Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20,10-13: Jeremiás élete az Isten iránt elkötelezett ember tipikus sorsa. A világ embere általában távolságot tart Istentől vagy olyan mitológiai világba zárja őt, amelyet maga formál és értelmez. Olyan világ ez, melynek a kapuját az ember a maga kedve szerint nyitja és zárja. S ha Isten valósága megközelíti őt, akkor védekezik vagy támad. Jeremiás sorsát átéli minden pap, de átéli minden keresztény is, aki őszintén elköteleződik az Egyház iránt. Az, hogy a világ most nagyon radikálisan a katolikus (szentségi) papság ellen támad, azt mutatja, hogy nagyon zavarja őt az a jel, amelyet a papi lét felmutat. A vad támadás oka nem feltétlenül az, hogy a jel erősebb és láthatóbb, hiszen egyre kevesebb a pap, hanem inkább arról van szó, hogy egyre nagyobb a káosz, egyre inkább gyengül az Istentől elszakadt világ realitásérzéke.  Aki nagyon gyenge, az kicsi kihívástól is megretten. Akinek nincs igaza és nem tud bölcsen cselekedni, az megsértődik. A vesztes még egy darabig vadul vagdalkozik és másban keresi a hibát. Jézus látja ezt a tanítványi sorsot és felkészíti övéit. Saját élete példájával is mutatja, hogy a rossz időleges és az igazak távlata a feltámadás. Amikor hűségesen kitartunk a meg nem értés közepette is, akkor erről a megfellebbezhetetlen igazságról teszünk tanúságot.

SZENTLECKE: Róm 5,12-15: A bűn halált hoz, a kegyelem életet. Ádám „alkotása” a bűn lett és a nyomában járó halál, Jézus megtestesülésével azonban kiárad az a kegyelem, amely gyógyítja a bűn rombolását és helyreállítja az élet áldásait. Jézus nélkül az emberiség Isten létét felismerte, de Isten igazi mivoltát, irgalmas, szeretetteljes, lehajó jóságát csak Jézusban tapasztalhatta meg. A Jézust nem ismerő vagy elvető vallások belebonyolódnak az önmegváltás kísérletébe és nem tudják megvalósítani az emberek közötti valódi szolidaritást, nem jutnak el az Egyház isteni ajándékának felismeréséhez.

EVANGÉLIUM: Mt 10,26-33: Jézus kivezet bennünket a belső, egzisztenciális félelmeinkből és megerősít minket a külvilággal való küzdelmeinkben is. Nincsen semmilyen mentálhigiénés technika, amely a belső, egzisztenciális félelmeinket eloldozná, csakis a Jézussal való hit- és szeretetkapcsolat. S ez a feltétele annak, hogy erős lélekkel, bölcsen és gyógyító készséggel helytálljunk a külvilággal való dialógusunkban és küzdelmeinkben. Mi nem követhetjük azt a tanácsot, hogy a kisértés legyőzésének leggyorsabb módja, ha beleegyezünk. Mi nem semmisülhetünk bele, nem jelentéktelenedhetünk el az Istent elvető világ globális személytelenségébe. Mi egy nehezebb és tudatosabb utat járunk, ami azonban az élet és a fokozatosan születő boldogság útja. Az Istent elvető világ olyan örömöt keres, amibe belefullad. Olyan kényelmet keres, melyben minden szellemi és lelki ereje eltompul.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Uram, hallgass meg engem,  *  nagy irgalmasságod szerint.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 12. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Ezen a héten is lesz egy főünnep, június 24-én, szerdán: Keresztelő Szent János születése. Az ünnepi szentmisét Sárisápon este 6 órakor tartjuk.

Június 26-án, pénteken este 6 órakor Tóth Bertalan atya ezüstmisét tart Sárisápon és ezüstmisés áldást ad. Részesedjünk ebben minél többen és kérjük neki és magunknak Isten áldását. Valami jelképes ajándékot kitalálhatunk Bertalan atyának. Én a héten megjelent új könyvemből dedikálok neki.

Jövő vasárnap, június 28-án Mogyorósbányán három, Sárisápon négy diákot keresztelünk. Fogadjuk őket és családjaikat szívünkbe. Ezen a vasárnapon adunk hálát Istennek a szerencsésen befejezett tanévért is.

Június 30-án Mogyorósbányán, július 1-jén pedig a sárisápi plébánián tervezünk évzáró hittanos összejövetelt. Június 30-án délután kerül sor Mogyorósbányán, a Péliföldszentkeresztre vezető zarándok ösvényen a felújított erdei kereszt megáldására. Köszönet a felújítást végző embereknek: Kovács József erdésznek, Robotka Zoltánnak és a táti Szerdai Festők Klubja tagjainak.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 21-28.) V: (….); H: + Lengyel László; Sz: + Lovasi Ferenc és szerettei; P: (….); V: + Gurin Károlyné, szül: Vass Julianna és szerettei

Blaise Pascal: Ha az ember Istent ismeri, de nem ismeri fel saját nyomorúságát, gőgössé lesz. Ha fölismeri nyomorúságát, de Istent nem ismeri, kétségbe esik. Csak Krisztus ismerete által állhatunk meg a helyes középen. Őrá tekintve felismerjük nyomorúságunkat, de felismerjük Istent is, aki irgalmasságában elküldte nekünk Jézust, egyetlen gyógyítónkat.

Kránitz Mihály: Az Egyház és az Eucharisztia a legszorosabban összetartozik, mert az Eucharisztia építi fel az Egyházat és az Egyház hozza létre az Eucharisztiát. Az Egyház az Eucharisztia pillanatában és vele együtt született. Az Egyház alapja és éltető forrása az Eucharisztia ünneplése. A szent liturgia semmilyen más vallási cselekménnyel sem helyettesíthető. Amikor paphiány tapasztalható, a keresztény közösségeket arra kell serkenteni, hogy még nagyobb buzgósággal könyörögjenek az Úrhoz, küldjön munkásokat aratásába – és becsüljék meg papjaikat. Napjainkban sajnos számos közösségben ébren kell tartani az Eucharisztia iránti éhséget.