Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Szám 11,25-29: Itt van a Zsidók tanácsának (Főtanács, Szinedrium) eredete. Majd a Szinedrium fogja halálra ítélni Jézust. Mózes azért választja maga mellé azokat, akiket megjelölt a lélek, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Azonban nemcsak azok kapták meg a prófétai lelket, akik a szakrális helyen jelen voltak, hanem még további két személy a profán világi környezetben. Sokféleképpen magyarázzák ezt az eseményt. A legtöbbször annak igazolását látják benne, hogy a prófétai képesség és küldetés nincs felszenteléshez kötve. Mások azt emelik ki, hogy az Egyházban a prófétai küldetés egyetemes. Ismét mások Assisi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, Roger Schutz és a többiek előképét látják, akik „kívülről” jönnek az Egyházba. Erős okunk van arra, hogy e harmadik vélekedés mellé álljunk.

SZENTLECKE: Jak 5,1-6: Miféle gazdagokról szól a Jakab-levél e részlete? Minden korban és minden társadalomban ott volt az a réteg, amely gazdagságára támaszkodva és hivatkozva könnyedén túllépte az erkölcsi gátakat. Csakhogy nem a vagyon és a születési előjog, hanem az Isten választja ki azokat, akik méltóvá lesznek arra, hogy embertársaik (és a történelem) javát vezetőként szolgálják.

EVANGÉLIUM: Mk 9,38-43. 45. 47-48: Jézus nagylelkűségre int bennünket azokkal szemben, akik úgy tesznek jót embertársaikkal, hogy azt nem keresztény indíttatásból, hanem humanista meggyőződésből végzik. Továbbá nagylelkűségre int bennünket azokkal szemben is, akik pogányként a pogányok között végeznek olyan szolgálatot, amely meghátrálásra készteti az ördögöt. De nagylelkűségre int bennünket azokkal az önhibájukon kívül vallástalan emberekkel szemben is, akik pszichiáterként, ilyen-olyan terapeutaként a lelkiismeretük – és nem megrendelőik vagy önteltségük – szavát követve igyekeznek jót tenni az emberekkel. Isten bárkit fel tud eszközül használni, hogy a jóság, a szépség és az igazságosság szolgája legyen ebben a világban. (Költők, zeneszerzők, pedagógusok, orvosok stb.)

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr végzései igazak,  *  megvidámítják a szívet.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 26. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Ma van a Szentírás vasárnapja. A héten hétfőn Sárisápon, kedden pedig Mogyorósbányán elmarad az esti szentmise.

A sárisápi templombúcsú november 4-én, vasárnap lesz.

Október hónapban Sárisápon hétfőn, szerdán és pénteken a szentmise előtt negyed órával kezdem a lorettói litániát.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szeptember 30. – október 6.) V: + Zsombok István, felesége, unokája és szerettei. H: (––); Sz: + Viszkok testvérek; P: + Vass László; V: + Varga László és szerettei.

A legutóbbi egyházmegyei körlevél az Eucharisztia iránti tisztelet hangsúlyozása mellett szól arról is, hogy ugyanolyan tisztelettel viszonyuljunk a szentmisében a Szentíráshoz, mint az Úrfelmutatáshoz és az áldozáshoz. Mielőtt a szent színek alatt megtörténne az átlényegülés, az Úr az Evangéliumban már szól hozzánk, már velünk van. Az olvasmány, a szentlecke és az Evangélium az Egyház igehirdetésének kincsei. Általuk maga az Isten szól hozzánk, és Jézus tanít bennünket éppúgy, mint az apostolokat. Ezért a szentmisében kellő tisztelettel olvassuk fel és hallgassuk meg a Szentírásban érkező üzenetet. Az Eucharisztia és a Szentírás együtt formálja Isten népét Egyházzá. Az Igének azonban ne csak hallgatói, hanem tettekre váltói is legyünk, és adjuk át az örömhírt másoknak is. A vallást a legtöbb ember egyéni használatra képzeli el. Arra koncentrál, hogy általa magának szerezzen meg javakat (gyarapodást, szerencsés, betegségmentes életet, s próbálja távol tartani gyermekeitől, unokáitól a bajt). Azonban, aki Jézusra figyel, megérti az Egyházat is, és részesévé válik küldetésének. Aki a vallást egyéni használatra tartja meg, nagyon sok gondja lesz a pápával, a papokkal és az Egyházzal. A mai önző, individualista világ ezt jól példázza. Aki egyéni használatra tartja meg a vallást, olyan, mint az a gazda, aki mindig csak szüretelni akar a kertjében, de a kert művelését nem végzi el. Az Egyház nem önápolgatásra hív, hanem arra, hogy gondozzuk azt az isteni életet, amely jelen van a világban. Természetesen magunkban kell elsősorban gondoznunk, de nem zárhatjuk önmagunkba.

Tarjányi Béla: A Szentírás Jézus jelenléte az Egyházban. Jézus jelenléte közösségteremtő erő. Ezért fontos, hogy a családokban jelen legyen a Szentírás. Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt. Az Ige megtestesült és közöttünk lakozott. Jézus a teremtő Isten kimondott Igéje (igenje). Benne formát öltött Isten teremtő Szava. Az Egyház mindenkor úgy tisztelte a Szentírást, mint Jézus Testét. A vértanú Egyház vértanú tagjai úgy védték a szent iratokat, mint az Eucharisztiát. Az igehirdető pulpitus éppúgy, mint az oltár, a valóságos jelenlét (reális prezentáció) megszentelt helyei. Gondoljunk bele, hogy Jézus igehirdetése az utolsó vacsorán megelőzte az átváltoztatást. Így van ez a szentmiséinkben is. De így van ez a kereszténnyé válásunk folyamatában is.