Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: MTörv 30,10-14: Mózes arról beszél, hogy a törvénnyel Isten nem megtörni akarja az embert, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy azt az életet élje, amely boldoggá teszi őt. Az isteni törvény nem külső diktátumként érkezik, hanem a teremtéssel az ember szívébe helyeződik. Igényes befelé figyeléssel felismerhetjük. Amikor az ember az isteni törvényt elutasítja, fokozatosan csúszik bele olyan tőle idegen törvényekbe, amelyek egyre bénítóbban hatnak majd életerejére és életörömére. Együttműködni az Isten belénk teremtett törvényével – életre segít; küzdeni e törvény ellen – kárhozatba visz. Szent Ciprián szerint csak két lehetősége van az embernek: felnőni az életig vagy lesüllyedni a halálba.

SZENTLECKE: Kol 1,15-20: Csak egy módon lehet felnőni az életig: elfogadni Jézust. Nincs messze tőlünk, hiszen mint „minden teremtés elsőszülöttjeként” (Kol 1,14), ott rejtezik életadó formaként valamennyi ember lelke mélyén. Annyira élünk, amennyire Jézus átveheti a mi nevelésünket. (Ma már látjuk, milyen drámai következményei vannak annak, ha Jézusról letiltják a szülők gyermekeiket.) De a mennyek országáról is azt mondja Jézus, hogy nem kell önmagunkon kívül keresni. Bizony, az bennünk van gyönyörű, megvalósulásra váró képességként. Mint ahogy az Egyházat sem az embereknek kell igazzá, hatékonnyá és vonzóvá formálni. Az is készen van. Felismerni kell, mégpedig Jézus egyre teljesebb befogadása révén. Ha az Istentől függetlenedett emberek gigantikus tervei elszabadulnak, széttöredezik a világ bennünk és körülöttünk. Ha az Egyházban Jézusra és egymásra találva, az Egyház küldetését éljük, csodálatos éltető fény sugara árad általunk a világra. Egyetlen olyan „szent asszony” családja sem lesz keresztény, aki mindent kézben akar tartani és hisztériás rohamot kap, ha valami nem úgy történik, ahogy ő jónak látja. Egyetlen olyan „szent asszony” családja sem lesz keresztény, aki folyamatosan duzzog, hogy nem ő irányítja a dolgokat. Olykor már az első megszólalásnál a hangszín, a hanghordozás mutatja, hogy egy szerencsétlen „uralkodóval” van dolgunk. Viszont minden anya családja példaadó keresztény lesz, aki csendes alázattal éli övéi elé az Istennel való kapcsolatát és az Egyház iránti háláját.

EVANGÉLIUM: Lk 10,25.37: Az irgalmas szamaritánusról szóló példázatban a levita és a pap tévesen értelmezik a törvényt. A főparancsnak csak a felére koncentrálnak. Kiválasztottságuk és szakrális feladataik miatt nekik „tisztának” kell maradniuk, gondolják, hiszen szent feladatuk van a templomban. Elmulasztják a felebaráti szeretet gyakorlását. Csak az Istenre és nem az emberre koncentrálnak. Így viszont Istennel sem találkozhatnak. Jézus egyenesen arról beszél, hogy a vele való legintenzívebb találkozás akkor valósul meg, amikor a rászorulókon segítünk. Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek. Egy történet. „Anyuka, tudna nekem segíteni? Elrontottam a vasárnapi ebédet – kérdezi a meny a templomba induló anyósától. Ő belép a menye lakásába, teteszi az imakönyvet és a rózsafüzért. Mivel téged éppúgy szeretlek, mint Jézust, persze, hogy segítek – mondja.” Az istenszeretet mértéke az emberszeretet. Istent azzal szolgálom, hogy embertársaimnak a javára vagyok. Ez az Egyháznak is a küldetése a világban.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr végzése igaz,  *  megvidámítja a szívet.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 15. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét)

A héten kedden Mogyorósbányán, szerdán pedig Sárisápon elmarad az esti szentmise.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (július 14-21.) V: + Borsos János és szerettei; H: (….); Sz: (–––); P: (….); V: + Gula János  és felesége, Tutervai Magdolna

Prohászka Ottokár nyomán: Ez a két parancsolat, az isten- és felebaráti szeretet parancsolata magába foglal minden egyebet. Aki tehát szeret, az teljesíti a törvényt. Aki megtér Istenhez, azonnal elhagyja a trágár beszédet, érti a házasság szentségét, az imaélet szépségét, a keresztséget és a Hiszekegyet. Aki bár még nem ismeri Istent, de odaadó a felebaráti szeretetben, nagyon közel van Istenhez. Az ember földi hivatása, hogy jó ember legyen. Senkinek sincs szüksége sok könyvre és sok tudományra, hogy jó ember legyen. „Mindössze” szeretnie kell az embertársait. (Nem csupán a jobb- vagy baloldaliakat, nem csupán azokat, akikhez érdek fűzi, hanem mindenkit.) Aki felismeri Jézus iránta való nagylelkűségét, azt, hogy bűnös, hálátlan mivoltában is szereti őt, maga is szeretettel fog fordulni az emberek felé.

Weöres Sándor: Tiprás és eltiportatás, falás és fölfalatás: ez maga az élet. Azonban ruhaként viselni a tiprást és eltiportatást, falást és fölfalatást, ez maga a létezés.

Aki szeszélyét követi az életre hivatkozik. Aki lelkének mélyebb szükségletét követ, az a létezésbe burkolózik.

Aki viharosan szeret, gyűlöl, sóvárog, undorodik az élőként viselkedik. Aki nyugodtan viseli, hogy ő egy alkotó része az isteni egésznek, az a létezésről tesz tanúbizonyságot.