Évközi 10. vasárnap

Szentháromság vasárnapja

A hitigazságok hierarchiájában a legalapvetőbb és leglényegesebb tanítás: Isten a Szentháromság. Minden igazságkeresésünknek és minden istenkeresésünknek, az emberi lét titkába való belemerülésünknek ez a kiindulópontja, igaz, végső célja is. A Szentháromság titkának kinyilatkoztatása nélkül ószövetségi szinten megrekedne az istenismeretünk és istentiszteletünk. Ma is, akik távol tartják maguktól e titkot, előbb-utóbb az antropozófia útjára lépnek, önmaguk értelmét elégnek tartják ahhoz, hogy a teljes igazság birtokába kerüljenek és a szeretetet is önmagukhoz igazítják. Visszalépnek a Jézus előtti időbe, illetve arról vallanak, hogy ők még egy Jézus előtti időben élnek. Az első keresztény évszázadok legfontosabb feladata volt, hogy hitünk forrásának a Szentháromságot tartsák, és ezt a kinyilatkoztatást Jézustól befogadják. A II. Konstantinápolyi zsinat fogalmazta meg 553-ban: Jézus által az Atyához, a Szentlélekben.

OLVASMÁNY: Kiv 34,4-9: Az ószövetségben a próféták segítették a népet abban, hogy ne távolodjék el Istentől, miközben a próféták látása is homályos volt Istennel kapcsolatosan. Mózest is neveli az Úr. A teljes istenismeret Jézus segítségével lép be a világba. A krisztushívők nem azzal hivalkodnak, hogy ők igazhitűek, hanem azt vallják, hogy az egyetlen igaz Isten felé haladnak. Az „igazhitűek” ingerülten harcosak, a keresztények alázatosan tanulékonyak.

SZENTLECKE: 2Kor 13,11-13: Bőségesen áradó kegyelem, szeretet és egység. Ezek a Szentlélek ajándékai. Általa a szeretet Istenének Lelke egységesít bennünket. A Szentlélek építi a krisztusi Testet. Ő vezet bennünket, hogy megérkezzünk a Szentháromság teljességébe. Ő a tanító, a vigasztaló és a védelmező. Az Egyház ott talál igazán magára, ahol átütő erővel megjelennek ezek a jegyek: egység, vígasz, védelem, szeretet. S ezek nem egy zárt közösség védett értékeiként jelennek meg, hanem kiáradnak a keresztények által az egész világra, mint befogadott és megélt isteni ajándékok, melyeket nem tud közvetíteni politikai jóakarat, hanem csakis az Egyház. Egy ismeretlen, észrevétlen igaz keresztény hatása messze meghaladhatja az ünnepelt hazafi jelentőségét az üdvtörténelemben.

EVANGÉLIUM: Jn 3,16-18: Jánost nevezik a szeretet evangélistájának, a Szentháromság titkába leginkább belemerülő teológusnak. Azonban ő is, mint a többi evangélista, elsősorban a Jézus által és a Jézusban feltárulkozó teljes kinyilatkoztatásról szól. Jézus fenséges ismerete nélkül még mindig homályban botorkálnánk, mindenféle téveszme csapdájába beleesve, mondja Szent Pál is. Látjuk, hogy akik felállítgatják ezeket a csapdákat és akik nagy lendülettel belelépnek, mennyire figyelmen kívül hagyják Jézust, aki által Isten teljesen feltárta önmaga belső világát és az ember iránti végtelen szeretetét. Isten szeretete helyreállítja azt, amit az autonóm emberi ész és erő lerombol. Azt is látjuk, hogy Jézust figyelmen kívül hagyva nem tudunk igazából jót tenni az embereknek. Még házastársunknak és gyermekeinknek sem.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Szentháromság vasárnapja van. Jövő vasárnap lesz Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe. Sárisápon a járványügyi korlátozásokat figyelembe véve építsünk meg egy stációt a templomkert tisztább és tágasabb oldalán. Oda megyünk a körmenettel áldást adni a falu népességére a szentmise után. Kisgyermekek is jöhetnek virágszirmot szórni, anélkül, hogy csoportosulnának.

Segítsük lelkesen a liturgikus életet megújulva újraindítani. Bátorítsuk azokat, akiknél elmaradt az egyébként tervezgetett keresztelés. A rendes istentisztelet a templomhoz kötődik és Krisztus Egyháza ott tud megerősödni.

SZENTMISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 7-14.) V: (….); H: + Gregor János és szerettei; Sz: (….); P: A zungói áldozatokért; V: (….)

Churchillt a világháború befejezése után, mint a civilizáció megmentőjét fogadták Amerikában. Ünnepelték őt Massachusettsben, a világ egyik legnagyobb tudományos központjában. A rektor lelkesen szónokolt az emberiség mostantól kezdődő csodálatos jövőjéről. Az új civilizáció diadala jön el, amikoris az emberi szellem olyan világot teremt, amelyben már nem fognak megszületni a Hitlerek. Churchill a válaszában csak annyit mondott, nagyon reméli, hogy meghal, mielőtt mindez megvalósul.

Luigi Giuassani: A modern ember magát tette meg a világ urává. És ezzel meghirdette azt az optimizmust, amely karnyújtásnyira látta az ember teljes diadalát. A humanizmus, a reneszánsz, a racionalizmus ebbe az irányba terelte a nyugati gondolkodást. A liberalizmus már ideges utódvéd harcokat folytat az elbukott eszme romjain. Az embernek ismét alázatossá kell válnia, hogy a teremtő Isten mindent jól látó, szeretetteljes tevékenységébe be tudjon kapcsolódni. Az embernek ismét rá kell találnia Jézusra, hogy beléphessen – talán jobban, mint eddig bármikor – az embert felemelő istentiszteletbe.

Michel Qouist: Ha kész vagy arra, hogy csökkentsd önszeretetedet, hogy növekedjék Isten iránti szereteted és emberszereteted, nos, akkor ráléptél az emberré válás útjára.