Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 6,1-7: Kétezer-ötszáz évvel ezelőtt az erkölcsi kérdések pontosan úgy merültek fel, mint napjainkban. Akik jólétben tobzódnak, azok úgy gondolják, hogy mások felett állnak és bármihez joguk van. A szegények sorsa iránt érzéketlenek. A tragédiájuk az, hogy életük értéktelenségével drámai módon kell majd szembesülniük. Az Istenben bízó szegény életének az értékét azonban maga Isten igazolja, amikor befogadja őt a Szentháromság életközösségébe.

SZENTLECKE: 1Tim 6,11-16: Talán Timóteus egy levelére válaszol Szent Pál, amikor felszólítja őt az értékes életre, a Jézus tanításában való hősies helytállásra. Kerüld a bajkeverőket, vívd meg a hit jó harcát! Lehet, hogy elkeseredett Timóteus az efezusi „bajkeverők” miatt, ezért kell lelket öntenie Pálnak a szeretett tanítványba. Korábban Timóteus feltűnik Szent Pál küldöttjeként és fontos üzeneteit viszi Korintusba, Filippibe, Tesszalonikába. Pál az első római fogsága idején szentelhette őt fel Efezus püspökévé. Majd a második római fogságából a megrendítő végrendeletét, a második Timóteus levelet küldi neki. A tanítvány pedig hamarosan követte mesterét a vértanúság útján.

EVANGÉLIUM: Lk 16,19-31: Nem csupán azzal jutunk a kárhozat állapotába, ha gyalázzuk az Istent, hanem azzal is, ha megvetjük az embert. Aki anyagi jólétében érzéketlen a szegények sorsa iránt, aki kiengesztelhetetlen haragot táplál magában embertársa iránt (nem hajlandó megbocsájtani), éppúgy a kárhozat felé halad, mint az istentelen. Mert voltaképpen az ilyen vallásos ember is istentelen. Lukács szerint a dúsgazdagnak nincs is neve a mennyben. Ő egyszerűen a gazdag. A szegénynek azonban van neve Istennél: Lázár. Jelentése: Isten a segítsége. Az ő neve fel van írva az élet könyvébe. A példabeszéd valószínűleg közkedvelt volt az ősegyház igehirdetésében. Igaz, csak a mennyországról és a pokolról ad tanítást. Az egyháztan dogmatikai fejlődésére volt szükség ahhoz, hogy a tisztítóhelyről való tanítás is megerősödjék. Hiszen a tisztítóhelyen az Egyház közbenjárása valósul meg.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áldjad, lelkem az Urat,  * dicsőítsed az Istent!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 26. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Szentírás vasárnapja van.

Az első októberi litániát rövid szentségimádással kedden Mogyorósbányán, szerdán pedig Sárisápon végezzük. Októberben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való helyi felkészülés részeként minden esti szentmise előtt ½ 6 órai kezdettel rövid szentségimádást, majd litániát tartunk. Igyekezzen mindegyik család legalább egy alkalomra megérkezni.

Október 13-án, vasárnap délután 3 órakor hittanos összejövetelt tartunk a Sárisápi plébánián. A gyermekeknek játékot szervezünk, a szülőkkel pedig a szokásos első félévi szülői értekezletet is megtartjuk. A programot öt órakor uzsonnával zárjuk.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szept. 29. – okt. 6.) V: + férj, + szülők; H: (….); Sz: (….); P: + Vass László; V: + Urbanics József (1. évf.), élő és + szerettei

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA (szept. 29. – okt. 6.) V: + Kovács Ferenc (1. évf.); K: + Ágnes (30. évf.) és + családtagok; V: + Krecz Dániel és + családtagok

Loyolai Szent Ignác a saját megtérésének tapasztatára támaszkodva írta meg lelkigyakorlatos könyvét. A hitben való előrehaladás négy fázisáról ír. Az elsőhöz gyakran egy kényszerű leállás, betegség, sérülés kell, amelyben megtörténhet a mély reflexió az életre. Ha az illető felismeri megtörtségét, életének elidegenedett, kiüresedett voltát, vagy megijed az orvos által eléje tárt diagnózistól, akkor két lehetősége van. Vallásos lesz anélkül, hogy Jézus élete igazából megérintené őt, vagy pedig eljut a könnyek adományáig. Ez utóbbit egy hirtelen, az egész lényét megrázó, erős érzelmekkel járó felismerés okozza: Jézus nagyon szeret engem. Ezt követi a második szakasz, a választás. Jézus mellett dönt és a vele való kapcsolat elengedhetetlen része lesz az életének. Először a Golgotára érkezik a megtérő. Még inkább megrendül attól a szeretettől, amely a keresztről árad feléje. Sokan innen nem is lépnek tovább. Ők az idősek és a súlyos betegek. A negyedik fázis a feltámadás valóságától való erős megérintettség. Az ilyen emberek Jézus mellett az Egyházat is teljesen megértik és elfogadják, és lelkesen beleállnak az Egyház küldetésébe, az egyetemes felebaráti szeretet vonzásába. Képesek megrendítő tanúságot tenni Jézusról. A könnyek adományától kezdve minden a kegyelem műve bennünk. A könnyek adománya előtt a vallás prohibitív (korlátozás, tiltás, védelem, oltalom) jellege működik. Így mondjuk: az ima erőt ad, a vallás erkölcsi törvényei megtartanak, a hit megerősít. Amikor azonban Jézus a könnyek adományával megérkezik az életünkbe, akkor már mindenben ő a norma. Nem tudjuk nem kézbe venni naponta a Szentírást, minden szentmisében az Evangélium konszekráló hatása alá kerülünk és felszabadult könnyedséggel beszélünk barátainknak Jézusról. Vannak olyan karizmatikusok, akik kihagyva az első három fázist, azonnal a negyediket akarják élni. Rajtuk azonban látszik a hitbéli éretlenség. Az önszuggeszció és a Szentlélektől eredő hatás között lényegi különbség van. Ez első mindössze látvány és helyhez kötött érzelem, a második azonban lelki mélység. Loyolai Szent Ignác egy igen fontos belső tudásról is szól, a lelkek megkülönböztetésének képességéről. Fel kell ismernünk, hogy egy vígasz az ördögtől jön-e vagy a Szentlélektől. (A bűn sokszor a vigasz érzését kelti bennünk.) Mint ahogy azt is fel kell ismerni, hogy egy gyötrelem, fájdalomérzés kitől származik. (Az ördög sokszor kelt bizonytalanságot, fásultságot, félelmet abban az emberben, aki a megtérés útjára lépett.) Az ördög a bűn útján haladót vigasztalja, a megtérés útjára lépőt zaklatja. A Szentlélek az ellenkezőjét teszi.