Évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY: Kiv 16,2-15: Az ember számára fontos a biztonságérzet. Izrael népe a rabszolgaságban nagyobb biztonságban érezte magát, mint a pusztában. Az Úr jelzett: az Isten iránt hűséges ember mindenütt biztonság van. Az ember azonban önmagához szabva, leszűkíti magának a világot, álvallásba, hiedelmekbe, anyagi biztonsága, rövidtávú, elérhető célokba kapaszkodik, s ezekben talál álbiztonságot.

SZENTLECKE: Ef 4,17.20-24: Szent Pál a pogányok régi életmódját haszontalanságnak nevez. A megújult életű ember, aki Krisztust befogadja, már nem a hiábavalóságok rabja, hanem a Szentlélek új teremtménye.

EVANGÉLIUM: Jn 6,24-35: A keresztény életben van egy jól érzékelhető küszöb. A szentek megtérésnek nevezik, amikor ezt átlépik. A küszöb előtt Jézust önző szándékkal keresem. A küszöböt átlépve már minden előfeltétel nélkül átadom magamat neki. A krisztusi Testben kezdek élni. Ezt mutatja az a lelkület, ahogy a templomban jelen vagyok és ahogy az élet kenyerével táplálkozom. Egyébként csak ez a lelkület tudja mások számára megjeleníteni Krisztust. Az önző vallásosság a templomon és a Szent Testen kívül van, még akkor is, ha fizikailag az adott személy a templomban látható, sőt igen feltűnően (magamutogatóan) látható.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Mennyei kenyeret  *  adott nékik az Úr.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 18. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Hétfőn Urunk színeváltozásának, pénteken Szent Lőrinc diakónusnak az ünnepe lesz. A héten már valamennyi szentmise meg lesz tartva Sárisápon. Mogyorósbányán a keddi mise elmarad. Nagyboldogasszony parancsolt főünnep. Augusztus 14-én, kedden este ½ 7-kor Mogyorósbányán előesti ünnepi mise lesz, 15-én, szerdán Sárisápon 18 órakor ünnepi mise.

A hittanos tábor győztes csapatával augusztus 21-én, kedden utazunk Budapestre. Fél kilenckor indulunk a plébániától, Piliscsabán vonatra szállunk és úgy megyünk tovább. Lehet csatlakozni más gyerekeknek is, de ők maguk állják az útiköltségüket. (Vonatjegy plusz hat BKV vonaljegy.) Szendvicset hozzunk magunkkal. (Szikla-kápolna, Mátyás-templom, cukrászda, és esetleg egy múzeum.)

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (augusztus 5-12.) V: +Horváth Jakabné, Csicsmann Mária és szerettei; H: Beteg gyógyulásáért; Sz: (….); P: (….); V: +Urbanics Károly és szerettei

Néhai Pintér József atya tervezett síremlékével kapcsolatosan az alábbiak megfontolása szükséges.

Valamennyi egyházban, így a Katolikus Egyházban is közösségi cselekvés van. Magánszemély magánügyekben járhat el. A pap egyházi személy, a vele kapcsolatos illetékesség teljes egészében az Egyháznál van. A jogszerű közösségi cselekvés feltétele a plébános vezetésével működő, törvényesen megválasztott plébániai képviselőtestület. Ennek átmeneti hiányában alkalmi gondnokságot kell felállítani azokban az esetekben, amelyeket az egyházjog előír. (Például: zárszámadás és költségvetés hitelesítése, anyagi teherrel járó beruházás megszavazása.) A jól működő képviselőtestület a garancia arra, hogy kellő jogi és egyháztani ismeretek nélküli magánszemélyek még jószándékból se kezdjenek ámokfutásba.

Mogyorósbánya 1970-ben lett önálló plébánia. Addig Péliföldszentkereszthez tartozott. Az ötven év alatt két pap vezette, néhány rövid bejegyzés erejéig a Historia Domust. 1985-től 1995-ig található némi leírás a plébánia életéről. Ezekre kell hagyatkoznom. A két lelkipásztor egybehangzóan fogalmaz. Kedves nép, de a vallási élet felületes, a hit továbbadása gyenge elképzeléseket mutat. Hitbéli tovább építkezésre kevés esély látszik. Képviselőtestületet egyik pap sem tudott felállítani, minthogy nincs megfelelő számú alkalmas személy. Néhány önzetlen segítő nevét említik meg, köszönettel, szép szavakkal. Gyakorlatilag ötven éve csak papíron létezik a plébánia. Képviselőtestület nélkül ugyanis rendkívüli, átmeneti helyzet van. Biztatónak tekinthető, hogy rövid ideig volt képviselőtestület, bár nem tudott teljesen megfelelni a törvényi előírásoknak: Legalább nyolc fő, plusz két póttag, 18 év feletti fiatalok és 70 év alatti idősek vegyesen, nők és férfiak egyenlő arányban, akik nem állnak közvetlen rokoni kapcsolatban egymással és az Egyházzal teljes közösségben vannak. Emellett vállalják, hogy megismerik az egyháztani és az egyházjogi környezetet, és fogadalommal köteleződnek el a közösség szolgálata mellett. A képviselőtestület általában egy háromnapos szakmai és lelki felkészüléssel kezdi a munkáját, majd a mandátumának 5 éve alatt közös lelkigyakorlatokon vesz részt. Enélkül öntörvényű emberek sértődékeny csoportjává lesz a testület és hamarosan szétesik. Vagy: néhány egyházkormányzati illetékességgel nem rendelkező személynél befeszül az a tudat, hogy ők műveltebbek, tanultabbak, tapasztaltabbak, illetékesebbek a lelkipásztornál, s ha nem tudják legyőzni, akkor frusztrálttá válnak, és rombolni kezdenek. Amikor elhangzik a pap felé az a mondat, hogy magát nem azért küldték ide, hogy minket megváltoztasson, hanem azért, hogy minket kiszolgáljon, akkor nagy a baj.

A morálisan és jogilag egyaránt helyes cselekvés három elemből áll. Igaz és jó az elérni kívánt cél. Helyes a megválasztott eszköz. Illetékes a cselekvő személy. Pintér József atya síremlékével kapcsolatosan az eddigi eseményekben az első elem jó, a másik kettő kijavítandó. A következő utat kell követni. a.- A magánszemély a képviselőtestület elé terjeszti a kezdeményezését. Tudomásul kell vennie, hogy a döntés nem nála, van, hanem a közösség megbízásából eljáró törvényes testületnél. Ha nincs testület, akkor a felelős lelkipásztor alkalmi gondnokságot jelöl ki. A terveket ők tárgyalják meg. b.- A testület által alfogadott programot – ha ez gyűjtéssel vagy az elfogadott költségvetést befolyásoló kiadással jár – a plébános a megyéspüspökhöz jóváhagyásra felterjeszti. (Egyházi közösségben magánszemély nem kezdeményezhet adománygyűjtést! Ennek büntetőjogi következményei lehetnek. Maradéktalanul követni kell az egyházjog előírásait!) c.- A püspök jóváhagyása után, a plébános személyesen, vagy az ő megbízásával rendelkező személy az elfogadott tervek alapján, a közösség által megjelölt kivitelezővel felveszi a kapcsolatot. Minden esetben írásos szerződést kell kötni, amit az Egyház részéről 2.000.000 Ft összeghatárig a plébános, afölött a főpásztor írhat alá. A plébánia minden ingó és ingatlan vagyona egyházi tulajdon.

A mai lelkiségi írók szerint is a katolikus életnek egy alapvető fokmérője van, hogy hány család van együtt ünnepi lélekkel a vasárnapi szentmisén, illetve mi mindent tesznek meg azért, hogy katolikus családokban a szentmise a valódi értékét visszakapja. Az együtt alatt a három generációt értjük. Enélkül minden más vallási buzgalom könnyen pótcselekvéssé válhat. A felelős lelkipásztor feladata, hogy ezt az irányt mutassa, és ne a tévedéseket szolgálja ki. Az erőtlenné vált, alázat nélküli, viszálykodó vallásosságról valaki ezt mondta: Szorgalmasan locsolja a kertet, csak előzőleg elfelejtett palántákat ültetni bele. A palánta neve: alázat.