21-30: Jézus szavait lelkesedéssel fogadták a názáreti zsinagógában. A magasztos igéket ugyanis minden további feltétel nélkül magukra vonatkoztatták a hallgatók. Aztán jött az első elbizonytalanodás. Lelkesíthet bennünket a názáreti ácsnak a fia? S amikor Jézus a prófétákra hivatkozva a saját küldetéséről beszél, majdnem beteljesítik rajta a próféták sorsát. Mi változott itt meg alig fél óra alatt? Mihelyt Jézus jelezte, hogy nem glóriát jött föléjük tartani, hanem a bűneikkel szembesíteni és abból kivezetni őket, heves ellenállás keletkezett. A világi ember nagyon szereti a dicséretet. Mély depresszióba esik e nélkül. Az Egyház azonban nem dicséri, hanem szereti a bűnös embert. S ez nagy különbség. A módszerek terén a nevelésben és az igazság szolgálatában is, de a végeredményt tekintve is. A végeredmény pedig a lelkek üdvössége és az ebbe az irányba fordulás semmi mással nem pótolható belső ajándékai.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ajkam hirdeti  *  igazságodat, Uram.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 4. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) A szentmisék után Balázs-áldás lesz. Szent Balázs a tizennégy segítőszent egyike. Orvosok, gyertyaöntők, fúvószenészek védőszentje. A IV. század elején élt Örményországban.

A Képviselőtestület február 7-én, csütörtökön 19 órakor tartja rendes évi zárszámadási és költségvetési gyűlését.

A jövedelemadó felajánlásával kapcsolatos néhány tudnivalót érdemes feleleveníteni. Az adóhatóság elkészíti helyettünk az adóbevallást, de a jövedelemadó kétszer 1 %-áról továbbra is nekünk kell rendelkeznünk. A Katolikus Egyház javára akkor is rendelkezzünk, ha 0 Ft az adónk, mert a rendelkezők számát figyelembe veszi az állam az egyházaknak juttatott támogatáskor. A tavalyi rendelkezés visszavonásig érvényes. Az egyéni vállalkozók február 26-ig, a magánszemélyek május 20-ig rendelkezhetnek.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2019. febr. 3-10.) V: pro populo; H: (….); Sz: (….); P: Hálából 80 évért; V: + Jurásek János

MOGYORÓSBÁNYA (2019. febr. 3-10.) V: + hozzátartozók; K: (….); V: + Dániel István (1. évf.)

Thomas H. Green SJ: Az a szeretet, amely kizárólag emocionális – önkereső, saját élvezetével és gyönyörével foglalkozik –, belső bizonytalanságról árulkodik. Voltaképpen az éretlen személyiség ismérve. Heves udvarláshoz és rövid házassághoz vezet. De még ez az emocionális szeretet is Isten kegyelméből és a jó közösség nevelő hatása nyomán átalakulhat hűséges szeretetté, amely alkalmassá teszi a személyt a kiteljesedő és kiteljesítő házasságra, a felelős apaságra és anyaságra.

Kiszáradt kúttá azért válik az életünk, mert nem szeretettel csináltuk azt, amit szeretettel kellett volna tennünk.

Loyolai Szent Ignác: A keresztény úgy él, ahogy imádkozik. Alig? Sokat? Felszínesen? Elmélyülten? Fásultan? Örömmel? Az igazi keresztény: instrumentum coniunctum cum Deo – Isten teremtő kezeihez alakuló, abba teljesen beleillő eszköz.

Ne könnyű életért imádkozzál, hanem azért, hogy erős legyél és beleállj az élet sodrába. Ebben a sodrásban pedig csak addig erőlködsz, amíg nem tudsz biztonságosan úszni. Ha Istenre bízod a sorsod és őt igazán szereted, az összevissza csapkodás helyett kecsessé válik az úszásod.