Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 55,10-11: Miközben a modern ember megpróbálja Istent figyelmen kívül hagyni és a kiszorítani az életéből, Izajás általános érvényű szabályt mond. Az Istennel való kapcsolat, annak mértéke vagy hiánya alapvetően meghatározza az ember életét. Az emberlét harmonikus megéléséhez szükséges képességek a harmonikus istenkapcsolat gyümölcsei. (Ezt hallgatják el a mentálhigiénés „csodadoktorok”) A gondtalan, „gemütlich” élet kelleme a jólétben sokáig fenntartható, de ahhoz, hogy az élet valóban emberi élet legyen, szükséges az istenkapcsolat, és annak helyes formája. (Ennek a helyes formának a tanítása az Egyház egyik legfőbb kötelessége.) 

SZENTLECKE: Róm 8,18-23: A jóléti, konzumvilág modern embere mindent megtesz azért, hogy minimalizálja életében a szenvedést. Ez a program annyira központivá válik, hogy miatta minimalizálja az emberi kapcsolatait, felülírja a lelkiismeretét, és igényli az álpróféták félrevezető szirénhangjait. Jézus nem arra buzdít, hogy kerüljük el az emberlét szükséges szenvedéseit, hanem arra, hogy az örökéletre tekintve, erős lélekkel, gyümölcsözően éljük meg azokat. 

EVANGÉLIUM: Mt 13,1-23: Ahogy hallottuk Izajástól, Isten minden igéje alakítja és formálja az embert. Az is, amely látszólag az útszélre hullik. A modernkori ember esetében mintha útszélre hullana az isteni ige túlnyomó része. Ez is az ember javára lesz hosszú távon. Az emberi szabadakarat nem másíthatja meg az isteni akaratot. Nem én ítéllek meg benneteket, mondja Jézus, hanem a tőlem hallott, de be nem fogadott tanítás. (A lelkiismeretes, bölcs szülő is kitartóan és hűségesen tolmácsolja az Isten igéjét afelé a gyermeke felé is, akinél az látszólag útszélre vagy köves talajba hullik.) Mindhárom szinoptikus evangélista leírja a magvetőről szóló jézusi példázatot, tehát az ősegyház igehirdetésének ez egy nagyon lényeges eleme volt. Lukácsnál Jézus azt mondja, hogy a mag az Isten szava. Máté és Márk pedig azt mondja, hogy ez a szó az Isten országáról szóló tanítás. Annak kinyilatkoztatása, hogy miképpen nyílik meg életünk az isteni jóság előtt.       

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Jó földbe hullott a tanítás magja,  *  és termést érlelt.  (5. tónus)

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 15. vasárnapot ünnepeljük. Sárisápon a 11 órakor kezdődő szentmisében tesznek fogadalmat a képviselőtestület újraválasztott, illetve megválasztott tagjai. Kérjük számukra a Szentlélek segítő kegyelmét, hogy odaadó támogatói legyenek a katolikus hit erősödésének. Szerdán Sárisápon az esti szentmise elmarad.

A héten a napközis tábort tartottuk meg a plébánián. Húsz gyermek és arányos beosztással sok felnőtt segédkezett. Köszönet elsősorban Istennek, aztán köszönet az adományokért, a gondos előkészítésért, a gördülékeny lebonyolításért, a fáradhatatlan segítésért mindenkinek. Szőke Erzsi, Kollár Marika, Mázsi Krisztina, Török Judit, Szakács Tímea munkáját külön is kiemelve, hálás köszönet a további lelkes segítőknek: Bercsényi Kati, Bercsényi Évi, Bercsényi Melinda, Kurucz Orsi, Lakics Marika, Vajdáné Németh Mária, Gombola Réka, Gombola Dóri, Turi Vivi, Vitek Károly, Mátyási Mónika, Gurin Sándor, Juhász Lajos, Polgárdi Márton. Egy hét múlva az ottalvós nagytábor kezdődik Pilismaróton. Ennek a tábornak is folyik a figyelmes előkészítése lelkes segítők jóvoltából.

Mogyorósbányán július 18-án, kedden este 7 órakor a templomban + Kiss János temetési szertartása lesz. (Gyászmise és a hamvak megszentelése.)

MISESZÁNDÉKOK (július 16-23.) SÁRISÁP: V: + Borsos János és szerettei; H: (…); Sz: (––); P: + Svigruha János és + szülei; V: + ifj. Gula János és neje, Tutervai Magdolna.

Ferenc pápa: Lépésről-lépésre átlépni abból, amit én akarok, abba, amire a világnak szüksége van.

A Képviselőtestület fogadalomtételének szövege: „Én … … Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a Sárisápi Szent Imre Plébánia mellett működő plébániai képviselőtestület tagja, életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve. Plébániánk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonya, valamint egyházmegyénk védőszentje, Szent Adalbert püspök vértanú pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és egyházunk áldását. Ámen.”